GÜNCEL HABERLERKamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Onarım İşine Ait İş Deneyim Belgesi İle Yapım İşi İhalesine Teklif Verilebilir mi?

İş güvenliği-2

Onarım İşine Ait İş Deneyim Belgesi İle Yapım İşi İhalesine Teklif Verilebilir mi?

Toplantı No : 2009/080
Gündem No : 2
Karar Tarihi : 16.11.2009
Karar No : 2009/UY.III-2743
Şikayetçi:
Nur – Sa İnşaat Elk. Tic. ve San. Ltd. Şti, Çankaya Mahallesi 106. Cadde No:75 K.5/13 MERSİN
İhaleyi yapan idare:
Silifke Belediye Başkanlığı, Saray Mahallesi İnönü Bulvarı No:1 33940 Silifke/MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
09.10.2009 / 21336
Başvuruya konu ihale:
2009/126201 İhale Kayıt Numaralı “Göksu-Kabasakallı Mahallesinde Yaya Kaldırımı-Yol Düzenlemesi ve Park-Çevre Düzenlemeleri Yapımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.11.2009 tarih ve III.Y.21.10.0092/2009-39E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Silifke Belediye Başkanlığı tarafından 25.09.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Göksu- Kabasakallı Mahallesinde Yaya Kaldırımı- Yol Düzenlemesi ve Park- Çevre Düzenlemeleri Yapımı” ihalesine ilişkin olarakNur – Sa İnşaat Elk. Tic. ve San. Ltd. Şti’nin 02.10.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.10.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 09.10.2009 tarih ve 21336 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.10.2009 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1) İhale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulup tutulmadığı, sorgulama yapıldıysa ilgili isteklinin verdiği cevabın mevzuata aykırı olduğu, analizleri tevsik etme amacıyla sunulan belge ve bilgilerin eksik ve hatalı olduğu, teklif edilen fiyatların piyasa şartlarında mümkün olmadığı,

2) İdari şartname kapsamında isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerinin Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan B-5 grup işlere dahil olmadığı,

İddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

Şikayete konu edilen ihalenin konusunun; “Göksu Mahallesi ve Kabasakallı Mahallesinde Park-Çevre düzenlemesi ile yaya kaldırımı ve yol düzenlemesi, yapımı, Sayağzı ile Bucaklı- Eyceli mezarlıklarının çevre ihata duvarının yapımı” işlerini kapsadığı anlaşılmıştır.

İş deneyim belgesi sunulması ve benzer iş tanımı ile ilgili olarak idari şartnamede ve ihale ilanında yapılan düzenlemelerde ise;

“Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

Bu ihalede benzer iş olarak, 26038 sayı ve 29.12.2005 tarihli resmi gazetede yayımlanan, yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde belirtilen (B) Üst yapı V. gruba giren işler benzer iş olarak kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; Harita Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık bölümleridir.” hususlarına yer verilmiştir.

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’de;

“4734 sayılı Kanun ve bu çerçevede Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilen ihalelerde bazı idarelerce yapılan benzer iş belirlemelerinin Kanunun 5 inci maddesindeki rekabet ilkesine ve anılan Yönetmeliğin 3 üncü maddesindeki benzer iş tanımına aykırı olduğu görülmüştür. İdarelerce işin niteliğine uygun ve rekabeti artıracak şekilde benzer iş belirlemesi yapmasına esas olmak üzere ekte yer alan “Benzer İş Grupları Listesi” oluşturulmuştur. Bu listede sekiz (8) ana başlık ve bu başlıkların altında çeşitli gruplar düzenlenmiş olup bu gruplar da kendi içinde alt gruplara ayrılmıştır. İdareler, ilanda ve idari şartnamede ihale edecekleri yapım işinin ekteki “Benzer İş Grupları Listesi”nde yer alan iş gruplarından hangisine dahil olduğunu tespit edecekler ve bu grubu esas almak suretiyle benzer iş belirlemesi yapacaklardır.

Söz konusu belirleme yapılırken ihale konusu işin içinde bulunduğu gruba atıf yapılabileceği gibi işin niteliğine göre birden fazla gruba da atıf yapılabilecektir. Örneğin: “ Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan A/II Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde belirleme yapılabileceği gibi, “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan A/VII ve A/XIV Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.”şeklinde belirleme de yapılabilecektir. Bununla birlikte, ayrıştırma yapılmak suretiyle herhangi bir grupta sayılan işlerden bazılarının seçilerek benzer iş olarak belirlenmesi mümkün bulunmamaktadır. Örneğin: “ Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan B/IV Grubundaki 4, 5, 6 ve 7 nolu işler benzer iş sayılacaktır.” şeklinde bir belirleme yapılamayacaktır.

Listedeki işlerle ilgili, tamamlama, onarım, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri vb. yapım işlerine ilişkin benzer işler, bu listedeki gruplar göz önüne alınarak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce belirlenebilecektir.

Ayrıca, listede yer alan işlerin bünyesinde olan ancak, yapının bir parçası olarak tek başına ihale edilen işler için (Örn: asansör tesisatı, klima tesisatı, kazan dairesi, telefon santrali, vb. yapımı/yenilemesi), benzer iş belirlemesi yapılırken, ihale edilecek işi de içeren yapım işlerine ait iş deneyim belgesi yanında sadece ihale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin de sunulabileceğinin belirtilmesi gerekmektedir. Örneğin: B/II Grubuna dahil bir yapının sadece asansör tesisatına yönelik bir ihalede, o ihale için benzer iş olarak kabul edilen grup veya gruplara ilişkin iş deneyimine sahip bir istekli teklif verebileceği gibi, asansör imalatı – montajı yaparak buna ilişkin iş deneyimine sahip olan bir istekli de teklif verebilecektir.

İhale konusu işin Benzer İş Grupları Listesinde bulunan hiçbir gruba dahil olmadığı ya da edilemediğinin tespiti halinde ise, bu husus bir tutanağa bağlanacak, benzer iş belirlemesi işin niteliğine göre, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yapılan benzer iş tanımına uygun olarak ve rekabeti engellemeyecek şekilde yapılacaktır. …” açıklaması yer almaktadır.

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ ekinde yer alan “(B) Üst Yapı (Bina) Grubu İşleri” başlıklı bölümünün “V.Grup İşler” bölümünde ise;

“(B) ÜSTYAPI (BİNA) GRUBU İŞLER

V.GRUP İŞLER

1.IV.Grup işler

2. Kuleler, ayaklı su depoları

3. Seralar

4. Kayıkhane

5. Basit atölyeler

6. Pnömatik ve şişirme yapılar

7. Hangar yapıları

8. Tek katlı dükkan ve ofisler

9. Mescit

10. Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları

11. Tarımsal endüstri yapıları (Tek katlı prefabrike binalar, tesisat ağırlıklı ağıllar, tahıl ve Patates vb. depoları, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri v.b.)

12. Kagir ve betonarme istinat ve bahçe duvarları

13. Basit kümes ve tarım yapıları

14. Baraka veya geçici kullanımı olan küçük yapılar

15. Yardımcı yapılar (müştemilat)

16. Gölgelikler-çardaklar

17. Açık pazar yerleri

18. Üstü kapalı yanları açık teneffüs, oyun gösteri alanları

19. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler”

İşleri sayılmıştır.

V.Grup İşlerin arasında ilk sırada yer alan IV. Grup işler kapsamında ise; “1. III. Grup işler, 2. Çiftlik binaları ve depoları, 3. Okul ve mahalle ölçeğinde spor tesisleri (temel eğitim okullarının veya işletme ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları, semt salonları vb.), 4. Temel eğitim okulları, 5. İlçe tipi idari binalar, 6. Yurtlar, 7. Cezaevleri, 8. Basımevleri, matbaalar, 9. Konutlar, 10. Tatil köyleri, kampingler v.b., 11. Gece kulübü, lokanta, kafeterya ve yemekhaneler, 12. Küçük sanayi siteleri (Atölye, ticarethane, depo vb.), 13. Entegre tarım ve endüstri yapıları, 14. Depolar, soğuk hava depoları, mezbahalar, 15. Manej sahaları, 16. Hal binaları, 17. Sağlık tesisleri (sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri, sağlık evleri), 18. Sağlık merkezleri, poliklinikler ve benzeri sağlık yapıları v.b., 19. Jeoloji, botanik ve tema parkları, 20. Çevre düzenlemesi ve peyzaj işleri, 21. İtfaiye istasyonları, 22. Benzin istasyonları, 23. Prefabrik yapı montaj ve kurma işleri, 24. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler” sayılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan istekli olan Denge İnş. Tur. Oto. Ltd. Şti. tarafından iş deneyim belgesi olarak, Karayolları 5 inci Bölge Müdürlüğünce 09.02.2005 tarih ve 2165 sayısı altında düzenlenen, işin adı “Adana, Mersin, Tekir, G.antep ve İskenderun otoyol bakım işletme şeflikleri bünyesinde binaların onarımı ve yapım işi” olan, uygulanan yapı tekniği ile ilgili olarak “binaların onarımı yapımı işi” açıklamasına yer verilen, 14.09.2004 tarih ve 188.038,25 TL’sı tutarında sözleşmeye dayalı ve 220.002,01 TL tutarlı iş bitirme belgesinin sunulduğu belirlenmiştir.

İlgili istekli tarafından sunulan iş deneyim- iş bitirme belgesinin binaların onarımı yapımı şeklinde belirtilen bir onarım işine ilişkin olduğu, ilgili belgede belirtilen işin, ihale konusuna ve benzer işlere dair tebliğin B/V grubu işler arasında sayılan ve işlerden olmadığı belirlenmiştir.

Buna göre, Denge İnş. Tur. Oto. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin kabul edilmesi ve ilgili firmanın üzerinde ihale bırakılması kararının uygun olmadığı anlaşıldığından, adı geçen isteklinin ihale dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sunulan söz konusu belgelerin, ihale edilen işin konusuna veyahut da benzer iş tanımına uygun oldukları anlaşıldığından, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında geçerli olarak kabul edilmeleri yönünde alınan ihale kararının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Buna karşılık, yine başvuru sahibi istekli olan Nursa İnş. Elek. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimi ile ilgili olarak; Mersin İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen, 29.05.2009 tarih ve 16868 sayılı, sağlık ocakları bakım onarım işine ilişkin 299.074,17 TL’lik bir başka iş bitirme belgesinin sunulduğu, bu belgede yer alan işin konusunun bakım onarım işi olması ve ihale konusu ile benzer işlere dair tebliğin B/V grubu işler arasında sayılan ve yapım niteliği taşıyan işlerden olmaması nedenleriyle geçerli olarak kabul edilmesinin mevzuata uyarlık taşımadığı belirlenmiştir. Yukarıda da belirtildiği üzere, ilgili isteklinin sunmuş olduğu iş denetleme belgesinin uygun olduğu anlaşıldığından, anılan ikinci iş bitirme belgenin geçerli kabul edilmemesinin başvuru sahibinin teklifi ile ilgili değerlendirmenin sonucuna etkisinin olmadığı belirlenmiştir.

Yapılan incelemeler neticesinde, Denge İnş. Tur. Oto. Ltd. Şti.’nin iş bitirme belgesinin uygun olmaması gerekçesiyle ihale dışı bırakılmasını müteakip, geriye kalan 5 geçerli teklif esas alınarak yeniden sınır değer hesaplandığında, sınır değerinin 465.680,93 TL’sı olduğu, bu durumda sınır değerinin altında sadece ECK İlaçlama Ltd. Şti.’nin teklifinin kaldığı belirlenmiştir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, uygun iş bitirme belgesi sunmayan Denge İnş. Tur. Oto. Ltd. Şti.’nin ihale dışı bırakılması, sınır değerinin altında kalan ECK İlaçlama Ltd. Şti.’nin teklifinin ise Kanunun 38 inci maddesi kapsamında aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.