Devlet Personel Başkanlığı

6111 sayılı Kanundan önce ceza gerektiren fiil işleyen memurun görevine son verilemeyeceği

personel-5

6111 sayılı Kanundan önce ceza gerektiren fiil işleyen memurn görevine son verilemeyeceği

Devlet Personel Başkanlığı görüşü

KategoriAday Memur
Kanun / Madde(ler)657 / 57, 56, 64
Tarih11/08/2011
Kaynak33 sayılı bülten 96. sayfa
Özet6111 sayılı Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılan değişikliklere istinaden halen aday memur statüsünde olan ve mezkur değişiklik öncesinde disiplin cezası verilmesine neden olan fiili işleyen ve kanun değişikliği sonrasında uyarma cezası ile tecziye edilen personelin 657 sayılı Kanunun 57 nci maddesine istinaden ilişiğinin kesilip kesilmeyeceği ve asaletinin onaylanıp onaylanmayacağı hk. (11/08/2011-16675)
Bilindiği üzere; 6111 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerden sonra 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda 57 nci maddesinde; “Adaylık suresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir.” hükmü ile 64 üncü maddesinin ikinci fıkrasında ise; “Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.” hükmüne yer verilmek suretiyle sicilin kaldırılmasına binaen disiplin cezası almamış olma şartı getirilmiştir.
6111 sayılı Kanunla 657 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerle ilgili olarak uygulama birliğinin sağlanması amacıyla 15/04/2011 tarihli ve 27906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 No’lu Kamu Personeli Genel Tebliğinin “Sicil, Disiplin ve Diğer Hususlara İlişkin Açıklamalar” başlığı altında yer alan 5 inci maddesinde; “Adaylık suresi içerisinde 6111 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce disiplin cezası almış olanlar hakkında disiplin cezası almış olmaları gerekçesiyle ilişik kesme hükümleri uygulanmayacaktır.” denilmektedir.
Ayrıca mezkur Kanunun itiraz başlıklı 135 inci maddesinin 1,2,3 ve 4 uncu fıkrasında; “Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna
itiraz edilebilir. İtirazda sure, karanın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Suresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezalan kesinleşir.
İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren
otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.
İtirazın kabulü halinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.”
hükmüne yer verilmiştir.
Öte yandan; 15/4/2011 tarihli ve 27906 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No:2) nin Sicil, Disiplin ve Diğer Hususlara İlişkin Açıklamalar bölümün üçüncü bendinde; halen aday memur statüsünde bulunan memurlardan olumsuz sicil almış olanların; adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olmaları ve 6111 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra disiplin cezası almamaları kaydıyla, 657 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi hükümleri saklı kalmak üzere adaylık süresi sonunda disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirlerinin onayı ile asli memurluğa atanacakları belirtilmek suretiyle mevcut aday memurları durumuna ilişkin açıklamaya gidilmiştir.
Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; disiplin cezası verilmesini gerektiren fiilin 6111 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce gerçekleşmiş olması sebebiyle ilgili aday memur hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 57 inci maddesi uyarınca ilişik kesme hükümlerinin uygulanmaması gerektiği, mevzuatta belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde ise asli memurluğa atanması gerektiği mütalaa edilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.