Devlet MuhasebesiMALİYE MEVZUATI

5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki Kanunla ilgili Genel Yazı

mevzuat-4

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı     :B.07.0.MGM.0.45/180-02/10862                                                                05/07/2007

Konu   :

Bilindiği üzere, 15/03/2007 tarihli ve 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun 28/03/2007 tarihli ve 26476 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanunun 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; “Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar.”, 2 nci fıkrasında da; “Son günü malî tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır: …” ve 2 nci maddesinde ise; “(1) Malî tatil ilan edilen döneme rastlayan tarihlerde 5/5/1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre işverenlerce yapılması gereken, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler; 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi işverenlerin, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların yapmakla yükümlü olduğu iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler, 1 inci maddede belirtilen süreler kadar ertelenir.

(2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilidir. Bu Kanunun 1 inci maddesinde Maliye Bakanına tanınan yetki bu maddenin uygulanmasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından kullanılır.” hükmü yer almaktadır.

5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak Bakanlığımızca hazırlanan “Mali Tatil Uygulanması Hakkında Genel Tebliğ” ve 2 nci maddesinin uygulanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan “5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” 30/06/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, anılan Tebliğ hükümlerine göre işlemlerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi kamu kurumu niteliğindeki işverenlerin sigorta işlemlerine ilişkin bildirim ve ödemeleri 5604 sayılı Kanun hükümleri kapsamında bulunmakla birlikte, muhasebe birimlerince, ilgili döneme ilişkin prim tutarlarının geciktirilmeksizin kurum hesabına aktarılmasına özen gösterilecektir.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu, 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri kapsamında yer almadığından, muhasebe yetkililerinin tahsil etmekle yükümlü oldukları emekli sandığı gelirlerini, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 17 nci maddesinde belirlenen sürelerde Sandığa gönderecekleri tabiidir.

Bilgilerini ve gereği ile söz konusu hususun iliniz dahilindeki muhasebe birimlerine (Döner Sermayeler dahil) duyurulmasını rica ederim.

Ömer DUMAN

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM:

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

Merkez Saymanlık Müdürlüklerine

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.