Devlet Memuru

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Muhasebe-11

26 Mart 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29307

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine “Tasfiye İşletme Müdürü,” ibaresinden sonra gelmek üzere “İşletme Müdür Yardımcısı,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasının birinci cümlesine “12,” ibaresinden sonra gelmek üzere “13/A,”, üçüncü cümlesine “ihtiyaç giderilinceye kadar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “dördüncü ve beşinci hizmet bölgesinde görev yapan personel hariç” ibaresi eklenmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “Çalışma süresini dolduran personel, 12 ve 16 ncı” ibaresi “Çalışma süresini dolduran personel, 12, 13/A, 16 ve 25 inci” olarak değiştirilmiş, yedinci fıkrasının son cümlesi ile sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Dedektör Köpek İdarecisi, X-Ray Operatörü ve Gemi Arama Eğiticisi olarak görevlendirilenler, sağlık ve can güvenliği mazereti bulunanlar, bu Yönetmeliğin 13/A, 14, 15 ve 16 ncı maddeleri uyarınca ataması yapılanlar, görevden uzakta iken göreve iade edilenlerden bölge hizmet süresi dolu olanlar, 657 sayılı Kanunun 72 nci maddesi uyarınca kullanılan aylıklı izin ile her türlü aylıksız izinlerini kullanıp göreve başlayanlardan halen görevli oldukları hizmet bölgesi çalışma süresini dolduran veya yer değiştirme dönemi hesap tarihi itibariyle hizmet süresini tamamlayacak olanlardan ücretsiz izin kullanmaları nedeniyle bölge hizmet süresi eksik kalanların, ücretsiz izin dönüşü eksik kalan sürelerini tamamlamalarını müteakip yapılacak atamalarında ve bu fıkra kapsamında ataması yapılanların eşlerinin atamalarında yer değiştirme dönemi beklenilmez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “başlayış tarihleri arasında geçen süreler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile hastalık izni kullanmak suretiyle geçirilen süreler” ibaresi eklenmiş, aynı maddeye aşağıdaki sekizinci fıkra eklenmiştir.

“Ek-1 sayılı cetvelde yer alan beşinci hizmet bölgesi için ilave çalışma sürelerinin her bir yılına ek bir puan verilir.”

“(8) Hizmet bölgesi dışında başka bir idarede geçici olarak görevlendirilen süreler hizmetin geçirildiği yerden puanlandırılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Yer değiştirme suretiyle atama işlemleri e-atama yoluyla aşağıdaki ilkeler çerçevesinde yapılır:

a) Yer değiştirme döneminde, atamaya tabi tutulacak personel ve atama yapılacak hizmet alanlarının kontenjan sayıları, Kurulca tespit edilerek bilgisayar programına veri girişi sağlanır.

b) Kurul kararı ile görev yeri belirlenenlerin atamaları öncelikle yapılır. Daha sonra, beşinci hizmet bölge süresini tamamlamamış olanlardan kontenjan sayısı kadar personel puan ve tercih üstünlüğüne göre e-atama ile beşinci hizmet bölgesine atanır.

c) (b) bendinde yer alan personelden kontenjan sayısı nedeniyle atanamayanlar ile beşinci hizmet bölge süresini tamamlamış diğer personelin atamaları, hizmet puanı esas alınarak unvan bazında oluşturulan sıralamaya göre (d) ve (e) bentleri çerçevesinde birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü hizmet bölgelerine yapılır.

ç) Sadece bir hizmet bölgesine atanabilecek durumda olanlar için, bu sayı kadar kontenjan program tarafından rezerve olarak tutulur ve (b) ile (c) bentlerinde yer alan usule göre yerleştirmeler yapılır.

d) Bir hizmet bölgesine atanacak personelin görev yapacağı hizmet alanının belirlenmesinde, hizmet puanı daha yüksek olanların tercihlerine, tercihlerine yerleşememesi halinde ise A tipi hizmet alanlarından başlayarak, diğer boş kontenjanlar dâhilinde alt tip sırası yerleştirme önceliğine göre atama işlemlerinin gerçekleştirilmesi esastır.

e) Tercihte bulunmayan personelin hizmet puanı üstünlüğü, atanmaları esnasında öncelik hakkı teşkil etmez. Bu personel tercihte bulunanların atamaları gerçekleştikten sonra puanı en düşük olandan başlanarak C birim alt tipinin alt tip sırası en düşük olan hizmet alanından itibaren, diğer boş kontenjanlar dâhilinde alt tip sırası yerleştirme önceliğine göre atanır.

(2) 12, 13/A, 14, 15, 16, 20 ve 25 inci maddeler ile 8 inci maddenin üçüncü ve yedinci fıkraları ile bölge amiri, müdür yardımcısı ve üstü unvanlarda görev yapanlar, Dedektör Köpek İdarecileri, X-Ray Operatörleri, Gemi Arama Eğiticileri, tüm hizmet bölgelerindeki çalışma sürelerini dolduranlar ve 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 15 inci maddesi kapsamında değerlendirilenler ile görevden uzakta iken bölge hizmet süresini dolduran personelden göreve iade edilenler ile 657 sayılı Kanunun 72 nci maddesi uyarınca kullanılan aylıklı izin ile her türlü aylıksız izinlerini kullanıp göreve başlayanlardan halen görevli oldukları hizmet bölgesi çalışma süresini dolduranlar e-atamaya tabi tutulmaz. Bunların atanacağı yerin tespit işlemleri puan üstünlüğü dikkate alınmadan idarenin ihtiyacı ve tercihlere göre Kurulca yerine getirilir.

(3) Personelin hizmet puanlarının eşit olması halinde sırasıyla beş, dört, üç ve ikinci bölgede görev yapan personele, her iki personelin aynı bölgede görev yapması halinde yaşı büyük olana öncelik verilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mazeret grupları

MADDE 12 – (1) Aşağıda belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi ve ilgililerin de talebi halinde; çalışma süresini doldurmuş personel yerlerinde bırakılabilir; çalışma süresini tamamlamayan personel farklı hizmet bölge ve alanlarına atanabilir.

a) (A) Sağlık mazereti,

b) (B) Aile birliği mazereti,

c) (C) Can güvenliği mazereti.

(2) Mazeretlerin değerlendirilmesinde; sağlık, aile birliği ve can güvenliği öncelik sırası esas alınır.

(3) Mazeretleri nedeniyle yeri değiştirilecek olanların atamaları öncelikle; aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanına, bu şekilde mazeretin karşılanamaması veya görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde ise başka bir hizmet bölgesinde ihtiyaç duyulan ve mazeretinin karşılanabileceği bir hizmet alanına atanabilir. Mazeretleri nedeniyle yeri değiştirilenlerden bölge hizmet süresi dolu olanların, mazeretlerinin ortadan kalkması halinde ayrıldığı bölgedeki eksik kalan çalışma süresi tamamlattırılır.

(4) Sağlık ve aile birliği mazeretleri nedeniyle, başka hizmet bölgesi veya alanına atanan ya da yerinde bırakılan memurlardan bölge hizmet süresi dolu olanlar, mazeretlerinin devam ettiğini her yıl Ocak ayından itibaren alacağı belge ile belgelendirmek ve Mart ayının sonuna kadar Başkanlığa göndermek zorundadırlar. Kurul, gönderilen belgeleri her yıl yeniden değerlendirir. Mazeretlerine ilişkin bilgi ve belgeleri göndermeyenlerin mazeret hallerinin ortadan kalktığı kabul edilerek, buna göre işlem yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mazerete dayalı yer değiştirme esasları

MADDE 13 – (1) Mazeretlerin belgelendirilmesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

a) Sağlık mazeretine dayanarak yer değişikliği; memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde ya da görev yerinin değişmesi halinde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir.

b) Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği, memurun;

1) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkânının olmaması veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere atanması suretiyle yapılabilir.

2) Eşlerin her ikisinin de Bakanlıkta çalışıyor olması halinde, Bakanlığın daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yere atanması suretiyle yapılabilir.

3) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere atanması suretiyle yapılabilir.

4) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere atanması suretiyle yapılabilir.

5) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere atanması suretiyle yapılabilir. Ancak, bu hüküm beşinci ve dördüncü hizmet bölgesine atanacakların bu bölgelerin ihtiyacını karşılamaması durumunda bu bölge hizmet sürelerini tamamlamayanlar için uygulanmaz.

6) Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme veya yerinde kalma isteğinde bulunan memur, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı ya da yerinde kalmayı talep ettiği yerde eşinin kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ya da birinci fıkranın (b) bendinin (4) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca yer değiştirme başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan vukuatlı nüfus kayıt örneğinin de eklenmesi gerekir.

c) Can güvenliği mazeretine bağlı yer değişikliği;

1) Memurun can güvenliği mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağının mahkeme kararı veya valilik makamından alınacak belgeyle belgelendirmesi gerekir.

2) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan memur, aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanına, görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde ise diğer hizmet bölgelerine atanabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 13/A maddesi eklenmiştir.

“Engellilik durumuna bağlı yer değişikliği

MADDE 13/A – (1) İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.

(2) Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kadro imkânları ve hizmet ihtiyacı dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.

(3) Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.

(4) Engellilik durumu devam ettiği sürece istek dışında memurun yeri değiştirilmez. Bölge hizmet süresini tamamlayanlardan Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde engellilik durumunun devam ettiğine ilişkin eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu talep edilebilir. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde geçen “özür” ibaresi “mazeret” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Memurun kadrosunun bulunduğu yerin bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir.

a) 657 sayılı Kanunun 102 nci, 103 üncü ve 104 üncü maddelerinde öngörülen izinlerin tamamı ile 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin bölge hizmet süresinin toplam altı ayı geçmeyen kısmı,

b) Aynı hizmet bölgesi içinde yapılan naklen atamalarda eski görevinden ayrılış ve yeni görevine başlayış tarihleri arasında geçen süreler,

c) Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,

ç) Hizmet bölgesi dışında geçirilen, yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,

d) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen süreler, kurs, konferans, seminer ve toplantılarda geçen süreler.

(2) Aşağıda gösterilen sürelerin tamamı, bu hizmetlerin geçirildiği yerin hizmet bölgesi çalışma süresinden sayılır.

a) Yılda toplam 90 günü aşan geçici görev süreleri,

b) Aynı unvanda aday memur olarak geçen süreler,

c) Başka yerdeki bir görevin vekaleten gördürülmesi halinde bu sürelerin tamamı,

ç) Yer değiştirmeye tabi bir personelin, hizmet bölgesi dışında yer değiştirmeye tabi olmayan bir görevi geçici olarak veya vekâleten yürütmesi halinde, bu şekilde geçen hizmet süreleri,

d) Yer değiştirmeye tabi olmayan bir personelin, yer değiştirmeye tabi bir görevi geçici olarak veya vekâleten yürütmesi halinde, bu şekilde geçen hizmet süreleri,

e) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde geçen sürelerin tamamı.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

“c) Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilen memurların yurtdışında geçirdiği süreler.”

“e) 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin bölge hizmet süresinin toplam altı ayı geçen kısmı.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının giriş cümlesinde geçen “özür” ibaresi “mazeret” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Bu duyuru üzerine, 8 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında çalışma süresini doldurmadan yer değiştirmeye tabi tutulacak personel ve çalışma süresini tamamlayarak yer değiştirmeye tabi tutulacak personel ile mazeretlerine binaen tercihte bulunacak personel, Ek-4 formu doldurarak, varsa mazeret belgeleriyle birlikte her yılın en geç Mart ayı sonuna kadar bağlı bulundukları bölge müdürlükleri kanalıyla Başkanlığa gönderirler.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mazeret gruplarına dayanarak yer değiştirme suretiyle ataması yapılanlar ile yerinde bırakılanlardan, mazeret belgelerinin gerçek dışı düzenlendiği tespit edilenlerin atamaları veya yerlerinde bırakılma onayları iptal edilerek, yer değiştirme dönemi beklenmeksizin başka hizmet bölgesi ve alanlarına atamaları gerçekleştirilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında geçen “yürürlük” ibareleri “7/7/2012” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında geçen “Yürürlük tarihinden önce, 7 nci maddenin birinci fıkrasının” ibaresi “7/7/2012 tarihinden önce, 7 nci maddenin birinci fıkrasının” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye altıncı fıkra eklenmiştir.

“(5) Bu fıkranın yürürlük tarihinden önce yer değiştirmeye tabi geçen hizmetler bu fıkranın değişikliğinden önceki hükme göre, bu fıkranın yürürlük tarihinden itibaren yer değiştirmeye tabi geçen hizmetler Ek-3 Hizmet Puanı Tespit Formuna göre puanlandırılır.

(6) Ek-1 sayılı cetvelde yer alıp, bu fıkranın yürürlük tarihi itibariyle hizmet bölgesi değiştirilen hizmet alanlarında, yürürlük tarihinden önce yer değiştirme suretiyle atamaya tabi geçen hizmetler, bu fıkranın yürürlük tarihinden önceki Ek-1 sayılı cetvelde yer alan hizmet alanlarının dâhil olduğu hizmet bölgelerinde geçmiş sayılır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “yürürlükten” ibareleri “7/7/2012 tarihinden” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki üçüncü ve dördüncü fıkralar eklenmiştir.

“(2) 7/7/2012 tarihinden önce tabi olduğu hizmet bölgesinin çalışma süresi eksik olanlar ise bu sürelerini bulundukları yerde tamamladıktan sonra, aynı hizmet bölgesi içinde başka bir hizmet alanına, başka hizmet alanı bulunmaması halinde başka hizmet bölgesine atanırlar.

(3) Bu fıkranın yürürlük tarihi itibariyle bölgesi değişen hizmet birimlerinde ve EK-1 sayılı cetvelden çıkartılan bağlantı idarelerde görev yapanlar, halen görev yaptığı hizmet biriminin yürürlükten önce tabi olduğu hizmet bölgesinden sayılmak üzere, eksik kalan hizmet süresi kadar çalıştıktan sonra başka bir hizmet alanına atanırlar.

(4) Bu Yönetmeliğin EK-1 sayılı cetvelinde yer alan beşinci hizmet bölgesinde, bu fıkranın yürürlük tarihinde görev yapanlardan e-atama suretiyle görev yeri tespit edilenlerin ilk atamaları yazılı talepleri olmaması halinde, yapılan değişiklik ile beşinci hizmet bölgesinden dördüncü hizmet bölgesine aktarılan idarelere yapılmaz.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin geçici 7 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 8 inci madde eklenmiştir.

“Hizmet puanı değerlendirmesi

GEÇİCİ MADDE 8 – (1) İpekyolu ve Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde görev yapan personelden, hizmet binasının taşınamaması nedeniyle Habur gümrük sahası veya Gürbulak gümrük sahasında fiilen görev yapanların bu sürelere ilişkin hizmet puanları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beşinci hizmet bölgesinin C birim alt tipinden değerlendirilir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 9 uncu madde eklenmiştir.

“Emeklilik hükmü

GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Bulunduğu hizmet bölgesinin çalışma süresini tamamlayanlardan 30/9/2015 tarihine kadar emekli olmaları şartıyla yerinde bırakılanlar, emekli olma isteğinden sarfınazar etmeleri halinde yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin atamaya tabi tutulurlar.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin eki EK-1 sayılı cetvel ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin eki EK-3 sayılı “GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNE ESAS HİZMET PUANI TESPİT FORMU” ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin eki EK-4 sayılı “YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA İSTEK FORMU” ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 25 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 26 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

7/7/2012

28346

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

9/5/2013

28642

Ekler için tıklayınız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.