Kamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Teklif Açıklamasında Çiğ Girdi Miktarının Hesaplanmadığı İddiası (KİK)

Toplantı No: 2017/010
Gündem No: 75
Karar Tarihi: 22.02.2017
Karar No: 2017/UH.I-664
Şikayetçi:
Antor İnş.Taah.Tem.Hiz.Ve Ür.Gıda Mad.San.Ve Tic.Ltd.Şti.

İhaleyi Yapan Daire:

Huzurevi Müdürlüğü-Eğirdir Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık

Başvuru Tarih ve Sayısı:

30.01.2017 / 6032

Başvuruya Konu İhale:

2016/449362 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Hazırlama, Dağıtım Ve Servis Hizmet Alımı” İhalesi

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Antor İnş. Taah. Mak. Tem. Hiz. ve Ür. Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

Soğukpınar Mah. Hükümet Cad. No: 6/A Kemalpaşa/İZMİR

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Eğirdir Huzurevi Müdürlüğü,

Yazla Mah. Okul Sokak 17 32102 Eğirdir/ISPARTA

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/449362 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Hazırlama, Dağıtım ve Servis Hizmet Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Eğirdir Huzurevi Müdürlüğü tarafından 01.12.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Malzemeli Yemek Hazırlama, Dağıtım ve Servis Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Antor İnş. Taah. Mak. Tem. Hiz. ve Ür. Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 16.01.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.01.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 30.01.2017 tarih ve 6032 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.01.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2017/317 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Gençay Yemek Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin Ek-H.4 Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli’nin Açıklama Yöntemi kısmında ekli belgelerin kaçıncı sayfada olduklarının açıkça yazılmadığı, ayrıca tevsik edici belgelerle ana çiğ girdi listesinde bulunan birim fiyatların birbiriyle aynı olmadığı,

 

2) Gençay Yemek Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından örnek menüler üzerinden 1 yıllık menü döngüsü hesabında hizmetin ifasında olması gereken 1 yıllık mevcut Şartname menülerinin çiğ girdi reel maliyeti hesaplamalarını oluşturmadığı, hizmet süresince kullanılacak çiğ girdi miktarının hesaplanmadığı, menü ortalaması alınarak açıklama yapıldığı,

 

3) Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesinde yer alan açıklama gereğince çalıştırılacak personele ait giyim giderlerinin “yardımcı giderler” başlığında değerlendirilmesi gerekirken “işçilik giderleri” kısmına dahil edildiği, bu nedenle Ek-H.4 Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelindeki işçilik giderlerinin yanlış hesaplandığı, bu kapsamda hesap cetvelinde olması gereken “0,80’den az veya 0,95’ten çok” aralıklarının değiştiği ve doğru hesaplanmadığı,

 

4) Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesinde yer alan açıklamanın aksine söz konusu istekli tarafından ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü kişilerden fiyat teklifi alındığı, bu nedenle mevzuata aykırı belge sunulduğu, söz konusu fiyat tekliflerinde ilgili meslek mensubu beyanına ait hiçbir hukuki gerekçenin sunulmadığı, meslek mensubuna ait TÜRMOB kaşesinin bulunmadığı, TÜRMOB kaşesi yerine kaşe numarasının yazıldığı, anılan fiyat tekliflerinin ekinde imza sirküleri ve meslek mensuplarına ait oda faaliyet belgelerinin bulunmadığı,

 

5) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilen birim fiyatların ihale ilan tarihi ile ihale tarihi arasındaki fiyatlar olması gerekirken söz konusu istekli tarafından sunulan internet çıktılarında birim fiyatların geçerli olduğu tarihlerin yer almadığı, sunulan bültenlerin ilgili ticaret borsalarından teyitlerinin yapılması gerektiği, anılan istekli tarafından sunulan toptancı hal fiyatlarının ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde belirlenen fiyatlar olması gerekirken 12 aylık dönem öncesi ve ihale tarihi sonrası belirlenen fiyatların kullanıldığı, ayrıca sunulan açıklamalarda sözleşme süresince kullanılması gereken çiğ girdi malzemelerinin hesaplanması ve düzenlenen Ek-O.7 belgelerinde hesaplanan bu miktarların en az yarısı kadar alım yapıldığının belirtilmesi gerekmekteyken örnek menüler üzerinden hesaplama yapıldığı ve Ek-O.7 belgelerinin hatalı tanzim edildiği,

 

6) Teknik Şartname’nin 14.1’inci maddesinde yemeklerde kullanılacak etlerin kemiksiz dana eti olacağının açıkça belirtildiği, ilgili firma tarafından kemiksiz dana eti yerine dana eti fiyatının kullanıldığı, dana eti ile kemiksiz dana eti arasında bulunan fiyat farkının yanı sıra evsafa uygun tevsik edilmediği için açıklamaların reddedilmesi gerektiği,

 

7) Örnek menülerde bulunan tavuk yemeklerinde kullanılacak tavuk but ve tavuk göğüsün evsaflarına uygun olarak ve ayrı ayrı tevsik edilmesi gerektiği, oysaki söz konusu istekli tarafından tavuk eti fiyatı kullanılarak tevsik etme yoluna gidildiği,

 

8) Teknik Şartname’de bulunan yemek gramajlarında limon, maydanoz ve yumurtanın hem adet hem de gram miktarlarına yer verildiği, bu sebeple ilgili malzemelerin hem adet hem de kilogram fiyatlarının tevsik edilmesi gerektiği,

 

9) İdarenin hizmetinin kesintisiz devamının esas olduğu, bu nedenle hizmetin ifası sırasında çalışacak personellerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışacağının aşikar olduğu, ihale dokümanında tatil günlerinde çalışacak personel sayılarına yer verilmediğinden ve hizmetin devamlılığı esas olduğundan tüm personelin çalışıyor olması gerektiği, ilgili isteklinin aşırı düşük teklif açıklama dosyasında tatil günlerinde çalışacak personel hesabına yer verilmediği, verilmiş olsa dahi eksik hesaplama yapıldığı, zira 1 yılda 15,5 gün ulusal bayram ve genel tatil günü bulunduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir…” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

(2) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.

a) Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;

1) Verilen hizmetin ekonomik olması,

2) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

3) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

b) İhale, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırır.

c) Aşırı düşük teklif sınır değerinin altında teklif sunan isteklilerin teklifi açıklama istenmeksizin reddedilir…” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir.

79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.  

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.2.2. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.3.  Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.4.  Ticaret Borsası Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.

79.2.2.5.  Toptancı Hal Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.

79.2.2.6.  Özel veya Münhasır Hak Sahibi Kuruluşların Uyguladığı Fiyatlar: İlgili mevzuatı uyarınca, belirli mal veya hizmetlerin kamuya sunulması konusunda lehine sınırlama bulunan kuruluşların tedarikçisi oldukları mallar veya sunucusu oldukları hizmetler için uyguladıkları fiyatlar ile açıklama yapılabilir.

79.2.2.7.  İsteklinin Kendi Ürettiği, Aldığı veya Sattığı Mallara İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ait fiyatların kullanılması durumunda, istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre aşırı düşük teklif açıklamasına konu mal için düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) ile açıklama yapılabilir.

Maliyetler dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması ve isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapmış olması gerekir.

Satışlar dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması ve malın ticaretinin isteklinin faaliyet alanında olması gerekir.  

İsteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) sunulmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, SM, YMM, SMMM ya da vergi dairesince onaylı suretleri ile de belgelendirme yapılabilir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.2.8.İsteklinin Ortağı Olduğu Tüzel Kişiye Ait İşletmeden Mal Çekmesiyle Oluşan Emsal Bedel: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesi veya satın alması durumunda söz konusu malın emsal bedeli ile değerlenmesi gereklidir. Emsal bedelinin tespitinde 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri esas alınır. Bu durumda, Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan emsal bedeli gösteren ve istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından hazırlanarak imzalanan ve kaşelenen beyanın verilmesi yeterlidir. Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.3. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır”

79.2.4. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.

79.2.5. İşletme hesabına göre defter tutuluyor olması durumunda; yukarıda belirtilen tutanaklar, işletme hesabı defteri ve işletme hesap özeti kayıtlarına göre düzenlenir.

79.2.6. Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılır ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları belirtilir.  

Bu ihalelerde; teklifi aşırı düşük bulunan istekli öncelikle “ana çiğ girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelini (Ek- H.4) hazırlayarak açıklaması kapsamında sunar. Açıklamanın geçerli kabul edilebilmesi için “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’den çok olmaması gerekir. Oran belirtmeyen veya belirttiği oran 0,80’den az veya 0,95’den çok olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Ana çiğ girdi ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdiler anlaşılır. Bu çerçevede, isteklinin beyan ettiği orana uygun teklif sunması durumunda, yemek pişirilmesi için gerekli enerji giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.) gibi unsurlar “yardımcı girdiler” başlığında değerlendirilir ve bu unsurlar için açıklama sunulması gerekmez.  

Örneğin; 1.000 öğün yemek alımı için çıkılan bir ihalede, birim fiyat olarak 5 TL teklif veren bir isteklinin, 5.000 TL olan toplam teklif bedelinin aşırı düşük olarak değerlendirilmesi ve istekli tarafından sunulan Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,90 olarak belirtilmesi halinde, teklifin 4.500 TL’sinin ana çiğ girdi ile işçilik toplamını içerdiği kabul edilir ve isteklinin sadece bu kısma ilişkin açıklama yapması gerekir. Teklifin 500 TL’lik kısmının ise yardımcı giderlere ilişkin olduğu kabul edildiğinden, bu kısma ilişkin açıklama yapılması gerekmemektedir.  

Malzemeli yemek alımı ihalelerinde, ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri kullanılamaz. Ancak 79.2.2 nci maddede yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılabilir.

79.3. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.

79.3.1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.

79.3.2. 79.2.2 nci maddede yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir.” açıklaması,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Malzemeli Yemek Hazırlama, Dağıtım ve Servis Hizmet Alımı

b) Miktarı ve türü:

13+ Yaş Kahvaltı öğünü Öğün 23.360
13+ Yaş Öğle Yemeği öğünü Öğün 30.517
13+ Yaş Akşam Yemeği öğünü Öğün 23.360
13+ Yaş Ara Öğün Öğün 20.805
Diyet Kahvaltı öğünü Öğün 4.380

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Eğirdir Huzurevi Müdürlüğü” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta,vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.  

a) 13+ Yaş Kahvaltı öğünü Öğün          23.360

13+ Yaş Öğle Yemeği öğünü Öğün      30.517

13+ Yaş Akşam Yemeği öğünü Öğün   23.360

13+ Yaş Ara Öğün Öğün                      20.805

Diyet Kahvaltı öğünü Öğün                    4.380 olmak üzere toplam 102.422 (yüz iki bin dört yüz yirmi iki) öğün yemek,

b) İşçilik ücreti, yemek, yol ve giyecek giderleri:

Yemeklerin kuruluşta pişirildiği ve bu hizmetin sunulması işiyle ilgili olarak aylık (26) gün üzerinden fiilen çalışan personelin tüm mesaisini kuruluşta geçirdiği hallerde, hizmetin sunulmasıyla görevli;
(2) adet aşçı,
(2) adet servis elemanı olmak üzere toplam 4 (dört) kişi;
işçilik giderleri [(işçi ücreti, sigorta prim giderleri, yemek, yol, giyim, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma (15,5 gün)] teklif fiyata dâhildir.
Kuruluş mutfağında çalışacak personele aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan giyecek ayni olarak verilecektir.

 c) Kuruluş Mutfağında çalışacak 4 personel için bordrosunda gösterilmek üzere bürüt 4,00 TL (Dört TL) yol ücreti.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

%2” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin Ek’inde,

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

+13 Yaş Kahvaltı Öğünü

öğün

23.360

2

+13 Yaş Öğle Yemeği Öğünü

öğün

30.517

3

+13 Yaş Akşam Yemeği Öğünü

öğün

23.360

4

+13 Yaş Ara Öğünü

öğün

20.805

5

Diyet Kahvaltı

öğün

4.380

 

” düzenlemesi,

 

Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 01.01.2017; işi bitirme tarihi 31.12.2017

9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “İşin Tanımı” başlıklı 2’nci maddesinde “A- Yemek Çeşitleri ve Öğün Sayıları:

Huzurevleri 1 (bir) adet kahvaltı, 1 (bir) adet öğle, 1 (bir) adet akşam yemeği ile ara öğünlerin (kuşluk, ikindi, gece) pişirilmesi, servisi ve servis sonrası hizmetlerinin yürütülmesi işidir.

Yemeklerde kullanılan tüm malzemeler ekte sunulan Gıda Evsaf Şartnamesine uygun, HACCP, TSE, ISO 9001-2008 ve Türk Gıda Kodeksine uygun 1. sınıf tanınmış marka malzemeler olacaktır. Öğle ve akşam öğün mönüleri farklı olacak, akşam yemekleri öğleden sonra pişirilecektir.

           …

           Normal yemeklere uygulanacak gramajlar, ekte verilen gramaj tablolarına göre olmalıdır. Bu listelerde gösterilen et, sebze, meyve vb. yiyecekler işlem gördükten sonra bir porsiyona girecek NET ağırlıklardır. (Ekte verilecek fire paylarını net miktarlar üzerine ekleyerek gıda evsafında belirtilen üst gramajları esas alarak sipariş yapılacaktır) Listede ismi olmayan yemekler Diyetisyen tarafından benzer yemeklerdeki gramajlar göz önüne alınarak standartlaştırılacak ve uygulamalar buna göre yapılacaktır.  

        …

7- Malzemeli yemek alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin açıklanmasının daha nesnel koşullar altında yapılmasının sağlanması amacıyla, Hizmet alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan ve 07.06.2014 tarih ve 29023 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan değişikliklere göre, malzemeli yemek alımı ihalelerinde idarelerin iki haftalık menü düzenlemesi yapmaları zorunlu hale getirilmiş olup örnek iki haftalık menü aşağıda yer almaktadır.

 

Öğün Adı/ Yer

Huzurevi Sakini

Huzurevi Personel

Yaşlı Yaşam Evleri

Huzurevi Amir

Huzurevi Memur+Ek Ders Çalışan

Toplam

+13 Yaş üstü Sabah kahvaltısı

20805

1095

1460

 

 

23360

+13 Yaş üstü Öğle Yemeği

20805

4745

1460

114

3393

30517

+13 Yaş Akşam Yemeği

20805

1095

1460

 

 

23360

Ara Öğün

20805

 

 

 

 

20805

Diyet Ara Öğün

4380

 

 

 

 

4380

TOPLAM

87600

6935

4380

114

3393

102422

 

Toplam öğün sayıları yukarıdaki gibi belirlenmiştir.

1. GÜN

Sabah Kahvaltısı
Çay
Siyah Zeytin
Beyaz Peynir
Yumurta
Kahvaltılık Tereyağ –Açık Bal

Ekmek

Ara Öğün–3 kez
(Yaş gruplarına göre günde kaç kez ara öğün verildiği belirtilecektir.)
Kek
(Meyveli İçecekler (kutu)

Öğle Yemeği
(13 yaş üzerindekiler için 4 kap olarak hazırlanmıştır.)
Mercimek Çorba
Bahçevan Kebap (Yaz)
Zeytinyağlı Bakla
Baklava
Ekmek

paket ayran

Akşam Yemeği
(13 yaş üzerindekiler için 4 kap olarak hazırlanmıştır.)
Yayla Çorba
İzmir Köfte
Marul Salata
Cacık
Ekmek

2. GÜN

Sabah Kahvaltısı
Hazır Meyve Suyu (Açık)-Paket Süt
Yeşil Zeytin
Kaşar Peyniri
Omlet
Domates
Ekmek

Ara Öğün–3 kez
(Yaş gruplarına göre günde kaç kez ara öğün verildiği belirtilecektir.)
Bitkisel Çaylar
Bisküvi Çeşitleri
Taze Sıkılmış Elma Suyu – Hazır Meyve Suyu gramajında (Açık))

Öğle Yemeği
(13 yaş üzerindekiler için 4 kap olarak hazırlanmıştır.)
Ezogelin Çorba
Fırın Köfte
Şehriyeli Pirinç Pilavı
Sütlaç
Ekmek

Akşam Yemeği
(13 yaş üzerindekiler için 4 kap olarak hazırlanmıştır.)
Domates (Şafak) Çorbası
Biber Dolması
Kıymalı Yufka Böreği
Ayva Komposto

3.GÜN

Sabah Kahvaltısı
Bitkisel Çaylar
Yeşil Zeytin
Tulum Peyniri
Salam
Kahvaltılık Tereyağ –Paket Reçel
Ekmek

Ara Öğün–3 kez
(Yaş gruplarına göre günde kaç kez ara öğün verildiği belirtilecektir.)
Hamburger Köfte
Meyve suyu (Kutu)
Tatlı Çeşitleri

Öğle Yemeği
(13 yaş üzerindekiler için 4 kap olarak hazırlanmıştır.)
Düğün Çorbası
Terbiyeli Köfte
Zeytinyağlı Pırasa
Yoğurt
Ekmek

Akşam Yemeği
(13 yaş üzerindekiler için 4 kap olarak hazırlanmıştır.)
Terbiyeli Şehriye Çorbası
Rosto (Püreli)
Kıymalı Pırasa
Meyve
Ekmek

4.GÜN

Sabah Kahvaltısı
Çay
Siyah Zeytin
Çökelek (Lor) Peyniri
Patates Kızartma
Tahin-Pekmez
Ekmek

Ara Öğün–3 kez
(Yaş gruplarına göre günde kaç kez ara öğün verildiği belirtilecektir.)
Kurabiye Çeşitleri
Hazır Meyve Suyu (Açık)
Taze sıkılmış portakal suyu – Hazır Meyve Suyu gramajında (Açık))

Öğle Yemeği
(13 yaş üzerindekiler için 4 kap olarak hazırlanmıştır.)
Sebze Çorba (Kış)
Fırında Balık
Zeytinyağlı Taze Fasulye
Muhallebi
Ekmek

Akşam Yemeği
(13 yaş üzerindekiler için 4 kap olarak hazırlanmıştır.)
Un Çorbası
Kadınbudu Köfte
Karışık Kızartma (Yaz)
Kadayıf
Ekmek
Gazsız içecek

5.GÜN

Sabah Kahvaltısı
Hazır Meyve Suyu (Kutu) –Paket Süt
Siyah Zeytin
Açık Çokokrem
Sucuk
Çılbır
Ekmek

Ara Öğün–3 kez
(Yaş gruplarına göre günde kaç kez ara öğün verildiği belirtilecektir.)
Tuzlu Krakerler
Bitkisel Çaylar
Taze sıkılmış nar suyu-Hazır Meyve Suyu gramajında (Açık))

Öğle Yemeği
(13 yaş üzerindekiler için 4 kap olarak hazırlanmıştır.)
Kırmızı Mercimek Çorba
Karnıyarık
Soslu Makarna
Aşure
Ekmek

Akşam Yemeği
(13 yaş üzerindekiler için 4 kap olarak hazırlanmıştır.)
Düğün Çorbası
Et Döner
Nohutlu Bulgur Pilavı
Çoban Salata
Ekmek

6.GÜN

Sabah Kahvaltısı
Taze Sıkılmış Meyve Suyu
Beyaz Peynir
Salam
Domates-Salatalık
Kahvaltılık Tereyağ-Açık Bal
Ekmek

Ara Öğün–3 kez
(Yaş gruplarına göre günde kaç kez ara öğün verildiği belirtilecektir.)
Çay
Börek
Kısır
Ekmek

Öğle Yemeği
(13 yaş üzerindekiler için 4 kap olarak hazırlanmıştır.)
Etli Kuru Fasulye
Domatesli Pirinç Pilavı
Havuç Salata
Kabak Tatlısı
Ekmek

Akşam Yemeği
(13 yaş üzerindekiler için 4 kap olarak hazırlanmıştır.)
Yayla Çorba
İmam Bayıldı
Karnıbahar Graten
Şekerpare
Ekmek

7.GÜN

Sabah Kahvaltısı
Çay
Yeşil Zeytin
Tulum Peyniri
Yumurta
Sosis
Ekmek

Ara Öğün–3 kez
(Yaş gruplarına göre günde kaç kez ara öğün verildiği belirtilecektir.)
Hazır Meyve Suyu (Kutu)
Sup
Poğça Çeşitleri

Öğle Yemeği
(13 yaş üzerindekiler için 4 kap olarak hazırlanmıştır.)
Ezogelin Çorba
Yumurtalı Ispanak
Fasulye Piyazı
Taze Kayısı Komposto
Ekmek

Akşam Yemeği
(13 yaş üzerindekiler için 4 kap olarak hazırlanmıştır.)
Haşlama Tavuk
Özbek Pilavı
Patates Salata
Güllaç
Ekmek
İçecek

8. GÜN

Sabah Kahvaltısı
Çay
Yeşil Zeytin
Beyaz Peynir
Yumurta
Kahvaltılık Tereyağ – Açık reçel

Ekmek

Ara Öğün–3 kez
(Yaş gruplarına göre günde kaç kez ara öğün verildiği belirtilecektir.)
Kek
Gazsız Meyveli İçecekler (Şişe/kutu)

Öğle Yemeği
(13 yaş üzerindekiler için 4 kap olarak hazırlanmıştır.)
Yayla Çorba
Tas Kebap
Zeytinyağlı Bakla
Sütlaç
Ekmek

paket ayran

Akşam Yemeği
(13 yaş üzerindekiler için 4 kap olarak hazırlanmıştır.)
mercimek Çorba
Sulu fırın Köfte
domates Salata
Cacık
Ekmek

9. GÜN

Sabah Kahvaltısı
Hazır Meyve Suyu (Açık)-Paket Süt
Siyah Zeytin
Kaşar Peyniri
Omlet
Domates
Ekmek

Ara Öğün–3 kez
(Yaş gruplarına göre günde kaç kez ara öğün verildiği belirtilecektir.)
Bitkisel Çaylar
Bisküvi Çeşitleri
Taze Sıkılmış Elma – Hazır Meyve Suyu gramajında (Açık))

Öğle Yemeği
(13 yaş üzerindekiler için 4 kap olarak hazırlanmıştır.)
Ezogelin Çorba
Et haşlama
Şehriyeli Pirinç Pilavı
Baklava
Ekmek

Akşam Yemeği
(13 yaş üzerindekiler için 4 kap olarak hazırlanmıştır.)
Şehriye Çorbası
Biber Dolması
Kıymalı/peynirli Yufka Böreği
Ayran

10.GÜN

Sabah Kahvaltısı
Bitkisel Çaylar
Yeşil Zeytin
Kaşar Peyniri
Salam
Kahvaltılık Tereyağ –Paket Reçel
Ekmek

Ara Öğün–3 kez
(Yaş gruplarına göre günde kaç kez ara öğün verildiği belirtilecektir.)
Hamburger Köfte
Meyve suyu (Kutu)
Tatlı Çeşitleri

Öğle Yemeği
(13 yaş üzerindekiler için 4 kap olarak hazırlanmıştır.)
Düğün Çorbası
Terbiyeli Köfte
Zeytinyağlı Pırasa
Yoğurt
Ekmek

Akşam Yemeği
(13 yaş üzerindekiler için 4 kap olarak hazırlanmıştır.)
Şehriyeli pirinç Çorbası
Rosto (Püreli)
Kıymalı Pırasa
Meyve
Ekmek

11.GÜN

Sabah Kahvaltısı
Çay
Siyah Zeytin
Çökelek Peyniri
Patates Kızartma
Tahin-Pekmez
Ekmek

Ara Öğün–3 kez
(Yaş gruplarına göre günde kaç kez ara öğün verildiği belirtilecektir.)
Kurabiye Çeşitleri
Hazır Meyve Suyu (Açık)
Taze sıkılmış portakal suyu (Hazır Meyve Suyu gramajında (Açık))

Öğle Yemeği
(13 yaş üzerindekiler için 4 kap olarak hazırlanmıştır.)
Kırmızı mercimek Çorbası
Balık kızartma
Zeytinyağlı Taze Fasulye
irmik helvası
Ekmek

Akşam Yemeği
(13 yaş üzerindekiler için 4 kap olarak hazırlanmıştır.)
Un Çorbası
Kadınbudu Köfte
Karışık Kızartma (Yaz)
Kadayıf
Ekmek
Gazsız içecek

12.GÜN

Sabah Kahvaltısı
Hazır Meyve Suyu (Kutu) –Çay
Siyah Zeytin
Kaşar peynir
Sucuk
Çılbır
Ekmek

Ara Öğün–3 kez
(Yaş gruplarına göre günde kaç kez ara öğün verildiği belirtilecektir.)
Tuzlu Krakerler
Bitkisel Çaylar
Taze sıkılmış nar suyu – Hazır Meyve Suyu gramajında (Açık))

Öğle Yemeği
(13 yaş üzerindekiler için 4 kap olarak hazırlanmıştır.)
Sebze Çorba
Karnıyarık
Yoğurtlu Makarna
Kazandibi

Ekmek

Akşam Yemeği
(13 yaş üzerindekiler için 4 kap olarak hazırlanmıştır.)
Düğün Çorbası
Tavuk Döner
Nohutlu Bulgur Pilavı
Marul Salata
Ekmek

13.GÜN

Sabah Kahvaltısı
Taze Sıkılmış Meyve Suyu
Beyaz Peynir
Salam
Domates-Salatalık
Kahvaltılık Tereyağ-Açık Bal
Ekmek

Ara Öğün–3 kez
(Yaş gruplarına göre günde kaç kez ara öğün verildiği belirtilecektir.)
Çay
Börek
Kısır
Ekmek

Öğle Yemeği
(13 yaş üzerindekiler için 4 kap olarak hazırlanmıştır.)
Etli Kuru Fasulye
Domatesli Pirinç Pilavı
Patates Salata
revani
Ekmek

Akşam Yemeği
(13 yaş üzerindekiler için 4 kap olarak hazırlanmıştır.)
Yayla Çorba
İmam Bayıldı
Karnıbahar Graten
Şekerpare
Ekmek

14.GÜN

Sabah Kahvaltısı
Paket süt
Yeşil Zeytin
Tulum Peyniri
Yumurta
Sosis
Ekmek

Ara Öğün–3 kez
(Yaş gruplarına göre günde kaç kez ara öğün verildiği belirtilecektir.)
Hazır Meyve Suyu (Kutu)
Sup
Poğça Çeşitleri

Öğle Yemeği
(13 yaş üzerindekiler için 4 kap olarak hazırlanmıştır.)
Terbiyeli İşkembe Çorbası
Yumurtalı Ispanak
Fasulye Piyazı
Taze Kayısı Komposto
Ekmek

Akşam Yemeği
(13 yaş üzerindekiler için 4 kap olarak hazırlanmıştır.)
Haşlama Tavuk
Özbek Pilavı
çoban Salata
Kabak tatlısı
Ekmek
içecek

 

B- Satın Alma:

            Malzemelerin miktar ve kalite kontrolü, kuruluş idaresinin görevlendireceği ‘Muayene Komisyonu’  tarafından yapılacaktır. Malzemelerin kalite kontrolü, Gıda Evsaf Şartnamesine uygun olacaktır.

H- Malzeme Miktarları:

1-Günlük iaşelerin hazırlanmasında ekli listede belirtilen Gıda Rasyonu esas alınacaktır. Gıda Rasyonunda belirtilen ve yemek üretim malzemeleri arasında yer alan eş değer malzemeler “örneğin koyun eti (kemikli) ve sığır eti (kemiksiz)”, yemeğin üretiminde kullanılacak seçenekli malzemeler olup, malzeme miktarlarında herhangi bir eksiklik tespit edilirse durum bir tutanakla tespit edilecektir.

2- Porsiyon kavramı her bir yaş grubu için farklılık arz ettiğinden gıda rasyonu esas alınarak hareket edilecektir…” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “ Şartname ve Ekleri” başlıklı 5’inci maddesinde “Bu teknik şartname beş maddeden ibaret olup, şartname eki olan “Gıda Rasyonu” ve “Gıda Malzemelerinin Özellikleri Listesi” Kurumun http://sgb.aile.gov.tr/yayinlar/yeni-yapilacak-ihalelerde-kullanilmasi-gereken-ornek-sartnameler linkinden temin edilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği ekinde yer alan standart form EK-H.4 Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinin 4 numaralı dipnotunda “Hangi belge ile tevsik edildiği ve söz konusu belgelerin, ekli belgelerde kaçıncı sayfada olduğu yazılacaktır. Örneğin; Toptancı Hal Fiyatları; sf. 25.” açıklamasının yer aldığı, Gençay Yemek Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından idareye sunulan EK-H.4 Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinin “Açıklama Yöntemi” sütununda ana çiğ girdi maliyetlerinin hangi belge ile tevsik edildiğinin ve söz konusu belgelerin, ekli belgelerde kaçıncı sayfada olduğunun açıkça yazıldığı görüldüğünden başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Gençay Yemek Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan EK-H.4 Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsikinde kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyatların, ticaret borsası fiyatlarının ve toptancı hal fiyatlarının kullanıldığı görülmüştür.

 

Anılan istekli tarafından domatesin kilogram fiyatının 12.07.2016 tarihli Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Günlük Fiyat Listesi ile tevsik edildiği ve 0,80 TL olarak hesaplandığı, ancak sunulan 12.07.2016 tarihli belgede domatesin kilogram fiyatının en düşük 1,40 TL, en yüksek 1,80 TL olduğu görülmüştür.

 

Taze fasulye, taze soğan ve turpun kilogram fiyatının 15.06.2016 tarihli Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Günlük Fiyat Listesi ile tevsik edildiği ve taze fasulyenin 4,00 TL, taze soğanın 3,50 TL, turpun 2,50 TL olarak hesaplandığı, ancak sunulan 15.06.2016 tarihli belgede taze fasulyenin kilogram fiyatının en düşük 1,20 TL, en yüksek 1,60 TL, taze soğanın en düşük 2,50 TL, en yüksek 3,00 TL ve turpun en düşük 0,80 TL, en yüksek 1,00 TL olduğu görülmüştür.   

 

Tavuk göğsü maliyetinin tevsiki için İzmir Ticaret Borsası Temmuz 2016 aylık bülteninin sunulduğu ve kilogram fiyatının 6,16 TL olarak hesaplandığı, ancak sunulan belgede sadece piliç eti ve piliç eti (but) fiyatlarının bulunduğu, tavuk göğsüne ilişkin herhangi bir fiyatın yer almadığı belirlenmiştir.

 

Güllaç ve kraker maliyetinin tevsiki için Ankara Ticaret Borsası 01.01.2016 – 07.12.2016 dönemi bülteninin sunulduğu ve güllacın kilogram fiyatının 4,73 TL, krakerin kilogram fiyatının ise 0,50 TL olarak hesaplandığı, ancak sunulan belgelerde güllaç ve krakere ilişkin herhangi bir fiyatın yer almadığı belirlenmiştir.

 

Domates, taze fasulye, taze soğan ve turp maliyetinin tevsiki için sunulan belgelerde yer alan fiyatlarla EK-H.4 Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde anılan çiğ girdilere ilişkin birim fiyatların birbiriyle uyuşmadığı ve tavuk göğsü, güllaç ve kraker maliyeti için herhangi bir tevsik edici belge sunulmadığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

  1. Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Gençay Yemek Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan EK-H.4 Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde, Teknik Şartname’de yer alan 2 haftalık örnek menüde belirtilen kahvaltı, diyet kahvaltı, ara öğün, öğle yemeği ve akşam yemeği için çiğ girdi malzemelerinin miktarlarına ilişkin ayrı ayrı hesap cetveli hazırlandığı, yemeklere ilişkin idarece Teknik Şartname’nin ekinde verilen gıda rasyonunda yer alan gramajların esas alınarak kahvaltı, diyet kahvaltı, ara öğün, öğle yemeği ve akşam yemeği ana çiğ girdi malzemelerinin 14 günlük miktar tespitinin yapıldığı ve ayrı ayrı cetvellere işlendiği, daha sonra 14 günlük miktarların 14’e bölünerek 1 öğünlük miktarlarının bulunduğu ve kahvaltı, diyet kahvaltı, ara öğün, öğle yemeği ve akşam yemeği için toplam sözleşme süresinde alınacak olan öğün sayısı ile bulunan birim maliyetlerin çarpıldığı ve toplam çiğ girdi maliyetlerinin hesaplandığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla anılan isteklinin hesaplamalarının 1 yıllık menü döngüsü hesabı ile ulaşılmak istenen amaca uygun olduğu anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

  1. Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Yukarıda belirtilen Tebliğ hükmünde, ana çiğ girdi ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdilerin anlaşılacağı, yemeğin pişirilmesi için gerekli enerji giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.) gibi unsurların “yardımcı girdiler” başlığında değerlendirileceği ve bu unsurlar için açıklama sunulmasına gerek bulunmadığı düzenlenmiştir. Örneğin; 1.000 öğün yemek alımı için çıkılan bir ihalede, birim fiyat olarak 5 TL teklif veren bir isteklinin, 5.000 TL olan toplam teklif bedelinin aşırı düşük olarak değerlendirilmesi ve istekli tarafından sunulan Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,90 olarak belirtilmesi halinde, teklifin 4.500 TL’sinin ana çiğ girdi ile işçilik toplamını içerdiği kabul edilecek ve isteklinin sadece bu kısma ilişkin açıklama yapması gerekecektir. Teklifin 500 TL’lik kısmının ise yardımcı giderlere ilişkin olduğu kabul edildiğinden, bu kısma ilişkin açıklama yapılması gerekmeyecektir.

 

İtirazen şikâyete konu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Gençay Yemek Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunmuş olduğu Ek-H.4 Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli incelendiğinde ana çiğ girdi maliyeti toplamının 334.263,98 TL olduğu görülmüştür. Toplam işçilik maliyeti hesaplamasında yol dahil KİK İşçilik Hesaplama Modülünde yer alan sözleşme ve genel giderler dahil fiyatın kullanıldığı ve ihale süresince çalışacak olan 4 kişinin maliyetinin (4 x 12 x 2.230,78 TL=) 107.077,44 TL, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma maliyetlerinin ise (4 x 15,5 x 69,95 TL=) 4.336,90 TL olarak hesaplandığı ve toplam işçilik maliyetinin 113.082,14 TL olduğu görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesinde yer alan açıklamalarda giyim giderinin yardımcı girdiler arasında olduğu, işçilik hesabına dahil edilmemesi gerektiği düzenlenmiştir. Gençay Yemek Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin işçilik hesabında giyim giderine yer vermediği görülmüş olup, anılan gider yardımcı giderler arasında değerlendirildiğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

  1. Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2’nci maddesinde isteklilerin aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyatları, kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilen fiyatları, ticaret borsası fiyatlarını, toptancı hal fiyatlarını, özel veya münhasır hak sahibi kuruluşların uyguladığı fiyatları, isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin fiyatları veya isteklinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesiyle oluşan emsal bedeli kullanarak açıklayabilecekleri, ayrıca malzemeli yemek alımı ihalelerinde, ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin kullanılamayacağı düzenlenmiştir. Ancak 79.2.2’nci maddede yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılabilecektir.

Gençay Yemek Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan belgeler incelendiğinde, ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsikinde kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyatların, ticaret borsası fiyatlarının ve toptancı hal fiyatlarının kullanıldığı görülmüş olup, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri kullanılmadığından başvuru sahibi isteklinin iddiası yerinde görülmemiştir.

  1. Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.2 ve 79.2.2.3’üncü maddelerinde sayılan belgelerin sunulması halinde belgelerde ilan edilen fiyatların ihale ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) olması halinde geçerli olacağı, 79.2.2.4. ve 79.2.2.5’inci maddelerinde sayılan belgelerin sunulması halinde ise ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren belgelerin geçerli olacağı açıklanmıştır.

 

İhale ilan tarihinin 07.11.2016, ihale tarihinin ise 01.12.2016 olduğu anlaşılmıştır.

 

Gençay Yemek Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından şeker maliyetinin tevsiki için 01.09.2016 tarihinde internet çıktısı alınan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.ye ait fiyatların kullanıldığı görülmüş olup, söz konusu belgede 2016 yılına ait ürün fiyatlarının listelendiği belirtilmiştir. Ekmek maliyetinin tevsiki için ise 01.09.2016 tarihinde internet çıktısı alınan Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Ürün Satış Listesinde yer alan fiyatların kullanıldığı görülmüştür. Anılan belgelerin edinim tarihlerinin her ne kadar ihale ilan tarihi ile ihale tarihi arasında olmadığı görülmüş olsa da söz konusu fiyatların internet üzerinden teyidinin yapılabildiği ve yapılan araştırma neticesinde ilgili fiyatların ihale ilan tarihi ve ihale tarihi arasında da geçerli olduğu görüldüğünden başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde görülmemiştir.  

 

Aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunulan ticaret borsası fiyatlarına ilişkin belgeler incelendiğinde, anılan istekli tarafından 2016 Yılı Erzurum Ticaret Borsası Yıllık Borsa Bülteninin, 2016 yılı Mart ayı Afyonkarahisar Ticaret Borsası Aylık Borsa Bülteninin,  2016 yılı Temmuz ayı İzmir Ticaret Borsası Aylık Borsa Bülteninin, 11.08.2016 tarihli Şanlıurfa Ticaret Borsası Günlük Borsa Bülteninin, 17.05.2016 tarihli Çankırı Ticaret Borsası Günlük Borsa Bülteninin ve 01.01.2016-07.12.2016 tarihleri aralığındaki Ankara Ticaret Borsası Borsa Bülteninin sunulduğu görülmüştür.

 

Toptancı hal fiyatlarına ilişkin sunulan belgeler incelendiğinde 15.06.2016, 12.07.2016 ve 06.12.2016 tarihli Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Günlük Fiyat Listelerinin, 11.08.2016 tarihli Aydın Büyükşehir Belediyesi Günlük Hal Bülteninin ve 15.11.2016 tarihli İzmir Büyükşehir Belediyesi Balık Hal Fiyatlarının sunulduğu görülmüştür.

 

Açıklama kapsamında sunulan bütün ticaret borsası ve toptancı hali fiyatlarının ihale tarihi olan 01.12.2016 tarihinden önce son 12 ayın herhangi bir işlem günündeki bültenlere ilişkin belgelerle tevsik edildiği görüldüğünden başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Gençay Yemek Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında ana çiğ girdi maliyetinin tevsikinde isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin fiyatları kullanmadığı, bu nedenle isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapmış olmasına ve EK-O.7 belgesini açıklama kapsamında sunmasına gerek bulunmadığından başvuru sahibinin bu husustaki iddiası da yerinde görülmemiştir.

 

  1. Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik Şartname’nin 5’inci maddesinde “Bu teknik şartname beş maddeden ibaret olup, şartname eki olan “Gıda Rasyonu” ve “Gıda Malzemelerinin Özellikleri Listesi” Kurumun http://sgb.aile.gov.tr/yayinlar/yeni-yapilacak-ihalelerde-kullanilmasi-gereken-ornek-sartnameler linkinden temin edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Şartname ekinde yer alan Gıda Rasyonu’nun 14’üncü sayfasında Çiftlik Kebabı ve Çiftlik Köfte yemeklerine ilişkin porsiyon miktarları belirlenirken malzeme adı sütununda Sığır Eti (Kemiksiz) düzenlemesine yer verildiği görülmüştür. Gençay Yemek Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sığır eti (kemiksiz) maliyetinin tevsikinde Erzurum Ticaret Borsası 2016 yılı yıllık borsa bülteninin sunulduğu, söz konusu bültende hem et büyükbaş fiyatına hem de et karkas fiyatına yer verildiği görülmüştür. Anılan istekli tarafından sığır etinin tevsikinde kemiksiz sığır eti olan et büyükbaş fiyatının kullanıldığı, kemikli sığır eti olan et karkasın fiyatının kullanılmadığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

  1. Başvuru sahibinin 7’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

  1. Başvuru sahibinin 7’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdare tarafından Teknik Şartname’de belirlenen iki haftalık örnek menüde ve eki gıda rasyonunda tüm tavuk ve tavuk göğsünün kullanılacağının düzenlendiği, Gençay Yemek Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından tavuk göğsü maliyetinin tevsiki için İzmir Ticaret Borsası Temmuz 2016 aylık bülteninin sunulduğu ve kilogram fiyatının 6,16 TL olarak hesaplandığı, ancak sunulan belgede sadece piliç eti ve piliç eti (but) fiyatlarının bulunduğu, tavuk göğsüne ilişkin herhangi bir fiyatın yer almadığı belirlenmiştir. Oysaki anılan istekli tarafından sunulan diğer ticaret borsası bültenlerinde tavuk göğüsün tavuk eti ve tavuk buttan farklı bir fiyatlandırmaya tabi olduğu görülmüştür. Dolayısıyla tavuk göğsü için ayrı bir tevsik edici belgelendirme yapılmadığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

  1. Başvuru sahibinin 8’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik Şartname’nin 2’nci maddesinde günlük yemeklerin hazırlanmasında Şartname ekinde yer alan Gıda Rasyonu’nun esas alınacağı ve yemek gramajlarının gıda rasyonunda yer alan gramaj tablolarına uygun olması gerektiği belirtilmiştir.

 

Teknik Şartname’nin ekinde yer alan gıda rasyonu incelendiğinde söz konusu tabloda yumurta, limon ve maydanozun sadece kilogram cinsinden miktarlarının bulunduğu, adet cinsinden miktarlarının yer almadığı görülmüştür. Gençay Yemek Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan Ek-H.4 Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli incelendiğinde yumurta, limon ve maydanozun miktarlarının kilogram cinsinden yazıldığı ve gıda rasyonuna uygun olduğu görüldüğünden başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

  1. Başvuru sahibinin 9’uncu iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde yemeklerin kuruluşta pişirildiği ve bu hizmetin sunulması işiyle ilgili olarak aylık (26) gün üzerinden fiilen çalışan personelin tüm mesaisini kuruluşta geçirdiği hallerde, hizmetin sunulmasıyla görevli; (2) adet aşçı, (2) adet servis elemanı olmak üzere toplam 4 (dört) kişinin çalıştırılacağı, işçilik giderlerinin [(işçi ücreti, sigorta prim giderleri, yemek, yol, giyim, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma (15,5 gün)] teklif fiyata dâhil olduğu ve kuruluş mutfağında çalışacak 4 personel için bordrosunda gösterilmek üzere brüt 4,00 TL yol ücretinin verileceği düzenlenmiştir.

 

Gençay Yemek Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunmuş olduğu Ek-H.4 Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli incelendiğinde toplam işçilik maliyeti hesaplamasında yol dahil KİK İşçilik Hesaplama Modülünde yer alan sözleşme ve genel giderler dahil fiyatın kullanıldığı ve ihale süresince çalışacak olan 4 kişinin maliyetinin (4 x 12 x 2.230,78 TL=) 107.077,44 TL, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma maliyetlerinin ise (4 x 15,5 x 69,95 TL=) 4.336,90 TL olarak hesaplandığı ve toplam işçilik maliyetinin 113.082,14 TL olarak belirlendiği görülmüştür. Anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışacak personel hesabına yer verildiği ve söz konusu tatil günleri için 15,5 gün olarak hesaplama yapıldığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Gençay Yemek Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.