Damga Vergisi KanunuGÜNCEL HABERLERVERGİ MEVZUATI

Damga Vergisi Taksitlendirilir mi?

muhasebe-4

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Sayı     :90192509-220.05-1281428/12/2015
Konu :Tecil ve Taksitlendirme

Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden, ihale kararına ait damga vergisi ve sözleşme damga vergisinin yüklenicinin talebiyle vergi dairesi tarafından tecil edilerek taksitlendirilmesi nedeniyle bu tecil ve taksitlendirmeye ilişkin belgeler ile tahakkuk fişlerinin, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri konulu 24 Sıra Nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinin 6 ncı maddesinde yer alan taahhüt dosyasında bulunması gereken belgelerden “Damga vergisinin yatırıldığına ilişkin alındının onaylı örneği veya tahsil edildiğine ilişkin harcama birimince onaylı yazı” yerine işleme konulup konulamayacağı hususunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri konulu 24 Sıra Nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinin “Taahhüt dosyasında bulunması gereken belgeler” başlıklı 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendinde, ihale usulüyle yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ödemelerde, damga vergisinin yatırıldığına ilişkin alındının onaylı örneği veya tahsil edildiğine ilişkin harcama birimince onaylı yazının ödeme belgesine bağlanması gerektiğine ilişkin hükme yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinde; “Birden fazla kişi tarafından imza edilen kâğıtlara ait vergi ve cezanın tamamından imza edenler müteselsilen sorumludurlar. Bunlar arasında vergiden müstesna olanların bulunması Damga Vergisinin noksan ödenmesini gerektirmez.

Damga Vergisinden muaf kuruluşlarca kişilerin (1) sayılı tabloda yer alan işlemleriyle ilgili olarak düzenlenen ve sadece bu kurumların imzasını taşıyan kâğıtlara ait verginin tamamı kişiler tarafından ödenir. Ancak bu kâğıtlara ait verginin hiç ödenmemesi veya noksan ödenmesi halinde vergi ve cezanın tamamından kişilerle birlikte kurumlar müteselsilen sorumludurlar.” hükmü ile 44 Seri Numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin Genel bütçeli dairelerle kişiler arasında düzenlenen kâğıtlara ilişkin damga vergisi uygulaması başlığı altında; “Genel bütçeli daireler ile kişiler arasında düzenlenen kâğıtlara (ihale kararları hariç) ait damga vergisi, anılan dairece kağıdın mahiyeti ve nispi veya maktu vergi tutarını gösteren formüle edilmiş bir yazıyla, kişinin tabi olduğu ödeme usulüne bakılmaksızın, kişiler tarafından, kâğıdın düzenlenmesinden önce peşin olarak, genel bütçeli idarelere hizmet veren saymanlıklara veya mükellefin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine makbuz karşılığı ödenir. Ayrıca, verginin ödendiğine dair mükellefçe getirilecek makbuzun aslının ilgili iş kâğıdına bağlanması, makbuzun onaylı bir örneğinin ilgiliye verilmesi ve düzenlenen makbuza da verginin hangi işe ve kâğıda ait olduğuna dair bilginin yazılması gerekmektedir.

Genel bütçeli daireler tarafından alınan ihale kararlarına ait damga vergisinin, ihale kararının müteahhide tebliğinden itibaren en geç 15 gün içinde, verginin mükellefi olan müteahhitlerce, genel bütçeli idarelere hizmet veren saymanlıklara veya mükellefin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, ihale kararının tebliğinden itibaren en geç 15 gün içinde, beyanname verilmeksizin, makbuz karşılığı ödenmesi gerekmektedir.” hükümleri dikkate alındığında; idare tarafından, ihale kararına ve sözleşme bedeline ait damga vergisinin ödendiğine ilişkin makbuzun, ihaleye dair sözleşmeyi imzalayacak yükleniciden aranmaması durumunda, verginin ödenmemesi veya eksik ödenmesinden dolayı idarenin müteselsil sorumluluğu bulunmaktadır.

Ayrıca, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun “Tecil” başlıklı 48 inci maddesinde, “Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunun çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla, alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca; amme alacağı 36 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabilir.”

hükmü yer almaktadır.

Konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 11/12/2015 tarihli ve 118550 sayılı yazıda; muaccel hale gelmiş bir amme alacağının 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi gereğince tecil edilmiş olması halinde, bu amme alacağının muacceliyetten çıkarılarak taksitler halinde ödenmesi imkanına kavuşturulduğu, dolayısıyla alacağın vadesi ötelenerek kısım kısım tahsil edildiğinden bahisle ihale kararına veya sözleşmeye ait damga vergisinin taksitlendirildiğine dair ilgili vergi dairesinin yazısının Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri konulu 24 Sıra Nolu Genel Tebliğin 6 ncı maddesinde yer alan taahhüt dosyasında bulunması gereken belgelerden “Damga vergisinin yatırıldığına ilişkin alındının onaylı örneği veya tahsil edildiğine ilişkin harcama birimince onaylı yazı” yerine kabul edilmesinin mümkün bulunmadığı belirtilmiştir.

Bu çerçevede, yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda; Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri konulu 24 Sıra Nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinin “Taahhüt dosyasında bulunması gereken belgeler” başlıklı 6 ncı maddesinde yer alan, “Damga vergisinin yatırıldığına ilişkin alındının onaylı örneği veya tahsil edildiğine ilişkin harcama birimince onaylı yazı” yerine ihale kararına veya sözleşmeye ait damga vergisinin tecil edilerek taksitlendirildiğine ilişkin vergi dairesi yazısının kabul edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

Ertan ERÜZ
Bakan a.
Genel Müdür V.

DAĞITIM :

5018 Sayılı Kanuna Ekli (I) Sayılı Cetvelde Yer Alan Kamu İdarelerine
81 İl Valiliğine (Defterdarlık)
Merkez Saymanlık Müdürlüklerine

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.