Çeşitli MesleklerGÜNCEL HABERLERKARİYER

Tam Gün Yasası Nedir? Tam Gün Nasıl Uygulanır?

hastane-1

TAM GÜN NELER GETİRECEK

TAM GÜN YASASI:

1.VATANDAŞA NELER GETİRECEK?
2.SAĞLIK ÇALIŞANLARINA NELER GETİRECEK?
3.MADDELERİ İTİBARİYLE NELER GETİRİYOR?

1.VATANDAŞA NELER GETİRECEK?

Bu kanun tasarısının ana gayesi halkımızın kaliteli sağlık hizmetine ulaşmasını iyice kolaylaştırmaktır.

Tam Gün Uygulaması ile…
Sağlık personelinin üzerindeki iş yükü daha dengeli hale gelecek,
Hekimlerimiz ile hastaları arasında doğrudan para ilişkisi ortadan kalkacak,
Vatandaşlarımız ile hekimler arasındaki güven ilişkisi güçlenecek,
Hastaların sağlık hizmetine erişimi iyice kolaylaşacaktır.
Sağlık kuruluşunu ve hekimini seçme hakkı” uygulamamız yaygınlaşacak.
Devlet ve Üniversite hastanelerinde hastaların bekleme süreleri daha da azalacak: Muayenehanecilik yerine doktorun mesai saatleri sonrasında çalışmasına fırsat verildiğinden bekleme süreleri en aza inecek.

2002 yılında Sağlık Bakanlığı hastanelerinde çalışan uzman hekimlerin sadece % 11’i tam gün çalışırken, bugün bu oran % 81’e ulaştı. Yani hem devlet hastanesinde çalışan hem de muayenesi olan hekimlerin sayısı oldukça azaldı. Bu yasayla birlikte muayenehaneye başvurma gereği tamamen ortadan kalkacak ve % 100’lük hedefe ulaşılacak.

Üniversite hastanelerimizde ister kısmi zamanlı ister tam zamanlı çalışsın bir öğretim üyesine ulaşabilmek için sistem genellikle cebinizden ödeme yapmanızı gerektirmektedir. Bu durum düzelecek ve yeni sistem öğretim üyesi ile hastanın buluşmasını kolaylaştıracak. Devlet kaynakları ile oluşturulan imkân ve kadroların sağlık hizmetini parası olana özel olarak sunmasına yol açan sistemi hiçbirimiz kabul edemeyiz. Tam Gün ile halkımız cepten fazla ödeme yapmadan daha iyi sağlık hizmetine ulaşacak. Hasta ile hekim arasında doğrudan para ilişkisi oluşturan sistem değişecek.

2.SAĞLIK ÇALIŞANLARINA NELER GETİRECEK?

Tam Gün Uygulaması ile…
Sayıca yetersiz olan sağlık personelinin üzerindeki iş yükü daha dengeli hale gelecek,Hekimlerimiz ile hastaları arasında doğrudan para ilişkisi ortadan kalkacak,
Vatandaşlarımız ile hekimlerimiz arasında ki güven ilişkisi güçlenecek
Hekimlerimizin, yoğun ve stres dolu bir günün yorgunluğundan sonra, özel muayenehanelerine giderek tedavi ve kontrol sorumluluğunu üstlenmesine gerek kalmayacak.
Arzu eden hekimler bunun yerine hastanelerinde mesai sonrasın da hizmet verebilecek.
Kamuda ve özelde birlikte çalışmanın kamuda tam zamanlı çalışan hekimlerimiz üzerindeki olumsuz etkileri ortadan kaldırılacak. Hekimlerin hastane-muayenehane ikileminde bırakılmadıkları, mesai açısından ve zihinsel olarak bölünmüşlük yaşamadıkları, hasta memnuniyetini daha kolayca hedefleyebildikleri, emeklerini bir noktada yoğunlaştırabildikleri bir çalışma ortamı sağlanacak…
Üniversitelerde öğretim üyelerimiz, asli görevleri olan eğitim ve araştırma faaliyetlerini hakkıyla icra edebilecekler; bütün zamanlarını üniversiteye ayırabilecekler…

Tam Gün Uygulaması ile…
Tam Gün Yasası ile kamu sektöründe tam gün çalışma teşvik ediliyor ve verimliliği artıracak düzenlemelere yer veriliyor.
Hekimlerin mali özlük haklarını daha iyi hale getirmek için maaşlarına çalışmalarından bağımsız olarak sabit bir ek katkı yapılacak ve bu ücret emekli maaşlarına da yansıyacak.
Buna göre pratisyen hekimlerin maaşları %43, uzman hekimlerin maaşları %71, klinik şef ve şef yardımcılarının maaşları % 80 oranında artacak. Buna paralel olarak 25 yıl çalışan bir pratisyen hekimin emekli maaşı %44 oranında, uzman hekimin emekli maaşı % 82 oranında, klinik şef ve şef yardımcılarının emekli maaşı %100 oranında artacak.
Hekimlerin raporlu ve izinli olduğu dönemlerdeki ek ödeme kayıpları telafi edilecek.

Tüm sağlık personeli personel azlığından dolayı çok sık nöbet tutmak zorunda kalmaktadır. Nöbet tutan tüm personelin nöbet ücretleri ciddi oranda artırılacak. İcap nöbetlerine de ilk defa nöbet ücreti getirilecek.

Üniversitelerde çalışan öğretim üyelerimizin ve diğer personelin ek ödeme sistemi Sağlık Bakanlığı ek ödeme sistemine paralel hale getirilerek iyileştiriliyor. Bu çerçevede üniversitelerdeki öğretim üyelerinin ek ödeme matrahları Sağlık Bakanlığı’ndaki klinik şefleri ve şef muavinlerinden yüksek olduğu için, öğretim üyeleri daha yüksek ek ödeme alabilecekler.

Sağlık alanı dışındaki diğer öğretim elemanlarının tüm gelir getirici faaliyetlerini döner sermaye üzerinden yapmaları teşvik edilerek, yasal zeminde daha fazla gelir elde etmelerinin yolu açılacak.

Sağlık personelinin mesai saatleri dışında çalışmaları halinde kendilerine ek ödeme yapılarak daha fazla gelir elde etmesi sağlanacak…

Mesai saatleri dışındaki çalışmalarından doğan katkılarına karşılık olarak, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda çalışan tabip ve diş tabiplerine ek ödeme matrahlarının yüzde 30’una, üniversite öğretim elemanlarına yüzde 50’sine ve diğer personele ise yüzde 20’sine kadar ayrıca ek ödeme yapılabilecek.

Bu suretle mesai dışı emekleri karşılığında sağlık çalışanlarının ayrıca yapılacak ek ödeme ile daha fazla gelir elde etmesi sağlanacak.

Malpraktis’e karşı sigorta sistemi getirilecek…

Hekimlere, mesleki hataları için mali güvence sağlamak amacıyla zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortası getirilecek. Bu sayede hekimler problemli ve riskli vakalarla alakalı tazminatlar konusunda mali güvenceye kavuşacak.

Getirilen sigorta sisteminde, kamuda çalışan hekimlerin sigorta primlerinin yarısı, döner sermayesi olmayan kurumlarda kurum bütçelerinden, döner sermayesi olan kurumlarda ise döner sermayeden ödenecek, diğer yarısı da ilgili hekim tarafından karşılanacak.
Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanların sigorta primlerinin yarısı istihdam edenlerce, yarısı ise kendileri tarafından ödenecek.

Sağlık Bakanlığı ile üniversiteler arasındaki işbirliği geliştirilecek…

Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin ilgili birimlerinde yürütülen hizmetler için, Bakanlık ve üniversitelerin işbirliğinin önü açılacak.

Bu suretle, sayıca yetersiz olan sağlık personelinin üzerindeki iş yükü adaletli ve dengeli hale gelecek.

3.MADDELERİ İTİBARİYLE NELER GETİRİYOR?

MADDE 1- Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışan personelin mesai dışında çalışmalarını teşvik amacı ile tavan oranlarının yüzde 30’una kadar ayrıca ek ödeme yapılması sağlanmaktadır. Mesela bir uzman hekim, bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamının; mesai içi % 700’ü ve mesai dışı da % 210’u olmak üzere toplamda % 910’u, klinik şefi mesai içi %800’ü ve mesai dışı da %240’ı olmak üzere toplamda %1040’ı oranında ek ödeme alabilecektir.
İdarî sağlık müdür yardımcılarının ek ödeme oranı hastane müdürleri ve eczacılarla eşitlenmekte; profesör ve doçentlerinki ise klinik şefi ve şef yardımcıları ile paralel hale getirilmektedir.
İhtiyaç duyulması halinde (üniversite hastaneleri dâhil) kamu sağlık kuruluşlarında görevli sağlık personelinin karşılıklı kısmi zamanlı olarak veya belirli vakalar için görevlendirilmesi ve yaptıkları iş karşılığı döner sermayeden kendilerine ödeme yapılması sağlanmaktadır.
MADDE 2- Sağlık Bakanlığında çalışan hekimlere, döner sermaye ek ödemelerinin belirli bir kısmının performansa bağlı olmaksızın seyyanen ödenmesi öngörülmektedir. Böylece hekimlere izinli ve raporlu olduğu günler de dâhil olmak üzere belirli bir miktar döner sermayeden garanti para olarak ödenecektir. Bu suretle bir uzman hekimin seyyanen elde ettiği aylık geliri –maaşı ve döner sermayeden aldığı ek ödemesi ile birlikte- % 71, pratisyen hekiminki ise % 43 oranında artacaktır. Bu artışlar emekliliğe de yansıtılacaktır. Bu şekilde bir uzman hekimin maaşı 3005 TL, pratisyen hekimin ise 2206 TL olacaktır.
MADDE 3- Bu madde ile üniversite öğretim üyelerinin kısmi statüde çalışma şekli kaldırılmakta ve tam gün çalışmaları sağlanmaktadır.
MADDE 4- Öğretim elemanlarının diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görevlendirilmesi yeniden düzenlenmektedir.
MAD­DE 5- Üniversitelerdeki döner sermaye sistemi yeniden düzenlenmektedir. Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile üniversitelerin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde çalışanlara yapılacak ek ödeme sistemi, Sağlık Bakanlığındaki uygulamaya paralel hale getirilmektedir. Ancak mesai dışı çalışma karşılığı olan ek ödemeler öğretim üyeleri için yüzde 50 olarak öngörülmektedir. Örneğin bir profesör, mesai içi (%800) ve mesai dışı (% 400) olmak üzere toplam yüzde 1.200 oranında ek ödeme alabilecektir.
MADDE 6- Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde talepte bulunan kısmi statüde çalışan öğretim üyelerinin devamlı statüye geçmeleri sağlanmaktadır.
Bu madde ile hekimlerin
Kamu kurum ve kuruluşları,
Vakıf üniversiteleri,
Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli çalışan özel sağlık kurum ve kuruluşları,
Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunmayan özel sağlık kurum ve kuruluşlarından
yalnızca birinde çalışmaları öngörülmektedir. Ancak her bir bent kapsamında olmak kaydıyla birden fazla sağlık kurum ve kuruluşunda çalışmaya imkân tanınmaktadır. Burada hizmet veriminin sağlanması amacıyla, hekimlerin kamu dışındaki çalışmaları da yeniden düzenlenmektedir.
Yükseköğretim kurumlarının diğer birimlerinde elde edilen döner sermaye gelirlerinin yüzde 85′ inin hizmeti üreten öğretim elemanlarına üst limit olmaksızın dağıtılabilmesi sağlanmaktadır. Rektör, rektör yardımcısı ve genel sekreter ile dekan, başhekim ve yüksek okul müdür ve yardımcıları, gelir getirici katkısına bakılmaksızın yüzde 600 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarda ek ödeme alabilecektir.
Bu madde ile Sağlık Bakanlığı, üniversite, veya özel sektör (Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi olan) hastanelerinde çalışan hekimlerin aynı zamanda muayenehane çalıştırması kaldırılmaktadır. Bir hastaneye başvuran vatandaşın hizmet alabilmek için ayrıca muayenehaneye giderek cebinden ödeme ihtiyacı ortadan kalkmakta, insanımız şimdiki çarpık sistemin zorlamasından kurtulmaktadır.
MADDE 8.- Mesleki hatalar için hekimlere mali güvence sağlamak, vatandaşların da bu hizmetlerden dolayı uğrayacakları zararları teminat altına almak gayesi ile zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortası getirilmektedir. Bu sigorta için ödenecek primin yarısı işverence ödenecektir.
MADDE 9- İyonlaştırıcı radyasyonla teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personelin haftalık çalışma süresi, radyasyon doz limitleri de dikkate alınmak kaydı ile 35 saat olarak belirlenmektedir.
MADDE 10- Bu madde ile sağlık kurumlarında çalışan personele ödenen ve hâlihazırda düşük olan saat başına nöbet ücreti arttırılmakta, ayrıca ödenebilecek tavan nöbet saati miktarı yükseltilmektedir. Yine hem çalışılan kurum anlamında, hem de hizmet sınıfı bakımından kapsam genişletilmektedir. Bu suretle bir asistan hekimin alabileceği aylık nöbet ücreti üst sınırı 252 TL’ den 671 TL’ ye, yükseköğrenim görmüş bir hemşireninki 183 TL’den 447 TL’ye yükseltilmektedir.
MADDE 11- Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin ilgili birimlerinin karşılıklı işbirliği çerçevesinde birlikte kullanılabilmesine imkân sağlanmaktadır. Bu şekilde, bir ildeki üniversite veya Sağlık Bakanlığına ait bütün kaynakların ve kapasitenin (bina, insan ve cihaz) hem eğitim, hem de hizmet sunumu amacıyla her iki kurum tarafından birlikte kullanılabilecektir. Böylece, her kurumun ayrı ayrı yatırım yapması ihtiyacı ortadan kalkacak, atıl kapasite ortaya çıkması önlenecek ve kaynak tasarrufu sağlanacaktır.
MADDE 12- Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında bulunan hekimlere ek ödeme verilemediğinden, askeri hâkim ve savcılar emsal alınarak sağlık hizmetleri tazminatı ödenmesi sağlanmaktadır.
MADDE 13- İhtiyaç duyulması halinde, Türk Silâhlı Kuvvetlerine bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarına üniversitelerden ve Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlardan personel görevlendirilmesine imkân sağlanmaktadır.
MADDE 14- Döner sermayeden seyyanen ödenen ek ödemenin emeklilik aylıklarına da yansıtılması sağlanmaktadır. Maddenin uygulamaya geçmesinden sonra 25 yıl çalışan bir uzman hekimin emekli maaşı 1.423 TL’den 2.594 TL’ye, pratisyen hekiminki ise 1.423 TL’de 2.052 TL’ye yükselecektir.
MADDE 15- Son 10 yılda istifaen görevinden ayrılan hekimlerin, bir defaya mahsus olmak üzere isterlerse görevden ayrıldıkları Sağlık Bakanlığına ait kuruluşlara, ihtiyaç olmaması halinde ise boş bulunan yerlere açıktan atanabilmeleri sağlanmaktadır.
MADDE 16- Hekimlerin de, diğer bazı meslek erbabı gibi emeklilik sonrası kamu görevine dönebilmesi sağlanmaktadır.
MADDE 17- Kamuda tam gün çalışma esasına geçilmesi sebebiyle yürürlükteki kanunlarda yer alan kısmi zamanlı çalışma ile ilgili hükümler yürürlükten kaldırılmaktadır.
MADDE 18- Gerekli alt yapının hazırlanabilmesi için, tam gün uygulamasının üniversitelerde 1 yıl, diğer kurumlarda altı ay sonra başlaması öngörülmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.