Kamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

İhaleye Teklif Veren Şirketler Arasında Bağlantılı Olma İddiası ve KİK Tarafından Belirtilen Kriterler

Mevzuat-14

İhaleye Teklif Veren Şirketler Arasında Bağlantılı Olma İddiası ve KİK Tarafından Belirtilen Kriterler

Toplantı No: 2015/061
Gündem No: 26
Karar Tarihi: 21.10.2015
Karar No: 2015/UY.II-2777
Şikayetçi:
M.S.K. Müh. Müş. İnş. Yapı Malz. Taah. Tur. San. ve Tic . A.Ş.

İhaleyi Yapan Daire:

Karayolları Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

26.08.2015 / 72855

Başvuruya Konu İhale:

2015/52969 İhale Kayıt Numaralı “Afyonkarahisar-Gazlıgöl-4.Bl.Hd.Yolu Km:10+000-38+707 Kesiminde Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama Yapımı İkmal İnşaatı İşi” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

M.S.K. Müh. Müş. İnş. Yapı Malz. Taah. Tur. San. ve Tic . A.Ş.,

Cevzilidere Mah. Gökkuşağı Cad. 1252.Sokak No:13/1 Çankaya/ANKARA

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü,

Horozluhan Mahallesi Ankara Caddesi No:151 42300 Selçuklu/KONYA

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/52969İhale Kayıt Numaralı “Afyonkarahisar-Gazlıgöl-4.Bl.Hd.Yolu Km:10+000-38+707 Kesiminde Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama Yapımı İkmal İnşaatı İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Karayolları Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü tarafından 12.06.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Afyonkarahisar-Gazlıgöl-4.Bl. Hd.Yolu Km:10+000-38+707 Kesiminde Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama Yapımı İkmal İnşaatı İşi” ihalesine ilişkin olarak M.S.K. Müh. Müş. İnş. Yapı Malz. Taah. Tur. San. ve Tic. A.Ş.nin 10.08.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.08.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.08.2015 tarih ve 72855 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.08.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2015/2194 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerinde bırakılan istekli Bergiz İnşaat Taahhüt Turizm Petrol Enerji ve Nakliyat Anonim Şirketi ile ekonomik açıdan en avantajlı 2. teklif sahibi istekli Mir Müşavirlik Mühendislik İnşaat Maden Mimarlık Enerji Sanayi İthalat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi ve geçerli teklif sahibi isteklilerden Pers Yapı İnşaat Akaryakıt Sağlık Hizmetleri Turizm Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin aralarında anlaşarak ihaleye danışıklı teklif verdikleri, rekabet ortamını kısıtladıkları, anılan isteklilerin ortakları arasında ailesel bağ bulunduğu, şirket adreslerinin zaman zaman aynı adres olduğu, bu istekliler bünyesinde çalışan kişilerin aynı olduğu, sundukları banka referans mektuplarını düzenleyen bankalar araştırıldığında anılan 3 isteklinin grup firması olduğunun anlaşılacağı, zira ortak limit kullandıkları, bahse konu 3 isteklinin yöneticilerinin aynı olduğu, birim fiyat teklif cetvellerindeki bazı kalemlerin hayatın olağan akışına aykırı olarak aynı olduğu, Ticaret Sicili Gazetesi üzerinden yapılacak incelemede isteklilerin ortaklık yapısının ve ortaklarının aynı olduğunun görüleceği hususlarına dayanılarak 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin (d) bendi gereğince anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

2)Geçerli teklif sahibi isteklilerden Pers Yapı İnşaat Akaryakıt Sağlık Hizmetleri Turizm Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin %50’den fazla hissesine sahip ortağı TURO COMPANY adına düzenlenmiş iş deneyim belgesi sunduğu; ancak söz konusu belgenin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31’inci maddesinin 3’üncü ve 4’üncü fıkrası ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin 8’inci maddesine uygun olmadığı, bu gerekçeyle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

3)Ekonomik açıdan en avantajlı 2. teklif sahibi istekli Mir Müşavirlik Mühendislik İnşaat Maden Mimarlık Enerji Sanayi İthalat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından sunulan %50’den fazla hissesine sahip ortağı XUİRİ A.Ş. adına düzenlenmiş iş deneyim belgesinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31’inci maddesinin 3’üncü ve 4’üncü fıkrası ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin 8’inci maddesine uygun olmadığı, bu gerekçeyle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1)      Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İncelemeye konu ihalenin Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü tarafından 12.06.2015 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Afyonkarahisar-Gazlıgöl-4.Bl.Hd.Yolu Km:10+000-38+707 Kesiminde Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama Yapımı İkmal İnşaatı İşi” olduğu anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinde “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs  etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. 

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.        

e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan istekliler tarafından sunulan teklif dosyaları kapsamında sunulan belgeler incelendiğinde,

 

İhale üzerinde bırakılan istekli Bergiz İnşaat Taahhüt Turizm Petrol Enerji ve Nakliyat Anonim Şirketi tarafından Ankara Ticaret Odası’nca düzenlenen oda kayıt sicil suretinin sunulduğu, 10.06.2015 tarihli söz konusu belgede adresin “Beştepeler Mah. Mertler Sok. No: 34 Yenimahalle ANKARA” olarak belirtildiği,

 

Teklif mektubunda tebligat adresinin “Mertler Sok. No: 34 Beştepe ANKARA”, telefon ve faks numarasının “0 312 212 91 13 – 0 312 212 85 25” olarak belirtildiği,

 

            Teklif dosyasında bulunan Ticaret Sicili Gazetesi üzerinden yapılan incelemede, şirket adresinin yukarıda aktarılan adresler ile aynı olduğu,

 

            Geçici teminata ilişkin olarak söz konusu bedelin idarenin muhasebe müdürlüğünün hesabına yatırıldığını gösteren “alındı belgesi” nin sunulduğu,

 

            Ziraat Bankası Balgat/Ankara Kurumsal Şubesi tarafından anılan istekli adına düzenlenmiş 11.06.2015 tarihli ve 1213/1047 sayılı banka referans mektubu sunulduğu,

 

            Sundukları 24.10.2013 tarihli ve 8429 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde şirket ortaklarının payları da yazılmak suretiyle Avni Nas, Berfu Tutumlu, İsmet Tutumlu ve Tansel Fırat olarak belirtildiği,

 

             Teklif mektubunun şirketi münferit imzası ile temsile yetkili olduğu yukarıda yer verilen Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilân edilen yönetim kurulu üyesi Berfu Tutumlu tarafından imzalandığı, söz konusu imzanın teklif dosyası kapsamında anılan kişiye ilişkin sunulan imza sirküleri ile karşılaştırıldığında aynı olduğu görülmüştür.

 

            Ekonomik açıdan en avantajlı 2. teklif sahibi istekli Mir Müşavirlik Mühendislik İnşaat Maden Mimarlık Enerji Sanayi İthalat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Ankara Ticaret Odası’nca düzenlenen oda kayıt sicil suretinin sunulduğu, 14.04.2015 tarihli belgede adresin “Y. Bahçelievler Mah. Şehit H. Temel Kuğuoğlu Sok. No: 7/2 Çankaya ANKARA” olarak belirtildiği,

 

            Teklif mektubunda tebligat adresinin “Y. Bahçelievler Mah. Şehit H. Temel Kuğuoğlu Sok. No:7/2 Çankaya ANKARA”, telefon ve faks numarasının “0 312 221 31 32 – 0 312 221 31 33” olarak belirtildiği,

 

            Teklif dosyasında bulunan 25.02.2015 tarihli ve 8766 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi üzerinden yapılan incelemede ise şirket adresinin yukarıda aktarılan adreslerden farklı olarak “Beştepe Mah. Neşe Sok. No: 8/1 Yenimahalle ANKARA” şeklinde belirtildiği görülmüş ise de www.ticaretsicil.gov.tr adresi üzerinden yapılan sorgulamada ulaşılan 08.04.2015 tarihli ve 8796 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde teklif mektubunda ve oda kayıt sicil suretinde belirtilen adresin yeni şirket merkezi adresi olarak kullanılmasına karar verildiğine ilişkin ilân yapıldığı, dolayısıyla Ticaret Sicili Gazetesi üzerinden yapılan incelemeden, şirket adresinin teklif mektubunda ve oda kayıt sicil suretinde belirtilen adres ile aynı olduğu,

 

            Geçici teminata ilişkin olarak söz konusu bedelin idarenin muhasebe müdürlüğünün hesabına yatırıldığını gösteren “alındı belgesi” nin sunulduğu,

 

            Turkland Bank A.Ş. Ankara/Ostim Şubesi tarafından anılan istekli adına düzenlenmiş 11.06.2015 tarihli ve 155 sayılı banka referans mektubu sunulduğu,

 

             Sundukları 09.04.2015 tarihli ve 8797 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde şirket ortaklarının payları da yazılmak suretiyle Berk Buyruk ve XUIRI Anonim Şirketi (XUIRI AKTIEBOLAG) olarak belirtildiği,

 

             Teklif mektubunun şirketi münferit imzası ile temsile yetkili olduğu yukarıda yer verilen Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilân edilen yönetim kurulu başkanı Berk Buyruk tarafından imzalandığı, söz konusu imzanın teklif dosyası kapsamında anılan kişiye ilişkin sunulan imza sirküleri ile karşılaştırıldığında aynı olduğu görülmüştür.

 

            Geçerli teklif sahibi isteklilerden Pers Yapı İnşaat Akaryakıt Sağlık Hizmetleri Turizm Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Ankara Ticaret Odası’nca düzenlenen oda sicil kayıt suretinin sunulduğu, 02.02.2015 tarihli belgede adresin “Beştepeler Mah. Misket Sok. No: 38/2 Yenimahalle ANKARA” olarak belirtildiği,

 

            Teklif mektubunda tebligat adresinin “Misket Sok. No: 38/2 Yenimahalle ANKARA”, telefon ve faks numarasının “0 311 222 92 62 – 0 312 222 92 63” olarak belirtildiği,

 

            Teklif dosyasında bulunan 27.01.2015 tarihli ve 8745 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi üzerinden yapılan incelemede şirket adresinin yukarıda aktarılan adresler ile aynı olduğu,

 

            Geçici teminata ilişkin olarak Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Yenişehir Şubesi tarafından istekli adına düzenlenmiş 11.06.2015 tarihli ve 1020007137 mektup nolu geçici teminat mektubu sunulduğu,

 

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Yenişehir Şubesi tarafından anılan istekli adına düzenlenmiş 11.06.2015 tarihli ve 1000003169 sayılı banka referans mektubu sunulduğu,

 

             Sundukları 27.01.2015 tarihli ve 8745 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde şirket ortaklarının payları da yazılmak suretiyle Uğur Behzatoğlu ve Turo Company (Turo Şirketi) olarak belirtildiği,

 

             Teklif mektubunun şirketi münferit imzası ile temsile yetkili olduğu 14.06.2015 tarihli ve 8597 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilân edilen yönetim kurulu başkanı Uğur Behzatoğlu tarafından imzalandığı, söz konusu imzanın teklif dosyası kapsamında anılan kişiye ilişkin sunulan imza sirküleri ile karşılaştırıldığında aynı olduğu görülmüştür.

 

            Ortaya konulan bilgiler doğrultusunda adı geçen üç şirketin farklı tüzel kişilikleri haiz olduğu, telefon ve faks numaraları, tebligat adresleri, ihale tarihi itibari ile şirket ortaklarının birbirinden farklı olduğu dolayısıyla aralarında fiili bağ bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2)      Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 80’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 gün ve 27961 sayılı resmi gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğdeki A- V GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı) ‘dir

7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisliği

7.7. Belgelerin sunuluş şekli

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.2. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, “apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.4.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.4. “Apostil tasdik şerhi” taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme kapsamında sunulmayan yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin üzerindeki imzanın, mührün veya damganın alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde “apostil tasdik şerhi” taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza, ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mührün veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.9. Tekliflerin dili:

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin onay işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır…” düzenlemesi,

           

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

(2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

(3) Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

b) Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, “apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

c) Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

ç) “Apostil tasdik şerhi” taşımayan veya (c) bendi kapsamında sunulmayan yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin, o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla o ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

d) Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

e) Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilemez.

f) İdare, tasdik işleminden muaf tuttuğu resmi niteliği bulunmayan belgeleri ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede belirtir.

(4) Başvuru veya teklif kapsamında sunulacak belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

b) Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ile bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

1) Tercümelerin tasdik işleminden, tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde “apostil tasdik şerhi” taşıması halinde, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

3) Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

4) Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, o ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olmakla birlikte, “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise; söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın, sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gereklidir.

(5) Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz…” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 8’inci maddesinde “…

8.2. İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı maddesinde; Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgelerin, “apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaf olduğu belirtilmiştir.

8.2.1. 27/7/1984 tarih ve 84/8373 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi, 16/9/1984 tarih ve 18517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf devletler ile bu devletlerde tasdik şerhi vermeye yetkili makamların Listesi, Lahey Uluslararası Özel Hukuk Konferansı’nın internet sayfasında (http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=states.listing) yer almaktadır.

8.2.2. Anılan sözleşmenin 2 nci maddesi, sözleşmeye taraf akit devletlerin, sözleşmenin 1 inci maddesinde sayılan resmi belgelerden kendi ülkesinde kullanılacak olan belgeleri tasdik işleminden bağışık tutacağını hüküm altına almıştır. Bu sözleşmenin amaçları bakımından, tasdik işleminden, yalnız belgenin kullanıldığı ülkenin diplomasi veya konsolosluk memurları tarafından belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının veya gerekirse üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyit işleminin anlaşılacağı öngörülmüştür.

8.2.3. Uygulamada yabancı ülkelerden alınan bazı belgelerin, Türkiye’deki tasdik şerhi (apostil) vermeye yetkili makamlara onaylatılarak idarelere sunulduğu görülmüş olup, yukarıda anılan sözleşmeye aykırı olarak onaylanan bu belgeler geçerli sayılmayacaktır.

8.2.4. İdareler, ön yeterlik şartnamesinin veya idari şartnamenin düzenlenmesi sırasında ihale işlemlerinin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi ve bürokratik işlemlerin azaltılması için yurtdışından temin edilmiş teknik doküman, kişisel beyan gibi resmi makamlarca düzenlenmeyen belgelerin tasdik işleminden muaf olduğuna ilişkin düzenlemeler yapabilirler.

8.3. İdareler, ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin “Tekliflerin dili” başlıklı maddesini ihale konusu alımın niteliğini göz önünde bulundurmak suretiyle uygun seçeneği esas alarak düzenleyeceklerdir. İdareler, teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanların Türkçe olacağı ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin Türkçe tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli olacağına ilişkin bir düzenleme yapabilecekleri gibi, sadece belirli belgelerin yabancı dilde sunulmasına imkan verebilirler. İhale işlemlerinin etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve hukuki sorunların yaşanmaması için yabancı dilde sunulmasına imkan verilen belgelerin teknik dokümanlar, kişisel beyanlar gibi belgelerle sınırlı tutulmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

8.4. İhale dokümanında istenen ve serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenerek ya da onaylanarak başvuru veya teklif kapsamında idareye sunulan belgelerde, 15/11/2002 tarihli ve 24937 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde temin edilen özel kaşenin kullanılması gerekmektedir.” açıklamaları yer almaktadır.

 

1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun “Yabancı dildeki kâğıdın örneği” başlıklı 99’uncu maddesinde “Örneği verilmesi istenen kağıt yabancı dilde yazılmışsa, evvela tercüme edilir; sonra bu bölüm hükümlerine göre örnek çıkarılarak her örneğe tercümesi iliştirilir ve bu yolda şerh verilir.” hükmü,

           

Aynı Kanun’un “Çevirme işlemi” başlıklı 103’üncü maddesinde “Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevirme halinde, noter tarafından metnin altına bir şerh verilir. Bu şerhin, noter yeminli tercüman kullanmışsa, tercümanın kimliğini ve adresini ihtiva etmesi ve altının, noter tarafından tarih yazılıp imzalanarak mühürlenmesi gereklidir.” hükmü, 

 

13.07.1976 tarih ve 15645 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 13.07.1976 tarih ve 15645 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Noterlik Kanunu Yönetmeliği’nin “Örnek ve kimlere verilebileceği” başlıklı 94’üncü maddesinde “Örnek, noterlikte yapılmış bir işlemin veya ilgilisince ibraz olunan bir belgenin tamamının veya istenilen kısmının istenildiği kadar, yazı, fotokopi veya benzeri usullerle çıkartılarak aslının aynı olduğuna dair bir şerhi kapsayan ve noterliği mührünü ve görevlinin imzasını taşıyan belgedir.

Örneklerin kimlere verileceği Noterlik Kanununun 94 ve 95. maddeleri hükümleri uyarınca saptanır.” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Örnek verme şekilleri” başlıklı 95’inci maddesinde “a – İbrazdan örnek:

İlgili tarafından ibraz edilip, örneğin çıkartılması ve onaylanması istenilen bir belgenin usulünce örneğinin çıkartılarak verilmesine ibrazdan örnek çıkarma denir.

İbrazdan örneklerin altına (ibraz edilenin aynıdır) ibaresini kapsayan bir şerh konulur.

İbrazdan örnek vermede, örneklerden bir nüshası dairede saklanır. Bu nüshaya ilgilinin imzası (ibraz ettiğim aslına uygundur) şerhinin altına alınır. İbraz edilen aslına örneğin tarih ve yevmiye numarası yazılıp, noter mühürü ile mühürlenir.

Aslında bir bozukluk olan belgelerin, örneklerinde bu bozukluğun açıklanması şarttır.

İbraz olunan belgenin örneği ilgili tarafından dışarıda da çıkartılıp, onama için noterliğe ibraz olunabilir.

Bu takdirde örnek ile asıl belge noterlikçe karşılaştırılır. Asıl ve örneğin yekdiğerine uygunluğu şerhte belirtilir.

Her ne suretle olursa olsun çıkartılan örneklerde belgenin belirli bir kısmının örneği de ilgilinin isteği üzerine çıkartılabilir. Bu takdirde bu husus açıkça yazılır.

c – Yabancı dilde yazılı kağıttan örnek

Örneği istenen kağıt yabancı dilde yazılmış ise, evvela bu kağıt usulünce tercüme olunur. Sonra, yabancı dildeki kağıdın örneği çıkartılıp gerekli şerh verilmek suretiyle onaylanır. 

Ayrıca, gerek ilgilisine verilen, gerekse dairede saklanan nüshalara tercüme edilmiş nüshaların birer adedi de eklenir. …” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Çevirme işlemleri” başlıklı 96’ncı maddesinde “Belgelerin bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevrilmesine ve noterlikçe onaylanmasına çevirme işlemi denir.

Noterin, çevirmeyi yapanın o dili veya yazıyı doğru olarak bildiğine, diplomasını veya diğer belgelerini görerek veya diğer yollarla ve hiçbir tereddüde yer kalmayacak şekilde kanaat getirmesi gerekir.

Noterlik Kanununun 75. maddesinin son fıkrası gereğince noter tercümana Hukuk Yargılama Usulü Kanununa göre and içirir. Bunun bir tutanakla belgelendirilmesi zorunludur. Bu tutanakta tercümanın adı, soyadı, doğum tarihi, iş adresi, ev adresi, tahsil derecesi, hangi dil veya dilleri, hangi yazıyı bildiği, noterin çevirenin bu dil ve dilleri veya yazıyı bildiğine ne suretle kanı sahibi olduğu, yemin biçimi ve tutanağın tarihini gösterir. Tutanağın altı noter ve tercüman tarafından imzalanır.

Kendisine çevirme yaptırılan kimselerin yemin tutanakları noterlik dairesinde özel bir kartonda saklanır. Noter, kartonunda yemin tutanağı bulunmayan bir kimseye çevirme yaptıramaz.

Noter tarafından ilgilisinden alınan çevirme ücretleri noterlik dairesinin gelirlerinden olup, yevmiye defterine gelir olarak kaydedilir. Noterin çevirene ödediği parada dairenin giderlerindendir.

Çevirme ücreti hesaplanırken, çevrilmesi istenilen yazının sayfaları değil, çevirme yapıldıktan sonra noter tarafından yazdırılan değerli kağıdın sayfa sayısı esas tutulacaktır.

Çevirme işleminin, ilgilinin bulunduğu yer noterliğinde yaptırılması mümkün bulunmayan hallerde, o noterlik aracılığı ile başka bir yer noterliğinde çevirme yaptırılabilir. Bu takdirde, ilgiliden ayrıca, aracılık ücreti de tahsil olunur.” hükmü yer almaktadır.

 

Mevzuatın yukarıda yer alan hükümleri ile ihale dokümanında yapılan düzenlemelere göre; yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılacaktır.

 

Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1’inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, “apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

 

Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilecektir.

 

“Apostil tasdik şerhi” taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme kapsamında sunulmayan yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin üzerindeki imzanın, mührün veya damganın alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca İdari Şartname’nin 7.9.1’inci maddesinde yer alan düzenlemeye göre teklifi oluşturan bütün belgeler ve eklerin Türkçe olacağı, başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacağından anılan Yönetmelik ve İdari Şartname uyarınca teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve tercümelerin tasdik işlemi;

 

Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunlu olup bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

 

Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işleminin belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde “apostil tasdik şerhi” taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmayacak, bu tercümelerin “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mührün veya damganın, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir.

 

Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilecektir.

 

Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir.

 

Yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmayacaktır.

 

Bu tespitler çerçevesinde itirazen şikâyet başvurusundaki iddialara ilişkin yapılan inceleme kapsamında belgeler üzerinden sağlıklı tespitler yapabilmek amacıyla belgelerin idareye sunulan asılları istenilmiş olup idare tarafından gönderilen 05.10.2015 tarih ve 2338-2194 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan yazı ekinde yer alan belgeler başvuru sahibinin iddiası ile sınırlı olarak söz konusu Yönetmelik’in 3’üncü ve 4’üncü fıkraları bakımından incelenmiş olup şu tespit ve değerlendirmeler yapılmıştır:

 

            Geçerli teklif sahibi isteklilerden Pers Yapı İnşaat Akaryakıt Sağlık Hizmetleri Turizm Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin %51 hisse oranına sahip pilot ortağı olan TURO ŞİRKETİ (TURO COMPANY) tarafından İran İslam Cumhuriyeti Tebriz Belediyesince anılan ortak adına yabancı dilde (Farsça) düzenlenmiş 10.03.2015 tarihli ve 93-845 sayılı “Tebriz çevreyolu bağlantı yolları ve şehrin muhtelif yerlerinde yeni yol, köprü, alt ve üstgeçitler ve diğer işler yapımı yapım işi” iş deneyim belgesinin sunulduğu, söz konusu belgede işin yapı tekniği, genel sözleşme bedeli, alt firma sözleşme bedeli, genel sözleşme imza tarihi, işin bittiği tarih, işin yapılma yüzdesi, alt firma tarafından işin yapılma yüzdesi, alt firmanın hissesine düşen belge tutarı bilgilerine yer verildiği, belgenin Farsça sureti ile İran İslam Cumhuriyeti Adliyesi Türkçe Resmi Çevirmeni Dr. M. Rıza Moctehidi tarafından yapılan resmi çevirisinin ve Farsça aslından Türkçe’ye yeminli tercüman E. AKIN tarafından yapılmış çevirisinin sunulduğu görülmüştür.

 

            Belgenin Farsça sureti incelendiğinde; belgenin ön yüzünde Ankara 41’inci Noterliği’nin iki adet kaşesinin yer aldığı, her iki kaşe ve imzanın da 03.06.2015 tarihinde 14977 ve 14984 yevmiye numarası ile atıldığı görülmüş ise de belgenin üzerinde aslının aynı olduğuna dair bir noter şerhi taşımadığı, buna mukabil sunulan Türkçe tercüme belge üzerinde 03.06.2015 tarihli ve 14984 yevmiye numaralı noter işlemine ilişkin olarak “aslının aynıdır” ibaresinin yer aldığı,

 

             Anılan belgenin Türkçe tercümesi incelendiğinde belgenin ön ve arka yüzünde belgenin Farsça aslından Türkçe’ye tercümesinin yapıldığına dair “İşbu çeviri Farsça aslından Türkçe’ye tarafımdan ve aslına sadık kalınarak yapılmıştır.” ibaresinin ve “İşbu çevirinin dairemizde kimliği saklı yeminli tercümanımız E. AKIN tarafından Farsça’dan Türkçe’ye yapılmış olduğunu onaylıyorum” ibaresinin yer aldığı ve noterce kaşelenerek imzalandığı, ayrıca “İran İslam Cumhuriyeti Ankara Başkonsolosluğu olarak işbu onayla (x) ile belirtilmiş olan imza ve kaşenin Tebriz Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaghoub Vahidkia’ya ait olduğunu metne şamil olmamakla birlikte onaylamaktadır.” ibaresi ile T.C. Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğünce evraktaki mühür ve imzanın İran Büyükelçiliğine ait olduğunun tasdik edildiğine ilişkin ibarenin yer aldığı görülmüştür.

 

Diğer taraftan sunulan iş deneyim belgesindeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve kaşenin aslı ile aynı olduğuna ilişkin olarak yapılması gereken tasdik işleminin, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Başkonsolosluğunca 26.05.2015 tarihli ve 4889 no ile, belgedeki imza ve kaşenin belgeyi düzenleyen kişi olan Tebriz Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaghoub Vahidkia’ya ait olduğuna ilişkin şerh düşülmesi ve buna ilişkin mühür ve imzanın da İran Büyükelçiliği’ne ait olduğuna ilişkin 27.05.2015 tarihli ve 7098 no ile T.C. Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmek sureti ile yapılmasının mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

3)      Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Ekonomik açıdan en avantajlı 2. teklif sahibi istekli Mir Müşavirlik Mühendislik İnşaat Maden Mimarlık Enerji Sanayi İthalat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi’nin %51 hisse oranına sahip pilot ortağı olan Xuiri Aktiebolag tarafından İran İslam Cumhuriyeti Tebriz Belediyesince anılan ortak adına yabancı dilde (Farsça) düzenlenmiş 04.03.2015 tarihli ve 93-668 sayılı “Tebriz il sınırları dahilinde yeni yol altyapısı yapılması, sıcak asfalt kaplama yapılması, köprülü kavşak, alt ve üst geçit yapımı ve diğer işler yapım işi” iş deneyim belgesinin sunulduğu, söz konusu belgede işin yapı tekniği, sözleşme bedeli, sözleşme imza tarihi, işin bitiş tarihi ve işin yapılma yüzdesi bilgilerine yer verildiği, belgenin Farsça sureti ile İran İslam Cumhuriyeti Adliyesi Türkçe Resmi Çevirmeni Dr. M. Rıza Moctehedi tarafından yapılan resmi çevirisinin ve Farsça aslından Türkçe’ye yeminli tercüman E. AKIN tarafından yapılmış çevirisinin sunulduğu görülmüştür.

 

            Belgenin Farsça sureti incelendiğinde; belge üzerinde Ankara 13’üncü Noterinin 2 adet mührünün ve yevmiye numaralarının yer aldığı, noterin ilk işleminin 03.06.2015 tarihli 9983 no’lu işlem olduğu ve bu işlemin “Aslının aynıdır” şerhini içerdiği, ikinci işleminin aynı tarihli ve 9988 yevmiye no’lu işlem olduğu ve bunun da “Aslına uygundur” şerhini içerdiği,

 

             Anılan belgenin Türkçe tercümesi incelendiğinde belgenin ön ve arka yüzünde belgenin Farsça aslından Türkçe’ye tercümesinin yapıldığına dair “İşbu çeviri Farsça aslından Türkçe’ye tarafımdan ve aslına sadık kalınarak yapılmıştır.” ibaresinin ve “İşbu çevirinin dairemizde kimliği saklı yeminli tercümanımız E. AKIN tarafından Farsça’dan Türkçe’ye yapılmış olduğunu onaylıyorum” ibaresinin yer aldığı ve noterce kaşelenerek imzalandığı, ayrıca “İran İslam Cumhuriyeti Ankara Başkonsolosluğu olarak işbu onayla (x) ile belirtilmiş olan imza ve kaşenin Tebriz Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaghoub Vahidkia’ya ait olduğunu metne şamil olmamakla birlikte onaylamaktadır.” ibaresi ile T.C. Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğünce evraktaki mühür ve imzanın İran Büyükelçiliğine ait olduğunun tasdik edildiğine ilişkin ibarenin yer aldığı,

 

Ayrıca söz konusu iş deneyim belgesindeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve kaşenin aslı ile aynı olduğuna ilişkin olarak yapılması gereken tasdik işleminin, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Başkonsolosluğunca 26.05.2015 tarihli ve 4889 no ile, belgedeki imza ve kaşenin belgeyi düzenleyen kişi olan Tebriz Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaghoub Vahidkia’ya ait olduğuna ilişkin şerh düşülmesi ve buna ilişkin mühür ve imzanın da İran Büyükelçiliği’ne ait olduğuna ilişkin 28.05.2015 tarihli ve 07143 no ile T.C. Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmek sureti ile yapıldığı görülmüştür.

 

            Yukarıda aktarılan tespitler doğrultusunda, anılan istekliye ilişkin iş deneyim belgesinin mevzuata uygun olarak sunulduğu sonucuna ulaşılmıştır.

           

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

Aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı gerekçesi ile teklifi değerlendirme dışı bırakılan isteklilerden Burkay İnşaat Madencilik Enerji Mühendislik Turizm Tekstil Taahhüt Ticaret Limited Şirketi tarafından Türkmenavtoyolları Devlet Şirketi Balkanyolgurluşık Üretim Birimince anılan istekli adına yabancı dilde (Türkmence) düzenlenmiş 30.07.2014 tarihli “Aşkabat-Gökdepe-Türkmenbaşı otoyolunun yeniden yapılandırılması (renovasyonu)” işine ilişkin iş bitirme belgesinin sunulduğu, söz konusu belgede anılan isteklinin taşeron olduğu, ana kontratın tutarı, kontratın imzalandığı tarih, taşeronla akdedilen kontratın bedeli, kontrat imzalama tarihi, iş bitiş tarihi, tamamlanan iş yüzdesi ve işin tanımı bilgilerine yer verildiği, belgeyi onaylayan makam olarak Türkmenavtoyolları Devlet Şirketi Balkanyolgurluşık Üretim Birimi Müdürü A.Hanmammedov’un imzasının bulunduğu, belgenin Türkmence sureti ile Türkmence aslından Türkçe’ye yeminli tercüman Murat TOYLU tarafından yapılmış çevirisinin sunulduğu görülmüştür.

 

Belgenin Türkmence sureti incelendiğinde; belge üzerinde Ankara 24’üncü Noterinin 05.06.2015 tarihli ve 16070 yevmiye no’lu kaşesinin yer aldığı; ancak belgenin üzerinde aslının aynı olduğuna dair bir noter şerhi bulunmadığı,

 

Anılan belgenin Türkçe tercümesi incelendiğinde belgenin Türkmence aslından Türkçe’ye tercümesinin yapıldığına dair “Bu belge Türkmenceden Türkçe’ye tarafımdan çevrilmiştir.” ibaresinin ve “Bu belgenin kimliği noterliğimizde sakla yeminli tercümanımız Murat toylu tarafından Türkmence’den Türkçeye çevrildiğini onaylarım.” ibaresinin yer aldığı ve noter yetkili katibince kaşelenerek imzalandığı,

 

Ayrıca söz konusu iş deneyim belgesindeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve kaşenin aslı ile aynı olduğuna ilişkin olarak yapılması gereken tasdik işlemine ilişkin olarak T.C. Aşkabat Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesinin “İşbu 1 sayfa tercümenin yukarıda imza ve kaşesi bulunan Dilmaç Tercüme bürosu tarafından yapıldığı metne şamil olmamak üzere onaylanır.” ve “İşbu imza ve mühür metne şamil olmamak üzere Türkmenistan Dışişleri Bakanlığına ait olduğu onaylanır” ibareleri ile “Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Şubesi belgedeki imza ve mührün doğruluğunu onaylamaktadır.” ibaresinin yer aldığı görülmüştür.

 

Belirtilen tespitler doğrultusunda, T.C. Aşkabat Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesince belgeyi düzenleyen idarenin müdür olan A.Hanmammedov’a ilişkin olarak herhangi bir tasdik işleminin yapılmadığı anlaşıldığından söz konusu belgenin mevzuata uygun olarak sunulmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Burkay İnşaat Madencilik Enerji Mühendislik Turizm Tekstil Taahhüt Ticaret Limited Şirketi’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılamsı ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Dr. Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesindeki ikinci ve üçüncü iddiaları kapsamında Kurul çoğunluğunca, geçerli teklif sahibi Pers Yapı İnşaat Akaryakıt Sağlık Hizmetleri Turizm Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile ekonomik açıdan en avantajlı 2. teklif sahibi istekli Mir Müşavirlik Mühendislik İnşaat Maden Mimarlık Enerji Sanayi İthalat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sunduğu iş deneyim belgelerinin apostil, tasdik ve tercüme açılarından belgelerin sunuluş şekline uygun olduğuna karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin ikinci ve üçüncü iddialarının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

İkinci iddia kapsamında yapılan incelemeye göre;

 

            Geçerli teklif sahibi isteklilerden Pers Yapı İnşaat Akaryakıt Sağlık Hizmetleri Turizm Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin %51 hisse oranına sahip ortağı olan TURO ŞİRKETİ (TURO COMPANY) tarafından İran İslam Cumhuriyeti Tebriz Belediyesince anılan ortak adına yabancı dilde (Farsça) düzenlenmiş 10.03.2015 tarihli ve 93-845 sayılı “Tebriz çevreyolu bağlantı yolları ve şehrin muhtelif yerlerinde yeni yol, köprü, alt ve üstgeçitler ve diğer işler yapımı yapım işi” iş deneyim belgesinin sunulduğu, söz konusu belgede işin yapı tekniği, genel sözleşme bedeli, alt firma sözleşme bedeli, genel sözleşme imza tarihi, işin bittiği tarih, işin yapılma yüzdesi, alt firma tarafından işin yapılma yüzdesi, alt firmanın hissesine düşen belge tutarı bilgilerine yer verildiği, belgenin Farsça sureti ile İran İslam Cumhuriyeti Adliyesi Türkçe Resmi Çevirmeni Dr. M. Rıza Moctehidi tarafından yapılan resmi çevirisinin ve Farsça aslından Türkçe’ye yeminli tercüman E. AKIN tarafından yapılmış çevirisinin sunulduğu anlaşılmıştır.

 

            İstekli veya adayların ihale kapsamında sunmuş oldukları belgeler, hem belgelerin sunuluşu kapsamında, hem de içerik yönünden mevzuata uygun bir şekilde düzenlenip düzenlenmediği hususları bir bütün olarak göz önüne alınarak incelenmesi gerekmektedir.

 

            Bu kapsamda Pers Yapı İnşaat Akaryakıt Sağlık Hizmetleri Turizm Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin iş deneyimi kapsamında sunduğu yurt dışından alınan iş bitirme belgesi, hem Türkçe tercüme sunulması hem de suretin sunuluşu açılarından incelenmiştir. Sunulan belgelerin Türkçe tercümesi yönünden sunuluşu Kurul kararındaki gerekçeler doğrultusunda uygun bulunmakla birlikte, anılan belgenin suretin sunuluşu bakımından yapılan incelemede;

 

            10.03.2015 tarihli ve 93-845 sayılı “Tebriz çevreyolu bağlantı yolları ve şehrin muhtelif yerlerinde yeni yol, köprü, alt ve üstgeçitler ve diğer işler yapımı” işine ilişin iş deneyim belgesi üzerinde Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinin (1) ve (2)’nci fıkralarında belirtilen suretin sunuluşuna uygun olup olmadığı yönündenyapılan incelemede,

 

Mevzuat uyarınca, ihaleye katılımda yabancı dilde düzenlenen bir belgenin sunulması halinde, bu belgenin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış tercümesi ile birlikte, söz konusu yabancı dildeki belgenin, aslının veya aslına uygun olduğu noter tarafından onaylanmış örneğinin ya da “aslı idarece görülmüştür” benzeri şerh düşülen suretinin de sunulması gerekmektedir.

 

Bu yönde yapılan incelemede, tercüme ekinde sunulan Farsça suret üzerinde belgenin aslına uygun olduğuna dair bir beyan bulunmadığı, dolayısıyla bahse konu yabancı dilde düzenlenmiş belgenin Türkçe tercümesinin ekinde dayanak olarak sunulan Farsça belgenin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşımadığı, Ankara 41’inci Noteri tarafından çıkartılan ilk suretin üzerinde belgenin aslına uygun olduğuna dair herhangi bir şerhin yer almadığı tespit edildiğinden incelemeye konu belgenin mevzuata uygun olmadığı, bu nedenle sunulan tercümelerin anılan Yönetmelik’in “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinin (1) ve (2)’nci fıkralarına uygun olmadığı değerlendirildiğinden Pers Yapı İnşaat Akaryakıt Sağlık Hizmetleri Turizm Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Diğer yandan, aynı iş deneyim belgesinin Yapım işleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinin (4)’üncü fıkrasının (a) bendine uygun olup olmadığı yönünden yapılan incelemede,

 

Pers Yapı İnşaat Akaryakıt Sağlık Hizmetleri Turizm Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından sunulan iş bitirme belgesine ilişkin yapılan tercümenin, Dr. M. Rıza Moctehidi tarafından İran’da yapıldığı, Farsça düzenlenen iş deneyim belgesi ile İran’da yapılmış olan Türkçe tercüme sureti üzerinde İşbu çeviri Farsça aslından Türkçe’ye tarafımdan ve aslına sadık kalınarak yapılmıştır.” ibaresi ile “İşbu çevirinin dairemizde kimliği saklı yeminli tercümanımız E. AKIN tarafından Farsça’dan Türkçe’ye yapılmış olduğunu onaylıyorum” ibaresininyer aldığı, İran’da yapılmış olan Türkçe tercüme sureti üzerinde 3 adet mührün bulunduğu, belgelerin İran’da yapılmış olan tercümeleri üzerinde “İşbu çeviri Farsça aslından Türkçe’ye tarafımdan ve aslına sadık kalınarak yapılmıştır” ifadesine yer verildiği, aynı ifadenin Türkiye’de yeminli tercüman E. AKIN tarafından yapılan Tercümelerde de yer aldığı, ancak belge asıllarında bu ifadenin yer almadığı, bu durumda mevzuat gereği olarak yabancı dilde sunulan belge tercümelerinin orijinal belgeler dikkate alınarak yapılması gerekirken,  yerli istekli olan Pers Yapı İnş. Akar. Sağ. Hiz. Tur. Nak. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan bahse konu yabancı dildeki iş deneyim belgesinin tercümesinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından orijinal metninin aynısını yansıtacak şekilde yapılmadığı, ayrıca sunulan belgeler içerisinde yeminli tercüman E. AKIN tarafından Türkiye de yapılarak kaleme alınmış olan iş deneyim belgelerindeki bilgileri içeren Türkçe tercümeye ilişkin bir metnin bulunmadığı, bu nedenle sunulan tercümelerin anılan Yönetmelik’in “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinin (4)’üncü fıkrasının (a) bendine uygun olmadığı değerlendirildiğinden başvuru sahibinin teklifinin bu gerekçe üzerinden de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Üçüncü iddia kapsamında yapılan incelemeye göre;

 

            Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli Mir Müşavirlik Mühendislik İnşaat Maden Mimarlık Enerji Sanayi İthalat İhracat ve Ticaret Anonim A.Ş.’nin %51 hisse oranına sahip ortağı olan XUİRİ A.Ş. tarafından İran İslam Cumhuriyeti Tebriz Belediyesince anılan ortak adına yabancı dilde (Farsça) düzenlenmiş 30.06.2014 tarihli ve 93-668 sayılı “Tebriz il sınırları dahilinde yeni yol altyapısı yapılması, sıcak asfalt kaplama yapılması, köprülü kavşak, alt ve üst geçit yapımı ve diğer işler yapım” işine ilişkin iş deneyim belgesinin sunulduğu, söz konusu iş deneyim belgelerinde, söz konusu belgede işin yapı tekniği, sözleşme bedeli, sözleşme imza tarihi, işin bitiş tarihi ve işin yapılma yüzdesi bilgilerine yer verildiği, belgenin Farsça sureti ile İran İslam Cumhuriyeti Adliyesi Türkçe Resmi Çevirmeni Dr. M. Rıza Moctehedi tarafından yapılan resmi çevirisinin ve Farsça aslından Türkçe’ye yeminli tercüman E. AKIN tarafından yapılmış çevirisinin sunulduğu anlaşılmıştır.

 

            İstekli veya adayların ihale kapsamında sunmuş oldukları belgeler, hem belgelerin sunuluşu kapsamında, hem de içerik yönünden mevzuata uygun bir şekilde düzenlenip düzenlenmediği hususları bir bütün olarak göz önüne alınarak incelenmesi gerekmektedir.

 

            Bu kapsamda Mir Müşavirlik Mühendislik İnşaat Maden Mimarlık Enerji Sanayi İthalat İhracat ve Ticaret Anonim A.Ş.’nin iş deneyimi kapsamında sunduğu yurt dışından alınan iş bitirme belgesinin Yapım işleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinin (4)’üncü fıkrasının (a) bendine uygun olup olmadığı yönünden yapılan incelemede,

 

Mir Müşavirlik Mühendislik İnşaat Maden Mimarlık Enerji Sanayi İthalat İhracat ve Ticaret Anonim A.Ş tarafından sunulan iş bitirme belgesine ilişkin yapılan tercümenin, Dr. M. Rıza Moctehidi tarafından İran’da yapıldığı, Farsça düzenlenen iş deneyim belgesi ile İran’da yapılmış olan Türkçe tercüme sureti üzerinde İşbu çeviri Farsça aslından Türkçe’ye tarafımdan ve aslına sadık kalınarak yapılmıştır.” ibaresi ile “İşbu çevirinin dairemizde kimliği saklı yeminli tercümanımız E. AKIN tarafından Farsça’dan Türkçe’ye yapılmış olduğunu onaylıyorum” ibaresininyer aldığı, İran’da yapılmış olan Türkçe tercüme sureti üzerinde 3 adet mührün bulunduğu, belgelerin İran’da yapılmış olan tercümeleri üzerinde “İşbu çeviri Farsça aslından Türkçe’ye tarafımdan ve aslına sadık kalınarak yapılmıştır” ifadesine yer verildiği, aynı ifadenin Türkiye’de yeminli tercüman E. AKIN tarafından yapılan Tercümelerde de yer aldığı, ancak belge asıllarında bu ifadenin yer almadığı, bu durumda mevzuat gereği olarak yabancı dilde sunulan belge tercümelerinin orijinal belgeler dikkate alınarak yapılması gerekirken,  yerli istekli olan Mir Müşavirlik Mühendislik İnşaat Maden Mimarlık Enerji Sanayi İthalat İhracat ve Ticaret Anonim A.Ş. tarafından sunulan bahse konu yabancı dildeki iş deneyim belgesinin tercümesinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından orijinal metninin aynısını yansıtacak şekilde yapılmadığı, ayrıca sunulan belgeler içerisinde yeminli tercüman E. AKIN tarafından Türkiye de yapılarak kaleme alınmış olan iş deneyim belgelerindeki bilgileri içeren Türkçe tercümeye ilişkin bir metnin bulunmadığı, bu nedenle sunulan tercümelerin anılan Yönetmelik’in “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinin (4)’üncü fıkrasının (a) bendine uygun olmadığı değerlendirildiğinden başvuru sahibinin teklifinin bu gerekçe üzerinden de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle; başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği ikinci ve üçüncü iddiaları kapsamında yapılan incelemeye göre, Pers Yapı İnş. Akar. Sağ. Hiz. Tur. Nak. San. ve Tic. A.Ş. ile Mir Müşavirlik Müh. İnş. Mad. Mim. Enerji San. İth. İhr. ve Tic. A.Ş.’nin tekliflerinin yukarıda belirtilen gerekçeler üzerinden değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine ilişkin düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, Kurul çoğunluğu kararına katılmıyoruz.

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Dr. Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.