GÜNCEL HABERLERKamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Sigorta Poliçesi, Emekli Personel İşçilik, Araç Servis Gideri, Yakıt Gideri Hk. Kik Kararı

Sigorta Poliçesi, Emekli Personel İşçilik, Araç Servis Gideri, Yakıt Gideri Hk. Kik Kararı aşağıda gösterilmiştir……

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2018/046
Gündem No : 50
Karar Tarihi : 14.08.2018
Karar No : 2018/UH.II-1538
BAŞVURU SAHİBİ:
Ersin AYCİL,
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Erzurum Su Kanal İdaresi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı,
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2018/284823 İhale Kayıt Numaralı “27 Adet Araç Kiralama” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
Erzurum Su Kanal İdaresi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 03.07.2018
tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “27 Adet Araç Kiralama” ihalesine ilişkin olarak
Ersin Aycil’in 16.07.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.07.2018 tarihli
yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.07.2018 tarih ve 41061 sayı ile Kurum
kayıtlarına alınan 16.07.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2018/1255 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan
inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,
1) İhalenin 2’nci kısmının üzerinde bırakıldığı istekli tarafından aşırı düşük teklif
açıklaması kapsamında sunulan sigorta poliçelerine ilişkin teyit yazısının acenteden alındığı
ve mevzuata aykırı olduğu,

2) İşçilik giderlerine ilişkin hesaplama yapılırken EKAP işçilik hesaplama modülü
üzerinde belirtilen asgari işçilik üzerinden hesaplama yapılmayarak emekli personel
üzerinden hesaplama yapıldığı,

3) Araç servis bakımı için fiyat teklifi alınması gerekirken proforma fatura sunulduğu,
sunulan fiyat tekliflerinin Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun hazırlanmadığı,

4) Aracın yakıt giderinin tevsiki amacıyla sunulan EPDK bülteni internet çıktısındaki
tarihin ihale tarihi ile aynı gün olduğu,

5) Aracın muayene ve egzoz bakımı için araçların “0” km olduğu belirtilerek
açıklama sunulduğu fakat amortisman hesabının yapılmadığı iddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit
edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük
teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen teklifleri
değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.
(2) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve
dokümanında belirtilmek kaydıyla, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar
çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.
a) Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak
tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte
önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale
komisyonu;
1) Verilen hizmetin ekonomik olması,
2) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı
avantajlı koşullar,
3) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir.
Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada
bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir…” hükmü,
Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı
düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.2. İhale ilanında ve
dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen
hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki
düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin
yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı
unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için
isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir…” açıklaması yer
almaktadır.
İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1.
İhale konusu hizmetin;
a) Adı: 27 adet Araç Kiralama
b) Miktarı ve türü: 26 adet araç (16 adet şoförlü, yakıt hariç) ve 1 adet minibüs
(şoförlü ve yakıt dahil). Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
c) Yapılacağı yer: Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,
Aynı Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu
ihalede kısmi teklif verilebilir.
20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar
20.2.1. Bu ihale 2 kısımdan oluşmaktadır ve her kısıma ayrı teklif verilebilir.”
düzenlemesi,
Anılan Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale
komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme
göre sınır değer hesaplar.
KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2018/046
Gündem No : 50
Karar Tarihi : 14.08.2018
Karar No : 2018/UH.II-1538
33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre
açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri
aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen
kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak
ister. İhale komisyonu;
a) Verilen hizmetin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı
avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir.
Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada
bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli
teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında
olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar
üzerinden alınır.” düzenlemesi yer almaktadır.
Başvuruya konu ihalenin itirazen şikâyete konu 2’nci kısmına 4 istekli tarafından
teklif verildiği, idare tarafından teklifi sınır değerin altında kaldığı belirlenen Işık Zengin’den
aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği, anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük
teklif açıklamalarının idarece uygun bulunarak ihalenin Işık Zengin üzerinde bırakıldığı,
başvuru sahibi Ersin Aycil’in ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak
belirlendiği görülmektedir.
İdare tarafından istekliye gönderilen aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin
03.07.2018 tarihli yazıda “03.07.2018 tarihinde 2018/284823 İKN ile ihalesi yapılan “27 adet
Araç Kiralama işi”nin 2. kısmı olan “Minibüs, Şoför ve Yakıt Dahil” vermiş olduğunuz teklif
aşırı düşük teklif olduğundan dolayı konuyla ilgili açıklama yaparak en geç 5 iş günü içinde
ihale komisyonumuza bilgi verilmesini rica ederim.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.
Bu kapsamda anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında
sunulan belgeler incelendiğinde,
Aracın kasko giderinin tevsiki amacıyla Quick Sigorta A.Ş. acentesi Adem Kuşkapan
Sigorta Aracılık Hizmetleri ve Profesyonel Sigorta Acentelikleri tarafından düzenlenen
04.07.2018 tarihli “Genişletilmiş kasko sigorta teklifi” başlıklı belgenin sunulduğu, söz
konusu belge üzerinde Adem Kuşkapan Sigorta Aracılık Hizmetleri ve Profesyonel Sigorta
Acentelikleri kaşesi ile iletişim bilgilerinin yer aldığı ve imzalandığı, ancak ekinde söz
konusu fiyat teklifine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge
müdürlüğünden alınan teyit yazısının bulunmadığı görülmüştür.
Aracın mali sorumluluk sigortası giderinin tevsiki amacıyla Anadolu Sigorta A.Ş.
acentesi Adem Kuşkapan Sigorta Aracılık Hizmetleri ve Profesyonel Sigorta Acentelikleri
tarafından düzenlenen 04.07.2018 tarihli ve “Mali sorumluluk sigorta teklifi” başlıklı
belgenin sunulduğu, söz konusu belge üzerinde Adem Kuşkapan Sigorta Aracılık Hizmetleri
ve Profesyonel Sigorta Acentelikleri kaşesi ve iletişim bilgilerinin yer aldığı, belgenin
imzalandığı ancak ekinde söz konusu fiyat teklifine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel
KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2018/046
Gündem No : 50
Karar Tarihi : 14.08.2018
Karar No : 2018/UH.II-1538
müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının bulunmadığı tespit
edilmiştir.
Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı
düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.3.4. Hizmet alım
ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir
bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe,
fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden
teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin,
ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının
eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak sigorta
şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat
teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir. Sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin
işin süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir. Ancak birden fazla yılı kapsayan işlerde ilk
yıl için alınan sigorta teklifinin ihale tarihinin bulunduğu yıldan önceki yılın Aralık ayına ait
Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksinin yıllık değişim oranı esas alınmak suretiyle güncellenerek
diğer yıllar için kullanılması mümkündür…” açıklaması yer almaktadır.
Bu itibarla, kasko ile mali sorumluluk sigortası giderine ilişkin açıklamaların Kamu
İhale Genel Tebliği’nin 79.3.4’üncü maddesinde yer verilen açıklamalara aykırılık taşıdığı
tespit edilmiş olup, başvuru sahibinin anılan iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.
2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:
Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında
teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.7. İdarelerce yaptırılacak
işin niteliği dikkate alınarak, çalıştırılacak personel için brüt asgari ücret veya brüt asgari
ücretin yüzde (%) fazlası ücret belirlenebilecek; ancak “brüt asgari ücretin işverene
maliyetinin (%) fazlası” şeklinde bir belirleme yapılmayacaktır. Tekliflerin eşit şartlarda
değerlendirilmesi amacıyla, istekliler tarafından yaşlılık aylığı veya emekli aylığı bağlanmış
olan personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işveren paylarının hesabında bu hususlar
dikkate alınmaz.” açıklaması,
Aynı Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin
değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.3.3. Kurumca hazırlanan
“ Hesaplama Modulü”ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel
çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında
sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama
modülünün kullanılması zorunludur.” açıklaması yer almaktadır.
Kamu İhale Genel Tebliği’nde personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmet alımı
ihalelerinde işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modulünün kullanılmasının zorunlu
olduğu açıklanmakla beraber personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı
ihalelerinde işçilik hesaplamalarında işçilik hesaplama modülünün kullanılacağına ilişkin
herhangi bir düzenleme bulunmadığı dikkate alındığında, aşırı düşük teklif açıklaması sunan
istekli tarafından işçilik hesaplamasında KİK işçilik hesaplama modülünü kullanılması
KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2018/046
Gündem No : 50
Karar Tarihi : 14.08.2018
Karar No : 2018/UH.II-1538
zorunluluğunun bulunmadığı anlaşılmıştır.
Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78’inci maddesinde yer alan “…Tekliflerin eşit
şartlarda değerlendirilmesi amacıyla, istekliler tarafından yaşlılık aylığı veya emekli aylığı
bağlanmış olan personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işveren paylarının hesabında bu
hususlar dikkate alınmaz.” şeklindeki açıklamanın personel çalıştırılmasına dayalı hizmet
alımlarında uygulanacak bir düzenleme olduğu anlaşılmakla birlikte personel çalıştırılmasına
dayalı olmasa dahi aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında tekliflerin eşit şartlarda
değerlendirilmesini sağlamak amacıyla ve ayrıca başvuru konusu ihaleye ilişkin dokümanda
bu yönde bir düzenleme de bulunmadığı hususu dikkate alındığında, isteklilerin işçilik
maliyetine ilişkin yapacağı açıklamaların yaşlılık aylığı veya emekli aylığı bağlanmış olan
personelin işveren payı hesabı dikkate alınmadan değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.
İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklama üst yazısında
işçilik giderine ilişkin “Şahsım ekte sunduğum belge ile Bağkur emeklisi olmam ve işi bizzat
şahsım yürüteceğimden dolayı personel maaş ve diğer SSK giderleri olmayacaktır.”
açıklamasına yer verilmiş olup, personel giderine ilişkin herhangi bir maliyetin
öngörülmediği görülmüştür.
Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde anılan isteklinin işçilik maliyetine
ilişkin emekli aylığı alması ve işi şahsen yürütecek olması nedeniyle işçilik giderine ilişkin
bir maliyet öngörmemesinin mevzuata uygun olmadığı, önemli teklif bileşenlerinin her biri
için bir bedel öngörülerek açıklama sunulması gerektiği, aksi halde diğer istekliler lehine
avantaj sağlama durumunun ortaya çıkabileceği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin anılan
iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:
İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklama üst yazısında
aracın 20.000 km ve 40.000 km bakımının söz konusu olacağının öngörülerek bakım
giderlerinin tevsiki amacıyla Ford marka araçların “Bakım paketleri fiyat listesi”nin
sunulduğu, anılan liste üzerinde yetkili servis kaşesinin bulunmadığı, ayrıca sunulan belge
üzerinde herhangi bir internet adresi de belirtilmediğinden belgedeki fiyat listesinin teyidinin
de mümkün olmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olduğu
sonucuna varılmıştır.
4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:
Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı
düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.2.7. İstekliler
tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan
akaryakıt fiyatlarının % 90’ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmeyecektir.”
açıklaması yer almaktadır.
İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklama üst yazısında
akaryakıta ilişkin maliyet hesabında Petrol Ofisi güncel akaryakıt listesindeki fiyatın
KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2018/046
Gündem No : 50
Karar Tarihi : 14.08.2018
Karar No : 2018/UH.II-1538
kullanıldığının belirtildiği ve bu hususu tevsik edici belge olarak Petrol Ofisi internet
sitesinde (http://www2. petrolofisi.com.tr/istasyonlar/akaryakıt-pompa-fiyatlari) yer alan
sorgu ekranından alınan 04.07.2018 tarihli internet çıktısının sunulduğu, bahsi geçen
belgede yer alan akaryakıt fiyatlarının da 04.07.2018 tarihine ait olduğu görülmüştür.
Akaryakıt girdisine ilişkin olarak kullanılan birim fiyatın ihale ilan tarihi (11.06.2018) ile
ihale tarihi (03.07.2018) arasındaki (ihale tarihi hariç) bir fiyat olması gerektiği dikkate
alındığında, ihale tarihinden sonraki bir tarihe ilişkin (04.07.2018) birim fiyatın
kullanılmasının mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının
yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:
Aşırı düşük teklif açıklaması sunan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması üst
yazısında “Araç maliyeti 150.300,00 TL’dir. Araca ait normal amortisman yöntemi ile
amortisman hesaplayacak olursak:
150.300,00x%20= 30.060,00 TL’dir.” açıklamasına yer verildiği görülmüştür. Bu
itibarla, anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasında araca ilişkin amortisman
hesaplaması yaparak toplam maliyet tutarına yansıttığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu
yöndeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Yukarıda yer verilen tespitler bir arada değerlendirildiğinde, ihale üzerinde bırakılan
isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle
giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Işık Zengin’in teklifinin
reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Diğer yandan, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikâyet
başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin altıncı fıkrasında
“…Kısmi teklife açık ihalelerde… tekliflerin verilmesi ile bu aşamadan sonraki işlemlere
ilişkin başvurularda, başvuru bedeli toplam yaklaşık maliyet üzerinden yatırılır. Başvuruya
konu kısmın yaklaşık maliyetine göre fazla yatırıldığı tespit edilen tutar Kurum tarafından
başvuru sahibine iade edilir” açıklaması bulunmakta olup, ihalenin başvuruya konu 2’nci
kısmı itibariyle 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi gereğince şikâyet bedeli olarak
yatırılması gereken tutarın 4.280,00 TL olduğu anlaşıldığından, Kurum hesaplarına fazla
ödendiği anlaşılan 4.282,00 TL’nin yazılı talebi halinde başvuru sahibine iadesi
gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ
edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare
Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,
1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince
KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2018/046
Gündem No : 50
Karar Tarihi : 14.08.2018
Karar No : 2018/UH.II-1538
düzeltici işlem belirlenmesine,
2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,
Oybirliği ile karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.