Kamu İhale Kurul Kararları

ihalenin yapıldığı tarihten bir önceki yıla ait sunulması gereken iş hacmini gösteren belgelerin sunulmaması

İçkontrol-2

Toplantı No: 2015/055
Gündem No: 31
Karar Tarihi: 18.09.2015
Karar No: 2015/UY.III-2573
Şikayetçi:
Dido-Ray Yapı San.Tic.A.Ş.-Demce Yapı İnşaat San.Ve Tic.A.Ş.

İhaleyi Yapan Daire:

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Başvuru Tarih ve Sayısı:

27.08.2015 / 73112

Başvuruya Konu İhale:

2015/78837 İhale Kayıt Numaralı “İzmir Hafif Raylı Sistemi İlave Araçlara Ait Halkapınar Yeraltı Yeni Depolama Tesisleri Yapılması İşi” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Dido-Ray Yapı San. Tic. A.Ş. – Demce Yapı İnşaat San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı,

Yıldızevler Mah. Holzmaister Sok. No:20/5 Çankaya/ANKARA

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İzmir Büyükşehir Belediyesi,

Cumhuriyet Bulvarı No: 1 İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası K: 6 35250 Konak/İZMİR

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/78837İhale Kayıt Numaralı “İzmir Hafif Raylı Sistemi İlave Araçlara Ait Halkapınar Yeraltı Yeni Depolama Tesisleri Yapılması İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından 30.09.2015 tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirilmesi öngörülen “İzmir Hafif Raylı Sistemi İlave Araçlara Ait Halkapınar Yeraltı Yeni Depolama Tesisleri Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Dido-Ray Yapı San. Tic. A.Ş. – Demce Yapı İnşaat San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının 14.08.2015 ve 21.08.2015 tarihlerinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.08.2015 ve 24.08.2015 tarihli yazıları ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.08.2015 tarih ve 73112 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.08.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2015/2200 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 15.07.2015 tarihinde ön yeterlik başvuruları alınan “İzmir Hafif Raylı Sistemi İlave Araçlara Ait Halkapınar Yeraltı Yeni Depolama Tesisleri Yapılması İşi” için 100,00 tam puan üzerinden 97,00 puan aldıklarının taraflarına 11.08.2015 tarihinde tebliğ edildiği, ancak tebliğde yer alan ön yeterlik değerlendirme sonuç tutanağında hangi gerekçelerle tam puan alamadıklarının belirtilmediği, ön yeterlik teklif dosyasında sundukları banka referans mektubu, bilanço ve ciro değerleri ile iş deneyim belgelerinin tekrar değerlendirilerek karar verilmesi hususunda 14.08.2015 tarihinde idareye şikâyet başvurunda bulundukları, bunun üzerine idarece taraflarına 17.08.2015 tarihinde düzeltici ön yeterlik değerlendirme tutanağının tebliğ edildiği ve söz konusu tutanakta bu kez ön yeterlik puanlarının 99,52 olduğunun ve pilot ortak Dido-Ray Yapı San. Tic. A.Ş.ye ait ciro tutarının yetersiz olmasından dolayı Ön Yeterlik Şartnamesi’nin 7.4.3’üncü maddesindeki düzenlemeye istinaden anılan firmaya ciro oranı için 9,04 puan, oluşturdukları iş ortaklığına ise 9,52 puan verildiğinin belirtildiği, ancak Dido-Ray Yapı San. Tic. A.Ş.’nin 18.06.2014 tarihinde Çi-Teks Tekstil Konfeksiyon Hay. ve Tarım Ür. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile, 09.05.2013 tarihinde ise Uğur Aydın İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile birleşme yaptığı ve ön yeterlik değerlendirmesi yapılırken Dido-Ray Yapı San. Tic. A.Ş.nin kendi bünyesinde birleşme yaptığı anılan şirketlere ait ciro değerlerinin hesaba katılmadığı, 2009/DK.D-143 numaralı Kamu İhale Kurulu düzenleyici kararı ve 16.05.2011 tarihli ve 2011/UY.I-1616 numaralı Kamu İhale Kurulu kararı gereği yukarıda sayılan şirketlere ait ciro değerlerinin de hesaba katılması gerektiği, şirketlere ait 2013 yılı ciro değerlerinin de hesaba katılması neticesinde Dido-Ray Yapı San. Tic. A.Ş.’nin 2013 ve 2014 yılları ortalama cirosunun 70.003.510,48 TL olacağı ve bu bedelin anılan ortak tarafından karşılanması gereken 40.000.000,00 TL’den fazla olduğu, 11.08.2015 tarihinde taraflarına tebliğ edilen ön yeterlik değerlendirme sonuç tutanağında hangi gerekçelerle tam puan alamadıkları belirtilmediğinden 14.08.2015 tarihli şikâyet başvurularında yukarıda yer verilen detaylı açıklamayı yapamadıkları, netice itibariyle ön yeterlik değerlendirmesi sonucu 100,00 tam puan almaları gerektiği ve ön yeterlik başvuru evraklarının banka referans mektubu, bilanço ve ciro değerleri ve iş deneyim belgeleri açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 136’ncı maddesinde (1) Şirketler;

a) Bir şirketin diğerini devralması, teknik terimle “devralma şeklinde birleşme” veya

b) Yeni bir şirket içinde bir araya gelmeleri, teknik terimle “yeni kuruluş şeklinde birleşme”,

yoluyla birleşebilirler.

(2) 136 ilâ 158 inci maddelerin uygulamasında, kabul eden şirket “devralan”, katılan şirket “devrolunan” diye adlandırılır.

(3) Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Birleşme sözleşmesi 141 inci maddenin ikinci fıkrası anlamında ayrılma akçesini de öngörebilir.

(4) Birleşmeyle, devralan şirket devrolunan şirketin malvarlığını bir bütün hâlinde devralır. Birleşmeyle devrolunan şirket sona erer ve ticaret sicilinden silinir.” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde (1) İş hacmini gösteren belgeler, aday veya isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalardır.

(2) İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen her iki belgenin idarece istenilmesi zorunludur. Bu durumda aday veya isteklinin ise üçüncü fıkradaki yeterlik kriterini sağladığını göstermek üzere ihaleden önceki yıla ait bu iki belgeden birini sunması yeterlidir.

(3) Birinci fıkrada sayılan belgelerin istenildiği durumlarda;

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde; isteklinin cirosunun, teklif ettiği bedelin % 25’inden, taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği bedelin % 15’inden az olmaması,

b) Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerin ön yeterlik aşaması ile Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerin yeterlik aşamasında; aday veya isteklinin cirosunun, yaklaşık maliyetin % 25’i ile % 35’i aralığında idarece belirlenen tutardan, taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise yaklaşık maliyetin % 15’i ile % 25’i aralığında idarece belirlenen tutardan az olmaması,

gerekir. Yeterlik kriteri olarak bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir.

(4) Üçüncü fıkradaki kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(6) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

(7) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.

(8) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen yapım işi faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

(9) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır.

(10) Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

(11) İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

(12) Konsorsiyum olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından kendi kısmı için sağlanması zorunludur.

(13) Aday veya isteklinin, ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği yapım işlerinin parasal tutarı, iş ortaklığındaki hissesi oranında, konsorsiyumda ise taahhüt edilen iş kısmı üzerinden hesaplanır.”hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “İş hacmine ilişkin belge tutarlarının güncellemesi” başlıklı 37’nci maddesinde (1) İş hacmine ilişkin belge tutarları aşağıdaki şekilde güncellenir:

a) Yıllık toplam ciro, gelirin elde edildiği yılın Haziran ayına ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

b) Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarı, fatura tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.”hükmü,

 

Ön Yeterlik Şartnamesi’nin “Ön yeterlik başvurusu için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. Adayların aşağıda yer alan belgeleri, ön yeterlik başvuruları kapsamında sunmaları gerekir:

7.4.3. İş hacmini gösteren belgeler

Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

Adayın cirosunun 40.000.000 TRY (Türk Lirası)’den, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerin parasal tutarı için ise 26.500.000 TRY (Türk Lirası)’den az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan adaylarda; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. Konsorsiyum olarak ihaleye katılan adaylarda; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından kendi kısmı için sağlanması zorunludur.

7.8. Yeterlikleri tespit edilen adaylar arasında 7.9. maddesinde belirtilen kriterlere göre yapılan puanlamaya göre oluşturulan sıralama sonucunda ilk 6 sıradaki aday listeye alınacak ve teklif vermeye davet edilecektir.

7.8.1. Ön yeterlik kriterlerini sağlayan adaylardan listeye alınacakların belirlenebilmesi için adayların ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterlikleri, 7.9. maddesinde belirtilen kriterlere göre puanlanmak suretiyle en yüksek puandan başlanarak liste oluşturulur. Puanların eşit olması nedeniyle listeye alınacak aday sayısının öngörülen sayıyı aşması halinde, eşit puana sahip adayların tamamı listeye alınır.

7.8.2. Yeterliği tespit edilen aday sayısının, listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek aday sayısından daha az olması durumunda, yeterliği tespit edilen aday sayısının en az beş olması kaydıyla, yeterlikleri tespit edilen tüm adaylar teklif vermeye davet edilecektir.

7.9. Puanlama kriterleri

7.9.1. Liste oluşturulması için gerekli belgeler: (7.9.1.1.) maddesinde belirtilen belgeler asgari yeterlik için zorunlu belge olmayıp, asgari yeterlik kriterlerini sağlayan aday sayısının listeye alınacak aday sayısını aşması durumunda listenin oluşturulması için yapılacak puanlama için sunulacaktır.

7.9.1.1. Adaylar (7.5) maddesi kapsamında sundukları iş deneyim belgesine ilave olarak varsa en fazla üç (3) adet yapım işi deneyim belgesi sunabilirler.

7.9.1.2. (7.9.1.1.) maddesi uyarınca sunulacak iş deneyim belgeleri, (en fazla 3 işe ilişkin) Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin iş deneyim belgelerinin değerlendirilmesine ilişkin hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek belge tutarlarının toplamı puanlamaya alınacaktır. Adayın (7.5) maddesi kapsamında yeterlik için sunduğu iş deneyim belgesinin,          7.9.4.1. maddesine göre tam puan için gereken miktardan fazla olan tutarı bu toplama ilave edilecektir.

7.9.2. Yeterlik kriterlerini sağlayan adayların, şartnamenin (7.4.), (7.5.) ve (7.9.1.1.) maddeleri uyarınca sunduğu belgeler, ekonomik ve mali kapasiteleri ile mesleki ve teknik kapasitelerine göre Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek, aşağıda belirtilen tam puanlar üzerinden puanlamaya tabi tutulacaktır:

7.9.2.1. Ekonomik ve mali kapasite (Toplam puan girildiğinde alt puanlar otomatik hesaplanacaktır): 50 puan

7.9.2.1.1. Kullanılmamış nakdi ve gayrinakdi kredi ile üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduat toplamı: 10,00

7.9.2.1.2. Cari oran: 10,00 puan

7.9.2.1.3. Özkaynak oranı: 10,00 puan

7.9.2.1.4. Kısa vadeli banka borçlarının özkaynaklara oranı: 10,00 puan

7.9.2.1.5. Toplam ciro/Taahhüt altındaki ve bitirilen yapım işi tutarı: 10,00 puan

7.9.2.2. Mesleki ve teknik kapasite (Toplam puan girildiğinde alt puanlar otomatik hesaplanacaktır): 50 puan

7.9.2.2.1. Asgari yeterlik için sunulan iş deneyim belgesi: 25,00 puan

7.9.2.2.3. (7.9.1.1.) maddesi uyarınca ilave olarak sunulan, son 15 yıla ilişkin en fazla 3 iş deneyim belgesinin toplam tutarı: 25,00 puan

7.9.3.Ekonomik ve mali kapasitenin puanlanması:

7.9.3.3. Toplam ciro veya Taahhüt altındaki ve bitirilen yapım işi tutarının puanlanması:

7.9.3.3.1. Tam puan için gerekli toplam ciro tutarı: 80.000.000 TRY (Türk Lirası)            Toplam ciro tutarı;

Tam puan için gereken tutara eşit veya daha fazla ise: 10,00 puan

Şartnamenin (7.4.) maddesinde, toplam ciro için yeterlik kriteri olarak belirlenen tutara (40.000.000 TRY (Türk Lirası)) eşit ise: 5,00 puan

7.9.3.3.2. Tam puan için gerekli taahhüt altındaki ve bitirilen yapım işi tutarı: 53.000.000 TRY (Türk Lirası)

Taahhüt altındaki ve bitirilen yapım işi tutarı;

Tam puan için gereken tutara eşit veya daha fazla ise: 10,00 puan

Şartnamenin (7.4.) maddesinde, taahhüt altındaki ve bitirilen yapım işi için yeterlik kriteri olarak belirlenen tutara (26.500.000 TRY (Türk Lirası)) eşit ise: 5,00 puan

7.9.3.3.3 İş ortaklıklarında, her bir ortağın puanı, toplam ciro veya taahhüt altındaki ve bitirilen yapım işi tutarlarının ortaklık oranlarına bölümü sonucu bulunan tutar üzerinden hesaplanır. İş ortaklığının puanı, her bir ortağın bu şekilde hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

7.9.3.3.4. Aday veya ortak girişim ortağı tarafından başvuru kapsamında;

a) gelir tabloları ve

b) taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturaların,

her ikisinin de sunulması halinde; (7.9.3.3.1.) ve (7.9.3.3.2.) uyarınca hesaplanan puanlardan yüksek olanı dikkate alınacaktır.

7.9.5. Puanlamalarda ara değerlere, doğrusal orantılama yapılmak suretiyle puan verilecektir.

…”düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Yukarıda yer verilen kamu ihale mevzuatı hükümleri ile incelemeye konu olan ihale dokümanının ilgili maddelerindeki düzenlemeler doğrultusunda iddiaya yönelik yapılan incelemede, başvuru sahibinin Dido-Ray Yapı San. Tic. A.Ş. ile Demce Yapı İnşaat San. ve Tic. A.Ş. unvanlı şirketler arasında kurulan bir iş ortaklığı olduğu, söz konusu iş ortaklığında anılan her iki şirketin de ortaklık oranının % 50 olduğu, Dido-Ray Yapı San. Tic. A.Ş.nin pilot ortak, Demce Yapı İnşaat San. ve Tic. A.Ş.nin ise özel ortak konumunda bulunduğu görülmüştür. Bununla birlikte, idarece belli istekliler arasında yapılan söz konusu ihaleye yönelik isteklilerin ekonomik ve mali kapasiteleri ile mesleki ve teknik kapasitelerine ilişkin ön yeterlik değerlendirmesi yapıldığı, 06.08.2015 tarihinde düzenlenen ön yeterlik değerlendirme sonucu tutanağında başvuru sahibi isteklinin aldığı puanın 97,00 olduğu daha sonra yapılan değerlendirme sonucu düzenlenen 13.08.2015 tarihli ön yeterlik değerlendirme sonucu tutanağında ise aynı isteklinin aldığı puanın 99,52 olduğu ve ekonomik ve mali kapasite açısından alınan puanları içeren ön yeterlik puanlama tablosunda isteklinin toplam ciro ve taahhüdü altındaki işler için 10,00 tam puan alamayıp 9,52 puan aldığı anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibi tarafından Kurum’a sunulan dilekçede, idarece ciro tutarına yönelik puanlama yapılırken pilot ortak Dido-Ray Yapı San. Tic. A.Ş.nin daha önce kendi bünyesinde birleştiği diğer bir ifadeyle devraldığı şirketlerin cirolarının hesaba katılmadığı ve bundan dolayı eksik puanlama yapıldığı belirtilmektedir. Konu ile ilgili olarak istekli tarafından sunulan ön yeterlik başvuru dosyasına bakıldığında, dosya içeriğinde 20.06.2014 tarih ve 8595 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin yer aldığı, söz konusu Gazete’de 18.06.2014 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı sonucu Çi-Teks Tekstil Konfeksiyon Hay. ve Tarım Ür. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin devralınmasına ait karara,  Dido-Ray Yapı San. Tic. A.Ş. ile Çi-Teks Tekstil Konfeksiyon Hay. ve Tarım Ür. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında yapılan birleşme sözleşmesine ve Dido-Ray Yapı San. Tic. A.Ş.nin yönetim kurulu tarafından anılan şirketler arasında yapılan akdin kabulüne yönelik alınan karara yer verildiği ve bahsi geçen hususların 18.06.2014 tarihinde tescil edildiği anlaşılmıştır. Bununla birlikte, istekli tarafından sunulan 14.05.2013 tarih ve 8319 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde Uğur Aydın İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ortakları tarafından 08.05.2013 tarihinde Uğur Aydın İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin Yıltaş Mesken Gayrimenkul Yapı A.Ş.ye devredilmesine yönelik alınan karara, anılan şirketler arasında yapılan birleşme sözleşmesine, bahsi geçen hususların 09.05.2013 tarihinde tescil edilmesine ve Yıltaş Mesken Gayrimenkul Yapı A.Ş.nin unvan değişikliğine gidilmesi sonucu Dido-Ray Yapı San. Tic. A.Ş. olmasına yer verildiği tespit edilmiştir.

 

            Kamu ihale mevzuatı açısından gerçekleştirilen şirket birleşmelerinin isteklilerce sunulan bilanço ve ciro gibi hususlar üzerindeki etkilerine yönelik olarak, hem Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre devir alma yoluyla birleşme – yeni şirket kurma yoluyla birleşme hem de Borçlar Kanunu hükümlerine göre ticari işletme devir ve birleşmelerini kapsayacak şekilde 19.10.2009 tarihli ve 2009/DK.D-143 sayılı Düzenleyici Kurul Kararında nihai olarak;

            “Açıklanan gerekçe ve nedenlerle;

1-Devralma ya da yeni şirket kurma yoluyla birleşme durumunda tasfiyesiz sona eren şirket/şirketlere ya da işletmelere ait iş deneyim belgelerinin, bilanço ve ciro değerlerinin devralan ya da yeni kurulan şirkete geçeceğine,

2-Bilanço ve ciro değerlerine ilişkin olarak, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait bilanço değerleri ve gelir tablosunun yeterlik şartını sağlamaması halinde, bu yıldan daha önceki yıllara ait bilanço ve gelir tablolarının sunulmasında, tasfiyesiz sona eren şirket/şirketler ve işletmelere ait bu önceki yıllara ait bilanço ve ciro değerlerinin de mevcut şirketin söz konusu yıllara ait bilanço ve ciro değerleriyle toplanarak dikkate alınabileceğine…” karar verildiği görülmektedir.

 

Başvuru sahibine ait teklif dosyasında sunulan şirket birleşmelerini gösterir Ticaret Sicil Gazeteleri incelendiğinde, birleşme sözleşmelerinin ilgili maddelerinde, devralan şirketin bir kül halinde bütün olarak devraldığı şirketlerin tüm aktif ve pasiflerini aynen bilançosuna aktaracağı, devrolan ve devralan şirketlerin birleşmenin tecil edilmesinden sonra ilan tarihinden itibaren yasal süresi içerisinde tescil tarihi itibariyle düzenlenmiş devir bilançolarını ve devrolan şirketin gelir tablosunu da ekleyerek müştereken imzalayacakları devir beyannamesini ilgili vergi dairesi müdürlüğüne vereceklerinin belirtildiği görülmüştür.

 

Birleşme sözleşmeleri uyarınca şirketlere ait bilançoların Dido-Ray Yapı San. Tic. A.Ş.nin bilançolarına aktarılmasının gerektiği, devreden şirketlere ait teklif dosyasında sunulan gelir tablolarında yer alan net satışların bilançoda yer alan bir varlık kalemi gibi değerlendirilemeyeceği ve dolayısıyla gelir tablolarında yer alan net satışların Dido-Ray Yapı San. Tic. A.Ş.nin gelir tablosuna aktarılması gerektiğinin düşünülemeyeceği, söz konusu gelir tablolarında yer alan net satışların firmaların devir tarihine kadar olan faaliyet sonuçlarını yansıttığı, dolayısıyla, tüm aktif ve pasifleriyle devrolmaları sonucunda gerçekleşen söz konusu şirket birleşmelerinde, devrolan şirketlerin devir tarihine kadar gerçekleştirdikleri faaliyetlerinin sonucunda ulaştıkları net satışların devralan firmaya devredilecek ve devrolan firmaların sahip olduğu bir varlık kalemi olarak değerlendirilemeyeceği anlaşılmıştır. Buradan hareketle, devreden firmalara ait gelir tablolarında yer alan ciro tutarlarının Dido-Ray Yapı San. Tic. A.Ş.nin gelir tablolarına yansıtılması gerektiği sonucuna ulaşılamayacağından, anılan Kurul kararı uyarınca, devreden şirketlere ait toplam ciroların Dido-Ray Yapı San. Tic. A.Ş.nin toplam cirosuyla toplanarak değerlendirmenin yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

            Şikâyete konu ihalede, idarece Dido-Ray Yapı San. Tic. A.Ş.ye yönelik ciro tutarı için yapılan puanlama hesabında Dido-Ray Yapı San. Tic. A.Ş. tarafından devir anılan Çi-Teks Tekstil Konfeksiyon Hay. ve Tarım Ür. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Uğur Aydın İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.ye ait ciro değerlerinin hesaba katılmadığı, Dido-Ray Yapı San. Tic. A.Ş.nin 0 TL olan 2014 ile 64.027.530,65 TL olan 2013 yıllarına ait ciro tutarlarının ortalamasının alınarak güncelleme yapıldığı, bulunan güncel tutarın 36.170.927,38 TL olarak bulunduğu ve bu tutarın 40.000.000,00 TL’den az olması nedeniyle başvuru sahibine ciro miktarı açısından tam puan verilmediği görülmüştür. Yukarıda yer verilen Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinin ilgili alt maddesinde yer alan hüküm, 19.10.2009 tarihli ve 2009/DK.D-143 sayılı Düzenleyici Kurul Kararı’nda yer alan karar ve Ön Yeterlik Şartnamesi’nin 7.4.3’üncü maddesinde yer alan düzenlemeye göre hareket edilerek söz konusu hesaplamada yapılması gereken işlemlerin sayısal özetini içeren tabloya aşağıda yer verilmiştir.

 

Şirketler

2012 Dönemi Ciro Tutarı (TL)

2013 Dönemi Ciro Tutarı (TL)

2014 Dönemi Ciro Tutarı (TL)

Ortalama Tutar (TL)

Dido-Ray Yapı San. Tic. A.Ş.

15.931.767,15

64.027.530,65

0

26.653.099,27

Çi-Teks Tekstil Konfeksiyon Hay. ve Tarım Ür. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

30.428.828,64

35.950.457,19

22.126.428,61

Uğur Aydın İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

19.853.127,14

6.617.709,05

Toplam

46.360.595,79

119.831.114,98

0

55.397.236,93

           

Yukarıdaki tablodan elde edilen veriler neticesinde, Dido-Ray Yapı San. Tic. A.Ş. – Demce Yapı İnşaat San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığına ait ciro tutarına ilişkin yapılan puanlamada pilot ortak Dido-Ray Yapı San. Tic. A.Ş.ye ait 55.397.236,93 TL olan güncellenmemiş ciro tutarının dahi 40.000.000,00 TL’den fazla olması nedeniyle, anılan ortağa ve başvuru sahibi iş ortaklığına verilmesi gereken puanların sırasıyla 5,00 ve 10,00 olması gerektiği sonucuna varılmış ve buradan hareketle başvuru sahibinin iddiasının ciro tutarlarına yönelik kısmının yerinde olduğu görülmüştür.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinde “(1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

b) Adaylar; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde ön yeterlik başvurularının sunulması, değerlendirmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem ve eylemler; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise kısa listeye alınmış olmaları kaydıyla ayrıca ihale daveti ve/veya ihale dokümanının gönderilmesi, ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler,

hakkında başvuruda bulunabilir.

…” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi istekli tarafından, başvurusunda idarece ön yeterliliğine ilişkin yapılan puanlamasının yukarıda incelemesi yapılan ciro değerlerinin yanında banka referans mektubu, bilanço değerleri ve iş deneyim belgeleri açısından da yeniden değerlendirilmesi gerektiği iddia edilmekle birlikte, yapılan incelemede anılan hususlar ile ilgili olarak idarece tam puan verildiği ve bu durumun başvuru sahibine tebliğ edildiği anlaşılmıştır. Bundan dolayı, banka referans mektubu, bilanço değerleri ve iş deneyim belgeleri açısından yapılan puanlamada başvuru sahibinin bir hak kaybına veya zarara uğraması gibi bir durumun ortaya çıkmayacağı sonucuna varılmış ve başvuru sahibi ile ilgili idarece yapılan ön yeterlik puanlamasının anılan unsurlar açısından yeniden değerlendirilmesine yönelik inceleme yapılmasına gerek görülmemiştir.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

– G.C.F. Generale Construzioni Ferroviarie S.P.A. – Peker İnş. Tic. ve San. A.Ş. İş Ortaklığıtarafından sunulan ön yeterlik teklif dosyası üzerinde başvuru sahibi tarafından iddia edilen hususlar ile ilgili yapılan incelemede, söz konusu iş ortaklığında pilot ortak konumunda yer alan G.C.F. Generale Construzioni Ferroviarie S.P.A. şirketine ait 2011, 2012 ve 2013 dönemine ait iş hacmini gösteren belgelerin sunulduğu, 2014 yılına ilişkin belgelerin ise 30.07.2015 (Orijinal diliyle yazılı belgede söz konusu tarih 30.07.2015 olarak yazılmış ancak belge Türkçe’ye çevrilirken aynı tarih 30.06.2015 olarak yazılmıştır.) tarihinde onaylanarak İtalyan mevzuatına uygun bir şekilde Taranto Ticaret Odası’na teslim edileceğine ilişkin, anılan şirketin denetim kurulu başkanının beyanını içeren bir belgenin sunulduğu, dolayısıyla G.C.F. Generale Construzioni Ferroviarie S.P.A. – Peker İnş. Tic. ve San. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından G.C.F. Generale Construzioni Ferroviarie S.P.A. şirketine ait, başvuruya konu ihalenin yapıldığı tarihten bir önceki yıl olan 2014’e ilişkin sunulması gereken iş hacmini gösteren belgelerin sunulmadığı görülmüştür. Buradan hareketle, anılan iş ortaklığı tarafından sunulan ön yeterlik teklif dosyasının puanlama aşamasına geçilmeden değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Dido-Ray Yapı San. Tic. A.Ş. -Demce Yapı İnşaat San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığına ön yeterlik değerlendirmesi bakımından ciro değerleri açısından 10,00 tam puan verilmesi, G.C.F. Generale Construzioni Ferroviarie S.P.A. – Peker İnş. Tic. ve San. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından sunulan ön yeterlik teklif dosyasının değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,