Bütçe MevzuatıKamu Mali Yönetim

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU

Muhasebe-7

16 Mart 2016 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 29655 (2. Mükerrer)
KANUN
2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU

Kanun No. 6683                                                                                                 Kabul Tarihi: 9/3/2016

Gider bütçesi

MADDE 1 – (1) 20/12/2013 tarihli ve 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 428.396.493.000 Türk lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelere 48.647.481.000 Türk lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlara 3.003.844.000 Türk lirası,

ödenek verilmiştir.

(2) Kanunların verdiği yetkiye dayanarak yıl içerisinde eklenen ve düşülen ödenekler sonrası merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2014 yılı bütçe giderleri toplamı 434.265.539.080,16 Türk lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2014 yılı bütçe giderleri toplamı 65.356.039.101,10 Türk lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 2014 yılı bütçe giderleri toplamı 2.962.157.182,46 Türk lirası,

olarak gerçekleşmiştir.

(3) 2014 yılı merkezi yönetim konsolide bütçe gideri toplamı 448.752.336.790,94 Türk lirasıdır.

Gelir bütçesi

MADDE 2 – (1) 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçenin gelirleri 394.634.401.000 Türk lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin gelirleri 7.222.934.000 Türk lirası öz gelir, 41.928.551.000 Türk lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 49.151.485.000 Türk lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 2.984.186.000 Türk lirası öz gelir, 19.658.000 Türk lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 3.003.844.000 Türk lirası,

olarak tahmin edilmiştir.

(2) Merkezi yönetim kesin hesap gelir cetvellerinde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçenin 2014 yılı bütçe gelirleri toplamı 410.959.775.747,90 Türk lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2014 yılı bütçe gelirleri 13.584.568.075,53 Türk lirası öz gelir, 51.747.395.621,56 Türk lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 65.331.963.697,09 Türk lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 2014 yılı bütçe gelirleri 3.182.790.603,92 Türk lirası öz gelir, 9.561.340 Türk lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 3.192.351.943,92 Türk lirası,

olarak gerçekleşmiştir.

(3) 2014 yılı merkezi yönetim konsolide bütçe geliri toplamı 425.382.786.362,31 Türk lirasıdır.

Denge

MADDE 3 – (1) 2014 yılı bütçe giderleri ile bütçe gelirleri toplamları arasında, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 23.305.763.332,26 Türk lirası bütçe gider fazlası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 24.075.404,01 Türk lirası bütçe gider fazlası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 230.194.761,46 Türk lirası bütçe gelir fazlası,

gerçekleşmiştir.

(2) 2014 yılı merkezi yönetim konsolide bütçe gider fazlası 23.369.550.428,63 Türk lirasıdır.

Devredilen, iptal edilen ve tamamlayıcı ödenek

MADDE 4 – (1) Merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2014 yılı içinde harcanmayan toplam 645.476.058,16 Türk lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2014 yılı içinde harcanmayan toplam 54.238.708,94 Türk lirası,

ödeneği ertesi yıla devredilmiştir.

(2) Merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere, 2014 yılı içinde kullanılan ve ertesi yıla devredilen özel ödenekler dışında kalan ödeneklerden, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin toplam 26.161.910.978,42 Türk lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin toplam 3.949.714.726,99 Türk lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların toplam 636.014.601,80 Türk lirası,

ödeneği iptal edilmiştir.

(3) Merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere, kamu idarelerinin 2014 yılı ödenek üstü giderlerini karşılamak üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için toplam 14.179.652.525,19 Türk lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler için toplam 370.742,20 Türk lirası,

tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir.

Devlet borçları

MADDE 5 – (1) Devlet borçlarına ilişkin cetvellerde gösterildiği üzere 2014 yılı sonu itibarıyla;

a) 414.648.521.928,42 Türk lirası orta ve uzun vadeli Devlet iç borcu,

b) 198.723.848.365,21 Türk lirası Devlet dış borcu,

c) 35.082.154.053,08 Türk lirası Hazine garantili borç,

mevcuttur.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

15/03/2016

Ekler için tıklayınız…..