GÜNCEL HABERLERİDARE HUKUKUMahalli İdareler

Şirketin Aktifindeki Binanın Şartlı Olarak Belediye Bağışlanması Durumunda Arazi Değeri Kurum Kazancından İndirilebilir mi?

Özelge: Şirketin aktifinde kayıtlı binanın rehabilitasyon merkezi kurulması şartı ile belediyeye bağışlanması durumunda araziye ilişkin kayıtlı değerin kurum kazancından indirilip indirilemeyeceği hk.

Sayı:

B.07.1.GİB.4.10.15.01-KVK-2010-823-39

Tarih:

28/04/2011

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
BALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı :B.07.1.GİB.4.10.15.01-KVK-2010-823-39

28/04/2011

Konu :Şirketin aktifinde kayıtlı binanın rehabilitasyon merkezi kurulması şartı ile belediyeye bağışlanması durumunda araziye ilişkin kayıtlı değerin kurum kazancından indirilip indirilemeyeceği

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile şirketinizin aktifine kayıtlı arsası üzerine inşa ettiğiniz prefabrik binayı sağlık tesisi (Rehabilitasyon Merkezi) kurulmak şartı ile belediyeye bağışlamak istediğinizi belirterek, bağışlanacak binanın işletmenin aktifine kayıtlı değerinin tamamının kurum kazancından indirilmesinin mümkün olup olmadığı ile 2006 yılında aktifinize giren binanın yapımı için alınan faturalarda görülen ve daha önce indirim konusu yapılan  katma değer vergilerinin durumunun ne olacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.
KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN
Bilindiği üzere, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer İndirimler” başlıklı 10 uncu maddesinde;
“1) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır:
 …………….
c) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere

ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5’ine kadar olan kısmı.
ç) (c) bendinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı.
………………..
(2) Bağış ve yardımların nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu oluşturan mal veya hakkın maliyet bedeli veya kayıtlı değeri, bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek değeri esas alınır.”
hükmüne yer verilmiştir.
Konu ile ilgili açıklamalara 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “10.3.2  Bağış ve yardımlar” başlıklı bölümünde de yer verilmiş olup  “10.3.2.2.4. Bağış ve yardımın belgelendirilmesi” başlıklı alt bölümde de
“Ayni veya nakdi olarak yapılan bağış ve yardımların kurumlar vergisi mükelleflerince indirim olarak dikkate alınabilmesi için makbuz karşılığı yapılmış olması gerekli ve yeterlidir.
Ayni bağış ve yardımın, işletmenin aktifinden veya stokundan çekilerek bağışlanmış olması durumunda, mükelleflerin işletmeden çekip bağışladıkları değerler için fatura düzenlemesi; düzenlenen faturanın arka yüzüne faturada belirtilen değerlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından bağış veya yardım olarak alındığına ilişkin şerh konularak yetkili kimseler tarafından imzalanmış olması yeterlidir.
Ayni değerlerin, mükelleflerce dışarıdan alınarak kamu kurum ve kuruluşuna bağışlanmış olması durumunda ise bu kurum ve kuruluş tarafından teslim alınacak değerler için teslime ilişkin bir belge düzenlenmiş olması yeterli olup, düzenlenen belgede bağışlanan kıymetin değerinin, cinsinin ve miktarının tereddüde mahal bırakmayacak şekilde belirtilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca, bağışlanan değerlere ilişkin olarak düzenlenmiş olan faturaların arka yüzünde yukarıda belirtilen açıklamalar dahilinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin imzası bulunacaktır.
………….” açıklamalarına yer verilmiştir.
Buna göre, 2006 yılında aktifinize giren binanın; Belediyeye rehabilitasyon merkezi olarak kullanılmak şartı ile bağışlanması ve Belediye tarafından da rehabilitasyon merkezi olarak kullanılması durumunda, maliyet bedeli veya kayıtlı değerinin, bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek değerin tamamının 5520 sayılı Kanunun 10/1-ç maddesi uyarınca kurumlar vergisi matrahından indirilmesi mümkün bulunmaktadır.
Öte yandan, bağışlanan binanın başka amaçlarla kullanılması halinde ise indirim konusu yapılabilecek tutarın, 5520 sayılı Kanunun 10/1-c maddesi uyarınca o yıla ait kurum kazancının % 5’i ile sınırlı olacağı tabiidir.
KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN
3065 sayılı Katma   Değer Vergisi Kanununun;
-1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,
-17/2-b maddesi ile, kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları, aynı maddenin 1 numaralı bendinde sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları ile fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda maddelerinin teslimi KDV’den istisna edildiği,
-30/a maddesinde ise vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan KDV’nin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV’den indirilemeyeceği
hükme bağlanmıştır.
Buna göre, şirketinizce Belediyeye Sağlık Tesisi (Rehabilitasyon Merkezi) kurulması amacıyla bağışlanacak prefabrik binanın teslimi KDV Kanununun 17/2-b maddesine göre vergiden istisna olup söz konusu teslimle ilgili olarak yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.
Öte yandan, şirketiniz tarafından daha önce indirim konusu yapılan söz konusu vergi tutarının bağışın yapıldığı dönem beyannamesinin 30 uncu satırında beyan edilerek indirim hesaplarından çıkarılması, daha önce indirim konusu yapılan KDV’nin ise işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı V.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.