Kamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Şirket Ana Sözleşmesi…Beton Harcı İmalatı… Ana Sözleşmenin Kapsamı

Toplantı No: 2016/019
Gündem No: 61
Karar Tarihi: 16.03.2016
Karar No: 2016/UY.II-817
Şikayetçi:
Nail Güloğlu İnş.Müh. – Neyka İnş.Haf.Nak.İş Mak.San. Ve Tic.Ltd.Şti.

İhaleyi Yapan Daire:

Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Dsi 6. Bölge Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

08.02.2016 / 7739

Başvuruya Konu İhale:

2015/103210 İhale Kayıt Numaralı “Osmaniye Merkez Karaçay Deresi 3 Kısım Islahı İnşaatı” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Nail Güloğlu İnş. Müh. – Neyka İnş. Haf. Nak. İş Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

Güzelyalı Mah. Turgut Özal Bulvarı 81027 Sok. Servet Apt. Kat: 2 D: 5 Çukurova/ADANA

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü,

Cemalpaşa Mah. Ordu Cad. No: 96 01120 Seyhan/ADANA

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/103210İhale Kayıt Numaralı “Osmaniye Merkez Karaçay Deresi 3. Kısım Islahı İnşaatı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü tarafından 14.09.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Osmaniye Merkez Karaçay Deresi 3. Kısım Islahı İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Nail Güloğlu İnş. Müh. – Neyka İnş. Haf. Nak. İş Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 22.01.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 02.02.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 08.02.2016 tarih ve 7739 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.02.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2016/384 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

            a) 15.01.2016 tarihli ihale komisyonu kararı ile aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun bulunmadığı, “OKD3-0010 Beton Santralinde Üretilen veya Satın Alınan ve Beton Pompasıyla Basılan C20/25 Basınç Dayanım Sınıfında Beton Dökülmesi (beton nakli, kalıp ve drenaj boruları dahil)” pozu analizinde 04.042/04 C20/25 beton harcı imalatı için Beyhanlar Haf. Nak. İnş. Oto. İş Mak. Tic. San. Ltd. Şti.den proforma fatura alındığı, idarece Beyhanlar Haf. Nak. İnş. Oto. İş Mak. Tic. San. Ltd. Şti.nin faaliyet alanlarının beton imalatı ve satışı şirketin iştigal alanları içerisinde olmadığı, fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerektiği, bununla ilgili teşvik edici belgelerin bulunmadığı, belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyeceği gerekçeleriyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak Beyhanlar Haf. Nak. İnş. Oto. İş Mak. Tic. San. Ltd. Şti.nin ana iştigal konusunun her türlü malzeme, teçhizat ve makina alım, satımı ve imalatı yapmak olduğu, şirketin kuruluş beyanında şirketin maksat ve konularının (f) bendinde “konuları ile ilgili her türlü malzeme, teçhizat ve makina alım, satımı ve imalatı yapmak” hükmünün yer aldığı, dilekçe ekinde sunulan noter ve yeminli mali müşavir onaylı belgelerden de bu hususun açıkça görülebileceği, bir inşaat şirketinin ana konularından en önemlisi beton imalatı olup, bunun aksi düşünülemeyeceği, dolayısıyla ihale komisyonu kararında belirtilen Beyhanlar Haf. Nak. İnş. Oto. İş Mak. Tic. San. Ltd. Şti.nin faaliyet alanları incelendiğinde beton imalatı ve satışı şirketin iştigal alanları içerisinde değildir’ gerekçesinin anlaşılır olmadığı, tüm bunlarla birlikte beton imalatının kendi tesislerinde yapılması düşünüldüğü için piyasadaki tesislerden fiyat alınmadığı, alınmış olan teklifle ilgili fiyat araştırılması yapıldığında bu rakamların afaki olmadığının ortaya çıkacağı,

 

b) Aşırı düşük teklif açıklamalarının idarece “OKD4-0120 Ocak Taşı İle İstifli Tahkimat” pozuna ilişkin savunmasında Taşsan İnş. Mad. Tah. Tic. Ltd. Şti.’nden taş için alınan proforma faturada taş bedeli 5 TL/TON olarak belirtildiği, ancak satış tutarı tespit tutanağında (EK-0.6) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının 5 TL/m3 olarak yer aldığı, aynı pozda fiyat toplam tutarının 54,03 TL olarak yazıldığı, fakat bu tutarın nereden geldiği belirtilmediği” gerekçeleriyle uygun bulunmadığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.8’inci maddesinde “analizler üzerinde yapılan incelemede; çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak hesaplama hatası ihale komisyonu tarafından re ’sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin teklifleri reddedilir.” açıklamasının yer aldığı, diğer taraftan fiyatlarının TL/TON veya TL/M3 olması halinde dahi teklif bedellerinin altında kaldığı, söz konusu poz için analiz yapılmadığı, imalatı gerçekleştirmek için gereken taş, nakliye ve işçilik için teklif alındığı, ancak makine yoğun bir iş olduğundan dolayı kendi makinalarının kullanılmasının düşünüldüğü, diğer makine (röpriz gibi) çalışmalarının fiyatı eklendiğinde teklif fiyatına ulaşıldığı, tüm bu nedenlerle hukuka ve kanuna aykırı olan 15.01.2016 tarihli ihale komisyon kararının yeniden incelenerek karar verilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Osmaniye Merkez Karaçay Deresi 3. Kısım Islahı İnşaatı” işinin açık ihale usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 15.01.2016 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin teklifi sınır değer altında olan ve aşırı düşük açıklaması idarece uygun görülen Çam-Gaz Lpg Akaryakıt Nakl. İnş. Enerji Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde “Sınır değer hesaplanmasında idarelerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan “Yapım işlerinde sınır değer hesaplama aracı” programına Kurumun (www.kik.gov.tr) internet sayfasından erişilebilir.

45.1.2. Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir.

45.1.2.1. İhale komisyonunca, (38.1) maddesi kapsamında idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirlenir.

Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacaktır.

45.1.2.2. İhale komisyonu tarafından, açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece (38.1) maddesine göre oluşturulan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilecektir.

Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyecektir.

Tutarı, kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi belirlenecek, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyecektir.

Aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının % 3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılır. Herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilecektir.

Analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler arasında yer alamaz. 

45.1.2.3. İhale komisyonu teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden (45.1.2.1) maddesinde belirlediği iş kalemleri/grupları için isteyeceği açıklama ile ilgili yazıda, (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerini de belirtecektir.

İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir.

45.1.3. İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;

a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,

b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri

sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.

Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihalelerde istekli tarafından sunulacak hesap cetvelinde, sorgulamaya tabi tutulmayan iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının her biri için miktar ve birim fiyatların ayrı ayrı gösterilmesi zorunlu olmayıp, sorgulanmayan iş kalemlerinin tamamı için teklif edilen toplam bedelin gösterilmesi yeterlidir.

45.1.4 İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında;

a) Teklif birim fiyatlı işlerde; her bir iş kaleminin yapım şartlarına, tarif ve içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

b) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; iş kalemleri ve/veya iş gruplarının yapım şartlarına bağlı kalınarak, her iş kalemi/iş grubunun içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

(Ek-Y.2)’de yer alan örneğe uygun analiz formatının isteklilere verilmesi, isteklilerin de tekliflerinin aşırı düşük olarak tespit edilerek kendilerinden açıklama istenmesi durumunda, yapacakları açıklamada sunacakları analizlerin verilen bu formata uygun olması gerekmektedir.

İdare tarafından bütün iş kalemleri/iş grupları için tek bir analiz formatı düzenlenebileceği gibi, iş kalemleri/iş gruplarının yapım şartlarına göre birden fazla analiz formatı da düzenlenebilir. Ancak bu durumda, idare ihale dokümanında hangi analiz formatının hangi iş kalemleri/iş grupları için kullanılacağını belirtmek zorundadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilmesi gerekmektedir. Ancak idarece niteliği gereği analiz formatı hazırlanamayan iş kalemlerine ilişkin isteklilerin açıklamaları kapsamında analiz sunmalarına gerek olmayıp, anılan iş kalemlerine ilişkin açıklamalar 45.1.13 maddesi uyarınca yapılabilir.

45.1.5. İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için 45.1.13 maddesinde belirtilen belgeleri sunmalarına da gerek bulunmamaktadır.

İş kalemleri/grupları için, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar esas alınarak teklif sunulmuş olmakla birlikte; yukarıda belirtildiği şekliyle liste halinde belirtilmemesi durumunda, söz konusu iş kalemleri/grupları için analiz sunulması zorunludur.

İlan veya davet tarihinde cari yıl birim fiyatın yayımlanmamış olması durumunda, istekli tarafından önceki yılın yayımlanmış birim fiyatları kullanılabilir.

45.1.6. Analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış rayiçleri kullanan ve söz konusu rayiçleri poz numaralarını da belirtmek suretiyle liste halinde sunan isteklilerin, söz konusu rayiçlere ilişkin olarak 45.1.13 maddesinde belirtilen belgeleri sunmalarına gerek bulunmamaktadır.

45.1.7. İstekliler tarafından, inşaat iş kalemleri/iş grupları dışında yer alan sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma, brülör, asansör, elektrik tesisatı vb. iş kalemleri/iş gruplarına ait analiz sunulması yerine bu iş kalemi/iş gruplarına ait malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılması kabul edilecektir.

45.1.8. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir. Analizler üzerinde yapılan incelemede; çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, hesaplama hatası ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

45.1.9. İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.

45.1.10. İhale komisyonu, sınır değerin altındaki tekliflerin önemli bileşenlerini;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda istekliler tarafından yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandırır.

45.1.11. Yapım yönteminin ekonomik olması hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; kullanılan yapım yöntemi ve teknolojisinin sağlayacağı maliyet avantajının açıklanması gereklidir.

45.1.12. Seçilen teknik çözümler, yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya yapım işinin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; belirtilen çözüm, avantajlı koşul ve özgünlük sayesinde elde edilen maliyet avantaj ıaçıklanmalıdır.

45.1.13. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada, sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri,

b. Çimento ve demir ürünleri için ilan edilmiş üretici fiyat tarifeleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mal veya hizmetlere ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d. Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları,

e. Stoğunda bulunan mallara ilişkin stok tespit tutanakları,

f. İdarece istenmesi durumunda yardımcı analizler v.b. dir.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları açıklamaları kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan bilgi ve belgelerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekliler tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir). Yüklenicinin dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen iş kalemlerinin üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklanması durumunda, bu iş kalemlerine ilişkin analiz sunulması zorunlu değildir. Ayrıca, istekliler tarafından teklif kapsamındaki harita, kadastro ve proje işlerine ilişkin yapılacak açıklamalarda üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması yeterlidir.

45.1.13.1. Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

45.1.13.3. İsteklinin teklifine konu çimento veya demir ürünlerine ilişkin açıklamalarında çimento veya demir ürünleri üreticisinin ilan edilmiş fiyat tarifelerini kullanması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir tarifeyi gösterir belgeyi sunması yeterlidir.

45.1.13.4. İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilen fiyat tarifelerinde belirtilen fiyatları kullanması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir tarifeyi gösterir belgeyi sunması yeterlidir. (Örnek: Orman Genel Müdürlüğüne bağlı işletmeler tarafından satılan ürünlere ilişkin ilan edilmiş fiyatlar vb.)

45.1.13.4.1. İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tekliflerini kullanması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) düzenlenmiş fiyat teklifini sunması yeterlidir. (Örnek: Karayolları Genel Müdürlüğü, İl Özel İdareleri, Belediyeler vb.nin sattıkları kum, çakıl, kırmataş vb. mallara ilişkin verdikleri fiyat teklifleri.)

45.1.13.5 İstekli tarafından açıklaması yapılacak girdinin fiyatı, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen ilgili mala ilişkin asgari fiyatlara uygun olması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması yeterlidir. (Örnek: EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatları vb.)

45.1.13.6. Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ait fiyatların kullanılması durumunda, istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu olan mal için düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (EK.O.7) ile açıklama yapılabilir.

Maliyetler dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması ve isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapmış olması gerekir.

Satışlar dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması ve malın ticaretinin isteklinin faaliyet alanında olması gerekir.

 İsteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı sunmasına gerek bulunmayıp, sadece söz konusu satışa ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter SM, YMM, SMMM ya da vergi dairesince onaylı suretleri ile de belgelendirme yapılabilecektir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

45.1.13.7. İstekliler tarafından yapılan açıklamada; malın ihale tarihi itibariyle stoklarda bulunduğunun belirtilmesi durumunda, stokta bulunan mala ilişkin “stok tespit tutanağı”nın (Ek-O.8) sunulması zorunludur. Stok tespit tutanağında ilgili malın ağırlıklı ortalama birim maliyeti gösterilecektir. İsteklilerce teklif edilen tutara ilişkin birim fiyatlar, stok tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olamaz. Ayrıca stoklarda olduğu belirtilen söz konusu malın miktarının, ihale konusu işte kullanılacağı belirtilen miktardan az olması halinde eksik kalan miktar için bu Tebliğdeki diğer açıklama yöntemlerine uygun olarak açıklama yapılması gereklidir.

45.1.13.8. İsteklinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesi veya satın alması durumunda söz konusu malın emsal bedeli ile değerlenmesi gereklidir. Emsal bedelinin tespitinde Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri esas alınır. Bu durumda, Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan emsal bedeli gösteren ve istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından hazırlanarak imzalanan ve kaşelenen beyanın verilmesi yeterlidir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

45.1.13.9. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak stok tespit tutanağı veya üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir.

45.1.13.10. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6, Ek-O.7 ve Ek-O.8 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır.

45.1.13.11. Ek-O.5, Ek-O.6, Ek-O.7 ve Ek-O.8 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.

45.1.13.13. İşletme hesabına göre defter tutuluyor olması durumunda; yukarıda belirtilen tutanaklar, işletme hesabı defteri ve işletme hesap özeti kayıtlarına göre düzenlenecektir.

45.1.14. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (45.1.3 – 45.1.13) maddelerine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları idarece tanımlanan yapım şartlarına uymayan veya teknik şartnameye aykırı hususlar içeren isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

45.1.16. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak istenen sürede açıklama yapmasına rağmen teklifi reddedilen isteklilerin açıklamalarının yeterli görülmeme nedenlerinin, sadece ilgili madde numaralarına atıf yapılmakla yetinilmeyerek hangi düzenlemeye aykırılık bulunduğu da belirtilmek suretiyle kesinleşen ihale kararının bildirilmesi zorunludur.” açıklamaları yer almaktadır.

 

a) Başvuru sahibinin iddiasının (a) bendine ilişkin olarak;

 

Bahsi geçen ihalede teklifi sınır değer altında kalan başvuru sahibinden 27.10.2015 tarihli yazı ile aşırı düşük açıklaması istenildiği, ilgili yazıda açıklama istenecek iş kalemleri ve analiz girdilerinin belirtildiği, aşırı düşük teklif açıklaması istenilen iş kalemlerinden olan “OKD3-0010 Beton Santralinde Üretilen veya Satın Alınan ve Beton Pompasıyla Basılan C20/25 Basınç Dayanım Sınıfında Beton Dökülmesi (beton nakli, kalıp ve drenaj boruları dahil)” için ihale dokümanında analiz girdilerinin gösterildiği tablonun verildiği görülmüştür.

 

            Başvuru sahibince söz konusu iş kalemi için sunulan açıklamada “C 20/25 beton harcı” analiz girdisi için Beyhanlar Haf. Nak. İnş. Oto. İş Mak. Tic. San. Ltd. Şti.den alınmış olan fiyat teklifinin sunulduğu, fiyat teklifine dayanak olarak Beyhanlar Haf. Nak. İnş. Oto. İş Mak. Tic. San. Ltd. Şti. adına düzenlenmiş satış tutarı tespit tutanağının düzenlendiği, ayrıca Beyhanlar Haf. Nak. İnş. Oto. İş Mak. Tic. San. Ltd. Şti. adına düzenlenmiş beton santrali faturasının ve Beyhanlar Haf. Nak. İnş. Oto. İş Mak. Tic. San. Ltd. Şti. adına Adana Ticaret odasınca düzenlenmiş taş kırma ve eleme makinasına ilişkin tescil belgesinin sunulduğu, söz konusu belgelerin imzalı kaşeli olduğu, bunlarla birlikte Beyhanlar Haf. Nak. İnş. Oto. İş Mak. Tic. San. Ltd. Şti. adına düzenlenmiş faaliyet belgesinin sunulduğu, söz konusu faaliyet belgesinde faaliyet alanının

“Her türlü harfiyat nakliyat ve inşaat işleri yapmak ve ana sözleşmesinin 3. Maddesindeki diğer işler” şeklinde yer aldığı tespit edilmiştir.

 

Beyhanlar Haf. Nak. İnş. Oto. İş Mak. Tic. San. Ltd. Şti.nin 26.02.2010 tarihli 7510 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan şirket ana sözleşmesinde “Madde 3

Şirketin Maksat ve konuları başlıca şunlardır.

a-Her türlü hafriyat nakliyat ve inşaat işleri yapmak.

b-Her türlü iş makinaları motorlu kara nakil vasıtaları alım satımı imalatı ve pazarlaması.

f-Konuları ile ilgili her türlü malzeme teçhizat ve makine alım satımı imalatı.“ ibareleri yer almaktadır.

 

Yukarıda yer verilen tespitler doğrultusunda, Beyhanlar Haf. Nak. İnş. Oto. İş Mak. Tic. San. Ltd. Şti.nin faaliyet belgesinde ve şirket ana sözleşmesinde her türlü inşaat işi yapmak ifadesinin yer aldığı, söz konusu ifadelerin “beton harcı” imalatını/satışını kapsayacağı değerlendirildiğinden, idarece başvuru sahibi isteklinin söz konusu analiz girdisi için sunmuş olduğu fiyat teklifinin, fiyat teklifini veren şirketin söz konusu alanda faaliyet göstermediği gerekçesiyle uygun görülmemiş olmasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, söz konusu fiyat teklifine ilişkin serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen satış tutarı tespit tutanağında herhangi bir analiz girdisinin isminin yer almadığı, ayrıca fiyat teklifi ile eşleşebilecek bir sayı numarasının verilmediği tespit edildiğinden söz konusu aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            b) Başvuru sahibinin iddiasının (b) bendine ilişkin olarak;

 

            Aşırı düşük teklif açıklaması istenilen iş kalemlerinden olan “OKD4-0120 Ocak Taşı ile İstifli Tahkimat (Şutlar ve Duvar Topuğu)” için ihale dokümanında analiz girdilerinin gösterildiği tablonun verildiği görülmüştür.

 

            Başvuru sahibince söz konusu iş kalemi için sunulan açıklamada, analiz girdilerinin idarece belirtilen şekilde ayrı ayrı açıklanmadığı, “Ocak Taşı ile İstifli Tahkimat (Şutlar ve Duvar Topuğu)” şeklinde tek satır bir açıklama yapıldığı, ayrıca taş bedeli olarak Taşsan İnş. Mad. Tah. Tic. Ltd. Şti. tarafından fiyat teklifi alındığı, ancak fiyat teklifinde taş bedeli biriminin metreküp yerine ton olarak belirtildiği, fiyat teklifine dayanak olarak sunulan satış tutarı tespit tutanağında birimin TL/metreküp olarak belirtildiği, söz konusu fiyatların birbiri ile tutarlılığının tespit edilmesini mümkün kılacak herhangi bir açıklamanın bulunmadığı, ayrıca söz konusu iş kalemi için verilen birim fiyat olan 55,65 TL’nin nasıl elde edildiğine ilişkin bir açıklamanın bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

           

            Diğer taraftan, söz konusu fiyat teklifine ilişkin serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen satış tutarı tespit tutanağında herhangi bir analiz girdisinin isminin yer almadığı, ayrıca fiyat teklifi ile eşleşebilecek bir sayı numarasının verilmediği tespit edildiğinden söz konusu aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

a) Çam-Gaz Lpg Akaryakıt Nakl. İnş. Enerji Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında;

 

 “OKD2-0090 Dere (Akarsu) Yatağı Kazısı ve Depo veya Dolguya Konulması” iş kaleminin açıklamasına ilişkin idarece belirlenen analiz girdilerinden farklı olarak “15.001/1 Makina İle Batak, Küskülük ve Kaya Zeminlerden Gayri Her Cins Zeminin Kazılması; Depo ve Dolguya Konulması”, “15.006/1 Makina ile Her Cins Küskülük Zeminin Kazılması, Depo ve Dolguya Konulması”, “15.010/2 Makina İle (Patlayıcı Madde Kullanılmadan) Yumuşak Kaya, Batak ve Balçık Zeminin Kazılması, Depo veya Dolguya Konulması” ve “15.025 Kazılarda Elde Edilen (Batak Zeminlerden Gayri) Her Cins Zeminin İdarece İstenilen Kalınlıkta (0.30 Cm) Tabakalar Halinde Seddeye Serilmesi İtina Zammı” iş kalemleri ile açıklama yapıldığı, hesaplamada bahsi geçen ilk üç iş kalemlerinin sırasıyla 0,35 metreküp, 0,50 metreküp, 0,15 metreküp alınarak toplamda 1 metreküplük bir değer kullanıldığı, ayrıca 15.025 poz nolu iş kalemi eklendiği,  söz konusu isteklinin yaptığı açıklamalara ilişkin aşağıdaki tabloda gösterilen hesaplamalar sonucunda;

 

OKD2-0090 Dere (Akarsu) Yatağı Kazısı ve Depo veya Dolguya Konulması

İstekli tarafından kullanılan iş kalemlerinin analiz girdileri hesaplaması

İstekli tarafından açıklanan toplam

miktar

İdarece istenilen miktar

15.001/1

15.006/1

15.010/2

15.025

Poz No

Analiz Girdisi

%35

%50

%15

Tam

03.508

Motor Greyder’in 1 saatlik ücreti (80 HP’den yukarı güçte takriben 9 ton)

0,004

0,004

0,004

03.507

Traktör Ripper’in 1 saatlik ücreti (TD 25 veya emsali 185 HP + Ripper)

0,0015

0,003

0,0045

0,0045

03.511

Traktör Buldozer’in (185 HP) 1 saatlik ücreti

0,0007

0,001

0,0007

0,002

0,004

0,0053

03.501

Ekskavatör’ün 1 saatlik ücreti (100 HP)

0,0049

0,0095

0,00225

0,01665

0,02575

 

03 .511 Traktör Buldozer’in (185 HP) 1  saatlik ücreti ile  03.501 Ekskavatör’ün 1 saatlik ücreti (100 HP) analiz girdilerinin miktarlarının yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler, yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya yapım işinin özgünlüğü gibi konularda herhangi bir açıklama bulunmamasına rağmen idarece belirlenen analiz girdi miktarlarının altında kaldığı tespit edilmiştir.

 

“OKD3-0010 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan  C20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)” iş kaleminin açıklamasına ilişkin olarak istekli tarafından Mobil beton pompasının (400 HP) 1 saatlik ücreti ve C 20/25 beton harcı analiz girdilerine karşılık üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi sunulduğu, ancak sunulan fiyat teklifinde ilgili analiz girdilerine yer verilmediği, “Poz No: 04.042/04 Beton santralinde üretilen ve beton pompasıyla basılan C20/25 basınç dayanım sınıfında hazır beton harcı(TS EN 206-1)” ifadelerine yer verildiği, “Mobil beton pompasının (400 HP) 1 saatlik ücreti” analiz girdisinin ayrıca belirtilmediği, dolayısıyla söz konusu iş kalemine ilişkin analizlerin eksik sunulmuş olduğu tespit edilmiştir.

 

“OKD4-0120 Ocak Taşı İle İstifli Tahkimat Yapılması (Şutlar ve Duvar Topuğu)” iş kaleminin açıklamasına ilişkin idarece 6,50 saat olarak belirlenen düz işçi analiz girdisinin istekli tarafından 3,50 saat olarak hesaplandığı, 3 saatlik düz işçi çalışması yerine Karayolları Genel Müdürlüğünce yayınlanan “KGM/15.148/K Makina İle Yükleme, Boşaltma ve Figüre” birim fiyatının kullanıldığı, ancak söz konusu birim fiyatın idarece belirtilen analiz girdilerini ne ölçüde karşıladığına ilişkin bilimsel/teknik bir açıklama, kamu kurumlarınca yapılan bir açıklama veya kanıtlayıcı herhangi bir belge ile açıklama yapılmadığı, sadece söz konusu iş kalemi için oluşturulan hesaplama tablosu altında “İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı 3 saat düz işçi çalıştırılması yerine “KGM/15.148/K Makina İle Yükleme, Boşaltma ve Figüre” alınarak iş makinesi ile çözüm sağlanmıştır.” ifadelerine yer verildiği, oysaki OKD4-0120 Ocak Taşı İle İstifli Tahkimat Yapılması (Şutlar ve Duvar Topuğu) iş kaleminin birim fiyat tarifinde “Poz No.  D4-0110’deki şartlar altında yalnız taşların el veya vinç vb. ekipman ile yerine konulması suretiyle yapılan istifli tahkimat.” açıklamasına yer verildiği, atıfta bulunulan D4-0110 iş kaleminin birim fiyat tarifinde “Ocaktan alınan veya kaya ve tünel kazılarından çıkan, depodan ya da toplama yoluyla elde edilen moloz taş ile kuruda ya da su içinde yalnız atılarak yerine konmak suretiyle istifsiz tahkimat yapılması; teknik şartnamesinde yazılı şartlar altında, minimum ve maksimum boyutları belirlenmiş, minimum birim ağırlıkları ve özellikleri belirtilmiş moloz taş temin edilmesi; temin edileceği sahada ve inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma ve istifi ve üst tabakasının düzgünce ve uygun taşlarla düzenlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, ekip, ekipman, iş makinaları, enerji, su, çimento bedeli vs. giderler ile şantiye mobilizasyonu, iş zorlukları, randıman düşüklükleri, taşımalar, yüklenici karı, sigorta ve genel giderleri.” açıklamalarına yer verildiği, dolayısıyla söz konusu iş kalemi içerisinde makina ekipmanın hali hazırda öngörüldüğü, dolayısıyla “işçilik yerine iş makinesi ile çözüm sağlanmıştır.” ifadesinin istekliye ayrıca bir avantaj sağlamadığı, isteklinin açıklamasının objektif değerlendirilme imkanının bulunmadığı, diğer isteklilerle eşit şartlarda rekabet imkanını engelleyecek şekilde subjektif bir yaklaşımla açıklama yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yer verilen tespitler bir arada değerlendirildiğinde, söz konusu isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından teklifinin reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

b) İntegral Mühendislik Mimarlık/Yusuf Alkanlı–Birmen Yapı ve Mühendislik/Bekir Hacıbekiroğlu İş Ortaklığı tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında;

 

            “OKD2-0090 Dere (Akarsu) Yatağı Kazısı ve Depo veya Dolguya Konulması” iş kaleminin açıklamasına ilişkin idarece belirlenen analiz girdi miktarlarının değiştirildiği, neden değiştirildiğine ilişkin bir açıklama yapılmadığı, ilgili iş kalemi için sunulan hesaplama tablosunun altında yer alan “15.007 nolu iş kalemine ilişkin analiz formatı düzenlenmiştir. Analize 03.508 Motor Greyder’in 1 Saatlik Ücreti (80 HP’den yukarı güçte takriben 9 ton) nolu analiz girdisi eklenmiştir” açıklamasının idarece istenilen analiz girdilerini azaltmak için yeterli bir açıklama olmadığı, ekskavatör’ün 1 saatlik ücreti (100 HP), traktör ripper’in 1 saatlik ücreti (TD 25 veya emsali 185 HP + ripper) ve traktör buldozer’in (185 HP) 1 saatlik ücreti analiz girdi miktarlarının eksik verildiği dolayısıyla idarece oluşturulan iş kaleminin analiz girdilerinin karşılanmadığı anlaşılmıştır.

 

“OKD3-0010 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan  C20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)” iş kaleminin açıklamasına ilişkin idarece belirlenen analiz girdi miktarlarının değiştirildiği, düz işçi, marangoz ustası, marangoz usta yardımcısı miktarlarının eksik verildiği, ilgili iş kalemi için sunulan hesaplama tablosunun üstünde yer alan açıklamalarda “kalıp iskelesi ayrıca ödenir” ifadesine yer verildiği, oysaki söz konusu iş kalemi birim fiyat tarifinde “Birim Fiyata Dahil Olan Giderler:

… sac veya madeni yüzey şartlarını sağlayan kalıpların yapılması, taşıyıcı kalıp iskelelerinin (ahşap, sac, çelik veya madeni) ve her türlü iş iskelelerinin yapılması, …, her türlü kalıp, kalıp ve taşıyıcı iskeleler, nakliyesi, …,için  lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, ekip, ekipman, iş makinaları”ifadelerine yer verildiği, dolayısıyla söz konusu iş kalemine ilişkin açıklamanın uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

“OKD4-0120 Ocak Taşı İle İstifli Tahkimat Yapılması (Şutlar ve Duvar Topuğu)” iş kaleminin açıklamasında işçilik girdilerine ilişkin sunulan fiyat teklifinde duvarcı ustası, duvarcı usta yardımcısı ve düz işçi girdileri için analiz girdi miktarlarına yer verilmeden metreküp üzerinden fiyat teklifi alındığı ve hesaplamaya da bu şekilde dahil edildiği, fiyat teklifine konu işçiliğin teknik şartnamelere veya birim fiyat tariflerine uygun olduğuna ilişkin bir ifadeye yer verilmediği, dolayısıyla hangi analiz girdilerinin ne şekilde karşılandığının anlaşılamadığı tespit edilmiş olup açıklamanın uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Neticede, söz konusu isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından teklifinin reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Çam-Gaz Lpg Akaryakıt Nakl. İnş. Enerji Tic. Ltd. Şti. ve İntegral Mühendislik Mimarlık/Yusuf Alkanlı–Birmen Yapı ve Mühendislik/Bekir Hacıbekiroğlu İş Ortaklığının teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.