Devlet Personel Başkanlığı

632 Sayılı KHK ile kadroya geçenlerin muvafakat ile nakillerinin yapılabileceği

personel-8

632 Sayılı KHK ile kadroya geçenlerin muvafakat ile nakillerinin yapılabileceği

Devlet Personel Başkanlığı görüşü

KategoriNakil
Kanun / Madde(ler)632 / 68, 76
Tarih16/01/2012
Kaynak33 sayılı bülten 67. sayfa
ÖzetGenel Müdürlüğünüz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince memur kadrolarına ataması yapılan personelin, atanma şartlarını taşımaları kaydıyla genel bütçeye dahil merkez ve taşra teşkilatına ait diğer kadrolara naklen atanıp atanamayacakları hk. (16/01/2012-24182)

Bilindiği üzere, 04/06/2011 tarihli ve 27954(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 632 sayılı ?Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası İle 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname?nin 1 inci maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen Geçici 37 nci maddesinde, Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar.?? hükmü yer almakta olup, mezkur KHK hükmü uyarınca memur kadrolarına atanan personelin Genel Müdürlüğünüz içinde başka kadrolara atanmasına engel olacak bir düzenleme bulunmamaktadır.

Ancak, söz konusu KHK hükmü ile sözleşmeli personelin, kurum ve kuruluşlarda yürütülen hizmetlerin aksamaması amacıyla sözleşmeli pozisyonların vizeli olduğu teşkilat ve birimlerdeki kadrolara atanacakları düzenlenmiştir.

Diğer taraftan mezkur Kanunun ?Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi? başlıklı 76 ncı maddesinde, ?Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler.

Memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler.

Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları mümkündür.

Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber,atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C.

Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartıyla) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.? hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, Genel Müdürlüğünüz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde memur olarak istihdam edilen personelin, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine uyulması ve söz konusu personelin görev yaptığı birimdeki hizmetlerin aksamasına yol açılmaması kaydıyla, genel bütçeye dahil Genel Müdürlüğünüz merkez ve taşra teşkilatına ait diğer kadrolara atamasının yapılabileceği mütalaa edilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.