Kamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Sunulan proforma fatura üzerinde yer alan meslek mensubu beyanında satış tutarı tespit tutanağının tarih ve sayısının belirtilmemesi mevzuata aykırılık teşkil eder mi?

Kararın Özü

İhale üzerinde bırakılan istekli olarak belirlenen A… Yapı Peyzaj İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan belgeler incelendiğinde, 11 iş kaleminin proforma fatura ile açıklandığı, proforma faturada “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yer aldığı görülmüştür. Sunulan proforma fatura üzerinde yer alan meslek mensubu beyanında satış tutarı tespit tutanağının tarih ve sayısının belirtilmediği ve sunulan proforma faturanın Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesine uygun düzenlenmediği anlaşıldığından, anılan isteklinin açıklamasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

***KARAR***
Toplantı No: 2015/026
Gündem No: 15
Karar Tarihi: 17.04.2015
Karar No: 2015/UH.III-1137
Şikayetçi: 
G… İnşaat Peyzaj San. Ve Tic. Ltd. Şti.

İhaleyi Yapan Daire: 

Y… Teknik Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

02.04.2015 / 30188

Başvuruya Konu İhale: 

2014/135063 İhale Kayıt Numaralı “Beşiktaş Ve Davutpaşa Kampüsleri Yeşil Alanların Bakımı” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ

BAŞVURU SAHİBİ:

G… İnşaat Peyzaj San. ve Tic. Ltd. Şti.,

Cebeci Mah. 2464 Sokak No:37/5 Sultangazi/İSTANBUL

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Y… Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı,

Y… Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Kampüs Y… Yokuşu Balmumcu 34349 Beşiktaş/İSTANBUL

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2014/135063 İhale Kayıt Numaralı “Beşiktaş ve Davutpaşa Kampüsleri Yeşil Alanların Bakımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Y… Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 02.12.2014 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Beşiktaş ve Davutpaşa Kampüsleri Yeşil Alanların Bakımı” ihalesine ilişkin olarak G… İnşaat Peyzaj San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 25.03.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 27.03.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 02.04.2015 tarih ve 30188 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.03.2015tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2015/891 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, aşırı düşük teklif açıklamalarının proforma fatura veya fiyat teklifleri ile yapılması durumunda iş kalemlerine yönelik malzeme ve montaj bedelinin ayrı ayrı gösterileceği, sunulan proforma faturaların geçerli olması için son vergi dönemine ait olması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan istekli olan A… Yapı Peyzaj İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarında sözleşme giderleri ve genel giderlerin hesaplanmadığı, resmi kurumlara ait iş kalemlerinin proforma fatura ile açıklandığı, işçilik için öngörülen saatlik ücret ve miktarın belirtilmediği, 39 nolu çöp nakli ve 33 nolu tankerle sulama yapılması pozlarının ilgili kurum pozlarının çok altında olduğu ve Kamu İhale Genel Tebliği 79.4.2.3. maddesine uygun olmayan bir şekilde proforma fatura ile açıklandığı ve bu iş kalemleri ile ilgili amortisman, yedek parça, bakım vb. ilişkin belgelerin sunulmadığı, akaryakıt, montaj vb. giderler için analiz sunulmadığı, ayrıca idarece ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlenen P… Peyzaj İnşaat Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin de aşırı düşük teklif açıklamalarının belirtilen hususlar çerçevesinde değerlendirilmediği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.”  hükmü,

Anılan Kanun’un “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,   

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nde “79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir. 

            79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

            79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

            79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

            Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.   

            Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

            Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

            Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.          

            79.2.2.2. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

            79.2.2.3.  Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.” açıklamaları yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. İstekliler tekliflerine vergi (KDV Hariç), resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım giderlerini dahil edilecektir.

            25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İstekliler teklif edecekleri fiyata vergi (KDV Hariç), resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım giderlerini dahil edeceklerdir.

            25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 inci maddede yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin ekinde, “

Sıra NoAçıklamaBirimiMiktarı
1FİDAN DİPLERİNİN 50.CM ÇAPINDA ÇAPALANMASIAD69.816
2PARK SAHALARININ HORTUMLA SULANMASIDA1.097,94
3YAĞMURLAMA SİSTEMİYLE SUYUN ARAZİYE VERİLMESİTON85.165,63
4PARKLARDA ÇİT NEBATLARINA FORM VERİLMESİm29.885
5ÇİM VE ÇİÇEKLİK SAHALARDA YABANİ OTLARIN TEMİZLİĞİDA446,42
6TIRPAN İLE ÇİM VEYA ÇAYIR BİÇMEDA1.114,21
7MAKİNE İLE ÇİM VEYA ÇAYIR BİÇMEDA2.512,55
8TOPRAĞIN GÜBRELENMESİTON27,82
910-15 CM. KALINLIKTA BİTKİSEL TOPRAK SERİLMESİM3300
10YUMUŞAK TOPRAKLARIN 20-25 CM. DERİNLİKTE BELLENMESİAR100
11FİDAN DİPLERİNİN 80 CM. ÇAPINDA ÇAPALANMASIAD16.920
12SERT VE ÇAKILLI TOPRAKLARDA 30 CM. ÇAPINDA, 30 CM. DERİNLİĞİNDE EL İLE FİDAN ÇUKURUNUN AÇILMASIAD2.000
13SERT VE ÇAKILLI TOPRAKLARDA 40 CM. ÇAPINDA, 50 CM. DERİNLİĞİNDE EL İLE FİDAN ÇUKURUNUN AÇILMASIAD1.000
14EL İLE 1X1X1 M. DERİNLİĞİNDE (AĞAÇ) FİDAN ÇUKURU AÇILMASI VE TOPRAKLI FİDAN DİKİMİAD1.000
1540 CM. ÇAP VE 50 CM. DERİNLİKTEKİ ÇUKURLARA İBRELİ BÜYÜK FİDANLARLA YAPRAKLI FİDANLARIN TOPRAKLI DİKİMİAD1.000
1630. CM ÇAP VE 30 CM. DERİNLİKTEKİ ÇUKURLARA SARILICI VE ÖRTÜCÜ FİDANLARIN DİKİMİAD2.000
17YAPRAKLI AĞAÇLARIN YAN DALLARININ BUDANMASI VE TEPE TACININ YAPILMASIAD2.000
18KAZI ALANI İÇİNE RASTLAYAN FUNDALARIN KESİLMESİ VE TEMİZLENMESİ. (100 m2)100 m2743,89
19ÇİM SAHA TANZİMİNDE TOPRAĞIN EL İLE TIRMIKLANMASIAR30
20ÇİM TOHUMU EKMEDA2
21EL İLE HER DERİNLİKTE YUMUŞAK VE SERT TOPRAKTA DAR DERİN KAZI YAPILMASIM350
22SIK DİKİLEN ÇALILARIN ÇAPALANMASIM219.448
23TOPRAK TEMİNİ (4 LÜ KARIŞIM)M3300
24FİDANLARIN DİPLERİNE TEKLİ KAZIK ÇAKILMASI VE FİDANA BAĞLANMASIAD250
25YER ÖRTÜCÜ VE MEVSİMLİK ÇİÇEKLERİN TEMİNİAD20.000
26YER ÖRTÜCÜ VE MEVSİMLİK ÇİÇEKLERİN DİKİMİAD20.000
27GÜLLERDE VE ÇALILARDA GENÇLEŞTİRME BUDAMASI YAPILMASIAD36.558
28ÇALILARA FORM VERİLMESİM24.000
29AĞAÇLARIN SU ve DİP SÜRGÜNÜNÜN ALINMASIAD5.300
30YER ÖRTÜCÜC VE MEVSİMLİK ÇİÇEK BAKIMIDA44,46
31SERT ZEMİNLERDE YABANİ OT VE OTSU BİTKİLERİN TEMİZLENMESİM21.200
32ÇİM ALANLARIN HAVALANDIRILMASIDA193,25
33AĞAÇ-ÇALI-YEŞİL ALANLARIN, MEVSİMLİK ÇİÇEK VE YERÖRTÜCÜLERİN TANKERLE SULANMASITON9.860
34AĞAÇLARIN HORTUMLA SULANMASIAD38.976
35ÇALILARIN HORTUMLA SULANMASIAD399.584
36YAPRAKLI AĞAÇLARIN BUDANMASI (h=5-15m)AD150
37HAZIR ÇİM İLE ÇİM SAHA TANZİMİM23.000
38ALANLARDA TEMİZLİK YAPILMASIIDA20.500
39ÇÖP NAKLİTON250
40SPREY TİP POP-UP SPRİNGAD100
41ROTOR TİP POP-UP SPRİNGAD170

” tablosu yer almıştır.

Yapılan incelemede, 02.12.2014 tarihinde yapılan ihaleye 9 isteklinin katıldığı, 09.12.2014 tarihli ihale komisyonu kararı ile N… Peyzaj Planlama İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile P… Taşımacılık Spor Malzemeleri İnşaat ve Tarım Taahhüt İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi’nin tekliflerinin banka referans mektubu sunmadıkları gerekçesiyle ve K… Peyzaj İnşaat Turizm Seyahat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin teklifinin ise yaklaşık maliyetin üstünde olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmalarına karar verildiği, ihalenin kalan teklifler içinde en düşük fiyatı teklif eden A… Yapı Peyzaj İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi üzerinde bırakıldığı ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak da P… Peyzaj İnşaat Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin belirlendiği,

G… İnşaat Peysaj San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 24.12.2014 tarihinde yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünerek sınır değerin belirlenmediği ve sınır değerin altındaki tekliflerden aşırı düşük teklif açıklaması istenmeden ihalenin neticelendirilmesinin kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu iddiasıyla şikâyet başvurusunda bulunduğu,

Şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan 26.12.2014 tarihli kararda yaklaşık maliyet olan 910.896,03 TL’nin 1,30 sayısına bölünerek sınır değer hesaplandığı, sınır değer olarak tespit edilen 700.689,25 TL’nin altında kalan tekliflerin aşırı düşük olarak tespit edilip açıklama isteneceği ve tekliflerin tekrar değerlendirileceğinin belirtildiği,

Alınan karar doğrultusunda ihaleye sınır değerin altında teklif veren A… Yapı Peyzaj İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, P… Peyzaj İnşaat Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve Hilal İnşaat Turizm Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden 26.12.2014 tarihli yazılarla aşırı düşük teklif açıklamalarının yazının tebliğ tarihinden itibaren 07.01.2015 tarihine kadar sunulmasının istendiği,

İstekliler tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının idarece incelenmesi neticesinde Hilal İnşaat Turizm Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun bulunmadığı, diğer 2 isteklinin açıklamasının uygun bulunduğu, 13.01.2015 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin A… Yapı Peyzaj İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak da P… Peyzaj İnşaat Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin belirlendiği,

Başvuru sahibi G… İnşaat Peysaj San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 29.01.2015 tarihinde yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan 18.02.2015 tarihli ve 2015/UH.III-599 sayılı Kurul kararı ile idarece isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama isteme yazılarında teklifte önemli görülen maliyet bileşenlerinin belirtilmediği gerekçesiyle önemli teklif bileşenleri açıkça belirtilmek suretiyle yeniden aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması yönünde düzeltici işlem belirlendiği,

Anılan Kurul kararı üzerine idarece 16 iş kaleminin önemli maliyet bileşeni olarak belirlendiği, isteklilerden 09.03.2015 tarihli yazı ile aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulmasının istendiği, yazı ekinde açıklama istenen iş kalemleri listesi ile Davutpaşa Kampüsleri Yeşil Alanların Bakımı Peyzaj Birim Fiyat Tarifleri’nin gönderildiği, Hilal İnşaat Turizm Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin açıklamasının uygun bulunmadığı, diğer 2 isteklinin açıklamasının uygun bulunduğu, 16.03.2015 tarihli ihale komisyon kararıyla ihalenin A… Yapı Peyzaj İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi üzerinde bırakıldığı ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak da P… Peyzaj İnşaat Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin belirlendiği görülmüştür.

            İhale üzerinde bırakılan istekli olarak belirlenen A… Yapı Peyzaj İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan belgeler incelendiğinde, 11 iş kaleminin proforma fatura ile açıklandığı, proforma faturada “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yer aldığı görülmüştür.  Sunulan proforma fatura üzerinde yer alan meslek mensubu beyanında satış tutarı tespit tutanağının tarih ve sayısının belirtilmediği ve sunulan proforma faturanın Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesine uygun düzenlenmediği anlaşıldığından, anılan isteklinin açıklamasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Diğer iş kalemleri için ise kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayımlanan analiz formatlarından faydalanıldığı, sunulan analizlerde belirtilen saatlik işçilik ücretlerinin 2014 yılının ikinci döneminde geçerli olan asgari saatlik ücretinin üzerinde olduğu görülmüştür.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen P… Peyzaj İnşaat Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, idarece belirlenen önemli teklif bileşenlerinden 7 adet iş kalemine ilişkin olarak Asaf Park Peyzaj İnş. San. Tic. Ltd. Şti.den alınan fiyat teklifi sunulduğu, bu fiyat teklifinin üzerinde “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan 12/03//2015 tarih ve 201503013 sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin bulunduğu, meslek mensubunun iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelendiği, önemli teklif bileşenlerinden 9 adet iş kalemine ilişkin olarak Teknik Servis İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.den alınan fiyat teklifinin sunulduğu, bu fiyat teklifinin üzerinde “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan 12/03/2015 tarih ve 201503013 sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin bulunduğu, meslek mensubunun iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelendiği, söz konusu belgelerin şekil itibariyle kamu ihale mevzuatına uygun olduğu görülmüştür.

Ancak açıklama isteme yazılarının ekinde gönderilen Davutpaşa Kampüsleri Yeşil Alanların Bakımı Peyzaj Birim Fiyat Tarifleri’nde açıklama istenen iş kalemleri arasında yer alan çöp nakli kaleminin tanımının “Park ağaçlandırma sahaları ve yol kenarlarında oluşan; çöp, biçim, budama temizlik artığı toplanmış malzemelerin idarenin gösterdiği döküm sahalarına ve çöp transfer istasyonlarına kadar nakli, taşıtlara yükleme ve boşaltılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, alet ve edevat masrafları ile genel giderler karşılığı ton fiyatıdır.” şeklinde yapıldığı, ayrıca birim fiyat tariflerinde, açıklama istenen diğer iş kalemlerinin yapılması için de her türlü işçilik, malzeme, makine ve alet edevat giderlerinin teklif fiyata dâhil olduğunun belirtildiği, anılan istekli tarafından sunulan fiyat tekliflerinde ise malzeme, işçilik, alet ve edevat ve benzeri giderlerin ne kadar olduğu hususunun anlaşılamadığı belirlenmiştir. Birim fiyat tariflerinde yüklenici tarafından karşılanacağı belirtilen söz konusu iş kalemlerinin yapılması için gerekli işçilik, malzeme, makine, araç ve gereç gibi her türlü giderlerin ayrı ayrı belirtilerek açıklama yapılması gerektiği anlaşıldığından, anılan isteklinin yaptığı açıklamanın uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, A… Yapı Peyzaj İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile P… Peyzaj İnşaat Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.