Mali Mevzuat

OLİMPİK HAZIRLIK MERKEZLERİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ

mevzuat-5

11 Nisan 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29323

YÖNETMELİK

Spor Genel Müdürlüğünden:

OLİMPİK HAZIRLIK MERKEZLERİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA,

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; olimpiyatlara katılacak ve katılması muhtemel yetenekli sporcuların seçilmesi, yetiştirilmesi, performanslarının geliştirilmesi, eğitimlerinde ve sosyal gelişimlerinde müşterek ve standart bir uygulamanın sağlanması için olimpik hazırlık merkezlerinin kurulması, sporcu seçimi ve uyması gereken kurallar ile bu TOHM’larda görev alacak olimpik hazırlık merkezi koordinatörü, akademik danışman ve diğer görevlilerin çalışma, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 10 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik Danışman: Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezlerinde spor eğitimlerinin plan ve programlarından sorumlu, üniversitelerden görevlendirilen akademik unvan ile görev yapan kişiyi,

b) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

c) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

ç) Daire Başkanlığı: Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek üzere Genel Müdür tarafından yetkili kılınmış Daire Başkanlığını,

d) Değerlendirme Komisyonu: Sporcuların TOHM’a alınması, harçlık oranlarının belirlenmesi ve TOHM’dan ilişiklerinin kesilmesi için değerlendirme yaparak karara bağlayan komisyonu,

e) Eğitici ve öğreticiler: TOHM’daki sporculara ders veren eğitimcileri, antrenörleri ve elemanlarını,

f) Federasyon: Bağımsız veya Spor Genel Müdürlüğüne bağlı spor federasyonlarını,

g) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,

ğ) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,

h) Gündüzlü Eğitim: İaşe ve diğer ihtiyaçların il müdürlüğü tarafından karşılandığı eğitimi,

ı) İl Müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğünü,

i) TOHM: Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezlerini,

j) TOHM Koordinatörü: TOHM’un yönetim ve işleyişinden sorumlu kişiyi,

k) Yatılı Eğitim: İaşe-ibate ve diğer ihtiyaçların il müdürlüğü tarafından karşılandığı eğitimi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Kuruluş ve yönetim

MADDE 4 – (1) Olimpiyat veya paralimpik oyunlarına, ulusal veya uluslararası yarışmalara katılacak ve katılması muhtemel yetenekli sporcuların performanslarının geliştirilmesi, eğitimlerinde ve sosyal gelişimlerinde müşterek ve standart bir uygulamanın sağlanması için Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacak inceleme sonucunda açılması uygun bulunan il müdürlükleri bünyesinde Bakan onayı ile TOHM kurulur.

(2) TOHM’da vardiya usulü ile eleman çalıştırılır.

(3) Bu Yönetmelikte öngörülen iş ve işlemler Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

TOHM koordinatörünün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 5 – (1) TOHM’un sevk ve idaresinden il müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan TOHM koordinatörü sorumludur.

(2) TOHM koordinatörü, öncelikle üniversitelerin beden eğitimi ve spor alanında eğitim görmüş kişiler arasından il müdürlüğünce görevlendirilir.

(3) TOHM koordinatörünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) TOHM’un idaresinden ve disiplininden sorumlu olmak ve gerekli tedbirleri almak.

b) TOHM’la ilgili çalışmaları düzenlemek, eğitim-öğretim ve antrenman programlarını uygulatmak.

c) TOHM’un personel, malzeme, ekipman ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi, çevrenin temizliği ve düzeni ile ilgili gerekli tedbirleri almak ve il müdürlüğü ile koordineli hareket etmek.

ç) Sporcuların çalışma dışında kalan zamanlarını değerlendirmeye yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler organize etmek.

d) Akademik danışman ve antrenörler tarafından hazırlanan çalışma programını duyurmak, il müdürlüğü ve Genel Müdürlüğe bildirmek.

e) Doping, sağlık ve sosyal konularla ilgili olarak sporcuları bilgilendirici sunumlar yapılmasını sağlamak.

f) Doping numune alımı için gelen görevlilere yardımcı olmak ve ilgili sporcuları hazırlamak.

g) TOHM’un disiplinini sağlamak; disipline uymayan, huzur bozucu söz ve davranışlarda bulunan antrenör, sporcu ve diğer görevlileri uyarmak, tekrarı halinde tutanak düzenleyerek il müdürlüğüne bildirmek.

ğ) TOHM’un günlük faaliyetleri hakkında düzenleyeceği raporu en geç ayda bir olacak şekilde Genel Müdürlüğe bildirilmek üzere il müdürlüğüne sunmak.

h) Genel Müdürlüğün vereceği diğer görevleri yapmak.

(4) Görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen koordinatör hakkında gerekli yasal işlemler başlatılır.

Akademik danışman görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 6 – (1) Akademik danışmanın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) TOHM ile üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğini sağlamak.

b) TOHM’un iş ve işlemlerini gözlemlemek ve raporlamak.

c) TOHM’la ilgili sportif çalışmaları düzenlemek, eğitim-öğretim ve antrenman programlarını uygulatmak.

ç) Doping, sağlık, sportif ve sosyal konularla ilgili olarak sporcuları bilgilendirici toplantıları ve seminer programlarını planlamak.

d) Alanında uzman kişilerden oluşan teknik ekipler kurarak, ilgili branşlarda teknik bilgilerin araştırılıp, gelişmelerin takip edilerek projeler hazırlanmasını sağlamak.

e) Sporcu performansları ile ilgili raporları Genel Müdürlüğe ve federasyonlara bildirmek.

Eğitici, öğretici ve diğer elemanlar

MADDE 7 – (1) TOHM’lara ilgili spor dalında yeterli sayıda antrenör, spor hekimi, beslenme uzmanı, fizyoterapist, spor masörü ile ihtiyaç duyulan memur ve diğer elemanlar il müdürlüğünce görevlendirilir.

(2) Birinci fıkrada sayılan personel, il müdürlüğünce kadrolu veya sözleşmeli olarak temin edilebileceği gibi diğer kurumlardan geçici olarak da görevlendirilebilir.

(3) Birinci fıkrada sayılan personelin görev, yetki ve sorumlulukları talimat ile belirlenir. Görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyenler hakkında yasal işlem başlatılır.

(4) Öğretmenler, TOHM’larda resmi mesaileri dışında antrenörlük, uzmanlık ve danışmanlık yapmak için görevlendirilebilirler.

(5)TOHM’da;

a) Sözleşmeli olarak çalıştırılacak kişilere, her yıl sözleşmeli personel ücretleriyle ilgili Bakanlar Kurulu kararınca belirlenen limiti geçmemek üzere Genel Müdürün önerisi ile Bakanca tespit edilen brüt ücret,

b) Görevlendirilen diğer personele gündelik ve yol gideri 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa ve 23/7/2001 tarihli ve 2001/2863 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Gençlik ve Spor Hizmetleri Uygulamasında Görevlendirileceklere Ödenecek Ücretlerle İlgili Esaslara göre,

ödenir.

Sporcuların başvurusu ve seçimi

MADDE 8 – (1) TOHM’a kabul edilecek sporcular, spor branşı ile ilgili federasyonun ve Genel Müdürlüğün belirleyeceği kriterler dâhilinde başvuranlar arasından seçilirler. Başvuru zamanı, Değerlendirme Komisyonu tarafından eğitim ve öğretim dönemi öncesinde belirlenerek duyurulur. Ara dönemlerde de TOHM’a sporcu kabul edilebilir.

(2) Başvurusu kabul edilen öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenir:

a) Nüfus cüzdanının fotokopisi.

b) Öğrenim belgesi.

c) Veli tarafından verilecek noter tasdikli muvafakatname.

ç) Hastane sağlık kurulu raporu.

d) İki adet vesikalık fotoğraf.

e) Dopingle ilgili sportif ceza almadığına dair beyan.

Sporcunun uyması gereken kurallar

MADDE 9 – (1) Sporcu, teknik kadro ve TOHM koordinatörüne karşı sorumlu olup, aşağıda belirtilen kurallara uymak zorundadır:

a) TOHM kurallarına ve talimatlarına uymak, tutum ve davranışları ile çevresine örnek olmak.

b) Antrenörün belirlediği yer ve zamanda branşı ile ilgili kıyafet ve malzeme ile hazır bulunmak.

c) Sporcuya ve fair-play ruhuna uygun davranışlarda bulunmak.

ç) Bulunduğu ortam ve çevrenin temizliğine özen göstermek, tesisleri ve malzemeleri korumak.

d) Antrenör, kondisyoner, fizyoterapist ve spor hekiminin düzenlediği antrenman ve rehabilitasyon programlarına uymak.

e) Geçerli mazereti nedeniyle TOHM’dan ayrılması gereken durumlarda TOHM koordinatörüne yazılı bilgi vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Değerlendirme Komisyonu, Denetim, Disiplin ve Mali Konular

Değerlendirme Komisyonu

MADDE 10 – (1) Değerlendirme Komisyonu; Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanının başkanlığında, iki Genel Müdürlük ve iki ilgili federasyon temsilcisinden oluşur. Değerlendirme Komisyonu teknik bilgi ve uzmanlığından yararlanmak üzere uzmanlar çağırabilir.

(2) Değerlendirme Komisyonu, üye tam sayısı ile gerektiğinde toplanır ve salt çoğunluk ile karar alır.

Değerlendirme Komisyonunun görev ve sorumlulukları

MADDE 11 – (1) Değerlendirme Komisyonunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) TOHM’da yetiştirilecek sporcuları ilgili federasyon ve Genel Müdürlük tarafından birlikte belirlenen kriterlere göre seçmek.

b) TOHM’a kayıtlı sporcuların performanslarını ve verilecek maddi desteğin miktarını üç ayda bir değerlendirerek gerekli gördüklerinde değişiklik yapmak.

c) TOHM’a kayıtlı sporcuların disiplin komisyonu tarafından verilen raporlar göz önünde tutularak ilişiklerinin kesilmesine karar vermek.

Denetim

MADDE 12 – (1) TOHM; Daire Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile oluşturulan komisyonca, her yıl en az dört defa, TOHM’un fiziki durumu, antrenör, eğitici ve diğer personel ile teknik ve çalışma programları yerinde denetlenir.

(2) Denetim sonucu düzenlenen rapor Genel Müdürlüğe sunulur.

Disiplin komisyonu

MADDE 13 – (1) TOHM’la ilgili disiplin işleri, il müdürlüğünce oluşturulacak disiplin komisyonu tarafından yürütülür. Disiplin komisyonu; il müdürünün başkanlığında; TOHM koordinatörü, spor şube müdürü, akademik danışman ve ilgili kıdemli branş antrenöründen oluşur.

(2) Disiplin komisyonu kararları oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde komisyon başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Kararlar karar defterine yazılarak katılanlar tarafından imzalanır.

(3) Disiplin komisyon kararlarına karşı Değerlendirme Komisyonuna 10 gün içerisinde itiraz edilebilir.

(4) TOHM’dan ilişik kesmeye yönelik kararlar ancak Değerlendirme Komisyonu tarafından alınabilir.

(5) TOHM’dan ilişik kesme şartları ve diğer müeyyideler ile disiplin işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe çıkarılacak talimat ile belirlenir.

Mali konular

MADDE 14 – (1) TOHM’un ve çalışanların ihtiyaçları ile sporcu öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer giderlerini karşılamak için TOHM’ların bulunduğu il müdürlüğü bütçesine her yıl Genel Müdürlük tarafından ödenek ayrılır. Ödeneğin yeterli olmadığı hallerde il müdürlüğü bütçesinin personel giderleri hariç diğer harcama kaleminden aktarma yapılabilir.

(2) Federasyonlar, sporcuların yetiştirilmesi amacıyla teknik eleman ve eğitim desteği verirler.

Harçlık, giyim, beslenme ve eğitim giderleri

MADDE 15 – (1) Her yıl TOHM’ların bulunduğu il müdürlüğünce, TOHM’da görevli antrenörler ile gündüzlü veya yatılı sporcu öğrencilere ilgili spor dalının özelliğine uygun olarak spor kıyafetleri ile araç-gereç verilebilir ve eğitim desteği sağlanabilir.

(2) TOHM’dan yararlanan yatılı veya gündüzlü eğitim alan sporcu öğrenciler için il müdürlüğünce spor dalının özelliği de göz önünde bulundurularak TOHM’da beslenme desteği sağlanır.

(3) TOHM’da bulunan sporcuların ulusal veya uluslararası yarışmalar ile sportif amaçlı hazırlık kamplarına katılımları, ilgili federasyonlarla koordineli bir şekilde sağlanabilir ve masrafları il müdürlüğü bütçesinden karşılanabilir.

(4) Genel Müdürlük tarafından TOHM’dan yararlanan sporculara, 3289 sayılı Kanunun geçici 13 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre her ay harçlık ödemesi yapılır.

Tedavi giderleri

MADDE 16 – (1) TOHM’da kayıtlı sporcu öğrencilerden genel sağlık sigortalısı ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi konumunda olmayanların veya diğer mevzuat hükümleri gereğince tedavi yardımından yararlanma hakkı bulunmayanların, TOHM’da kayıtlı bulundukları süre içerisinde, tüm tıbbi teşhis ve tedavi giderleri ile gerekli olan tıbbi araç ve gereç giderleri genel sağlık sigortalıları için belirlenmiş olan usul ve esaslar ile tutarlar uygulanmak suretiyle il müdürlüğü bütçesinden karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) TOHM’ların eğitim ve öğretim programlarına ait esas ve uygulamalar bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Hüküm bulunmayan hallerde ise Genel Müdürlüğün talimatları çerçevesinde işlem yapılır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.