Özel Sektörde Gerçekleştirilen İşlerin İş Deneyimine Etkisi

Muhasebe-7

Özel sektöre gerçekleştirilen işlerde iş deneyim tutarı nasıl tespit edilmelidir?
Toplantı No : 2012/033
Gündem No : 10
Karar Tarihi : 04.06.2012
Karar No : 2012/UY.I-2338
Şikayetçi:
Mustafa Er, Yunus Emre Mah. Dikmen Sok. No :3/a TOKAT
İhaleyi yapan idare:
Tokat Özel İdaresi Plan Proje Yatırım Ve İnşaat Müdürlüğü, Gazi Osman Paşa Bulvarı İmam Hatip Lisesi Karşısı No:29 60100 TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
14.05.2012 / 17910
Başvuruya konu ihale:
2012/22718 İhale Kayıt Numaralı “Zile İlçesi Atiye-Bekir Dinçer Anaokulu” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
01.06.2012tarih ve B.07.6.KİK.0.06.00.00-101.04-.Y.[1890].(0281)./2012-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Tokat Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından 14.03.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Zile İlçesi Atiye-Bekir Dinçer Anaokulu” ihalesine ilişkin olarak Mustafa Er’nin 24.04.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin 14.05.2012 tarih ve 17910 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.05.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

1) 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Mustafa ER tarafından sunulan 25.01.2011 tarih ve 33 sayılı iş deneyim belgesinin mevzuata uygun şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği hususunun belgeyi düzenleyen Zile Belediye Başkanlığına ve ayrıca, bu hususu değerlendirilmek üzere üst idare olan İç İşleri Bakanlığına bildirilmesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; ihale komisyonu tarafından teklifi kapsamında sunulan iş deneyim belgesinin standart form KİK026.1/Y içeriğine ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 46 ıncı maddesinin 4 üncü fıkrasına uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, iş deneyim belgelerine konu işin 2886 sayılı Kanun yürürlükte iken 1994 yılında sözleşmesinin yapıldığı, bu kanuna göre sözleşme bedelinin %30’ unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarının dikkate alınabileceği, %30 fazlası ile işin bitmemesi halinde kalan işlerin de aynı müteahhide yaptırılabileceği, sundukları iş deneyim belgesinde hakediş bölümünde gösterilen tutarın (sözleşme fiyatları + %30 fazla + kesin hesap fazlası) olarak yapılan ödemelerden oluştuğu, başka bir deyişle son hakedişteki miktar ile sözleşme arasındaki farkın %30 ve kesin hesap fazlası olarak ödenen miktar olduğu, sonuç olarak iş deneyim belgesinin doğru düzenlendiği, aynı idarenin daha önce yapmış olduğu başka bir ihalede de iş deneyim belgesinin geçerli kabul edildiği, iş deneyim belgesinin iş artışı dikkate alınmaksızın sözleşme bedeli olan 11.640.000.000 TL dikkate alınarak değerlendirilmesi halinde dahi iş deneyim tutarının yeterli olduğu iddialarına yer verilmiştir.

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İhale konusu işle ilgili olarak, idari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler”başlıklı 2 nci maddesinde; “2.1. İhale konusu işin

a) Adı:Zile İlçesi Atiye-Bekir Dinçer Anaokulu Yapım İşi” düzenlemesi,

Anılan şartnamenin 7.5.1 inci maddesinde; “… İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 70”inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir…” düzenlemesi,

Aynı şartnamenin 7.6 ıncı maddesinde; “7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan B III Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.6.1.Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisi” düzenlemesi yer almaktadır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin“İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar” başlıklı 43 üncü maddesinde;

“1) İş deneyim belgeleri; yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak, Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) gerçekleştirilen işler için, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

(2) Gerçek kişilere veya yukarıda belirtilenler dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işler için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ilgili bayındırlık ve iskan il müdürlüğü tarafından, ilgili mevzuatı uyarınca yapı denetimi veya kabulü bunların dışındaki kuruluşlar tarafından yapılan işlerde ise bu mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş kurumlar tarafından düzenlenir. Belediyenin ilgili birimi tarafından düzenlenen iş deneyim belgeleri belediye başkanı veya yetkili birim amiri tarafından, bayındırlık ve iskan il müdürlüğünce düzenlenenler ise, valilik tarafından onaylanır…” hükmü,

Anılan Yönetmeliğin “Belge için başvuru” başlıklı 45 inci maddesinde; “(1) İş deneyim belgesi talebinde bulunanlar, yaptıkları işi veya görevi tevsik amacıyla, dilekçelerine aşağıda sayılan belgeleri ekleyerek, belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa başvururlar:

b) Özel sektöre taahhütte bulunan yükleniciler için; yapılacak iş karşılığı bedel içeren noter onaylı sözleşme, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesi, sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri…” hükmü,

Aynı Yönetmeliğin “İş deneyim tutarının tespiti” başlıklı 46 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasında;

“ Özel sektöre gerçekleştirilen işlerde iş deneyim tutarının tespitinde; diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla, işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme bedelinin % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır…” hükmü yer almaktadır.

İhale dokümanı incelendiğinde; ihale konusu işin“Zile İlçesi Atiye-Bekir Dinçer Anaokulu Yapım İşi” olduğu, isteklilerden teklif edilen bedelin % 70”inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulmasının istenildiği, Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan B /III Grubu işlerin benzer iş olarak kabul edildiği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi istekli olan Mustafa ER’in sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin incelenmesi neticesinde; belgenin “S.S. Onur Evler Konut Yapı Kooparetifi” adına 25.01.2011 tarih ve 33 sayı ile Zile Belediye Başkanlığı tarafından düzenlendiği, söz konusu belgede işin adının “S.S. Onur Evler Konut Yapı Kooparetifi 3 Blok 48 Daireli Mesken Yapım İşi”, sözleşme tarihinin 11.02.1994, geçici kabul tarihinin 18.10.2001, belgenin ilk sözleşme bedelinin 11.640.000.000 TL, belge tutarının 20.608.882.000 TL olarak belirtildiği görülmüştür.

İhaleyi yapan idare tarafından şikâyete konu iş deneyim belgesinin düzenlenmesine dayanak teşkil eden belgelerin 14.03.2012 tarihli yazı ile belgeyi düzenleyen Zile Belediye Başkanlığından istenildiği ve anılan belediye başkanlığının 27.03.2012 tarihli yazısı ekinde iş deneyim belgesine ait noter onaylı sözleşme, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi,ilgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesi, kesin hakediş raporu ve sözleşmeye ilişkin fatura örneklerini gönderdiği anlaşılmıştır.

Yukarıda belirtilen belgeler arasında yer alan iş deneyim belgesine ait sözleşme, hak ediş raporu ve faturaların incelenmesi neticesinde; söz konusu işin sözleşmesinde iş artışına ilişkin hüküm bulunmadığı, ancak sözleşme bedelinden daha fazla tutarda iş gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yukarıda aktarılan “İş deneyim tutarının tespiti” başlıklı 46 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasından; özel sektöre gerçekleştirilen işlerde sözleşmesinde iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda sözleşme bedelinin % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarının dikkate alınması gerektiği, işin sözleşmesinde iş artışına ilişkin hüküm yer almaması durumunda ise sözleşme bedelinden daha fazla tutarda gerçekleştirilen işlerin iş deneyim belgesi düzenlenmesinde dikkate alınmasının mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.

Şikâyete konu iş deneyim belgesinin incelenmesinden, söz konusu işte sözleşme bedelinin üzerinde gerçekleştirilen iş tutarının belge düzenlemesinde dikkate alındığı anlaşılmış olup, Zile Belediyesinin söz konusu belgeyi Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 46 ncı maddesi 4 üncü fıkrasına uygun düzenlemediği tespit edilmiştir.

Bununla birlikte, söz konusu iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olduğu, belgede yer alan ilk sözleşme bedelinin (11.640.000.000 TL) güncellenmesi sonucu bulunan 4.127.648,04 TL tutarın da anılan isteklinin idari şartnamenin 7.5.1 inci maddesi uyarınca karşılaması gereken 339.080 TL (484.400,00×0,70) değerindeki iş deneyimi için yeterli olduğu anlaşıldığından, idare tarafından başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

İhaleye teklif veren isteklilerden;

1-Gül Yapı İnş. San. Tic. A.Ş. tarafından sunulan iş bitirme belgesinin Amasya Valiliği tarafından 08.03.2011 tarihinde düzenlendiği, işin adının “Amasya İli Hamamözü İlçesi Hükümet Konağı Yapım İşi” olduğu, geçici kabul tarihinin 06.01.2011 olduğu, 977.095,60 TL belge tutarının tevsik edilmesi gereken asgari iş deneyim tutarının tamamını karşıladığı,

2- Fatih Bürke-BRK Mühendislik tarafından iş deneyimi tevsik amacıyla mezuniyet belgesinin sunulduğu, ilgilinin inşaat mühendisliği bölümünden 1997 yılında mezun olduğu, mezuniyetten itibaren geçen toplam yılının sağlanması gereken asgari iş deneyim tutarının tamamını karşıladığı görülmüştür.

3- Şenel İhya Tutmaz tarafından iş deneyimi tevsik amacıyla mezuniyet belgesinin sunulduğu, ilgilinin inşaat mühendisliği bölümünden 1995 yılında mezun olduğu, mezuniyetten itibaren geçen toplam yılın sağlanması gereken asgari iş deneyim tutarının tamamını karşıladığı,

4- Turan Uzun tarafından iş deneyimi tevsik amacıyla mezuniyet belgesinin sunulduğu, ilgilinin inşaat mühendisliği bölümünden 2003 yılında mezun olduğu, mezuniyetten itibaren geçen toplam yılın sağlanması gereken asgari iş deneyim tutarının tamamını karşıladığı,

5- Mehmet Keskinkılıç tarafından iş deneyimi tevsik amacıyla mezuniyet belgesinin sunulduğu, ilgilinin inşaat mühendisliği bölümünden 2000 yılında mezun olduğu, mezuniyetten itibaren geçen toplam yılın sağlanması gereken asgari iş deneyim tutarının tamamını karşıladığı,

6- Osman Alnıaçık tarafından iş deneyimi tevsik amacıyla mezuniyet belgesinin sunulduğu, ilgilinin inşaat mühendisliği bölümünden 1981 yılında mezun olduğu, mezuniyetten itibaren geçen toplam yılın sağlanması gereken asgari iş deneyim tutarının tamamını karşıladığı,

7- Turhal Alkanlar İnş. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş bitirme belgesinin Tokat İl Özel İdaresi tarafından 18.08.2011 tarihinde düzenlendiği, işin adının “Tokat Zile Anadolu Öğretmen Lisesi Yapım İşi” olduğu, geçici kabul tarihinin 18.01.2011 olduğu, 2.538.118,64 TL belge tutarının tevsik edilmesi gereken asgari iş deneyim tutarının tamamını karşıladığı görülmüştür.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirtilen işlemin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden; başvuru sahibi istekli Mustafa ER’in teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

1)Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Mustafa ER tarafından sunulan 25.01.2011 tarih ve 33 sayılı iş deneyim belgesinin mevzuata uygun şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği hususunun belgeyi düzenleyen Zile Belediye Başkanlığına bildirilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.