Bütçe MevzuatıKamu Mali Yönetim

ÖĞRENCİ KATKI PAYLARININ DEVLETÇE KARŞILANMASINA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

mevzuat-5

ÖĞRENCİ KATKI PAYLARININ DEVLETÇE KARŞILANMASINA İLİŞKİN
UYGULAMA USUL VE ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Bakanlar Kurulunun 22/7/2013 tarihli
ve 2013/5172 sayılı Kararı Eki “2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim
Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve
Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar” gereğince Devletçe karşılanacak öğrenci katkı
paylarına ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar, Devletçe karşılanacak öğrenci katkı paylarının
hesaplanması, ödenmesi ve kullanımına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında
Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak
Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Kararın 2 nci maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;
a) Bakanlık: Maliye Bakanlığı’nı
b) Devletçe Karşılanacak Öğrenci Katkı Payı: 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında
normal süresinde öğrenimine devam eden ve yeni kayıt yaptıran birinci öğretim ve açık
öğretim öğrencilerinin öğrenci katkı payı tutarını,
c) Karar: Bakanlar Kurulunun 22/7/2013 tarihli ve 2013/5172 sayılı Kararı Eki “2013-
2014 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine
Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair
Karar”ını,
ç) Yükseköğretim Kurumları: Üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerini
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Devletçe Karşılanacak Öğrenci Katkı Payı Tutarının Hesaplanması
Öğrenci Sayısının Tespiti
MADDE 5 – (1) 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılına ilişkin olarak Devletçe
karşılanacak öğrenci katkı payı tutarının hesaplanmasında, yükseköğretim kurumları
tarafından kurum kayıtlarına uygun olarak oluşturulan bu Usul ve Esaslara Ekli “Öğrenci
Katkı Payı Devletçe Karşılanacak Öğrenci Sayısı ve Hesaplanan Katkı Payı Tutarına İlişkin
Yükseköğretim Kurumu Beyanı” Formu esas alınır.
(2) Yükseköğretim Kurumlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanı, Strateji Geliştirme
Daire Başkanı ve Rektör tarafından imzalanan ekli Form, öğrenci kayıt ve ek yerleştirme
işlemlerinin tamamlanmasını müteakip en geç bir ay içinde elektronik ortamda
yuksekogretim@bumko.gov.tr adresine iletilir ve resmi yazı ile Bakanlığa gönderilir.
Devletçe Karşılanacak Tutarın Hesaplanması
MADDE 6 – (1) Devletçe karşılanacak öğrenci katkı payı tutarı, 5 inci maddeye göre
tespit edilen öğrenci sayısının, Karara ekli (I) sayılı cetvelde yer alan fakülte ve program
grupları itibariyle belirlenen öğrenci katkı payı tutarlarıyla çarpılması suretiyle hesaplanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Devletçe Karşılanacak Tutarın Ödenmesi, Kaydedilmesi ve Kullanımı
Devletçe Karşılanacak Tutarın Ödenmesi
MADDE 7 – (1) Devletçe karşılanacak öğrenci katkı payı tutarı, Bakanlık bütçesinin
“05.4.2.01 – Eğitim Amaçlı Diğer Transferler” ekonomik kodundan tahakkuka bağlanmak
suretiyle iki eşit taksit halinde yükseköğretim kurumları muhasebe birimi hesabına ödenir.
Ödenecek Tutarın Kaydedilmesi
MADDE 8 – (1) Yükseköğretim kurumlarına ödenen Devletçe karşılanacak öğrenci
katkı payı tutarı “05.9.1.19 – Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri” ekonomik koduna öz gelir
olarak kaydedilir.
Kullanım Esasları
MADDE 9 – (1) “05.9.1.19 – Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri” gelir koduna öz
gelir olarak kaydedilen tutarlar, öğrenci katkı payı gelirlerine ilişkin esaslara göre kullanılır.
Bu itibarla, söz konusu gelirler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin (i) ve (j) bentleri ile
ilgili diğer mevzuatın uygulamasında “öğrenci katkı payı geliri” olarak addedilir.
Gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı
MADDE 10 – (1) “05.9.1.19 – Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri” gelir koduna gelir
kaydedilecek tutarlara ilişkin gelir fazlası ödenek kaydı işlemlerinde söz konusu gelir kodu,
“03.1.2.29 – Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler”, “03.1.2.34 – Tezli Yüksek
Lisans Gelirleri” ve “03.1.2.35 – Doktora Gelirleri” gelir kodları ile birlikte değerlendirilir.
(2) Bu Usul ve Esaslara göre yükseköğretim kurumlarına ödenen tutarlar ile
“03.1.2.29 – Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler”, “03.1.2.34 – Tezli Yüksek
Lisans Gelirleri” ve “03.1.2.35 – Doktora Gelirleri”nin gelir gerçekleşme toplamının, yılı
yükseköğretim kurumları bütçelerinin (B) İşaretli Cetvellerinin “03.1.2.29 – Örgün ve Yaygın
Öğretimden Elde Edilen Gelirler”, “03.1.2.34 – Tezli Yüksek Lisans Gelirleri” ve “03.1.2.35 –
Doktora Gelirleri” gelir kodlarında öngörülen tahmini tutarların toplamını aşan kısmı kadar
gelir fazlası karşılığı ödenek kaydedilebilir.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından karşılanan
öğrenim ücretleri
MADDE 11 – (1) Kararın 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bütçesinden karşılanan öğrenim ücretleri,
yükseköğretim kurumlarınca bu Usul ve Esasların 8, 9 ve 10 uncu maddelerinde belirtilen
şekilde gelir kaydedilir ve kullanılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
MADDE 12 – (1) Bakanlık, beyan edilen bilgilere ilişkin olarak, ilgili yükseköğretim
kurumları nezdinde inceleme ve denetim yapmaya yetkilidir.
(2) Yükseköğretim kurumları, Bakanlık tarafından yapılacak inceleme ve denetim için
gerekli olan her türlü bilgi ve belgeyi temin eder, gerekli kolaylığı sağlar.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 30/6/2013 tarihinden geçerli olmak üzere
imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Usul ve Esasları Bakanlık yür

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.