Kamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

İdareye Karşı Yüklenimde Bulunmadığı ve Puanlamaya Katılan 4 Firmaya da 1 Puan Verilmesi Gerektiği (Kik kararı)

Toplantı No: 2016/019
Gündem No: 41
Karar Tarihi: 16.03.2016
Karar No: 2016/UH.II-797
Şikayetçi:
Şeffaf Sistem Danışmanlık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

İhaleyi Yapan Daire:

Lice Belediye Başkanlığı

Başvuru Tarih ve Sayısı:

08.02.2016 / 8075

Başvuruya Konu İhale:

2016/2606 İhale Kayıt Numaralı “Eğitmen Hizmeti” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Şeffaf Sistem Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.,

Koop. Mah. Trenyolu Sok. Şatkar 5 Apt. Altı No : 8 Yenişehir/DİYARBAKIR

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Lice Belediye Başkanlığı,

Yenişehir Mahallesi Milli Güvenlik Cad. No: 19 21700 Lice/DİYARBAKIR

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/2606İhale Kayıt Numaralı “Eğitmen Hizmeti” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Lice Belediye Başkanlığı tarafından 18.01.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Eğitmen Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Şeffaf Sistem Danışmanlık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nin 27.01.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 02.02.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 08.02.2016 tarih ve 8075 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.02.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2016/394 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idarece eşit çıkan tekliflere ilişkin olarak yapılan puanlamada, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinin yanlış uygulandığı, söz konusu madde uyarınca firmalarına 4 puan verilmesi gerekirken 1 puan verildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adı Eğitmen Hizmeti, olarak belirtilmiş olup, anılan Şartname’nin ekinde işin türü ve miktarı

 

Sıra No

Açıklama

Birimi

İşçi Sayısı

Ay/gün/saat

1

Eğitmen Hizmeti (Brüt asgari ücretin %20 fazlası)

Ay

2,00

12

 

şeklinde gösterilmiştir.

 

            Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

            25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

            Asgari Ücretin %20 si

           

            25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

            25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

            % 2” düzenlemesine,

 

            Aynı Şartname’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci maddesinde “35.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen kriterler sırasıyla dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

           

            Şikâyet konusunu ilişkin olarak, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin eşit olması” başlıklı 63’üncü maddesinde “(1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla aşağıda belirtilen fiyat dışı unsurlar esas alınarak değerlendirme yapılır. Bu çerçevede isteklilere;

  a) İsteklinin ve tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağının, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında sözleşme imzalamamış olması veya imzaladığı sözleşmelerin toplam bedelinin ihale konusu işin yaklaşık maliyetinden daha düşük olması durumunda 2 puan, yaklaşık maliyet tutarı ile yaklaşık maliyetin iki katı arasında olması durumunda 1 puan,

  b) İsteklinin ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili meslek odasına kayıtlı bulunması durumunda 1 puan,

  c) İstekli veya tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağı hakkında, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde ihaleyi yapan idareye karşı yüklenimde bulunduğu hizmet alımı işlerinde, işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin idarece tespit yapılmamış olması durumunda 1 puan,

verilir.

(2) Ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde birinci fıkra kapsamında puan alabilmek için belirtilen kriterlerin tüm ortaklarca sağlanması gerekmektedir. Bu çerçevede, birinci fıkranın (a) bendi kapsamında yapılacak değerlendirmede, tüm ortaklara ve bunların iş deneyim belgesi kullanılan ortaklarına ait toplam sözleşme tutarı esas alınacak, (b) ve (c) bendi kapsamındaki kriterlerin de tüm ortaklar tarafından sağlanması halinde ortak girişime puan verilecektir.

(3) Birinci fıkrada yer alan kriterleri sağlayamayan isteklilere puan verilmez. Yapılan değerlendirme sonucunda daha yüksek puana sahip istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Ancak bu değerlendirme sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda, puanları eşit olan istekliler davet edilmek suretiyle, ihale komisyonu tarafından kura yöntemine başvurulur. Kura sonucunda tespit edilen istekliler, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenir.

(4) Birinci fıkranın (a) bendine ilişkin değerlendirmede ilan veya davet tarihi itibariyle geçerli EKAP verileri; (b) bendine ilişkin değerlendirmede isteklinin teklifi kapsamında sunulan belgeler; (c) bendine ilişkin değerlendirmede idarece tutulan kayıt ve tutanaklar esas alınır.

(5) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde, tekliflerin birbirine eşit olması durumunda fiyat teklifi düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda, idari şartnamede yer alan fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.” hükmü,

 

          Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin eşit olması” başlıklı 70’inci maddesinde 70.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, en düşük geçerli teklifin birden fazla istekli tarafından verilmesi durumunda, bu teklifler öncelikli olarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kriterlere göre puanlanacak ve en yüksek puana sahip istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, en yüksek ikinci puana sahip istekli ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenecektir.

          70.1.1. İsteklinin ve tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağının, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında imzaladığı sözleşme tutarına ilişkin değerlendirmede, sözleşme sonuç bilgileri Kuruma ulaşmış ihalelere ilişkin EKAP üzerinden edinilen veriler kullanılacaktır. İdareler, isteklilerin ve iş deneyim belgesini kullandıkları ortaklarının imzaladıkları sözleşmelerin toplam bedeli ile ihale konusu işin yaklaşık maliyetini karşılaştırarak gerekli puanlamayı yapacaklardır. Sözleşmelerin toplam bedeli ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin iki katından daha fazla olan isteklilere puan verilmeyecektir.

          70.1.2. Ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili meslek odasına kayıtlı bulunmasına ilişkin değerlendirmede, isteklilerin teklif kapsamında sundukları yeterlik belgelerinden gerekli bilgilerin edinilerek puanlama yapılması gerekmektedir. İlgili belgelerde bir yıllık süreye ilişkin bilgi edinilememesi durumunda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet sayfasından gerekli sorgulama yapılır. Anılan sicil kayıtlarından da bu bilginin edinilememesi durumunda, sadece bu durumda olan isteklilere ilgili belgeleri sunmaları amacıyla 3 iş gününden az olmamak üzere yeterli süre verilerek değerlendirme yapılacaktır.

          70.1.3. İhale tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde ihaleyi yapan idareye karşı yüklenimde bulunduğu hizmet alımı işlerinde, işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin yapılacak değerlendirmede, ihaleyi yapan idare tarafından tutulan tutanaklar ve resmi belgeye bağlanmış tespitler dikkate alınacaktır. Kendisi veya tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağı, ihaleyi yapan idareye karşı ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında iş yapmamış istekliler ile bu süre içinde taahhütte bulunmuş ancak hakkında yukarıda belirtilen gerekçeyle tespit yapılmamış isteklilere 1 puan verilecektir.

          70.2. Puanlama sonucunda en yüksek puana sahip birden fazla isteklinin bulunması durumunda, bunlar arasında kura yöntemine başvurulacaktır.

          70.2.1. Kura işleminden önce idare tarafından eşit puan sahibi isteklilere davette bulunulacak ve davet yazısında ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespiti için kura çekileceği bilgisi ile kuranın yeri ve saati belirtilecektir. İdare tarafından davet yapılması yeterli olup kuranın yapılması için davet edilen isteklilerin katılımının beklenmesi zorunlu değildir.

          70.2.2. Kura işlemi ihale komisyonu tarafından saydamlık ve güvenirlik ilkelerine uygun biçimde yapılacaktır. İşlem sırasında ihale komisyonu üyeleri hazır bulunacak, eşit teklif sahibi isteklilerin ticaret unvanları aynı özelliklere sahip kağıtlara yazılarak, kuraya katılan istekliler huzurunda bir komisyon üyesi tarafından çekiliş yapılacaktır.

          70.2.3. Puanlama sonucunda iki isteklinin eşit puana sahip olması durumunda kuradan çıkan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, diğer istekli ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenecektir. Ancak ikiden fazla isteklinin aynı puana sahip olması durumunda iki kez kura çekilecektir. Bu durumda ilk çekilişte ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli, ikinci çekilişte ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli belirlenecektir.

          70.2.4. Puanlanma sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi belirlenebilmesine rağmen, en yüksek ikinci puana sahip birden fazla istekli bulunması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibini belirlemek amacıyla bu istekliler arasında kura yöntemine başvurulacaktır.” açıklamaları bulunmaktadır.

            18.01.2016 tarihinde yapılan ihaleye 6 isteklinin katıldığı, 2 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale komisyonunca, sınır değere de eşit olan aynı fiyatı teklif eden 4 istekli arasında Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesi uyarınca yapılan puanlama sonucunda, Bingöl Taşımacılık İnş. Akaryakıt Tar. Hayv. Sos. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin 1 puan, Serdem Temizlik Yemek ve Otomasyon Hiz. İnş. Tur. San Dış Tic. Ltd. Şti.nin 0 puan, başvuru sahibi Şeffaf Sistem Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 1 puan ve Yargı Sosyal Hizmetler Otomotiv Nak. Gıda Hayv. San ve Tic. Ltd. Şti.nin de 1 puan aldığı, daha sonra aynı puanı alan 3 istekli arasında kura çekimi yapılarak Bingöl Taşımacılık İnş. Akaryakıt Tar. Hayv. Sos. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Yargı Sosyal Hizmetler Otomotiv Nak. Gıda Hayv. San ve Tic. Ltd. Şti.nin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, başvuru sahibinin kura çekiminde üçüncü olduğu görülmüştür.

 

            İsteklilerin ihale ilan tarihi olan 11.01.2016 tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında sözleşme imzalamış olup olmadığı veya imzaladığı sözleşmelerin toplam bedelinin ne kadar olduğuna yönelik idarece 19.01.2016 tarihinde sorgulama yapıldığı ve söz konusu sorgulama sonucu idarece yapılan tespitlerin aşağıdaki tablodaki gibi olduğu görülmüştür.

 

İstekli adı

Toplam sözleşme bedeline ilişkin idarece elde edilen EKAP verileri (TL)

Bingöl Taşımacılık İnş. Akaryakıt Tar. Hayv. Sos. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.

630.492,00

Serdem Temizlik Yemek ve otomasyon Hiz. İnş. Tur. San Dış Tic. Ltd. Şti.

Sorgulanan istekli üzerinde, kriterlere uygun sözleşme bulunmamaktadır.

Şeffaf Sistem Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.

Sorgulanan istekli üzerinde, kriterlere uygun sözleşme bulunmamaktadır.

Yargı Sosyal Hizmetler Otomotiv Nak. Gıda Hayv. San ve Tic. Ltd. Şti.

Sorgulanan istekli üzerinde, kriterlere uygun sözleşme bulunmamaktadır.

 

            İsteklilerin ihale ilan tarihinden geriye doğru 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında sözleşme imzalamış olup olmadığı veya imzaladığı sözleşmelerin toplam bedelinin ne kadar olduğuna yönelik idarece EKAP üzerinde yapılan sorgulama sonucunda idarece elde edilen verilerden başvuru sahibi Şeffaf Sistem Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.nin, Serdem Temizlik Yemek ve Otomasyon Hiz. İnş. Tur. San Dış Tic. Ltd. Şti.nin ve Yargı Sosyal Hizmetler Otomotiv Nak. Gıda Hayv. San ve Tic. Ltd. Şti.nin ihale ilan tarihinden geriye doğru 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında herhangi bir sözleşme imzalamadıkları,

 

            İhale üzerinde bırakılan istekli Bingöl Taşımacılık İnş. Akaryakıt Tar. Hayv. Sos. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin şikayete konu ihalenin ilan tarihinden geriye doğru anılan Kanun kapsamında imzalamış olduğu sözleşmelerin toplam bedelinin hesaplanmasında dikkate alınacak sözleşme tutarları toplamı olan 630.492,00 TL’nin şikayete konu ihalenin yaklaşık maliyetinin iki katından fazla olduğu,

 

            Eşit teklif veren isteklilerin puanlamasına ilişkin oluşturulan tablo incelendiğinde, iddia konusu edilen Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendine göre yapılan puanlama kriteri için hiçbir istekliye puan verilmediği, bununla birlikte ihale işlem dosyası üzerinde iddia konusuna ilişkin yapılan inceleme neticesinde yapılan tespitler sonucu başvuru sahibi Şeffaf Sistem Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.nin, Serdem Temizlik Yemek ve Otomasyon Hiz. İnş. Tur. San Dış Tic. Ltd. Şti.nin ve Yargı Sosyal Hizmetler Otomotiv Nak. Gıda Hayv. San ve Tic. Ltd. Şti.nin ihale ilan tarihinden geriye doğru 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında sözleşme imzalamış olup olmadıkları veya imzaladıkları sözleşmelerin toplam bedelinin ne kadar olduğuna yönelik idarece EKAP üzerinde yapılan sorgulama sonucunda idarece elde edilen verilerden söz konusu isteklilerin ihale ilan tarihinden geriye doğru 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında herhangi bir sözleşme imzalamadıkları, ancak bu duruma uygun olarak söz konusu isteklilere Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre idarece verilmesi gereken 2 puanın verilmediği,

 

            Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendine göre yapılan puanlama kriterine ilişkin olarak ticari merkezleri ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı bulunan Bingöl Taşımacılık İnş. Akaryakıt Tar. Hayv. Sos. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.ne, Şeffaf Sistem Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ve Yargı Sosyal Hizmetler Otomotiv Nak. Gıda Hayv. San ve Tic. Ltd. Şti.ne 1 puan, ticari merkezi ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içinde yer almayan, İzmir Ticaret Odası’na kayıtlı bulunan Serdem Temizlik Yemek ve otomasyon Hiz. İnş. Tur. San Dış Tic. Ltd. Şti.ne 0 puan verildiği, ihale işlem dosyası üzerinde yapılan inceleme sonucunda idarenin söz konusu değerlendirmesinin mevzuata uygun olduğu,

 

            Diğer taraftan, Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre yapılan puanlama kriteri için de hiçbir istekliye puan verilmediği, ancak puanlamaya dahil olan 4 istekliden hiçbiri için, ihaleyi yapan idareye karşı yüklenimde bulunulan hizmet alımı işlerinde, işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin idarece bir tespitin yapılmamış olduğu, bunun yanında 24.02.2016 tarihli ve 168 sayılı idare yazısında da, istekli firmalardan hiç birinin idareye karşı yüklenimde bulunmadığı ve bu firmalarla herhangi bir iş için sözleşme yapılmadığı bilgisine yer verildiği, bu itibarla Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre puanlamaya katılan 4 firmaya da 1 puan verilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, puanlamaya katılan isteklilerden Şeffaf Sistem Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti., Yargı Sosyal Hizmetler Otomotiv Nak. Gıda Hayv. San ve Tic. Ltd. Şti. ve Bingöl Taşımacılık İnş. Akaryakıt Tar. Hayv. Sos. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.ne verilen 1’er puana ek olarak yukarıda yapılan tespitler çerçevesinde, Şeffaf Sistem Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ve Yargı Sosyal Hizmetler Otomotiv Nak. Gıda Hayv. San ve Tic. Ltd. Şti.ne 3’er puan, Bingöl Taşımacılık İnş. Akaryakıt Tar. Hayv. Sos. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.ne 1 puan daha verilmesi, Serdem Temizlik Yemek ve otomasyon Hiz. İnş. Tur. San Dış Tic. Ltd. Şti.nin 0 olan toplam puanının da 2 puan olarak değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.