İhale Şikayet Başvurusu ve 10 Günlük Sürenin Hesaplanması

Memur-12

Şikayet Başvurusu ve 10 Günlük Sürenin Hesaplanması

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2015/067
Gündem No : 11
Karar Tarihi : 11.11.2015
Karar No : 2015/UY.II-2984
1
TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:
Başkan: Mahmut GÜRSES
Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY
BAŞVURU SAHİBİ:
Vesaş Mühendislik Müşavirlik A.Ş.,
Oğuzlar Mah. 1390. Sok. No: 7/3 Balgat Çankaya/ANKARA
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ 1. Bölge Müdürlüğü,
Duaçınarı Mah. Ankara Cad. No: 221 16372 Yıldırım/BURSA
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2015/51231 İhale Kayıt Numaralı “Karamürsel İhsaniye Barajı” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ 1. Bölge Müdürlüğü tarafından 24.06.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karamürsel İhsaniye Barajı” ihalesine ilişkin olarak Vesaş Mühendislik Müşavirlik A.Ş.nin 28.09.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.10.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 16.10.2015 tarih ve 83127 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.10.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2015/2659 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.
KARAR:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,
1) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü tarafından 24.06.2015 tarihinde yapılan 2015/51231 İKN’li “Karamürsel İhsaniye Barajı İhalesine” istekli sıfatı ile katıldıkları, idarece EKAP üzerinden 29.07.2015 tarihinde gönderilen “Aşırı Düşük-13” konulu yazı ile taraflarından aşırı düşük teklif açıklaması sunulmasının istenildiği, yazının akabinde 31.07.2015 tarihinde EKAP üzerinden “Aşırı düşük-13-1” konulu yazı ile sorgulama yazısının yeniden düzenlenerek taraflarına tekrar gönderildiği, taraflarınca hazırlanan açıklamanın şikâyet dilekçesi ile birlikte 07.08.2015 tarihinde idareye sunulduğu, yapılan şikâyet başvurusu üzerine idarece düzeltici işlem tesis edildiği, aşırı düşük teklif açıklama dosyalarının taraflarına iade edildiği ve 17.08.2015 tarihinde EKAP üzerinden “Aşırı Düşük 13-2” konulu yazının ve ekinde analiz girdileri tablolarının gönderildiği, akabinde EKAP üzerinden 18.08.2015 tarihinde “Süre-13” konulu yazıyla aşırı düşük teklif sorgulama süresinin taraflarına bildirildiği, 20.08.2015 tarihinde EKAP üzerinden “Aşırı Düşük-13-3” konulu yazının gönderildiği, bu yazıda analiz girdileri listesinde yer alan nakliye mesafelerinin yanlış yazıldığı belirtilerek, onaylı projelerdeki nakliye mesafelerinin dikkate alınmasının gerektiği, ayrıca 3 iş kaleminin adının yanlış yazıldığı belirtilerek doğrularının yazıldığı ve savunmanın 20.08.2015 tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde sunulmasının istenildiği, bu yazı üzerine taraflarınca hazırlanan savunma dosyası ile şikâyet dilekçesinin 26.08.2015 tarihinde idareye sunulduğu, söz konusu şikâyet başvurusunda İhsaniye-05, İhsaniye-08 ve İhsaniye-16 poz numaralı iş kalemlerine ait analizlerde yer alan işçilik girdilerinin birimlerinin “saat” yerine “ay” olarak yazılmasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği,

2) Kesinleşen ihale kararının taraflarınca 18.09.2015 tarihinde EKAP üzerinden tebellüğ edildiği, kesinleşen ihale kararında başvuru sahibinin savunmasında “İhsaniye- 05” paçal iş kaleminde kullanılan “Traktör Buldozer (160 HP), Traktör Riper (285 hp)”, ve “Eksvatör (140 HP- 1 1/2)” girdileri, “İhsaniye-08” paçal iş kaleminde kullanılan “Traktör Buldozer (185 HP)” ile “Eksvatör (100 HP)”, ve “İhsaniye-16” isimli paçal iş kaleminde kullanılan “Traktör Buldozer (185 HP)” girdisi için sunulan analizlerde kullanılan bazı birim fiyat ve rayiçlerin Çevre Şehircilik Bakanlığı’na ait olmasına rağmen ve özel poz olmamasına rağmen fiyatlarının yayımlanan fiyatlardan düşük olduğunun belirtildiği, oysaki savunmanın taraflarına gönderilen analiz formatına uygun hazırlandığı, kamu kurumlarının fiyatlarının kullanılması durumunda ilgili poz numarasının analize yazıldığı, kamu kurumlarının fiyatlarının kullanılmaması durumunda ise poz numarası sütununa “analiz” ibaresinin yazıldığı ve açıklamanın alt analizler kullanılarak yapıldığı, alt analizlerde yer alan birim fiyatların sunulan rayiç listesinde yer alan rayiçlerin kullanıldığı, ancak işçilik kalemlerinde birim fiyat kısmına “asgari ücret tarifesi” ibaresinin yazılmasına ve bu işçilik kalemlerinde 2015 yılı ilk 6 aylık dönem asgari işçilik fiyatlarının kullanılmasına rağmen sunulan rayiç listesinde kamu kurumlarına ait işçilik poz numaralarının sehven unutulduğu, kesinleşen ihale kararında İhsaniye-16 poz no’lu iş kaleminin içinde yer alan “soğutma tesisi” isimli girdi için istekli tarafından sunulan rayiç listesinde 03.599/2 poz numarasının kullanıldığının ve bu pozun İller Bankası’na ait olduğunun belirtildiği, ancak idarece yapılan araştırmada söz konusu 03.599/2 poz numarasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayımladığı “Çift vakumlu emprenye tesisinin 1 saatlik ücreti” iş kalemine ilişkin olduğunun ve “soğutma tesisi” isimli girdinin fiyatını tevsik edici herhangi bir belgenin sunulmadığının belirtildiği, oysaki İhsaniye-16 poz no’lu iş kaleminin birim fiyat tarifi incelendiğinde; soğutma tesisinin taşıması gereken teknik özelliklerin birim fiyat tarifinde, Teknik Şartname ve eklerinde tanımlanmadığı, soğutma tesisine ilişkin hiçbir kamu kurum ve kuruluşunun yayımlanmış analizinin bulunmadığı, söz konusu girdinin özel bir poz olduğu ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.4’üncü maddesindeki açıklamalar gereği, bu poza ilişkin analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilmesi gerektiği, ancak idarece niteliği gereği analiz formatı hazırlanamayan iş kalemlerine ilişkin isteklilerin açıklamaları kapsamında analiz sunmalarına gerek olmadığı, anılan iş kalemlerine ilişkin açıklamaların anılan Tebliğ’in 45.1.13’üncü maddesi uyarınca yapılabileceği, söz konusu Tebliğ’in 45.1.13’üncü maddesi gereği bu girdiye dair açıklama yapılabilmesi için teknik verilerin olması gerektiği, Şartnameler’de bu konuda yeterli açıklamanın bulunmadığı, bu nedenle anılan Tebliğ’in 45.1.13’üncü maddesi uyarınca açıklama yapılmadığı, taraflarınca soğutma tesisine dair yapılan açıklamada verilen tanımın birim fiyat tarifine uygun olmasına rağmen sehven başka bir iş kalemine ait poz numarasının yazıldığı, soğutma tesisi için öngörülen 250 TL/sa teklif fiyatının bu işi yapmaya uygun bir fiyat olduğu, bu fiyatın idarenin yaklaşık maliyet hesabında yer verilen fiyattan yüksek olduğu düşüncesinde oldukları, bu durumun işin taraflarınca yapılabileceği şeklinde değerlendirilmesi gerektiği,

3) 20.08.2015 tarihinde EKAP üzerinden kendilerine tebliğ edilen “Aşırı Düşük-13-3” yazıda, idarece nakliye mesafelerinin öncelikle yanlış verilip, daha sonra projelerdeki mesafelerin kullanılmasına yönelik düzeltme yapmalarının istenildiği, bu hatanın yaklaşık maliyet hesaplamaları yapılırken de yapılmış olabileceği ve bu durumun yaklaşık maliyet tutarlarını değiştirilebileceği ve iş kalemlerinin tutarlarını ciddi miktarda değiştirebileceği ve açıklama yapılması istenen ve istenmeyen iş kalemlerini değiştirebileceği, ihalenin üzerlerinde bırakılması veya nakliye mesafelerinin değişmesinden dolayı sıralı analiz girdileri tablolarının yeniden revize edilerek aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.
A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:
Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 2.1.(a) maddesinde ihale konusu işin adının “Karamürsel İhsaniye Barajı” ihalesi olarak belirtildiği görülmüştür.
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.” hükmü,
Aynı Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde “(1) Süreler;

ç) Şikayet üzerine idare tarafından verilen kararın bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi, on gün içerisinde karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini,

izleyen günden itibaren başlar.
(2) Tatil günleri sürelere dahildir. Sürenin son gününün tatil gününe rastlaması halinde, süre tatil gününü izleyen ilk iş gününün bitimine kadar uzar. Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının, ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılması zorunludur.” hükmü,
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Şikayet başvuru süresi” başlıklı 4’üncü maddesinin ikinci fıkrasında “(2) Süreler;

ç) Şikayet üzerine idare tarafından verilen kararın bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi, on gün içerisinde karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini,

izleyen günden itibaren başlar.” açıklaması,
Aynı Tebliğ’in “İtirazen şikâyet başvurularında süre” başlıklı 10’uncu maddesinde “(1) İtirazen şikayet başvurusu, ihale sürecinde idareye yapılan şikayet başvuruları üzerine verilen kararların bildirimini izleyen tarihten veya on günlük cevap verme süresi içinde idare tarafından bir karar alınmaması durumunda bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren şikayet veya itirazen şikayet üzerine ihalenin iptaline ilişkin olarak idare tarafından alınan kararlara karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gün içinde yapılmalıdır.
(2) Kuruma itirazen şikayet süresi, on günlük cevap verme süresi içinde idare tarafından bir karar alınmaması durumunda bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren başlayacağından, on gün içinde kendisine herhangi bir karar ulaşmayan başvuru sahibinin, idarenin karar almamış olabileceği ihtimalini dikkate alarak Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması önem arz etmektedir.
(3) Ayrıca, idarece on günlük karar verme süresi içinde karar alınmakla birlikte bu kararın on günlük süre geçtikten sonra başvuru sahibine bildirildiği hallerde, kararın bildirildiği veya en geç tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren de süresi içerisinde Kuruma başvuruda bulunulabilir.
(4) İdareye yapılan ve ilk başvuru ile aynı mahiyette olan daha sonraki şikayet başvurularına idarece verilen cevaplar başvuru süresini yeniden başlatmaz.” açıklaması yer almaktadır.

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, başvuru sahibi tarafından anılan iddialarla ilgili olarak 26.08.2015 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulmuş olup, idare tarafından on günlük cevap verme süresi içerisinde bir kararın alınmadığı ve istekliye başvuruya ilişkin olarak herhangi bir cevabın gönderilmediği görülmüştür. 26.08.2015 tarihinden itibaren idarenin on günlük karar alma tarihinin bitiş tarihi 05.09.2015 Cumartesi gününe denk geldiğinden, bu tarihin 07.09.2015 pazartesi gününe alınması gerekmektedir. Başvuru sahibi bahse konu iddialara ilişkin olarak 07.09.2015 tarihinden itibaren on gün içinde (17.09.2015 tarihine kadar) Kurum’a itirazen şikâyet başvurusunda bulunmadığından, söz konusu iddiasının süre yönünden reddedilmesi gerekmektedir.
2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.
33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanun’un 38’inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında olan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;
a) Yapım yönteminin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen işin özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır

değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.2’nci maddede yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesi,
Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde “…45.1.2. Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir.
45.1.2.1. İhale komisyonunca, (38.1) maddesi kapsamında idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirlenir.
Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacaktır.
45.1.2.2. İhale komisyonu tarafından, açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece (38.1) maddesine göre oluşturulan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilecektir.
Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyecektir.
Tutarı, kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi belirlenecek, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyecektir.
Aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının % 3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılır. Herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilecektir.
Analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler arasında yer alamaz.
45.1.2.3. İhale komisyonu teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden (45.1.2.1) maddesinde belirlediği iş kalemleri/grupları için isteyeceği açıklama ile ilgili yazıda, (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerini de belirtecektir.
İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir.

45.1.3. İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanun’un 38’inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu

çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;

b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri
sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.

45.1.4. İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında;
a) Teklif birim fiyatlı işlerde; her bir iş kaleminin yapım şartlarına, tarif ve içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

(Ek-Y.2)’de yer alan örneğe uygun analiz formatının isteklilere verilmesi, isteklilerin de tekliflerinin aşırı düşük olarak tespit edilerek kendilerinden açıklama istenmesi durumunda, yapacakları açıklamada sunacakları analizlerin verilen bu formata uygun olması gerekmektedir.
İdare tarafından bütün iş kalemleri/iş grupları için tek bir analiz formatı düzenlenebileceği gibi, iş kalemleri/iş gruplarının yapım şartlarına göre birden fazla analiz formatı da düzenlenebilir. Ancak bu durumda, idare ihale dokümanında hangi analiz formatının hangi iş kalemleri/iş grupları için kullanılacağını belirtmek zorundadır.
Kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilmesi gerekmektedir. Ancak idarece niteliği gereği analiz formatı hazırlanamayan iş kalemlerine ilişkin isteklilerin açıklamaları kapsamında analiz sunmalarına gerek olmayıp, anılan iş kalemlerine ilişkin açıklamalar 45.1.13 maddesi uyarınca yapılabilir.
45.1.5. İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için 45.1.13 maddesinde belirtilen belgeleri sunmalarına da gerek bulunmamaktadır.

İş kalemleri/grupları için, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar esas alınarak teklif sunulmuş olmakla birlikte; yukarıda belirtildiği şekliyle liste halinde belirtilmemesi durumunda, söz konusu iş kalemleri/grupları için analiz sunulması zorunludur.

İlan veya davet tarihinde cari yıl birim fiyatın yayımlanmamış olması durumunda, istekli tarafından önceki yılın yayımlanmış birim fiyatları kullanılabilir.
45.1.6. Analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış rayiçleri kullanan ve söz konusu rayiçleri poz numaralarını da belirtmek suretiyle liste halinde sunan isteklilerin, söz konusu rayiçlere ilişkin olarak 45.1.13 maddesinde belirtilen belgeleri sunmalarına gerek bulunmamaktadır.
45.1.7. İstekliler tarafından, inşaat iş kalemleri/iş grupları dışında yer alan sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma, brülör, asansör, elektrik tesisatı vb. iş kalemleri/iş gruplarına ait analiz sunulması yerine bu iş kalemi/iş gruplarına ait malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılması kabul edilecektir.
45.1.8. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir. Analizler üzerinde yapılan incelemede; çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, hesaplama hatası ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin teklifleri reddedilir.
45.1.9. İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.
45.1.10. İhale komisyonu, sınır değerin altındaki tekliflerin önemli bileşenlerini;
a) Yapım yönteminin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,
gibi hususlarda istekliler tarafından yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandırır.
45.1.11. Yapım yönteminin ekonomik olması hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; kullanılan yapım yöntemi ve teknolojisinin sağlayacağı maliyet avantajının açıklanması gereklidir.
45.1.12. Seçilen teknik çözümler, yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya yapım işinin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; belirtilen çözüm, avantajlı koşul ve özgünlük sayesinde elde edilen maliyet avantajı açıklanmalıdır.
45.1.13. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada, sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.
İsteklilerin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;
a. Üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri,
b. Çimento ve demir ürünleri için ilan edilmiş üretici fiyat tarifeleri,
c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,
ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mal veya hizmetlere ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,
d. Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları,
e. Stoğunda bulunan mallara ilişkin stok tespit tutanakları,
f. İdarece istenmesi durumunda yardımcı analizler v.b.’dir.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları açıklamaları kapsamında sunacaklardır.
Yukarıda sayılan bilgi ve belgelerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekliler tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir). Yüklenicinin dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen iş kalemlerinin üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklanması durumunda, bu iş kalemlerine ilişkin analiz sunulması zorunlu değildir. Ayrıca, istekliler tarafından teklif kapsamındaki harita, kadastro ve proje işlerine ilişkin yapılacak açıklamalarda üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması yeterlidir.
45.1.13.1. Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.
Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.
Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.
Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.
Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

45.1.13.3. İsteklinin teklifine konu çimento veya demir ürünlerine ilişkin açıklamalarında çimento veya demir ürünleri üreticisinin ilan edilmiş fiyat tarifelerini kullanması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir tarifeyi gösterir belgeyi sunması yeterlidir.
45.1.13.4. İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilen fiyat tarifelerinde belirtilen fiyatları kullanması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir tarifeyi gösterir belgeyi sunması yeterlidir. (Örnek: Orman Genel Müdürlüğüne bağlı işletmeler tarafından satılan ürünlere ilişkin ilan edilmiş fiyatlar vb.)
45.1.13.4.1. İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tekliflerini kullanması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) düzenlenmiş fiyat teklifini sunması yeterlidir. (Örnek: Karayolları Genel Müdürlüğü, İl Özel İdareleri, Belediyeler vb.nin sattıkları kum, çakıl, kırmataş vb. mallara ilişkin verdikleri fiyat teklifleri.)
45.1.13.5 İstekli tarafından açıklaması yapılacak girdinin fiyatı, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen ilgili mala ilişkin asgari fiyatlara uygun olması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması yeterlidir. (Örnek: EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatları vb.)
45.1.13.6..) Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ait fiyatların kullanılması durumunda, istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu olan mal için düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (EK.O.7) ile açıklama yapılabilir.
Maliyetler dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması ve isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapmış olması gerekir.
Satışlar dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması ve malın ticaretinin isteklinin faaliyet alanında olması gerekir. ,
İsteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı sunmasına gerek bulunmayıp, sadece söz konusu satışa ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, YMM, SMMM ya da vergi dairesince onaylı suretleri ile de belgelendirme yapılabilecektir.
Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.
45.1.13.7. İstekliler tarafından yapılan açıklamada; malın ihale tarihi itibariyle stoklarda bulunduğunun belirtilmesi durumunda, stokta bulunan mala ilişkin “stok tespit tutanağı”nın (Ek-O.8) sunulması zorunludur. Stok tespit tutanağında ilgili malın ağırlıklı ortalama birim maliyeti gösterilecektir. İsteklilerce teklif edilen tutara ilişkin birim fiyatlar, stok tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olamaz. Ayrıca stoklarda olduğu belirtilen söz konusu malın miktarının, ihale konusu işte kullanılacağı belirtilen miktardan az olması halinde eksik kalan miktar için bu Tebliğdeki diğer açıklama yöntemlerine uygun olarak açıklama yapılması gereklidir.

45.1.13.8. İsteklinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesi veya satın alması durumunda söz konusu malın emsal bedeli ile değerlenmesi gereklidir. Emsal bedelinin tespitinde Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri esas alınır. Bu durumda, Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan emsal bedeli gösteren ve istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından hazırlanarak imzalanan ve kaşelenen beyanın verilmesi yeterlidir.
Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.
45.1.13.9. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak stok tespit tutanağı veya üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir.
45.1.13.10. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6, Ek-O.7 ve Ek-O.8 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır.
45.1.13.11. Ek-O.5, Ek-O.6, Ek-O.7 ve Ek-O.8 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.
Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.

45.1.14. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (45.1.3 – 45.1.13) maddelerine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları idarece tanımlanan yapım şartlarına uymayan veya teknik şartnameye aykırı hususlar içeren isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

45.1.16. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak istenen sürede açıklama yapmasına rağmen teklifi reddedilen isteklilerin açıklamalarının yeterli görülmeme nedenlerinin, sadece ilgili madde numaralarına atıf yapılmakla yetinilmeyerek hangi düzenlemeye aykırılık bulunduğu da belirtilmek suretiyle kesinleşen ihale kararının bildirilmesi zorunludur.
45.1.17. İhale süreci devam ederken çeşitli nedenlerle teklif geçerlik süresinin bitmesi ve 4734 sayılı Kanun’un 32’nci maddesi uyarınca teklif geçerlik sürelerinin uzatılması yönündeki idare talebini kabul etmeyen isteklilerin bulunması durumunda; yeniden bir sınır değer tespit edilmeyecek ve idarece aşırı düşük teklif sorgulaması, tespit edilen ilk sınır değer dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Ancak; gerek idarece gerek Kurum veya mahkemeler tarafından alınan kararlar çerçevesinde, ihale tarihi itibari ile geçerli olan teklif sayısında değişiklik olması halinde aşırı düşük teklif sınır değerinin geçerli teklifler dikkate alınarak yeniden belirlenmesi gerekmektedir.” açıklamaları yer almaktadır.
Bahse konu ihalede idarece teklifi sınır değerin altında olan 17 istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmiş olup, 17 istekliden yalnızca 3 istekli (Sarıyıldız Mühendislik Ayhan Sarıyıldız – Arıkan İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş. Ortak Girişimi, başvuru sahibi Vesaş Mühendislik Müşavirlik A.Ş. ve Ak-Eli İnşaat Ticaret Ltd. Şti.) tarafından aşırı düşük teklif açıklaması sunulmuş olup, açıklamaları idarece yeterli görülmeyen 3 isteklinin de teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.
İdare tarafından aşırı düşük teklif açıklaması istenen 4 adet paçal iş kalemi “İhsaniye-5: Her türlü yol kazısı yapılması, depoya ya da yolda dolguya konulması”, “İhsaniye-08: Ocak ve/veya malzeme ariyet sahalarından geçirimsiz dolgu malzemesi kazılması ve baraj ve/veya sedde ya da batardo dolgusuna konulması”, “İhsaniye-15: Her türlü inşaat ve imalatta kullanılmak üzere istenen dozda beton veya betonarme betonu ile gövde konvansiyonel betonu yapılması ve yerine konulması ve sızdırmazlığın sağlanması” ve “İhsaniye-16: SSB betonu imali ve yerine konulması” olup, bahse konu iş kalemlerine ait sıralı analiz girdileri tabloları aşırı düşük teklif açıklama istemi yazısı ekinde isteklilere gönderilmiştir.
Başvuru sahibi Vesaş Mühendislik Müşavirlik A.Ş.nin aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli bulunmayarak değerlendirme dışı bırakılmasının sebebinin ihale komisyon kararından “İhsaniye-16 nolu pozda yer alan “soğutma tesisi” analizi için 03.599/2 poz numarasının] kullanıldığı ve birim fiyatına 250 TL/sa yazıldığı, 03.599/2 nolu pozun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Çift vakumlu emprenye tesisinin 1 saatlik ücreti”ne ait rayiç olduğu, 03.599/2 “Soğutma tesisi” pozu rayiç listesinde İller Bankası pozu olarak gösterildiği, ancak anılan pozun İller Bankası’na ait olmadığı, ayrıca istekli firma tarafından verilen dosya ekinde “Soğutma tesisi”ne ait birim fiyatın nasıl belirlendiğine dair tevsik edici bir belgenin yer almadığı, VESAŞ Mühendislik Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılan savunmada; İhsaniye-05 paçal iş kaleminde kullanılan “Traktör Buldozer (160 HP)”, “Traktör Riper (285 HP)” ve “Ekskavatör (140 HP – 1 ½)” girdileri ile ilgili hazırlanan analiz tablolarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın pozları olan 03.510/3, 03.507 ve 03.502 pozlarının kullanıldığı ve özel poz olmadığı, buna rağmen fiyatların düşük alındığı, yine bu pozları oluşturan 01.409, 01.404 ve 01.408 pozları kullanılmasına rağmen rayiç fiyatlarının düşük alındığı, İhsaniye-05 paçal iş kaleminde kullanılan “Traktör Buldozer (185 HP) ve Kompresör, girdileri için hazırlanan poz analiz tablolarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının pozları olan 03.511 ve 03.517 pozları kullanılmış olmasına rağmen fiyatlarının düşük alındığı, İhsaniye-08 paçal iş kaleminde kullanılan “Traktör Buldozer (185 HP)” ve “Ekskavatör (100 HP)” girdileri için hazırlanan poz analiz tablolarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın pozları olan 03.511 ve 03.501 pozları kullanılmış olmasına rağmen fiyatlarının düşük alındığı, İhsaniye-16 paçal iş kaleminde kullanılan “Traktör Buldozer (185 HP)” girdisi için hazırlanan poz analiz tablolarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın pozları olan 03.511 pozu kullanılmış olmasına rağmen fiyatlarının düşük alındığı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca hazırlanan pozlar kullanılmış olmasına ve özel poz kullanılmamasına rağmen fiyatların düşük alındığı ifade edilmiştir.” şeklinde olduğu anlaşılmıştır.
Başvuru sahibi Vesaş Mühendislik Müşavirlik A.Ş.nin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, açıklama istenen bahse konu 4 iş kalemine ilişkin olarak hazırlanan analizlerde yer alan işçilik fiyatlarının ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücreti (5,34 TL) karşıladığı görülmüştür. “İhsaniye-05” iş kaleminin altında yer alan “Operatör makinist”, “İhsaniye-08” iş kaleminin altında yer alan “Formen” ve “Operatör makinist” ile “İhsaniye-16” iş kaleminin altında yer alan “Operatör makinist” için ise “ay” üzerinden çalışma öngörülmüş olup, anılan istekli tarafından işçilik maliyetinin ihale tarihinde yürürlükte olan asgari işçilik maliyeti ile açıklandığı anlaşılmıştır.

“İhsaniye-05” iş kalemi altında yer alıp idarece açıklama istenen “Traktör-Buldozer (185 HP)”, “Kompresör”, “Traktör Buldozer (160 HP)” ve “Ekskavatör (140 HP – 1 ½ YD3)”; “İhsaniye-08” iş kalemi altında yer alıp idarece açıklama istenen “Traktör-Buldozer (185 DHP)” ve “Ekskavatör (100 HP)”, “İhsaniye-16” iş kalemi altında yer alıp, idarece açıklama istenen “Traktör-Buldozer (185 DHP)” girdileri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın analizleri sunulmuş olup, sunulan analizler incelendiğinde analizlerdeki birim fiyatların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2015 yılı birim fiyatları ile uyumlu olduğu, işçilik fiyatlarının ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücreti (5,34 TL) karşıladığı görülmüştür.
“İhsaniye-05” iş kalemi altında yer alıp, idarece açıklama istenen “Traktör-Ripper (285 HP)” girdisinin analiz sunularak açıklandığı görülmüş olup, sunulan analizin 03.507 poz numaralı “Traktör ripperin bir saatlik ücreti”ne ilişkin olduğu, uzun tanım kısmında da “Traktör ripperin bir saatlik ücreti (TD 25 veya EM) yazdığı” görülmüştür. Ancak, bahse konu analizin alt analizinde yer alan 03.007 poz numaralı girdi incelendiğinde, “Traktör ripper (TD 25 veya emsali 185 HP+Ripper)” yazdığı, bahse konu analizin “Traktör-Ripper (285 HP)”yi karşılamadığı, “Traktör-Ripper (285 HP)” girdisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 03.007 nolu pozu yerine “03.512: Traktör Buldozer’in (285 HP) 1 Saatlik Ücreti” pozuyla açıklanması gerektiği anlaşılmıştır.
“İhsaniye-16” iş kalemi altında yer alıp idarece açıklama istenen “Soğutma Tesisi” girdisi “03.599/2” poz numaralı “Çift Vakumlu Emprenye Tesisi’nin 1 Saatlik Ücreti” ile açıklanmış olup, bahse konu poz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı pozu olmasına rağmen isteklinin açıklamalarında İller Bankası pozu gibi açıklandığı görülmüştür. Kaldı ki, “Soğutma Tesisi” girdisinin “Çift Vakumlu Emprenye Tesisi’nin 1 Saatlik Ücreti” ile açıklanmasının da mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.
Başvuru sahibinin “İhsaniye-16” numaralı iş kaleminin birim fiyat tarifi incelendiğinde; soğutma tesisinin taşıması gereken teknik özelliklerin birim fiyat tarifinde, Teknik Şartname ve eklerinde tanımlanmadığı, soğutma tesisine ilişkin hiçbir kamu kurum ve kuruluşunun yayımlanmış analizinin bulunmadığı, söz konusu girdinin özel bir poz olduğu ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.4’üncü maddesindeki açıklamalar gereği, bu poza ilişkin analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilmesi gerektiği, ancak idarece niteliği gereği analiz formatı hazırlanamayan iş kalemlerine ilişkin isteklilerin açıklamaları kapsamında analiz sunmalarına gerek olmadığı, anılan iş kalemlerine ilişkin açıklamaların anılan Tebliğ’in 45.1.13’üncü maddesi uyarınca yapılabileceği, söz konusu Tebliğ’in 45.1.13’üncü maddesi gereği bu girdiye dair açıklama yapılabilmesi için teknik verilerin olması gerektiği, Şartname’lerde bu konuda yeterli açıklamanın bulunmadığı, bu nedenle anılan Tebliğ’in 45.1.13’üncü maddesi uyarınca açıklama yapılmadığı yönündeki iddiası incelendiğinde, “Soğutma Tesisi” idare tarafından hazırlanan “İhsaniye-16: SSB Betonu İmali ve Yerine Konulması” numaralı paçal iş kaleminin altında yer alan bir girdi olup, idare tarafından hazırlanan Şartname’lerde bu girdiye ilişkin herhangi bir açıklama yer almasa da, “İhsaniye-15” ve “İhsaniye-16” nolu paçal iş kalemlerinin birim fiyat tariflerinde “…beton dökümlerinde ve sonrasında hidratasyon ısısının kontrolü ve betonun soğutulması için alınması gerekli her türlü tedbirin (beton suyuna buz ilavesi, beton prizini aldıktan sonra üzerine buz serilmesi, borulu soğutma

sistemi yapılarak gerekli müddet ile betonun soğutulması-yağış için raylı tente sistemi kurulması vb.) alınması…” açıklamalarına yer verilmiş olup, ihale konusu işte istenen soğutma tesisinin beton dökümlerinde ve sonrasında hidratasyon ısısının kontrolünde ve betonun soğutulmasında kullanılacağı anlaşılmaktadır. Bu sebeple, bahse konu ihalede, teklifi aşırı düşük olarak belirlenen başvuru sahibi tarafından bahse konu girdinin birim fiyat tariflerinde yer alan söz konusu açıklamalar doğrultusunda, anılan Tebliğ’in 45.1.13’üncü maddesindeki açıklamalarda yer alan yöntemlerden herhangi biriyle açıklanabileceği düşünülmektedir.
Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı, başvuru sahibi Vesaş Mühendislik Müşavirlik A.Ş.nin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı anlaşılmış olup, idarece değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:
Başvuru sahibi istekli tarafından idareye yapılan şikâyet başvurusunda, bahse konu iddialara yer verilmediği görülmektedir. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Kurum tarafından yapılacak işlemler” başlıklı 12’nci maddesinin ikinci fıkrasında, “…İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, itirazen şikâyet başvurusunun incelenmesinde idareye başvurusu konusu edilmeyen hususlar dikkate alınmaz.” denildiğinden, başvuru sahibinin 3’üncü iddiası bu yönüyle uygun bulunmamıştır. Bu bakımdan başvuru sahibinin 3’üncü iddiasının şekil yönünden reddi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,
Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,
Oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.