Kamu Mali YönetimKamu Zararı/Sorumlular

Harcama Yetkilisi ve Özellik Gösteren Durumlar

Muhasebe-1

HARCAMA YETKİLİSİ

I. GİRİŞ
Kamu mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, tüm
hükümleri ile birlikte 01.01.2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Yeni düzenleme ile
harcamaların mevzuata uygunluğundan, kullanılan ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli
kullanılmasından ilgili kamu idareleri yetkili ve sorumlu tutulmuştur.
Bu bağlamda, harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlileri ve ön mali kontrolü yapanlar
tarafından gerçekleştirilen harcamaların birincil planda sorumlularından birisi de harcama
yetkilileridir. Aşağıda, harcama yetkilisinin kimler olduğu, bunların yetki ve sorumlulukları detaylı bir
şekilde anlatılacaktır.
II. 5018 SAYILI KANUNA GÖRE HARCAMA YETKİLİSİ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre, kamu idare
bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimler harcama birimleri, bütçeyle
ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisi1 olarak
tanımlanmıştır. Dolayısıyla bütçe sınıflandırması çerçevesinde bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir
harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisi olacaktır.
Genel yönetim kapsamındaki tüm kamu idarelerinin bütçeleri, analitik bütçe sınıflandırmasına
göre hazırlanmaktadır. Analitik bütçe sınıflandırması; kurumsal sınıflandırma, fonksiyonel
sınıflandırma, finansman tipi sınıflandırma ve ekonomik sınıflandırma olmak üzere dört gruptan
oluşmaktadır.
Kurumsal sınıflandırmada dört düzeyli ve sekiz haneli bir kodlama sistemi benimsenmiş olup,
birinci düzeyde Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, yüksek yargı organları ile
bakanlıklar ve bütçe türleri, ikinci düzeyde birinci düzeyde tanımlanan yöneticilere karşı doğrudan
sorumlu birimler ile bütçe türleri kapsamında yer alan kurumlar, üçüncü düzeyde ana hizmet birimleri
gibi ikinci düzeye bağlı birimler, dördüncü düzeyde ise destek ve lojistik birimler ile politika
uygulayıcı birimler yer almaktadır.
Buna göre, kurumsal sınıflandırmanın üçüncü ve dördüncü düzeyinde yer alan birimler,
bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama birimlerini, bu birimlerin en üst yöneticileri de harcama
yetkililerini ifade etmektedir.
Kural olarak harcama yetkilisinin belirlenmesinde esas kriter, analitik bütçe sınıflandırması
çerçevesinde kurumsal sınıflandırmanın üçüncü ve dördüncü düzeylerine göre ödenek tahsis edilen
harcama birimlerinden hareket ederek belirleme yapmaktır. Bu genel ilkeye rağmen bazı kamu
idarelerinin bütçelerinin Analitik Bütçe Sınıflandırmasına göre sınıflandırılmasında zorluk bulunması
veya bazı idarelerin personel yetersizliği nedeniyle harcama yetkililerinin belirlenmesinde güçlük
yaşanması, genel ilke çerçevesinde düzenleme yapılmasını engellemektedir. Bu gibi durumlarda, diğer
ifadeyle teşkilat yapısı ve personel durumu gibi nedenlerle harcama yetkililerinin belirlenmesinde
güçlük bulunan idareler ile bütçelerinde harcama birimleri sınıflandırılmayan idarelerde harcama
yetkisinin, üst yönetici veya üst yöneticinin belirleyeceği kişiler tarafından; mahallî idarelerde İçişleri
Bakanlığının, diğer idarelerde ise Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine yürütülebilmesi de
mümkündür.
Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama birimlerinden en üst yöneticisi bulunmayan
1 Anılan Yasanın 3/k ve değişik 31 inci maddeleri
2
birimlerin harcama yetkilisi üst yönetici tarafından belirlenir.
III. MAHALLİ İDARELERDE HARCAMA YETKİLİSİ
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 46 ıncı maddesinde il özel idaresi bütçesi ile ödenek
tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisi olarak tanımlanmış, ilçelerde
bu yetkinin kaymakam tarafından kullanılacağı belirtilmiştir.
5393 sayılı Belediye Kanunun 63 üncü maddesinde belediye bütçesi ile ödenek tahsis edilen
her bir harcama biriminin en üst yöneticisi, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 14 üncü
maddesi uyarınca da Mahalli İdareler Birliklerinde Birlik Başkanı harcama yetkilisi olarak
tanımlanmıştır.
Mahalli idarelerde kurumsal sınıflandırmanın üçüncü ve dördüncü düzeyinde ödenek tahsis
edilen ana hizmet birimleri ve yardımcı hizmet birimleri ile danışma ve denetim birimlerinin en üst
yöneticilerinin harcama yetkilisi olarak belirlenmesi ve yetki-sorumluluk tesisinin buna göre yapılması
gerekmektedir. Buna göre kurumsal sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde kendisine ödenek tahsis
edilen İmar Müdürlüğünde, İmar Müdürü harcama yetkilisi olmaktadır.
Mahalli idarelerde kurumsal kodlamanın ikinci düzeyinde 01-81 arası kodlar bulunmaktadır.
Bu kodlardan mahalli idareler bulundukları ilin plaka numarasını seçmektedirler. Örneğin İstanbul
Büyükşehir Belediyesinin kurumsal kodlamasının birinci düzeyi 46, ikinci düzeyi ise, İstanbul’daki
tüm mahalli idareler gibi 34 olacaktır.
İl özel idareleri dışındaki mahalli idarelerin, kurumsal kodlamasında üçüncü düzeyde belediye,
bağlı idare ve birlikler yer almaktadır. Bu kodlamada 01 büyükşehir belediyelerini, 02 il
belediyelerini, 97-99 kasaba belediyelerini göstermektedir.
Dördüncü düzeyde ise, destek ve lojistik birimleri ile politikaları uygulayan birimler yer
almaktadır. Özel kalem, teftiş kurulu, savunma sekreterliği, idari ve mali işler dairesi başkanlığı,
hukuk müşavirliği, basın ve halkla ilişkiler müşavirliği gibi birimler bu düzeyde kodlandırılmaktadır.
Belediyelerde bu birimlerin başında olan kişiler harcama yetkilisi olacaktır.
Ancak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 22.12.2005 gün ve 5436 sayılı
Kanunun 1 inci maddesi ile değişik 31 inci maddesi ile “ancak, teşkilat yapısı ve personel durumu gibi
nedenlerle harcama yetkililerinin belirlenmesinde güçlük bulunan idareler ile bütçelerinde harcama
birimleri sınıflandırılmayan idarelerde harcama yetkisi, üst yönetici veya üst yöneticinin belirleyeceği
kişiler tarafından; mahalli idarelerde İçişleri Bakanlığının diğer idarelerde ise Maliye Bakanlığının
uygun görüşü üzerine yürütülebilir.
Bu hüküm doğrultusunda;
1- Bütçelerinde harcama birimleri sınıflandırılmayan kasaba (belde) belediyeleri ve mahalli
idare birliklerinde, harcama yetkisi belediye başkanı ve birlik başkanı olacaktır.
2- Birim düzeyinde kurumsal sınıflandırma yapılmakla birlikte özel kalem müdürlüğü
kadrosu bulunmayan, ancak üst yönetimin giderleri özel kalem olarak kodlanan mahalli idarelerde, “
02-Özel Kalem” kurumsal kodundan yapılacak giderlerde harcama yetkisi Vali, belediye başkanı ve
birlik başkanı olacaktır.
3- Bütçelerinde birim düzeyinde kurumsal kodlama yapılması gerektiği halde, birim düzeyinde
kurumsal kodlama yapılmamış olan il özel idarelerinde harcama yetkisi genel sekreter olacaktır.
4- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 60 ıncı maddesine göre harcama
yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevleri aynı kişide birleşemeyeceğinden, harcama yetkisi, üst
yöneticinin belirleyeceği kişi olacaktır.
IV. HARCAMA YETKİSİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ
Teşkilat yapısında üst yönetici ile harcama birimleri arasında yönetim kademesi yer almak
şartıyla, bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama birimlerinin harcama yetkisi harcama türleri itibarıyla
3
kısmen veya tamamen; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde Maliye Bakanlığının, sosyal
güvenlik kurumlarında ilgili bakanlığın, mahalli idarelerde ise İçişleri Bakanlığının uygun görüşü ve
üst yöneticinin onayı ile bir üst yönetim kademesinde birleştirilebilir.
Uygun görüş talep yazılarında, harcama yetkisinin bir üst yönetim kademesinde birleştirilme
gerekçesine ayrıntılı olarak yer verilmesi gerekir.
Üst yönetici ve yardımcılarına harcama yetkisinin birleştirilmesi suretiyle harcama
yetkisi verilemez. Dolayısıyla söz konusu yetkinin üst yönetici olan belediye başkanı veya üst
yönetici yardımcısı sıfatında olan belediye başkan yardımcısının uhdesinde toplanması mümkün
değildir. Sadece bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama birimlerinin harcama yetkisi harcama türleri
itibarıyla kısmen veya tamamen İçişleri Bakanlığının uygun görüşü ve belediye başkanı onayı ile
genel sekreter ve yardımcılarında harcama yetkisi birleştirilebilir.
V. HARCAMA YETKİSİNİN DEVRİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN
HUSUSLAR
Kamu hizmetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla
harcama yetkisinin devredilmesi mümkündür. Aşağıda belirlenen sınırlar dahilinde harcama yetkisinin
devredilmesi de mümkündür:
– Belediye ve il özel idareleri ile bunlara bağlı idarelerin harcama yetkilileri bu yetkilerini
yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere,
– Mahalli idare birliklerinde birlik başkanı harcama yetkisini birlik genel sekreteri, birlik
müdürü veya birim amirlerine,
kısmen veya tamamen devredebilirler.
Ancak her bir harcama işlemi itibarıyla, mal ve hizmet alımlarında ikiyüzellibin Yeni Türk
Lirasını, yapım işlerinde ise birmilyon Yeni Türk Lirasını aşan harcamalara ilişkin harcama yetkisi
hiçbir şekilde devredilemez.
Diğer taraftan asıl harcama yetkilisi kişilerce kendilerine tanınan harcama yetkisinin devrinde
aşağıda belirlenen hususlara uymak gerekmektedir:
a-Yetki devrinin yazılı olması bir zorunluluktur.
b-Yetki devrinde hangi yetkilerin devredildiği diğer bir anlatımla devredilen yetkinin sınırları
açıkça belirlenmiş olmalıdır.
c-Harcama yetkisinin devri ve bu yetkinin geri alınması üst yöneticiye, mali hizmetler
birimine ve muhasebe yetkilisine yazılı olarak bildirilmelidir.
Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idari sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
VI. HARCAMA YETKİLİSİNİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre, harcama süreci
harcama yetkililerinin “hizmetin gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir
ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgileri içeren”
harcama talimatını vermesiyle başlamaktadır2. İhale onay belgesi ve onay belgesi de harcama talimatı
niteliğindedir. 5018 sayılı Yasa hükümlerine göre harcama talimatını vererek harcama sürecini
başlatan harcama yetkilileri,
1- Sadece harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile
diğer mali mevzuata uygun olmasından, (harcama yetkililerinin, harcamanın yapılmasından ve
mevzuata uygun olmamasından kaynaklanan herhangi bir sorumlulukları bulunmamaktadır.)
2- Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından,
2 5018 sayılı Yasanın 32 nci maddesi
4
sorumludur.
Yasa hükümlerine göre harcama yetkilileri sadece verdikleri harcama talimatlarında yukarıda
belirtilen hususları araştırmakla ve sağlamakla yükümlüdürler.
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar’ın 11 inci maddesine göre, “Ön mali
kontrol sonucunda uygun görüş verilip verilmemesi, danışma ve önleyici niteliği haiz olup, mali karar
ve işlemlerin harcama yetkilisi tarafından uygulanmasında bağlayıcı değildir.
Mali karar ve işlemlerin ön mali kontrole tabi olması ve ön mali kontrol sonucunda uygun
görüş verilmesi, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin sorumluluğunu ortadan
kaldırmaz.” hükmü getirilmiştir. Bu ifade harcama yetkililerinin sorumluluğu konusunda Kanunda
belirtilen sorumluluk anlayışını aşan bir ifadedir ve Kanuna aykırıdır.
VII. BİRLEŞEMEYECEK GÖREVLER İLE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER
HUSUSLAR
5018 sayılı Kanunun 5436 sayılı Kanunla değişik 60 ıncı maddesi uyarınca harcama yetkilisi
ve muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez.
Mali hizmetler biriminde ön mali kontrol görevini yürütenler mali işlem sürecinde görev
alamazlar.
Harcama yetkilisinin kanuni izin, hastalık, geçici görev, disiplin cezası uygulaması, görevden
uzaklaştırma ve benzeri nedenlerle geçici olarak görevinden ayrılması halinde ilgili harcama biriminin
harcama yetkilisi vekaleten görevlendirilen kişidir.
Kanunların verdiği yetkiye istinaden yönetim kurulu, icra komitesi, komisyon ve benzeri kurul
veya komite kararıyla yapılan harcamalarda, harcama yetkisinden doğan sorumluluk kurul, komite
veya komisyona ait olur.
VIII. İHALE YETKİLİSİ
4734 sayılı Kamu İhale Kanun’unun 4 üncü maddesinde ihale yetkilisi, “idarenin, ihale ve
harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri
yapılmış görevlileri” olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle 5018 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerde
harcama yetkilisi aynı zamanda ihale yetkilisi olacaktır.
Belediyelerde de harcama yetkilisi ihale yetkilisi olacaktır. Yukarıda anıldığı şekliyle belediye
başkanı harcama yetkilisi olursa aynı zamanda ihale yetkilisi olacaktır. Bunun dışında belediye
başkanları, sadece bütçelerinde yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödenek karşılık gösterilerek yapılan
ihaleler ile temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanılarak yapılan ihalelerde ihale
yetkilisi olacaklardır.

kaynak: mali klavuz dergisi

Erkan Karaarslan, Maliye Başmüfettişi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.