İDARE HUKUKUİdare Hukuku Yargı Kararları

Stratejik Plan Eğitimi, Tatil Maksadı Bulunmaması Nedeniyle Zimmetin Kaldırılması

Muhasebe-22

TEMYİZ KURULU KARARI

Tarih  : 24.03.2009

No       : 30705

 

Belediyece ilk defa yapılan stratejik plan hazırlama çalışmalarının etkin bir şekilde yürütmesi amacıyla yapılan ve tatil ve gezi amacı taşımadığı anlaşılan programa ait giderlerin bütçeden karşılanmasında ilişik bulunmadığı hk.

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra gereği görüşüldü:

613 sayılı ilamın 3. maddesi ile; Belediye personelince tatil ve gezi maksadıyla yapılmış olan masrafların, belediye bütçesinden ödendiği gerekçesiyle ……….- YTL’ye tazmin hükmü verilmiştir.

Dilekçiler ortak dilekçelerinde; Belediye Kanunu’nun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. maddesinin (a) fıkrası ile, Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri başlıklı 38. maddesinin (b) fıkrasında stratejik plan ve performans planının yapılarak kabul edilmesi ve uygulanması hükmünün yer aldığını, belediye için hayati önem arz eden ve kanunlar gereğince kendisine verilen görev ve yetkilerin ilk defa uygulanması ve Belediye Meclisine sunulmasında, öncelikle konunun Belediyenin üst yönetimi tarafından görüşülüp karara bağlanması gerektiğini, bu amaçla düzenlenen değerlendirme toplantısının tamamen belediye hizmetleri ile ilgili olduğunu, tatil ve gezi maksatlı bir program olmadığının aşikar olduğunu, Belediye hizmet binalarının dışında, diğer güncel işlerden uzak ve konuyla ilgili yetkililerin bir arada hazır bulunması suretiyle düzenlenen bir değerlendirme programının daha verimli olacağının kuşkusuz olduğunu, İlamda; “Belediye Personelince tatil ve gezi maksatlı yapılan masrafların, belediye bütçesinden karşılandığı görülmüştür” denildiğini, oysa ki tatil köyüne tatil amacı ile değil eğitim amacı ile gidildiğini, sabahın erken saatlerinde başlayan eğitim çalışmalarının gecenin ilerleyen saatlerinde son bulduğunu, hafta sonunda yapılan eğitim çalışmasında ne izin kullanıldığını, ne de ücret alındığını, Türkiye genelinde hemen hemen tüm kamu ve özel sektör birimlerinin kendileri için önem arz eden bu ve benzeri tüm çalışmaları günün yoğun iş temposundan uzakta, farklı mekanlarda yaptıklarını, Sayıştay sorgusuna konu olan ödemenin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan 5272 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin giderleri başlıklı 60. maddesinin (k) fıkrasında “Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri” bölümünün yer aldığını ve Belediye Bütçesinden yapılacak temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderlerinin nasıl ve ne şekilde yapılacağının ise İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan Yönergede belirtildiğini, Sayıştay 4. Dairesi 31.05.2000 tarih ve 29000 sayılı Kararı ile özetle: “Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi’nin “Genel Kural” başlıklı 3 üncü maddesinde” Temsil ağırlama ve tören giderlerinin konu, kapsam ve miktarının tayini Belediye başkanının takdirine tabidir” denilmek suretiyle, belediye bütçesinden yapılacak bu tür giderlerin yapılmasında belediye başkanının takdir yetkisi esas alındığını, konuyla ilgili çeşitli Dairelerce verilmiş beraat kararlarının bulunduğunu, 2005 yılı tahmini gider bütçesinde; temsil, ağırlama ve tören giderleri için 130.500.- YTL. ödenek tahsis edildiğini, tahsis edilen bu ödenekten İçişleri Bakanlığı’nca yürürlüğe konulan “Belediye Bütçesinden yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi” ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde toplam 67.932.- YTL. harcama yapıldığını, bu oranın, idaremizin tasarruf anlayışı çerçevesinde hareket ederek Başbakanlık Makamınca hazırlanarak yürürlüğe konulan 2003/39 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile belirlenen % 50 sınırlamasına uyulduğunu ve mevzuata aykırı bir durumun söz konusu olmadığını gösterdiğini, belirterek, 613 sayılı ilamın 4. maddesi ile verilen tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmiştir.

5272 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin giderleri başlıklı 60. maddesinde;

“Belediyenin giderleri şunlardır:

  1. b) Belediyenin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler,”
  2. maddesinde: “Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer”

Denilmektedir.

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda; “Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan”, olarak tanımlanan stratejik plan, tüm kamu kurumları için olduğu gibi Belediyeler için de çok önemli bir doküman olduğu için, Belediye Kanununda üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır, denilmektedir. Dilekçiler, tazmine konu ödemenin belediye stratejik planının hazırlanması için yapılan toplantıya ait olduğunu, gezi amaçlı bir faaliyet olmadığını iddia etmektedirler. Böylesine önemli bir belgenin ilk defa hazırlanmasında, belediye çalışanlarının bir araya gelerek çalışma yapmaları doğal bir faaliyet olup, yapılan harcamalar, Belediye Kanununun 60. maddesinde kayıt altına alınmış olan hizmet içi eğitim faaliyeti kapsamında değerlendirilmelidir. Ayrıca katılımcılara herhangi bir harcırah ödemesi yapılmamıştır.

Tüm bu nedenlerle yerinde olan dilekçi iddialarının kabul edilerek, 613 sayılı ilamın 4. maddesi ile verilen tazmin hükmünün KALDIRILMASINA,

Karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.