İhalede 10.maddeye Göre Sunulması Gereken Belgelerin Sunulmamasında Sorumluluk Kime Ait?

 

Kamu İhale Kanunun 10.maddesinde; 10’uncu maddesinin 4’üncü fıkrasının a,b,c,d,e ve g bentlerinden belirtilen durumlarda olmadığına dair evraklarda verilmek zorundadır.

Aşağıda bu maddeler ve karşılığı gelen evraklar belirtilmiştir.
a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato
ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir
durumda olan.
Ticaret odasından dilekçe ile alınır. İhale Tarihi itibari ile olması zorunluluğu vardır. Alınan evrakta mutlaka tarihi belirtilerek, bu tarih itibari ile şeklinde bir ibare yer almalıdır.
b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından
dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre
benzer bir durumda olan.
Ticaret odasından dilekçe ile alınır. İhale Tarihi itibari ile olması zorunluluğu vardır. Alınan evrakta mutlaka ihale tarihi belirtilerek, bu tarih itibari ile şeklinde bir ibare yer almalıdır.
c) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal
güvenlik prim borcu olan.
İnternetten alınabilmektedir. Barkodlu olarak alınır. İhale Tarihi itibari ile olması zorunluluğu vardır. Alınan evrakta mutlaka ihale tarihi belirtilerek, bu tarih itibari ile şeklinde bir ibare yer almalıdır.
d) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi
borcu olan.
İnternetten alınabilmektedir. Barkodlu olarak alınır. İhale Tarihi itibari ile olması zorunluluğu vardır. Alınan evrakta mutlaka ihale tarihi belirtilerek, bu tarih itibari ile şeklinde bir ibare yer almalıdır.
e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla
hüküm giyen.
Şirket yönetim kurulunun veya limited şirketlerde şirket ortaklarının sabıka kayıt belgeleri. İhale tarihi itibariyle geçerliliği olmalıdır.
g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki
faaliyetten men edilmiş olan.
Ticaret odasından dilekçe ile alınır. İhale Tarihi itibari ile olması zorunluluğu vardır. Alınan evrakta mutlaka ihale tarihi belirtilerek, bu tarih itibari ile şeklinde bir ibare yer almalıdır.
 
Ayrıca sözleşme vekaleten imzalanıyorsa Sözleşme İmzalamaya yetkili olunduğuna dair vekaletname, vekil kişinin imza beyannamesi gerekmektedir. Bazı kurumlar bu kişilerinde sabıka kayıt belgelerini istemektedirler. Bu durumda sabıka kayıt belgeleri de verilmelidir.
Bu evraklar, ihaleye başvuru aşamasında taahhütname olarak verilemktedir ve yukarıda belirtilen durumlarda olunmadığına dair ifadeler, teklif mektubunda yer almaktadır…..
Bu noktada, 10.madde 4. fıkrasında belirtilen durumlarda olunmadığına dair beyan verilmiş olsa, fakat üzerinde ihale kalan firmanın bu durumlardan birisine sahip olduğu anlaşılsa, mesela mahkumiyet kararı olsa;
Bu durumda sorumluluk idare de mi yoksa ihale komisyonunda mı olacaktır?
Bu kapsamda aşağıdaki açıklamaların yapılması yerinde olacaktır…..

İhale komisyonunun görevinin ihale komisyonu karar tutanağının imzalanması ile bitmektedir….

İsteklilerin, Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında düzenlenen durumlarda olmadıklarını belgelendirmek yerine Kamu İhale Kurumunca belirlenen esaslar çerçevesinde teklif mektuplarında taahhüt etmetkedirler…..

Sadece üzerinde ihale kalan istekli (yüklenici) tarafından sözleşme imzalanması aşamasında bu belgelerin sunulmasının zorunlu olduğu, göz önünde bulundurulduğunda tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ihale komisyonunun bu belgelerin (taahhüt edilen) tam olup olmadığını kontrol etmesi ve doğruluğunu teyit etmesi gibi bir durum söz konusu olmayacaktır.

Dolayısıyla tekliflerin değerlendirilmesi sürecinde taahhüt edilen hususlara ilişkin kanıtlayıcı belgelerin varlığı, tam olup olmadığı ve doğruluğu hususunda ihale komisyonunun herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı düşünülmektedir.

Üzerinde ihale kalan istekli (yüklenici) Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında sayılan durumda olmadığına ilişkin belgeleri sözleşme imzalanması aşamasında sunacağından ve Kanunun “İhalenin Sözleşmeye Bağlanması” başlıklı 46 ncı maddesi gereği sözleşmelerin idarece hazırlanarak idare adına ihale yetkilisi tarafından imzalandığı için söz konusu belgelerin tam olmasından ve doğruluğunun teyit edilmesinden idarenin ve idare adına sözleşmeyi imzalayan ihale yetkilisinin sorumlu olacağı değerlendirilmektedir.

Ayrıca şunu da gözden kaçırmamak gerekir bu belgelerin doğruluğundan sadece idare ve idare adına sözleşmeyi imzalan ihale yetkilisi değil bu belgeleri sunan üzerinde ihale kalan istekli (yüklenici) de sorumlu olacaktır.

Üzerinde ihale kalan isteklinin taahhüt ettiği durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri sunamaması durumunda;

-Geçici teminatları gelir kaydedilecek ve istekli ihale dışı bırakılacaktır.

-Gerçeğe aykırı belge sunmaları halinde genel hükümlere göre cezai sorumlulukları da söz konusu olacaktır.

 Burada gözden kaçırılmaması gereken bir başka husus ise; Kamu İhale Genel Tebliğinin 8.1.4 üncü maddesinde; “(Ek:RG-20/4/2011-27911) Mal ve hizmet alımları ile yapım işi ihalelerinde, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olunmadığına dair belgelerden (Değişik ibare: 20/8/2011-28031 R.G./ 4 md.) kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilenlerin de internet çıktısı sunulabilecektir.” Şeklinde düzenlenen esaslar çerçevesinde üzerinde ihale kalan istekli (yüklenici) tarafından internet çıktısı olarak sunulan belgelerinin teyidinin sözleşme imzalanmadan öce yapılması gerektiği ve bu işlemden idarenin ve idare adına sözleşme imzalayan ihale yetkilisinin sorumlu olduğudur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.