KARİYERKariyer Yargı Kararları

Emekli Olan Memurun Yeniden Atanma İsteminde İdarenin Takdir Yetkisi

Özeti : Eskişehir Elektrik Dağıtım Müessesesinde memur olarak çalışmakta iken kendi isteği ile emekliye ayrılan davacının yeniden atanmak için yaptığı başvurunun, açıktan atanma istemi niteliğinde olduğu, idarece reddinde de hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Danıştay 12. Dairesinin 14.11.2011 tarih ve E:2009/7426, K:2011/5834 sayılı Kararı.

Temyiz İsteminde Bulunan (Taraflar) : 1-(Davalı) … Elektrik Dağıtım A.Ş. Vekili : Av. … 2-(Davacı) … Vekili : Av. …

İsteğin Özeti : Eskişehir 1. İdare Mahkemesince Danıştay Onikinci Dairesinin 3.2.2009 günlü, E:2007/2370 K:2009/369 sayılı bozma kararına uyularak dava konusu işlemin iptali manevi tazminat isteminin reddi yolunda verilen 14.5.2009 günlü, E:2009/258, K:2009/236 sayılı kararın davalı idare ve davacı tarafından dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir,

Davalı İdarenin Savunmasının Özeti : Savunma verilmemiştir.

Davacının Savunmasının Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : N.Başak Mahmat

Düşüncesi : Davacı ve davalı idarenin temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı : Gülen Aydınoğlu

Düşüncesi :İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava, Eskişehir Elektrik Dağıtım Müessesesinde memur olarak görev yapmakta iken isteği ile 16.6.2004 tarihi itibariyle emekliye ayrılan davacının, yeniden göreve atanma istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 17.7.2006 günlü işlemin iptali ile 2.000 TL manevi tazminata hükmedilmesi istemiyle açılmıştır.

Eskişehir 1. İdare Mahkemesinin 14.5.2009 günlü, E:2009/258, K:2009/236 sayılı kararıyla; davacının 4046 sayılı Kanunun getirdiği fazla ikramiye hakkından yararlanmak üzere emekliye ayrıldığı, ancak 4046 sayılı Kanunun 24. maddesi uyarınca fazla ikramiye hakkından yararlanamayacağının bildirilmesi üzerine tekrar göreve dönme talebi ile kuruma başvuruda bulunduğu, davalı idarenin emekli olmuş personelin açıktan atama koşullarını değerlendirmek suretiyle işlem tesis etmesi gerekirken aksi yönde tesis ettiği dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, öte yandan bu kararın davacının eski görevine atanmasını gerektiren bir karar niteliğinde bulunmadığı, manevi tazminat koşullarının ise bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, 2.000 TL manevi tazminat isteminin ise reddine karar verilmiştir.

Davalı idare, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığını, davacı ise; eski görevine atanmasını gerektiren bir karar niteliğinde bulunmadığı ibaresinin yerinde olmadığını ve manevi tazminat isteminin kabulü gerektiğini öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının aleyhlerine olan kısımlarının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedirler.

Dosyanın incelenmesinden, Eskişehir Elektrik Dağıtım Müessesesinde memur olarak görev yapmakta iken 16.6.2004 tarihinde verdiği dilekçe ile 16.6.2004 tarihi itibariyle emekliye ayrılmak istediğini belirten ve emekliye sevki uygun görülen davacının, 4046 sayılı Kanunun getirdiği fazla ikramiye hakkından yararlanmak üzere emekliye ayrıldığı ancak belirtilen süre içinde emekli olmadığı gerekçesi ile 4046 sayılı Kanunun 24. maddesi uyarınca fazla ikramiye hakkından yararlanamaması üzerine yeniden göreve atanma istemiyle yaptığı başvurunun davalı idarece reddedilmesi üzerine anılan işlemin iptali ve 2.000 TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmesi istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Olayda, davacının emeklilik hizmet süresini doldurduğu ve 4046 sayılı Kanunun getirdiği fazla ikramiye hakkından yararlanmak üzere 16.6.2004 tarihinden itibaren emekliye ayrılmak istemiyle davalı idareye yaptığı başvuru üzerine 16.6.2004 günlü olurla emekliye sevki uygun görülmüş ve fazla ikramiye hakkından yararlanarak emekli aylığı bağlanmış, ancak sonrasında yapılan inceleme neticesinde 4046 sayılı Kanunun getirdiği fazla ikramiye hakkından yararlanmak için 15.4.2004 ile 15.6.2004 tarihleri arasında emeklilik talebinde bulunması gerekirken 16.6.2004 tarihinde emeklilik dilekçesi verdiği ve bu tarihte emekli olduğu, belirtilen süre içinde emekli olmadığı gerekçesi ile 4046 sayılı Kanunun 24. maddesi uyarınca fazla ikramiye hakkından yararlanamayacağının anlaşılması üzerine, emeklilik işleminin geri alınarak göreve iadesini istediği, bu istemin reddi üzerine işbu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Davacının emekliye ayrılması sürecinde idarenin herhangi bir yanıltmasının söz konusu olmadığı, davacının kendi isteği ile emekliliğini talep ettiği ve emekli aylığı almaya hak kazandığı, göreve iade başvurusunun değerlendirildiği tarih itibarıyla bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik aylığı alan kişi durumunda bulunan davacının açıktan ataması konusunda idarenin takdir yetkisi bulunduğu, yargı kararı ile bu yetkiyi kullanma hususunda zorlanamayacağı, bu nedenle dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı görülmüştür.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin reddi, davalı idarenin temyiz isteminin ise kabulüyle Eskişehir 1. İdare Mahkemesince verilen 14.5.2009 günlü, E:2009/258, K:2009/236 sayılı kararın; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen nedenler gözetilmek suretiyle yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine 14.11.2011 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

AZLIK OYU

Eskişehir Elektrik Dağıtım Müessesesinde memur olarak görev yapmakta iken 16.6.2004 tarihinde emekliye ayrılan davacı, bu tarih itibariyle emekli statüsüne geçmiş bulunduğundan, emeklilik işlemi geri alınmadıkça veya iptal edilmedikçe davacının eski görevine iade edilmesi mümkün değildir.

Dolayısıyla, davacının durumunun emeklilerin yeniden hizmete alınması kapsamında açıktan atama koşulları içerisinde değerlendirilmesi gerekir. Bu bağlamda, 5335 sayılı Kanunun 30. maddesi kapsamında idarenin açıktan atama konusunda bağlı yetki içinde olduğu hususu dikkate alındığında, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Bu nedenle, Eskişehir 1. İdare Mahkemesinin 14.5.2009 günlü, E:2009/258, K:2009/236 sayılı kararının iptale ilişkin kısmının bu gerekçe ile bozulması gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına katılmıyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.