Kamu Mali Yönetiminin Temel Unsurları Nelerdir?

muhasebe-4

Kamu maliyesi: Kanunun 4’üncü maddesinde Kamu maliyesi gelirlerin toplanması, harcamaların yapılması, açıkların finansmanı, kamunun varlık ve borçları ile diğer yükümlülüklerinin yönetimini kapsar.” şeklinde ifade edilmiştir. Kamu maliyesi, merkezden ve yerinden yönetim esaslarına göre yürütülür. Kamu idarelerinin görevleri, ilgili Kanunlarında açık olarak belirlenir ve kaynakların dağıtımında esas alınır.

Kamu Maliyesi için teorik olarak doğru bir tanımlama yapıldığı düşünülmektedir.

Ancak; maddede kamu maliyesi kavramının içine dahil edilen kamu borçlanmasına ilişkin ilke ve politikaların da Maliye Bakanlığınca belirleneceği ve izleneceği belirtilmişse de bu konuda Maliye Bakanlığının rolünün ne olacağı ile ilgili olarak ayrıntılı düzenlemelere yer verilmemiştir.

Ayrıca Kanunda “Kamu Mali Yönetiminin” önemli unsurlarından olan borçların yönetimi, kamu gelirleri ve Devlet mallarının yönetimine ilişkin sınırlı sayıda hüküm bulunmaktadır.
Kamu maliyesinin temel ilkeleri şunlardır:

  • a) Kamu mali yönetimi uyumlu bir bütün olarak oluşturulur ve yürütülür.
  • b) Kamu maliyesi, kamu görevlilerinin hesap verebilmelerini sağlayacak şekilde uygulanır.

c)Maliye politikası, makro ekonomik ve sosyal hedefler ile uyumlu bir şekilde oluşturulur ve yürütülür.

  1. d) Kamu mali yönetimi Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçe hakkına uygun şekilde yürütülür.
  2. e) Kamu mali yönetimi mali disiplini sağlar.
  3. f) Kamu mali yönetimi ekonomik, mali ve sosyal etkinliği birlikte sağlayacak şekilde kamusal tercihlerin oluşması için gerekli ortamı yaratır.
  4. g) Kamu idarelerinin mal ve hizmet üretimi ile ihtiyaçlarının karşılanmasında, ekonomik veya sosyal verimlilik ilkelerine uygun olarak maliyet-fayda veya maliyet-etkinlik ile gerekli görülen diğer ekonomik ve sosyal analizlerin yapılması esastır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.