GÜNCEL HABERLERİhale MevzuatıKAMU İHALE MEVZUATI

Kamu İhale Hukukuna Hakim Olan İlkeler Nelerdir?

ihale-1

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER

1.GİRİŞ
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5 inci maddesinde ihale işlemlerinde gözetilmesi gereken temel
ilkeler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
“İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği,kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.
Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.
Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez.
Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.
Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanı labilir.

İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak,doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.”
Maddenin gerekçe metninde de ifade edildiği gibi, temel ilkeler, kanunun hazırlanma amacının gerçekleştirilmesini güvence altına alan, bu amaca yönelik olmak üzere, diğer hükümlerin uygulanmasında, yorumlan masında referans değerler olarak gözetilmesi gereken hukuki düzenlemelerdir.
İhaleyi, genel anlamıyla, idarenin mal, hizmet ya da yapım işi niteliğindeki ihtiyaçlarının en uygun fiyatla temin edilmesi, bir başka ifadeyle paranın karşılığının tam
olarak alınması yöntemi olarak tanımlamak mümkün olduğuna göre, temel ilkelerin bu sonucun sağlanmasını amaçladığı ifade edilebilir.
Temel ilkeler ihale hukukunun referans değerlerini
temsil ettiğinden, hem ihale sürecini düzenleyen diğer
teknik nitelikli hükümlerin bu ilkeleri güvence altına
alacak bir içeriğe sahip olması hem de uygulayıcıların
her türlü iş ve işlemlerinde temel ilkelerin amacına uygun bir davranış ve tutum içinde bulunmaları gerekmektedir.
Kanunun ihale sürecini tarif eden hükümlerine bakıldığında, esas itibariyle getirilen düzenlemelerin,
önemli ölçüde, temel ilkelerle uyumlu bir içeriğe sahip olduğu, bu ilkelerle uyumsuzluk arz eden (ilan yapılmasının zorunlu olmadığı haller, doğrudan temine ilişkin düzenlemeler gibi) uygulamaların ise belli şartların gerçekleşmesine bağlandığı ve istisnai hallerle sınırlandırıldığı görülmektedir.
Öte yandan, Kanunun 5 inci maddesindeki temel ilkelere ilaveten, 62 nci maddesinde idarelerce uyulması
gereken diğer kurallara yer verilmiştir.
Her iki maddede yer alan ve ihale süreciyle ilgili temel kuralları belirleyen hükümlerin hangi ölçütlere
göre tasnif edildiği hususu kısmen belirsizlik arz etmekle birlikte, kanaatimizce temel ilkeler daha soyut ve genel nitelikli üstün değerleri ifade etmekte, idarelerce uyulması gereken diğer kurallar ise daha teknik ve özel nitelikli hususları belirlemektedir. Bu tespitten hareketle, madde içeriklerinin tayini açısından, temel ilkeler kapsamında yer alan; ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz kuralı ile ilgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan
işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunluluğunun teknik nitelikli hususlar olduğu ve bu yönleriyle de 62 nci maddenin çerçevesine daha uygun düştüğü söylenebilecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.