Devlet Memuru

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK-04.02.2015

Öğretim elemanı-6

4 Şubat 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29257

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/4/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro unvanları aşağıda gösterilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Çiftlik müdürü, yurt müdürü, hastane müdürü, müze müdürü, şube müdürü,

2) Müdür yardımcısı,

3) Şef, koruma ve güvenlik şefi,

b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Basın ve halkla ilişkiler müşaviri, sivil savunma uzmanı, uzman, araştırmacı, müze araştırmacısı.

c) Sağlık Hizmetleri Grubu;

1) Başhemşire,

ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici.

d) İdari Hizmetleri Grubu;

1) Ayniyat saymanı, sıhhi malzeme saymanı, fon saymanı, sayman,

2) Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, programcı yardımcısı, anbar memuru, santral memuru, daktilograf, sekreter, veznedar, satınalma memuru, ayniyat memuru, yurt yönetim memuru, tahsildar, mutemet, raportör, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi,

e) Yardımcı Hizmetler Grubu;

1) Aşçı, bahçıvan, bekçi, berber, dağıtıcı, garson, gassal, hademe, hastabakıcı, hayvan bakıcısı, hizmetli, itfaiyeci, kaloriferci, laborant yardımcısı, sağlık teknisyen yardımcısı, teknisyen yardımcısı, terzi.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

a) Mühendis, mimar, şehir plancısı, bölge plancısı, avukat, jeolog, hidrobiyolog, hidrolog, jeomorfolog, fizikçi, matematikçi, istatistikçi, ekonomist, kimyager, heykeltıraş, arkeolog, astronom, kaptan, veteriner hekim, sosyal çalışmacı, biolog, psikolog, sosyolog, bakteriolog, fizyoterapist, diyetisyen, odyolog, pedagog, çocuk gelişimcisi, çocuk eğitimcisi, çocuk eğiticisi, sağlık fizikçisi, kütüphaneci, programcı, mütercim, antrenör, öğretmen, kameraman, sinema tv uygulayıcısı, sağlık teknikeri, veteriner sağlık teknikeri, odyometri teknikeri, tıbbi teknolog, tekniker, teknik ressam, grafiker, restoratör, teknisyen, rasatcı, ressam, makinist, matbaacı, gemi adamı, fotoğrafçı, dekoratör, desinatör, imam, hemşire, sağlık memuru, ebe, laborant, hayvan sağlık memuru, sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknisyeni.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine “İlan tarihi itibarıyla” ibaresinden sonra gelmek üzere “ilgilinin başvuruda bulunduğu kadroya ilişkin” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (c) ve (ç) bentleri eklenmiştir.

“c) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, ilan tarihi itibarıyla en az altı ay atamanın yapılacağı kurumda çalışmış olmak,”

“ç) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendine “sıhhi malzeme saymanı” ibaresinden sonra gelmek üzere “,fon saymanı” ibaresi, (h) bendine “veri hazırlama ve kontrol işletmeni” ibaresinden sonra gelmek üzere “,programcı yardımcısı” ibaresi, (ı) ve (i) bentlerine aşağıdaki (3) numaralı alt bentler eklenmiş, aynı fıkranın (a) bendinde yer alan “Çiftlik müdürü, yurt müdürü, hastane müdürü, şube müdürü” ibaresi “Çiftlik müdürü, yurt müdürü, hastane müdürü, müze müdürü, şube müdürü” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın mevcut (h) bendinde yer alan “ikmal malzeme sorumlusu,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“3) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinin bir numaralı alt bendinde sayılan kadrolardan birinde çalışıyor olmak,”

“3) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinin bir numaralı alt bendinde sayılan kadrolardan birinde çalışıyor olmak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

gerekir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendine “Sağlık teknikeri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, veteriner sağlık teknikeri” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “veteriner” ibaresi “veteriner hekim”, “biyolog” ibaresi “biolog”, “bakteriyolog” ibaresi “bakteriolog” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “yöneylemci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ayrıca, kurumlardan talep edilmesi halinde kurumların yazılı sınavı, Başkanlıkça Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Anadolu Üniversitesine merkezi olarak yaptırılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumların resmi internet sitesinde ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasına “üç ay içinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

12/4/2014

28970

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.