GÜNCEL HABERLERKamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

İş Deneyim Belgesi ve İhale Konusuna Girmeyen İş (Kik Kararı)

KAMU İHALE KURUL KARARI
Toplantı No: 2016/059
Gündem No: 23
Karar Tarihi: 02.11.2016
Karar No: 2016/UH.III-2691Mahkeme Kararını Göster
Şikayetçi:
Atlas Servis Otomasyon Temizlik Gıda Sağlık Hizmetleri Dağıtım İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

İhaleyi Yapan Daire:

Konak Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

12.10.2016 / 56802

Başvuruya Konu İhale:

2016/315295 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif Yardımcı Hizmet Satın Alınması İşi” İhalesi

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Atlas Servis Otomasyon Temizlik Gıda Sağlık Hizmetleri Dağıtım İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,

Orta Mah. Lale Sok. No: 36/2-B Bayrampaşa/İSTANBUL

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Konak Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü,

Milli Kütüphane Cad. No: 14 SGK Blokları B-3 Blok Kat: 6 35230 Konak/İZMİR

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/315295 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif Yardımcı Hizmet Satın Alınması İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Konak Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 20.09.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Muhtelif Yardımcı Hizmet Satın Alınması İşi” ihalesine ilişkin olarak Atlas Servis Otomasyon Temizlik Gıda Sağlık Hizmetleri Dağıtım İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 05.10.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 06.10.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 12.10.2016 tarih ve 56802 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.10.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2016/2329 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İdarece ihalesi yapılan muhtelif yardımcı hizmet satın alınması işi kapsamında belediye park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri, kontrollük, temizlik, yemek hizmetleri, makine-teçhizat bakım ve onarım işleri, bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri, sağlıkla ilgili destek hizmetleri, fuar, panayır ve sergi hizmetleri, altyapı ve asfalt yapım ve onarımı, aydınlatma bakımı taşıma hizmetleri, sosyal tesislerin işletilmesi vb. ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet işleri bulunduğu, ancak ihale üzerine bırakılan firmanın faaliyet alanının yukarıda sayılan hizmet işlerinin dışında olduğu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4’üncü maddesine göre ihale konusu alanda faaliyet göstermeyen firmaların istekli olamayacağı gibi, istekli olamayan firma üzerine ihalenin bırakılmasının aynı Kanun’un 5’inci maddesine aykırı olduğu, Türk Ticaret Kanunu’na göre özel kanun niteliği taşıyan 4734 sayılı Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde istekli olabileceğin tanımlandığı, bu hüküm gereğince istekli olabilecek sıfatını kazanmak için dahi ihale konusu alanda faaliyet gösterilmesi gerektiği hususu dikkate alındığında, ihaleye teklif vererek istekli sıfatını kazanan kişi ya da kuruluşların öncelikle bu şartı sağlamaları gerektiği, ihale üzerine bırakılan firmanın ticaret sicili gazeteleri incelendiğinde faaliyet alanının madencilik, inşaat ve lojistik işleri olduğu, ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı olarak muhtelif yardımcı hizmetler işi olduğu dikkate alındığında bahse konu firmanın iştigal konuları arasında ihale konusu işin yer almadığı, istekli sıfatına haiz olamayan bir firmanın teklifinin geçerli kabul edilip ihalenin üzerine bırakılmasının 4734 sayılı Kanun’un 4 ve 5’inci maddelerine aykırı olduğu,

 

2) İhale üzerine bırakılan isteklinin 4734 sayılı Kanun’a tabi idarelere ait hiçbir iş deneyim belgesine sahip olmadığı, idarenin şikayete cevap yazısında bahse konu isteklinin iş deneyimi olarak tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağı olan Yiğithan Yön. Dan. Cenaze Hizm. Tem. Yem. Rekl. Bilg. İnş. Mad. Nak. San. ve Tic. A.Ş.’nin bir kamu kurumuna yapılan işten dolayı aldığı iş deneyim belgesini sunduğunun belirtildiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin ticaret sicili gazetelerinde ortaklık durumunun tespit edilemediği, İdari Şartname’nin 7.1.b maddesinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetelerinin sunulmasının gerektiği, ancak ihale üzerine bırakılan firmanın 1 Temmuz 2013 tarihli ve 8353 sayılı ve 21 Eylül 2016 tarihli ve 9159 sayılı Ticaret Sicil Gazeteleri’nde ortaklık bilgilerine ulaşılamadığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren ticaret sicil gazetesi bulunmadığı ve İdari Şartname’nin 7.1.b maddesinde belirtilen belgeleri eksik sunduğu anlaşıldığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Bahse konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “…2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: MUHTELİF YARDIMCI HİZMET SATIN ALINMASI İŞİ

b) Miktarı ve türü:

2 Başkontrol, 16 kontrol, 24 formen, 15 usta, 80 şoför, 100 yardımcı büro personeli, 175 işçi 18 engelli personel olmak üzere toplam 430 personel ile muhtelif yardımcı hizmetler satın alınması işi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: MAHAL LİSTESİNDE BELİRTİLEN BELEDİYEMİZE AİT HİZMET BİRİMLERİ VE TESİSLERİ

ç) Bu bent boş bırakılmıştır…” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

7.5.2. Bu Madde boş bırakılmıştır.

7.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Her Türlü Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İşi…” düzenlemesi,

Bahse konu ihaleye ait Teknik Şartname’nin “İşin Konusu” başlıklı 1’inci maddesinde “…İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili 5393 sayılı belediye kanununun verdiği yetkiyle belediye park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; kontrollük, temizlik, yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, aydınlatma bakımı taşıma hizmetleri, sosyal tesislerin işletilmesi vb. ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır…” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İşin Kapsamı” başlıklı 3’üncü maddesinde “…İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmetler satın alınması işin kapsamı olup; işin 2 Başkontrol, 16 kontrol,  24 formen,  15 usta, 80 şoför,  100 yardımcı büro personeli, 175 düz işçi, 18 engelli personel (düz işçi ve yardımcı büro personelinden oluşacaktır) olmak üzere toplam 430 personel ile yürütülmesi öngörülmektedir. Bu sayılar idarenin görüşü doğrultusunda toplam personel sayısını ve sözleşme bedelini geçmemek şartı ile kendi aralarında düzenlenebilir…” düzenlemesi,

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “…İstekli olabilecek: İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi,.. İfade eder…” hükmü yer almaktadır.

 

Torbalı Linyit İşletmeleri Mad. İnş. Loj. İç ve Dış Tic. A.Ş. tarafından teklif dosyası kapsamında İdari Şartname’nin 7.1.a maddesi gereği Torbalı Ticaret Odasından alınarak sunulan Faaliyet Belgesi’nde şirketin faaliyet konusu bölümünde “…Yer altı ve yer üstü tabi maden kaynaklarının mevcut kanunlara uygun olarak çıkartılması, işletilmesi, satın alınması ve kiraya verilmesi yanında şirket sözleşmesinde yazılı diğer işler ile iştigal eder… ibaresine yer verildiği görülmüştür.

 

Torbalı Linyit İşletmeleri Mad. İnş. Loj. İç ve Dış Tic. A.Ş.’nin teklif dosyası kapsamında sunmuş olduğu ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi internet sitesinde teyidi yapılan 01.07.2013 tarihli ve 8353 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin incelenmesi neticesinde, “Amaç ve Konu” başlıklı 3’üncü maddesinde şirketin faaliyet konusunun “…Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

 

Madencilik

 

1-Yer altı ve yerüstü maden ve tabii kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak çıkartılması, işletilmesi, satın alınması ve kiraya verilmesi;

 

2-Maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı olmak, devri kabil maden haklarını devir almak.

 

3-İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden, mermer, taş, kireç, kil, kömür ocakları işletmeciliği yapmak.

 

4-İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile şirket endüstriyel hammaddeleri, kil grupları, kaolen, diatomit, feldispot, kuars ve kuarsitler, talk, profılit, boroks, kalsit ve maden kapsamına giren tüm ürünlerin aranması, çıkartılması, işlenmesi, alımı satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek.

 

5-İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü kesilebilir ve parlatabilir tüm taşlar; mermer, granit, diahaz, travarten, oniks, bozalt gibi taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi, alım satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek.

 

6-İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü yarı kıymetli ve kıymetli taşlar, opal, beril grupları, zümrüt, elmas, yakut, sipinel, agat ve ağaç agat tüm silis grubu taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi.

 

7-İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her nevi kömür ocakları açmak, kömür kırma, ambalajlama ve depolama tesisleri kurmak işletmek.

 

8-Kok kömürü, mangal kömürü, linyit kömürü alım satımı, iç ve dış ticaretini yapmak.

 

9-Maden ocaklarının tesbiti, açılması ve işletilmesi ile ilgili her türlü iş makinelerini, almak sarmak kiralamak ve kiraya vermek, iç ve dış ticaretini yapmak.

 

10-Yakıt olarak kullanılan her türlü orman ürünlerinden başta odun olmak üzere ve diğer türevlerinin alımı satımı, pazarlanması, ithalat ve ihracatını.

 

İnşaat

 

1-Her türlü inşaat yapımı, mesken, toplu konut, yol, köprü, baraj, liman, sondaj kuyusu, fabrika, atölye, depo, spor tesisleri, kanalizasyonlar, arıtma tesisleri, içme suyu boru ve depolarının inşaatı, kamuya ait binaların inşaatı, her türlü gayrimenkulun yapımı, alımı, satımı, yurtiçi ve yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, taşeronluk hizmetleri,

 

2-Her türlü inşaat malzemelerini imalatı, tuğla kiremit, kum, çimento, mıcır, inşaat demiri, fayans, karo, kalebodur, parke, mermer, sıhhi tesisat malzemeleri, kapı ve pencere doğramaları, hazır sıva, iç ve dış sıva, badana , tecrit ve izolasyon malzemeleri, boya, armatürler, asma tavan ,açılır kapanır çatı pencere ve kapı sistemleri ve benzeri her türlü inşaat malzemeleri imalatı ve satışı,

 

4-Her türlü dekorasyon tanzim ve yapımı, dekorasyon malzemelerinin imalatı ve mimari tasarımı, taahhüt, peyzaj mimarisi, iç ve dış mimarlık, çevre tasarımı ve düzenlenmesi,

 

5-Her türlü endüstriyel inşaat malzemeleri alım satım ve üretimi,

 

6-Her türlü PVC, alüminyum, demir ve metal doğrama imal ve alım satımı,

7-Her türlü hurda sıhhi tesisat ve inşaat malzemeleri alım satımı,

 

8-Konusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkul, arsa, arazi, personel lojmanı, büro, eğitim ve dinlenme tesisleri, iş makinaları satın alır satar, kiralar, kiraya verir, rehin, ipotek, devir, temlik, kat irtifakı, kat mülkiyeti ve benzeri tapu işlemlerini yapmak ve ticari işletme rehini akdetmek, bu işlemleri şirket lehinde veya aleyhinde mülkiyeti üçüncü kişilere ait gayri menkuller üzerinde de yapabilmek, aracılık yapmamak şartı ile ayni hakları tesis ve tescil ettirmek, devletin sağladığı teşvik ve yatırım kolaylıklarından faydalanmak,

 

9-Şirket işleri için gereli taşıtları iktisap etmek, devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak.

 

10-Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden, yurt dışından her türlü krediler, emval kefalet kredileri, senet üzerine avans kredilerinin alınması, aracılık yapmak kaydı ile kullanılması;

 

11-Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayri menkulleri, menkul mallar, şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması;

 

12-Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını, kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri, alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi, alınması, ticari işletme rehini akdedilmesi;

 

13-Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların, ihtira hakları ve beratlarının, ruhsatnamelerin, ustalık haklarının, ticaret unvanlarının, brövelerin alınması, satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi,

 

14-Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunulması mevcut ticari işletmelere iştirak edilmesi,

 

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği taktirde Yönetim Kurul’un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.

 

Lojistik

 

1-Lojistik hizmeti vermek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında kara, deniz ve havayolu taşımacılığı yapmak, bu amacına ulaşmak için gayesine uygun her türlü araç ve ekipmanı satın almak, kiralamak veya kiraya vermek, araçlara yük ve navlun bularak yüke araç bulmak veya bu işlerin komisyonculuğu veya acenteliğini yapmak ve her türlü kara, hava ve denizyolu vasıtasıyla yurtiçi ve yurtdışı Lojistik hizmeti vermek, özel antrepolar kurmak, park yerleri yapmak, işletmek ve işlettirmek, Lojistik hizmetlere ilişkin konusu ile ilgili bilcümle danışmanlık hizmeti vermek, konusuyla ilgili nakil vasıtaları ve ekipmanın ithalat ve ihracatını yapmak,

 

2- Nakliyat konusunda faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmaların Türkiye mümessilliği yapmak,

 

3-Şirket faaliyet konularının tahakkuku için gerekli gayrimenkuller almak, inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek ve satmak,

 

4-Şirket konuları ile ilgili olarak sahip olduğu ve olacağı gayrimenkuller üzerinden ipotek vermek, icabında ipotek almak ve fek etmek,

 

5-Şirket faaliyet konuları ile ilgili olarak bayilik, acentalık, distribütörlük almak ve tesis etmek,

 

6-Şirket faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, yeni şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek,

 

7-Her türlü marka, patent, ihtira beratı, lisans, know how gibi sınai hakları iktisab etmek, tesis etmek, devretmek, kiralamak,

8-Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım kredileri, açık krediler, esham üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir.

 

9-Konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında Liman işletmeciliği yapmak,

 

10-Konusu ile ilgili her türlü hammadde ve malzeme, yarı mamul ve mamul, ambalaj malzemesini ve yan ürünlerinin ihracat ve ithalatını ve her türlü nakliye, dağıtım, depolama işlemlerini yapmak… şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

Bununla birlikte, 24.10.2016 tarihli ve 2098 sayılı Kurum yazısı ile Torbalı Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden bahse konu isteklinin faaliyet alanını gösteren belgeler ve ana sözleşmesinin gönderilmesi istenilmiş olup, Torbalı Ticaret Sicili Müdürlüğünce gönderilen 24.10.2016 tarihli ve 2016/3173 sayılı yazı ile Torbalı Linyit İşletmeleri Mad. İnş. Loj. İç ve Dış Tic. A.Ş.nin ana sözleşmesinin gönderildiği, yapılan incelemede faaliyet konusunun 01.07.2013 tarihli ve 8353 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yer alan şirketin faaliyet konusu ile aynı olduğu görülmüştür.

 

29.06.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Hükmi şahısların ehliyeti” başlıklı 137’nci maddesinde “…Ticaret şirketleri hükmi şahsiyeti haiz olup şirket mukavelesinde yazılı işletme mevzuunun çevresi içinde kalmak şartıyla bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilirler…” hükmü bulunmakta iken, anılan Kanun 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 01.07.2012 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış olup yeni Kanun’un “Tüzel kişilik ve ehliyet” başlıklı 125’inci maddesinin ikinci fıkrasında önceki Kanun’un aksine “…Ticaret şirketleri, Türk Medenî Kanununun 48’inci maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilirler…” hükmü getirilmiştir.

 

Türk Ticaret Kanunu’na göre özel kanun niteliğini taşıyan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde istekli olabilecek “ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişim” olarak tanımlanmaktadır. Uyuşmazlığın hizmet alımı ihalesi sürecinde ortaya çıkması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu’ndaki genel düzenleme yerine özel düzenleme niteliği taşıyan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun esas alınması gerekmektedir. Anılan mevzuat hükmü gereğince, istekli olabilecek sıfatını kazanmak için dahi ihale konusu alanda faaliyet gösterilmesi gerektiği hususu dikkate alındığında, ihaleye teklif veren isteklilerin öncelikle bu şartı sağlamaları diğer bir ifadeyle ihale konusu alanda faaliyet gösteriyor olmaları gerekmektedir.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin ana sözleşmesinde yer alan faaliyet konuları incelendiğinde, Madencilik, İnşaat ve Lojistik ana başlıkları altında faaliyet alanlarının sıralandığı, sözleşmesinde bu başlıklar altında verilen faaliyet konuları arasında ihale konusu iş, benzer iş veya personel çalıştırılması işleri ya da bu mahiyette değerlendirilebilecek faaliyetlerin yer almadığı görülmektedir.

 

Bu itibarla, ihale üzerinde bırakılan Torbalı Linyit İşletmeleri Mad. İnş. Loj. İç ve Dış Tic. A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına idareye şikayet dilekçesinde yer vermediği belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Kuruma itirazen şikayet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinde “…Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler…” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinde “…İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez…” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Kurum tarafından yapılacak işlemler” başlıklı 12’nci maddesinde “…İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, itirazen şikayet başvurusunun incelenmesinde idareye başvuru konusu edilmeyen hususlar dikkate alınmaz…” açıklaması yer almaktadır.

 

Bu itibarla idareye yapılan şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususların itirazen şikayet başvurusuna konu edilemeyeceği hüküm altına alınmış olduğu ve başvuru sahibinin bu iddialarına ilişkin inceleme yapılmasının mümkün bulunmadığı anlaşıldığından söz konusu iddianın reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Torbalı Linyit İşletmeleri Mad. İnş. Loj. İç ve Dış Tic. A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Hamdi GÜLEÇ

Başkan

 

Osman DURU

Kurul Üyesi

Erol  ÖZ

Kurul Üyesi

Köksal SARINCA

Kurul Üyesi

 

Dr. Ahmet İhsan ŞATIR

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  ATASEVER

Kurul Üyesi

 

Oğuzhan YILDIZ

Kurul Üyesi

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.