Bütçe MevzuatıGÜNCEL HABERLERMALİYE MEVZUATI

CARİ HARCAMALARIN KONTROL ALTINDA TUTULMASINA YÖNELİK PROJE VE İŞLERİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Muhasebe-5
CARİ HARCAMALARIN KONTROL ALTINDA TUTULMASINA YÖNELİK PROJE VE İŞLERİN
DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
Amaç
Madde 1‐ (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi Programının Cari
Harcamaların Kontrol Altında Tutulması Bileşeni Çerçevesinde Kamu idarelerince yürütülecek proje
ve işlerinin; başvuru, değerlendirme, kabul, izleme ve sonuçlandırılmasına ilişkin hususları
düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2‐ (1) Bu Usul ve Esaslar, Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan ödenekten, Kamu
Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi Programının Cari Harcamaların Kontrol Altında Tutulması Bileşeni
çerçevesinde merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve bunlara bağlı döner sermaye
işletmelerince yürütülecek proje ve işlerin desteklenmesine ilişkin esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3‐ (1) Bu Usul ve Esaslar, 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (E) işaretli
cetvelin 89 sıra sayılı hükmüne istinaden düzenlenmiştir.
Tanımlar
Madde 4‐ (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen,
a) Bakan: Maliye Bakanı’nı
b) Bakanlık: Maliye Bakanlığı’nı,
c) Başvuru Dokümanı: Proje ve işe sağlanacak desteğinde değerlendirilebilmesi için proje ve işin
konusu ve amacı, başarı ölçütleri, bilimsel ve teknolojik niteliği, iş planı, proje yönetimine yönelik
bilgiler ve cari harcamaların rasyonelleştirilmesi açısından yapması beklenen katkı ile tahmini maliyet
tablolarını içeren dokümanı,
ç) Destek Bütçesi: Bakanlık bütçesinin 12.01.31.00‐01.1.2.40‐1‐05.2 tertibinde yer alan ödeneği,
d) Genel Müdür: Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü’nü,
e) Genel Müdürlük: Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nü,
f) İdare: Proje ve işin sahibi İdareyi,
ifade eder.
Destek Başvurusu
Madde 5‐ (1) İlgili İdare tarafından hazırlanan proje ve işlere ilişkin başvuru dokümanı (Ek‐1) bir
üstyazı ekinde Genel Müdürlüğe resmi yazıyla iletilir.
(2) Proje ve işin öngörülen maliyetinin bir kısmı veya tamamı için destek talebinde bulunulabilir.
(3) Başvuru döneminde fiilen başlamış bir proje ve iş için de başvuruda bulunulabilir.
(4) Yapılan değerlendirme neticesinde aynı İdarenin farklı konulara ilişkin birden fazla proje ve işi için
destek verilebilir.
Ön değerlendirme
Madde 6‐ (1) Önerilen proje ve iş, genel şekil şartlarına uygunluk bakımından değerlendirilir. Uygun
bulunmayan ve/veya eksik bilgi‐belge içeren projeler değerlendirmeye alınmaz. Ancak ilgili İdareden
eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması istenebilir.
Genel Değerlendirme ve Desteklenecek Proje ve İşlerin Belirlenmesi
Madde 7‐ (1) Genel Müdürlüğe ulaştırılan ve ön değerlendirme sürecini geçen proje ve iş teklifleri,
İdarelerin cari harcamalarını azaltıcı, tasarruf ve etkinlik sağlayıcı nitelikte olma ölçütleri esas alınarak
ilgili Maliye Uzmanı veya Maliye Uzman Yardımcısı, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel
Müdür tarafından birlikte değerlendirilir.
(2) Genel Müdürlükçe gerek görülmesi halinde proje ve iş hakkında ayrıntılı bilgi alınması amacıyla
ilgili İdare temsilcileri ile toplantı düzenlenebilir.
(3) Değerlendirme neticesinde Kamu İdarelerine model oluşturacak proje ve işlere öncelik verilmek
üzere proje ve işin desteklenmesi hususu Bakan onayına sunulur. Alınan Bakan onayı çerçevesinde
uygun görülen proje ve işlere destek sağlanır.
(4) Genel değerlendirme sonucu alınan Bakan onayı çerçevesinde desteklenmesine karar verilen
proje ve işlere ilişkin duyuru Genel Müdürlük internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna açıklanır.
Desteklenmesi uygun görülmeyen proje ve iş teklifleriyle ilgili ayrıca bildirim yapılmaz.
Proje ve İşin Desteklenmesi
Madde 8‐ (1) Desteklenmesine karar verilen proje ve işlere ilişkin ödenek, ihtiyaca göre defaten veya
proje ve işin uygulama aşamaları dikkate alınarak belirli dönemler halinde destek bütçesinden ilgili
İdarenin bütçesine aktarılır ya da ilgili İdareye ödenir.
(2) Destek ödeneğinden tahsis edilen tutarlar ilgili İdare tarafından İdarenin tabi olduğu mevzuat
çerçevesinde kullanılır.
(3) Destek ödeneğinden tahsis edilen tutarlar ilgili İdarece sadece proje ve işin hedeflerinin
gerçekleştirilmesini sağlayacak faaliyetlerde kullanılır.
Proje ve İşlerin Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Açıklanması
Madde 9‐ (1) Proje ve işin bitiminden itibaren üç ay içerisinde projenin sonuçlarını içeren bir rapor
hazırlanarak Bakanlığa gönderilir.
(2) İdareler açısından model teşkil edecek nitelikteki proje ve işlerin sonuçları Bakanlık tarafından
diğer İdarelerle paylaşılabilir veya diğer İdareler tarafından da uygulanması teşvik edilebilir.
(3) Destek bütçesinden katkı sağlanan proje ve işlere ilişkin uygulama sonuçları gerek görülmesi
halinde kamuoyu ile paylaşılabilir.
Yürürlük
Madde 10‐ Bu Usul ve Esaslar, 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 11‐ Bu Usul ve Esas hükümlerini Bakanlık yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.