Yemek ve Yol Bedelinin İdari Şartnamede Gösterilmesi

Muhasebe-16

Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceğinin yazılması gerektiği

Toplantı No : 2015/067
Gündem No : 55
Karar Tarihi : 11.11.2015
Karar No : 2015/UH.III-3026
Şikayetçi:
Merdan Sağlık Bilgi İşlem A.Ş. – Kadıoğlu Bilgi İşlem A.Ş.

İhaleyi Yapan Daire:

Çorum İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Başvuru Tarih ve Sayısı:

19.10.2015 / 83549

Başvuruya Konu İhale:

2015/109451 İhale Kayıt Numaralı “Gen.Sek.Bağ. Sağ.Tes.İçin 2016-2017-2018 Yılları (36 Ay) Has. Ve Ziy.Yön. Ve Has.Taş.Hiz.Alm.” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Merdan Sağlık Bilgi İşlem A.Ş. – Kadıoğlu Bilgi İşlem A.Ş. İş Ortaklığı,

Mahmutbey Mah. İstoç Tic. Merkezi 39. Ada No: 6-8 Bağcılar/İSTANBUL

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Çorum İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği,

Gülabibey Mah. Millet 1.Sok. No: 37 19100 ÇORUM

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/109451 İhale Kayıt Numaralı “Genel Sekreterliğe Bağlı Sağlık Tesisleri İçin 2016-2017-2018 Yılları (36 Ay) Hasta ve Ziyaretçi Yönlendirme ve Hasta Taşıma Hizmet Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Çorum İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 30.09.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen Genel Sekreterliğe Bağlı Sağlık Tesisleri İçin 2016-2017-2018 Yılları (36 Ay) Hasta ve Ziyaretçi Yönlendirme ve Hasta Taşıma Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Merdan Sağlık Bilgi İşlem A.Ş. – Kadıoğlu Bilgi İşlem A.Ş. İş Ortaklığının 07.10.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.10.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 19.10.2015 tarih ve 83549 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.10.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2015/2690 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 30.09.2015 tarihinde yapılan ihaleye ilişkin olarak sundukları tekliflerinin ihale komisyonunca toplam asgari işçilik maliyetinin altında olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, 04.03.2014 tarih ve 28931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği”nin “Ücretsiz seyahat hakkından yararlanacak kişiler” başlıklı 4’üncü maddesinde engelli vatandaşların şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanacaklarının hüküm altına alındığı, bu nedenle tekliflerini oluştururken anılan Yönetmelik hükümleri gereği ihale konu işte istihdam edilecek 4 engelli personele yol bedelinin öngörülmediği, ücretsiz seyahat hakkına sahip 4 engelli personele yol bedelinin ödenmesinin kamu zararına yol açacağı, bu nedenlerden dolayı tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda, 02.10.2015 onay tarihli ihale komisyon kararına göre 30.09.2015 tarihinde gerçekleştirilen inceleme konusu ihaleye 7 isteklinin teklif verdiği, söz konusu ihaleye teklif veren isteklilerden üçünün teşekkür mektubu sunduğu,

 

Başvuru sahibi Merdan Sağlık Bilgi İşlem A.Ş. – Kadıoğlu Bilgi İşlem A.Ş. İş Ortaklığının teklifinin toplam asgari işçilik maliyetinin altında olduğu gerekçesiyle,

 

Vuslat Elektrik Özel Sağ. H.zm. Bil. Yem. Tem. Tur. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin banka referans mektubu ve geçici teminat mektubunun sunulmadığı, ayrıca İdari Şartname’nin 7’nci maddesi gereği istenilen belgelerin onaysız fotokopilerinin sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

Söz konusu ihalenin Er-Ma Sosyal Hizmetler Özel Güvenlik Gıda İnşaat Nakliyat Taah. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin ise Grup Güvenlik İnşaat Temizlik Elektrik İşleri Gıda Medikal ve Mermer San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak belirlendiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. …” hükmü yer almaktadır.

 

Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “… d) Şehir içi toplu taşıma hizmetleri: Şehir içi kara ve deniz taşımacılığında taksi, taksi dolmuş, dolmuş, rekreaktif, turistik ve servis amaçlı kullanılan araçlar hariç olmak üzere; demiryolları ve denizyollarının şehiriçi hatlarında sunulan toplu insan ulaşımına yönelik hizmetler ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs veya şirketlere ait olup da mevzuatına göre ayakta yolcu taşıyabilen araçlar ya da demiryolları ve denizyolları araçları kullanılmak suretiyle sunulan şehir içi toplu insan ulaşımına yönelik hizmetleri …” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Ücretsiz seyahat hakkından yararlanacak kişiler” başlıklı 4’üncü maddesinde “4 – (1) 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca demiryolları ve denizyollarının şehiriçi ve şehirlerarası hatlarından, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanacaklar aşağıda belirtilmiştir:

….

e) Engelliler için sağlık kurulu raporuyla % 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen Türk vatandaşlarının kendileri, ağır engellilerin ise kendileri ile birlikte birden fazla olmamak üzere beraber seyahat ettikleri refakatçileri.” hükmü yer almaktadır.

 

            Yukarıda aktarılan Yönetmelik hükümlerine bakıldığında, şehir içi toplu taşıma hizmetleri, şehir içi kara ve deniz taşımacılığında taksi, taksi dolmuş, dolmuş, rekreaktif, turistik ve servis amaçlı kullanılan araçlar hariç olmak üzere; demiryolları ve denizyollarının şehiriçi hatlarında sunulan toplu insan ulaşımına yönelik hizmetler ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs veya şirketlere ait olup da mevzuatına göre ayakta yolcu taşıyabilen araçlar ya da demiryolları ve denizyolları araçları kullanılmak suretiyle sunulan şehir içi toplu insan ulaşımına yönelik hizmetler olarak tanımlanmış olup, 4736 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca demiryolları ve denizyollarının şehiriçi ve şehirlerarası hatlarından, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanacaklar vatandaşlar belirlenmiştir.

 

Bu kapsamda, anılan Yönetmeliğe göre, engelliler için sağlık kurulu raporuyla % 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen Türk vatandaşlarının kendileri, ağır engellilerin ise kendileri ile birlikte birden fazla olmamak üzere beraber seyahat ettikleri refakatçilerinin toplu taşıma hizmetinden ücretsiz yararlanacakları hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu ihale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde 78.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu hizmetlerdir.

78.6. Tekliflerin hazırlanmasında ve asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında, ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret dikkate alınacaktır.

78.13. Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt tutarların nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilecektir. Her ay 30 gün olarak kabul edilecek ve bazı ayların 30 günden daha fazla ya da eksik günleri dikkate alınmayacaktır. İdari şartnamede 26 veya 22 olarak belirlenen aylık gün sayısı üzerinden hesaplama yapılacak ve 31 veya 28 gün olan aylardaki fiili gün sayısı dikkate alınmayacaktır. Yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacaktır.

78.29. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır.

78.30. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedelleri varsa yüklenici karı ile aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

a) Asgari İşçilik Maliyeti: İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil), nakdi yemek ve yol bedeli gibi prime esas kazancın hesabında esas alınan işçiliğe bağlı diğer ödemeler ve işveren sigorta primlerinin toplam tutarı asgari işçilik maliyetini oluşturur.

b) İşçilikle Bağlantılı Ayni Giderler: İdari şartnamede işçi sayısıyla bağlantı olarak teklife dahil edilmesi öngörülen ayni giderler teklif bileşeni kabul edilir.

c) Hizmetin Yürütülmesine Yardımcı Unsurlar: İhale konusu hizmet işinin yürütülmesinde yardımcı nitelikte olan ve idari şartnamede belirtilen unsurlar teklif bileşeni kabul edilir.

ç) Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler: İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek eğitim gideri, silahlı atış eğitim gideri, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri, yaka kartı, önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen ilaçlama gideri, toplu ulaşım kartı bedeli ve bu nitelikteki genel giderleri karşılamak üzere, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik birim fiyatı üzerinden; işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri için ise çalıştırılacak her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden, % 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler teklif bileşeni olarak kabul edilir.” açıklaması,

 

Anılan Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “… 79.3.3. Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü” ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur. …” açıklaması yer almaktadır.  

 

Yukarıda yer verilen Tebliğ açıklamaları dikkate alındığında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarının ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dâhil işçilik giderinden oluştuğu hizmetler olarak tanımlandığı, diğer taraftan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında tekliflerin hazırlanması ve asgari işçilik maliyetinin hesaplanması noktasında ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücretin dikkate alınması gerektiği,

 

Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceğinin yazılması gerektiği, söz konusu brüt tutarların nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceğinin açıkça belirtilmesi gerektiği,

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde istekliler tarafından sunulan teklif bedellerinin yüklenici kârı ile birlikte asgari işçilik maliyeti, işçilikle bağlantılı ayni giderler, hizmetin yürütülmesine yardımcı unsurlar ile sözleşme ve genel giderler olmak üzere dört temel bileşenden oluştuğu, asgari işçilik maliyetinin ise; ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil), nakdi yemek ve yol bedeli gibi prime esas kazancın hesabında esas alınan işçiliğe bağlı diğer ödemeler ve işveren sigorta primlerinin toplamından meydana geldiği,

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dâhil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacağı,

 

Ayrıca, hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde yer alan açıklama gereği, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılmasının zorunlu olduğu, Kurumca hazırlanan söz konusu “İşçilik Hesaplama Modülü” ne de (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabileceği anlaşılmaktadır.

 

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: GEN.SEK.BAĞ. SAĞ.TES.İÇİN 2016-2017-2018 YILLARI (36 AY) HAS. VE ZİY.YÖN. VE HAS.TAŞ.HİZ.ALM.

b) Miktarı ve türü:

134 KİŞİ İLE 36 SÜREYLE HASTA VE ZİYARETÇİ YÖNLENDİRME VE HASTA TAŞIMA HİZMET ALIMI

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi (107 kişi), Göğüs Hastalıkları Hastanesi (3 kişi), Sungurlu Devlet Hastanesi (10 kişi), İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi (12 kişi),Osmancık Devlet Hastanesi (2 kişi) …” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. İlgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim,harç ve eğitim giderleri teklif fiyata dahildir.

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

1- Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi 106  personel çalıştırılacak olup,106 personele asgari ücret verilecektir. 1 Personele brüt asgari ücretin %20 fazlası verilecektir.
2- Göğüs Hastalıkları Hastanesi 3 personel çalıştırılacak olup, personele asgari ücret verilecektir.
3- Sungurlu Devlet Hastanesi 10 personel çalıştırılacak olup, personele asgari ücret verilecektir.
4- İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi 12 personel çalıştırılacak olup, personele asgari ücret verilecektir.
5- Osmancık İlçe Devlet Hastanesi 2 personel çalıştırılacak olup, personele asgari ücret verilecektir.
6- 2016-2017-2018 yıllarında ihale süresince 43,5 (kırküçbuçuk) gün resmi ve dini bayram tatili bulunmaktadır. Bu günlerde; 90 kişi Brüt Asgari Ücret üzerinden olmak üzere çalışan personel için toplam 3915 mesai günü 4857 sayılı iş kanunun 47. maddesi uyarınca ücret hesaplanacak olup teklif fiyata dahildir.

25.3.2. Yemek ve yol giderleri:

YEMEK-Yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için Sağlık Tesisinde çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı verilecektir. İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bedel öngörmeyeceklerdir.
YOL- Çalışacak personelin yol ihtiyacı isteklilerce nakdi olarak (aylık 26 gün üzerinden gidiş dönüş şeklinde) karşılanacak olup teklif fiyata K.D.V hariç olarak dahil edilecektir. Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Göğüs Hastalıkları Hastanesi için her bir Hasta ve Ziyaretçileri Yönlendirme ve Hasta Taşıma personeline 1 günlük brüt 4,45 TL, Sungurlu Devlet Hastanesi, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi ve Osmancık Devlet Hastanesi için her bir Hasta ve Ziyaretçileri Yönlendirme ve Hasta Taşıma personeline 1 günlük brüt 3,25 TL yol bedelini nakdi olarak ödeyecek ve ücret bordrosunda gösterecektir.
GİYİM-Personelin giyeceği kıyafetler Sözleşme giderleri içerisinde olduğundan, Bağlı Sağlık Tesisleri İdaresince herhangi bir bedel öngörülmeyecektir.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

İhale konusu hizmet ile ilgili olarak; Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı %2 olarak hesaplanacaktır. Bu oranı düşürmeye yada artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Diğer taraftan bahse konu ihaleye ait birim fiyat teklif cetveline bakıldığında, söz konusu teklif cetvelinin İhale kayıt  numarası :2015/109451

 

A

B

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen       Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Engelli Hasta ve Ziyaretçileri Yönlendirme Personeli ( Yol Ücreti 4,45 )(Brüt asgari ücret)

Ay

4

36

 

 

2

Hasta ve Ziyaretçileri Yönlendirme Personeli (Yol Ücreti 3,25)(Brüt asgari ücret)

Ay

24

36

 

 

3

Hasta ve Ziyaretçileri Yönlendirme Personeli (Yol Ücreti 4,45 )(Brüt asgari ücret)

Ay

105

36

 

 

4

Hasta ve Ziyaretçileri Yönlendirme Personeli ( Yol Ücreti 4,45 )(Brüt asgari ücretin %20 fazlası)

Ay

1

36

 

 

                                                                                                      I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

Resmi Tatillerde Çalışacak Hasta ve Ziyaretçileri Yönlendirme Personeli (Brüt Asgari Ücret )

gün

3.915

 

 

                                                                                                  II.  ARA TOPLAM (K.D.V. Hariç)7

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

…” şeklinde olduğu görülmüştür.

 

Yukarıda aktarılan İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil giderler” başlıklı 25’inci maddesine bakıldığında, ihale konusu işte istihdam edilecek 134 personele ödenecek ücretlere ilişkin düzenlemelere yer verildiği, ihale konusu işte istihdam edilecek personele Sağlık Tesisinden çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanının verileceği ve bu doğrultuda isteklilerce söz konusu yemek gideri için herhangi bir bedel öngörülmeyeceği,

 

Yol giderinin ise isteklilerce nakdi olarak aylık 26 gün üzerinden gidiş-dönüş şeklinde karşılanacağı,  bu çerçevede Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Göğüs Hastalıkları Hastanesi için her bir hasta ve ziyaretçileri yönlendirme ve hasta taşıma personeline 1 günlük brüt 4,45 TL, Sungurlu Devlet Hastanesi, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi ve Osmancık Devlet Hastanesi için her bir hasta ve ziyaretçileri yönlendirme ve hasta taşıma personeline 1 günlük brüt 3,25 TL yol bedelinin nakdi olarak ödeneceğine ve bu ödemenin ücret bordrosunda gösterileceğine dair düzenlemelerin yer aldığı,

 

Diğer taraftan, iddia konusu husus kapsamında ihale konusu işe ait birim fiyat teklif cetveline bakıldığında hasta ve ziyaretçileri yönlendirme işi kapsamında 4 tane engelli işçi çalıştırılacağına yönelik ayrı bir satır açıldığı, yine aynı satırda söz konusu 4 engelli personele öngörülen yol ücretinin 4,45 TL olduğu açıkca belirtilmiştir.

 

Söz konusu ihaleye ait ihale dokümanında yapılan düzenlemeler uyarınca, ihale konusu işin Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 78’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan açıklamaya göre personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olduğu anlaşılmaktadır.

 

Bu çerçevede, İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil giderler” başlıklı 25’inci maddesine yer alan maliyet giderlerine ilişkin düzenlemeler ve kamu ihale mevzuatı hükümleri dikkate alınarak KİK İşçilik Hesaplama Modülü kullanılmak suretiyle yapılan hesaplama neticesinde %4 sözleşme gideri ve genel giderler dâhil toplam asgari işçilik maliyetinin 8.687.632,32 TL olduğu tespit edilmiştir.

 

Bu bağlamda, KİK İşçilik Hesaplama Modülü üzerinden yapılan hesaplama neticesinde, söz konusu ihalede istihdam edilecek 4 engelli personel ücreti için öngörülmesi gereken asgari işçilik birim fiyatın (4,45 TL nakdi yol bedeli ve %4 sözleşme giderleri ve genel giderler dâhil) 1.498,32 TL olarak hesaplandığı,  

 

Başvuru sahibi Merdan Sağlık Bilgi İşlem A.Ş. – Kadıoğlu Bilgi İşlem A.Ş. İş Ortaklığının teklif dosyası incelendiğinde, iddiaya konu 4 engelli personel için teklif edilen birim fiyatın 1.350,93 TL olduğu, söz konusu birim fiyatlar arasındaki farkın ise, başvuru sahibinin 04.03.2014 tarih ve 28931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü giren “Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği”nin yukarıda aktarılan maddelerine dayanılarak, İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil giderler” başlıklı 25’inci maddesinde düzenlenen ve ihale konusu işe ait birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılarak belirlenen 4 engelli personel için öngörülen “nakdi yol bedelinin” dahil edilmeden hesaplanmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır.

 

Bu kapsamda, bahse konu ihalede %4 sözleşme gideri ve genel giderler dâhil toplam asgari işçilik maliyetinin 8.687.632,32 TL olduğu, başvuru sahibinin ise teklifinin ise 8.666.408,16 TL olduğu, aradaki 21.224,16 TL tutarındaki farkın ise netice itibariyle ihale konusu işte istihdam edilecek 4 engelli personele için öngörülmesi gereken nakdi yol bedelinin, başvuru sahibi tarafından öngörülmemesinden kaynaklandığı [(1.498,32-1.350,93)x36x4] anlaşılmıştır.

 

Ancak, ihaleye ait İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil giderler” başlıklı 25’inci maddesinde ihale konusu iş kapsamında istihdam edilecek tüm personele söz konusu maddenin üçüncü fıkrasının ikinci bendinde personellerin istihdam edileceği hastaneye göre 4,45 TL ve 3,25 TL olmak üzere iki farklı nakdi yol bedelinin belirlendiği, söz konusu tutarlara da ihale konusu işe ait birim fiyat teklif cetvelinin ilgili satırlarında açıkça yer verildiği, dolayısıyla yol bedelinin nakdi olarak ödenmesi noktasında personeller bakımından herhangi bir ayrıma gidilmediği, iddia konusu husus bakımından da somut duruma bakıldığında ihale konusu iş kapsamında istihdam edilecek 4 engelli personele de açıkça nakdi yol bedelinin ödeneceğinin düzenlendiği,

 

Diğer taraftan, isteklilerin ihaleye teklif vermekle ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak teklif vermeyi kabul ettiği dikkate alındığında,   4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan eşit muamele ilkesi gereği olarak isteklilerin eşit koşullar altında değerlendirilmesini teminen, istekliler tarafından ihale konusu işe ait ihale dokümanı kapsamında yer verilen düzenlemeler çerçevesinde engelli personele ilişkin öngörülen nakdi yol bedelinin de teklif fiyata dahil edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Yukarıda aktarılan nedenlerden dolayı başvuru sahibi tarafından ihale konusu iş kapsamında istihdam edilmesi düzenlenen 4 engelli personel için nakdi yol bedeli öngörülmesi gerekirken, söz konusu bedelin dâhil edilmeden anılan istekli tarafından işçilik maliyetinin hesaplanmasının netice itibariyle sözleşme gideri ve genel giderler dâhil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunulması sonucunu doğurabilmektedir.

 

Bu çerçevede, somut olaya bakıldığında %4 sözleşme ve genel giderler dahil olmak üzere teklif edilmesi gereken toplam asgari işçilik maliyetinin 8.687.632,32 TL olduğu,başvuru sahibi Merdan Sağlık Bilgi İşlem A.Ş. – Kadıoğlu Bilgi İşlem A.Ş. İş Ortaklığının teklifinin ise 8.666.408,16 TL olduğu, dolayısıyla anılan isteklinin sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunduğu tespit edilmiştir.

 

Netice itibariyle, başvuru sahibi Merdan Sağlık Bilgi İşlem A.Ş. – Kadıoğlu Bilgi İşlem A.Ş. İş Ortaklığının sözleşme gideri ve genel giderler dâhil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunduğu anlaşıldığından, anılan isteklinin teklifinin ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.