İnşaat Taahhüt Sözleşmesi Nedir? İnşaat Taahhüt Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Muhasebe-7

İnşaat Taahhüt Sözleşmesinin Yapılması
İhalenin sonuçlandırılması aşamasından sonra ihaleyi alan işletme sözleşme yapmaya davet edilir.
Sözleşmeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanunu hükümleri dikkate alınarak idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici (müteahhit) tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin noterce tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.
Kamu İhale Kanununa göre yapılan Yapım işleri ihaleleri sonucunda;
a. Uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden anahtar teslimi götürü bedel sözleşme,
b. ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine, mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme,
olmak üzere iki çeşit sözleşme söz konusudur.
8
Düzenlenecek bu sözleşmelerde aşağıda belirtilen şu hususların yer alması zorunludur.
a. İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.
b. İdarenin adı ve adresi.
c. Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.
d. Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları.
e. Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi.
f. Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.
g. Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği
h. Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı.
i. Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.
j. Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar.
k. Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar.
l. Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar.
m. İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.
n. Gecikme halinde alınacak cezalar.
o. (Değişik:4964/43 md.) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.
p. Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.
q. Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar.
r. Sözleşmede değişiklik yapılma şartları.
s. Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.
t. Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları.
u. İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.
v. Anlaşmazlıların çözümü.
Ancak sözleşme yapılmadan önce Kamu İhale Kanunun 43 ve 44 maddesine göre Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplaman suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır. Kesin teminat alınmadan sözleşme imzalanmaz.
Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının %6’sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hak edişlerinden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.
Yapım işlerinde; Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar, varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra yarısı, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı, yükleniciye (müteahhide) iade edilir. Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine, kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalan yükleniciye geri verilir.
Kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından, itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminat ise sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.