Kamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Bütün Yapım İşi İhalelerinde İş Deneyim Belgesi İstenilmesi Zorunlu mu?

tokalaşan insan-2

Bütün Yapım İşi İhalelerinde İş Deneyim Belgesi İstenilmesi Zorunlu mu?

Toplantı No  :2007/062
Gündem No  :8
Karar Tarihi :22.10.2007
Karar No  :2007/UY.Z-3400
Şikayetçi:
 Ali UĞUR Baysan Sanayi Sitesi Birlik Caddesi No:32/69 Haramidere Avcılar/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Arnavutköy Belediye Başkanlığı Genç Osman Caddesi No:17-19 Arnavutköy Gaziosmanpaşa/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.09.2007 / 27316
Başvuruya konu ihale:
 2007/125789 İhale Kayıt Numaralı “Arnavutköy Cadde ve Sokaklarında Asfalt Yama Yapılması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
16.10.2007 tarih ve 06.07.88.0065/2007-43E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Arnavutköy Belediye Başkanlığı’nca 28.08.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Arnavutköy Cadde ve Sokaklarında Asfalt Yama Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Ali UĞUR’un 19.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 25.09.2007 tarih ve 27316 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarenin aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin yazısının kendisine 17.9.2007 tarihinde tebliğ edildiği halde yazıda 28.8.2007 tarihinde elden tebliğ edildiğinin belirtildiği, kendisine elden böyle bir tebliğin yapılmadığı, teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

1) 4734 sayılı Kanunun Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi başlıklı 41 inci maddesinde;

İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

 İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.

Sözleşmeye Davet başlıklı 42 inci maddesinde; “41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir.” hükümleri yer almaktadır.

İncelenen ihalede; kesinleşen ihale kararın isteklilerden Kartaş A.Ş.’ye bildirimine dair bir belgenin ihale işlem dosyasında yer almadığı, ihale kararının 7.9.2007 tarihinde şikayetçiye imza karşılığı tebliğ edildiği, Kanunun 41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimi beklenmeden ihale üzerinde bırakılan isteklinin 11.9.2007 tarihinde sözleşme imzalamaya davet edildiği ve 13.9.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı belirlenmiş olup, idarece yapılan bu işlemlerde 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddelerine uyarlık bulunmamaktadır.

2) 4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

Teklif fiyatları sınır değerin altında kalan ve ihale üzerinde bırakılan Karkın İnş. Ltd. Şti.’nin yaptığı açıklamanın incelenmesi neticesinde; açıklamanın belgelendirilmediği, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin yukarda aktarılan hükmünde belirtilen, ihale konusu işin yapım yönteminin ekonomik olması veya seçilen teknik çözümler ile teklif sahibinin yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar hususlarında bir açıklama olmadığı anlaşılmış olup, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği halde, ihalenin anılan istekli üzerinde bırakılması işleminde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine uyarlılık bulunmamaktadır.

3) 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde ihaleye katılacak isteklilerden istenecek belgeler sayılmış olup, hangi ihalelerde ne tür belgeler isteneceği Kanunun uygulanmasına ilişkin Uygulama Yönetmeliklerinde düzenlenmiştir. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin, ihaleye katılacak isteklilerden istenecek belgelere ilişkin 34 üncü maddesinde yer alan düzenlemeler uyarınca; yapım işleri ihalelerinde iş deneyim belgesinin aranması zorunludur. İncelenen ihalede, ilanda ve idari şartnamede iş deneyim belgesi istenilmesine ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. İdare tarafından ihaleye katılacak isteklilerden iş deneyim belgesi aranmaması, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesine aykırı bulunmuş olup idarenin mevzuata aykırı bu işlemi düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle,

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,
Oybirliği ile karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.