Kamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Banka Referans Mektubun Başka Şube Tarafından Onaylanması

bayan-68

Toplantı No: 2016/017
Gündem No: 12
Karar Tarihi: 07.03.2016
Karar No: 2016/UY.I-737
Şikayetçi:
Tarsan Tarım İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti.& Kurumsal Yapı Petrol Tekstil İth.İhr.San.A.Ş.

İhaleyi Yapan Daire:

İstanbul Su Kanal İdaresi Genel Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

08.02.2016 / 8148

Başvuruya Konu İhale:

2015/112268 İhale Kayıt Numaralı “Avrupa 2,Bölge 2013 Yılı 2,Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Kanalı Ve Dere Islahı İnşaatı” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Tarsan Tarım İnş.San.ve Tic. Ltd. Şti.-  Kurumsal Yapı Petrol Tekstil İth. İhr. San. A.Ş. İş Ortaklığı,

Eyüp Sultan Mah. İmam Hatip Cad. No : 22-3 Sancaktepe/İSTANBUL

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü,

Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No: 7 34060 Eyüp/İSTANBUL

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/112268 İhale Kayıt Numaralı “Avrupa 2. Bölge 2013 Yılı 2.Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            İstanbul Su ve Kanalizasyon  İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 07.10.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Avrupa 2. Bölge 2013 Yılı 2. Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Tarsan Tarım İnş.San.ve Tic. Ltd. Şti.- Kurumsal Yapı Petrol Tekstil İth. İhr. San. A.Ş. İş Ortaklığının 22.01.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.01.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 08.02.2016 tarih ve 8148 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.02.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2016/395 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, bahse konu ihalede 12.01.2016 tarihinde tebliğ edilen  kesinleşen ihale kararının ekinde yer alan komisyon kararında

“Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde “Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.” denilmektedir.

Ancak özel ortak Kurumsal Yapı Petrol Tekstil İth. İhr. San. A.Ş. İş Ortaklığının sunduğu banka referans mektubunun, asıl belgenin banka tarafından aslı gibidir yapılmış bir sureti olduğu görülmüştür.

Bu bağlamda söz konusu belgelerin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.7’nci maddesine uygun olmadığı belirlenmiştir.

Benzer bir hususta, 04.07.2011 tarihli  2011/UY.III-2311 nolu KİK kararında; başvuru sahibinin teklif dosyası kapsamında sunduğu banka referans mektubunun, asıl belgenin bir sureti olması sebebiyle idarece başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakma işleminin yerinde olduğu görülmüştür” denilerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

Teklif ekinde sunulan banka referans mektubunun asıl belgenin bir sureti olması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Bahse konu ihale “Avrupa 2. Bölge 2013 Yılı 2. Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı” işi olup İdari Şartname’nin 2.1.c maddesinde işin “Miktarı (fiziki) ve türü” “İstanbul İli Silivri ve Çatalca İlçelerinde Ø300-Ø2000 mm çapları arasında beton/betonarme boru ile 60.000 metre,  atıksu ve yağmursuyu kanalı inşaatı yapılması ve bu imalatlara ait bacalar, bağlantılar ve yol üst yapısı işleri yapılması” olarak belirtilmiştir. 07.10.2015 tarihinde yapılan ihaleye 21 istekli tarafından teklif verilmiş olup 2 isteklinin teklifi geçici teminat mektubu süresinin İdari Şartname’nin 26.3’üncü maddesinde belirtilen süreden daha kısa olması, başvuru sahibi dahil 2 isteklinin teklifi banka referans mektuplarının Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesine uygun olmaması, 1 isteklinin teklifi ise yasaklı olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmıştır. Akabinde 16 isteklinin teklifi geçerli teklif olarak tespit edilerek geçerli teklifler üzerinden sınır değer belirlenmiş ve sınır değerin altında teklif sunan 6 isteklinin teklifi aşırı düşük bulunarak bu isteklilerden aşırı düşük teklif açıklamasında bulunulması istenilmiş, aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan 6 istekliden 3 istekli aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmadığından, diğer 3 isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunmadığından teklifleri reddedilmiştir. İdari Şartname’nin 35.1’inci maddesinde yer alan fiyat dışı unsurlar esas alınarak yapılan değerlendirme sonucunda 12.01.2016 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihale Alke İnş, San.ve Tic. A.Ş. – Güneşyol İnş. Asf. Taah. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı üzerinde bırakılmış, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak Özka A.Ş. belirlenmiş,  komisyon kararı aynı tarihte yönetim kurulu tarafından onaylanmıştır.

 

4734 sayılı Kanun’un “İhaleye katılımda yeterlik kuralları”  başlıklı 10’uncu maddesinde ihaleye katılacak isteklilerden mali yeterliğin belirlenmesine ilişkin bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumuna ilişkin belgelerin istenebileceği hüküm altına alınmış, bu hususa ilişkin açıklayıcı düzenlemelere Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde yer verilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bankalardan temin edilecek belgeler” başlıklı 34’üncü maddesinde “ (1) Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka referans mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

 (3) İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin her bir ortak tarafından, kendi kısmı için belirlenen yeterlik kriterini sağlayacak şekilde sunulması gerekir.

(4) Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

(2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

…”  hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.4’üncü maddesinin 7.4.1’üncü alt maddesinde “7.4.1. İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10’undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin her bir ortak tarafından, kendi kısmı için belirlenen yeterlik kriterini sağlayacak şekilde sunulması gerekir.” düzenlemesi,

 

Söz konusu İdari Şartname’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.7’nci maddesinde “7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmelik’in 31’inci ve İdari Şartname’nin 7.7’nci  maddesinde ihalede sunulacak belgelerin nasıl sunulması gerektiği hususları düzenlenmiş olup, anılan mevzuat hükümleri uyarınca yönetmelikte sayılan belgeler dışında isteklilerin teklifleri kapsamında sundukları belgelerin aslını veya aslına uygun olduğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini sunmaları gerekmektedir. Bu bağlamda sunulan “banka referans mektubunun” da “belgelerin sunuluş şekline” uygun bir biçimde teklif ekinde sunulması gerekmektedir.

 

            Bahse konu ihalede 12.01.2016 tarihli ihale komisyonu kararı ile başvuru sahibi Tarsan Tarım İnş. San.ve Tic. Ltd. Şti.& Kurumsal Yapı Petrol Tekstil İth. İhr. San.  A.Ş. İş Ortaklığının teklifinin “…Özel ortak Kurumsal Yapı Petrol Tekstil İth. İhr. San.

  A.Ş.nin sunduğu banka referans mektubunun, asıl belgenin banka tarafından aslı gibidir yapılmış bir sureti olduğu görülmüştür. Bu bağlamada söz konusu belgelerin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31. maddesi ve İdari Şartname’nin “belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.7’nci maddesine uygun olmadığı belirlenmiştir…” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

            İdarece 23.02.2016 tarihli ve 102267 sayılı yazı ekinde asılları gönderilen Tarsan Tarım İnş. San.ve Tic. Ltd. Şti.-  Kurumsal Yapı Petrol Tekstil İth. İhr. San. A.Ş. İş Ortaklığının teklif ekinde sunduğu banka referans mektubunun incelenmesinde; İş Ortaklığının özel ortağı tarafından sunulan 06.10.2015 tarihli ve 1257799 sayılı Türkiye Garanti Bankası A.Ş.  İpekyolu/Gaziantep Şubesi tarafından düzenlenmiş (ıslak imzalı olmayan) banka referans mektubunun aynı bankanın İçerenköy Şubesi tarafından “aslı gibidir” kaşesi basılarak anılan şube yetkilisi tarafından ıslak imzalı olarak sunulduğu, dolayısıyla sunulan banka referans mektubunun, asıl belgenin başka bir banka şubesi tarafından “aslı gibidir” yapılmış bir sureti olduğu, bu haliyle sunulan belgenin anılan Yönetmelik’in “belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesine ve İdari Şartname’nin 7.7’nci maddesine uygun olmadığı görüldüğünden  başvuru sahibinin idarece yukarıda belirtilen gerekçelerle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuat hükümlerine bir aykırılık bulunmadığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Dr. Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesindeki iddiaları kapsamında Kurul çoğunluğunca “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda, bahse konu ihalede 12.01.2016 tarihli ihale komisyonu kararı ile başvuru sahibi Tarsan Tarım İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Kurumsal Yapı Petrol Tekstil İht. İhrc. San. A. Ş. İş Ortaklığı’nın teklifinin “özel ortak tarafından sunulan banka referans mektubunun, asıl belgenin banka tarafından yapılmış bir sureti olduğu” gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            Tarsan Tarım İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Kurumsal Yapı Petrol Tekstil İht. İhrc. San. A. Ş. İş Ortaklığı’nın teklif dosyası incelendiğinde, ortak girişim adına özel ortak tarafından iş ortaklığının teklif ettiği bedelin %10’undan az olmamak üzere kullanılmamış nakdi ve gayri nakdi kredisini gösteren, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş (06.10.2015 tarihli) banka referans mektubunu sunduğu,

 

            Banka referans mektubunun üzerinde Türkiye Garanti Bankası A. Ş. İpekyolu/Gaziantep Şubesinin iki yetkilisinin imzasının bulunduğu, ancak imzaların ıslak imza niteliğinde olmadığı, bir başka ifadeyle fotokopi olarak sunulduğu, bununla birlikte söz konusu belge üzerinde Türkiye Garamnti Bankası A. Ş. İçerenköy Şubesinin iki yetkilisinin “aslı gibidir” şerhi ile birlikte ıslak imzalarının yer aldığı, ayrıca teklif dosyası kapsamında 06.10.2015 tarihli banka referans mektubundaki imzaların bankanın yetkili personellerine ait olduğunu gösteren Türkiye Garanti Bankası A. Ş. Genel Müdürlük Dış Ticaret ve Krediler Müdürlüğünün iki yetkilisinin ıslak imzalı teyidinin de sunulduğu tespit edilmiştir.

 

            Bu çerçevede Türkiye Garanti Bankası A. Ş. T.A.O İpekyolu/Gaziantep tarafından düzenlenen banka referans mektubunun fotokopisinin aynı bankanın Genel Müdürlük Dış Ticaret ve Krediler Müdürlüğü tarafından “aslı gibidir” kaşesi kullanılarak imzalandığı anlaşılmıştır.

 

            Banka şubelerinin hepsinin merkeze bağlı oldukları ve merkez adına işlem tesis etme yetkilerinin bulunduğu, şubeler arasında yetki farkının bulunmadığı dikkate alındığında, aynı Banka şubesinin bağlı olduğu Genel Müdürlük Dış Ticaret ve Krediler Müdürlüğünün “aslı gibidir”  şerhini taşıyan banka referans mektubunun geçersiz sayılamayacağı, diğer yandan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 34’üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca idarelerce banka referans mektubunun teyidinin ilgili bankanın genel müdürlüğünden ya da şubesinden yapılabileceği, kaldı ki anılan isteklinin teklif dosyasında Türkiye Garanti Bankası Genel Müdürlük Dış Ticaret ve Krediler Müdürlüğünün iki yetkilisi ıslak imzalı teyidinin de sunulduğu görüldüğünden, söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun bulunmadığı değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle; başvuru sahibinin iddiaları  kapsamında yapılan incelemeye göre düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi yönündeki düşüncem ile, Kurul çoğunluğunca verilen karara katılmıyorum.

 

   

 

 

 

 

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi