Kamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Benzer iş tanımının katılımı daraltıcı şekilde özel sektöre yapılan iş veya benzer işi kapsamayacak ve dar bir şekilde düzenlenemeyeeceği

baraj-8

Toplantı No: 2016/017
Gündem No: 11
Karar Tarihi: 07.03.2016
Karar No: 2016/UH.I-736
Şikayetçi:
Ekonorm Çevre İş Sağlığı Ve Güvenliği Ölçüm Hizmetleri Mühendislik Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi

İhaleyi Yapan Daire:

Muğla Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tesisler Daire Başkanlığı

Başvuru Tarih ve Sayısı:

05.02.2016 / 7737

Başvuruya Konu İhale:

2015/180351 İhale Kayıt Numaralı “Çevre Danışmanlık” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Ekonorm Çevre İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçüm Hizmetleri Mühendislik Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi,

Güvenevler Mah. Yeşilyurt Sokak No: 3/4 Çankaya/ANKARA

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tesisler Daire Başkanlığı,

Muslihittin Mahallesi İdris Karazeybek Sokak No: 2 C 48000 Menteşe/MUĞLA

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/180351 İhale Kayıt Numaralı “Çevre Danışmanlık” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tesisler Daire Başkanlığı tarafından 11.01.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Çevre Danışmanlık” hizmeti alımı ihalesine ilişkin olarak Ekonorm Çevre İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçüm Hizmetleri Mühendislik Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketinin 25.01.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.01.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 05.02.2016 tarih ve 7737 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.02.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2016/381 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, bahse konu ihalenin İdari Şartnamesi’nin 7.6’ncı maddesinde benzer iş olarak “Yüklenici firma 21.11.2013 tarih ve 28828 sayılı R.G.’de yayınlanan Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkındaki Yönetmeliğine göre Kamu Kurumlarına ait en az 5 (beş) adet Kentsel Atıksu Arıtma Tesisinin en az 6 (altı) ay boyunca danışmanlığını yaptığına dair iş deneyim belgesi sunacaktır.”

düzenlemesinin yer aldığı, söz konusu düzenleme uyarınca bünyelerinde kentsel arıtma tesisleri bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı Kapıkule, Hamzabeyli, Cilvegözü, Nusaybin, Habur ve Sarp Gümrük kapılarına verilen çevre danışmanlık hizmetlerine ilişkin iş deneyim belgesinin sunulduğu,

Ancak kendilerine tebliğ edilen ihale komisyonu kararında firmalarının teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olarak “21.11.2013 tarih ve 28828 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkındaki Yönetmeliğe göre kamu kurumlarına en az 25 adet kentsel atıksu arıtma tesisinin en az 6 ay boyunca danışmanlığını yaptığına dair iş deneyim belgesi sunulacaktır” düzenlemesinin gösterildiği,

İdareye; Su Kirliliği Yönetmeliği ve Kentsel Atıksu Yönetmeliği’nde “Kentsel atıksu: Evsel atıksu ya da evsel atıksuyun endüstriyel atıksu ve/veya yağmur suyu ile karışımını ifade eder” şeklinde tanımlandığı, bu kapsamda sunulan iş deneyim belgesinde gümrük kapılarına ait 6 adet atıksu arıtma tesisinde yağmur sularının da arıtma sistemine dahil olduğu ve söz konusu yönetmeliklere göre yağmur sularının dahil olduğu atıksuların kentsel atıksu olarak tanımlandığı ve sunulan iş deneyim belgesinin kentsel atıksu arıtma tesisi olarak değerlendirilmesi gerektiği, ihalenin firmaları üzerinde bırakılması gerektiği hususunda şikayet başvurusunda bulundukları,

Ancak İdarece şikayet başvurularının  “İş deneyim belgesinde istenilen kentsel (şehir, belediyelerin hüküm ve tasarrufu altında işletilen) atıksu arıtma tesislerinin çevre danışmanlık hizmetidir. Firmanızın yapmış olduğu hizmetler hazır paket arıtma kompleksine ait olup belli bir zümrenin üretmiş olduğu evsel nitelikli atıksuların arıtılmasıdır. İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde istenilen iş deneyim belgesi kentsel atıksu arıtma tesisine ait çevre danışmanlık hizmeti olmalıdır. Paket arıtmalarda arıtılan evsel nitelikli suyun olması yapılan işin kentsel atıksu arıtma tesisine ait olduğu anlamı çıkarılmamalıdır” denilerek reddedildiği, söz konusu kararda yer alan  iş deneyim belgesinde kentsel (şehir, belediyelerin hüküm ve tasarrufu altında işletilen) atıksu arıtma tesislerinin çevre danışmanlık hizmetidir” şeklinde bir ifadenin İdari Şartname’de yer almadığı, söz konusu tanımın herhangi bir yönetmelik ve mevzuatta yer almamakla birlikte söz konusu ifadeden İdarece istenilen hizmetin ne olduğunun kastedildiği, İdari ve Teknik Şartname’de yer almayan, mevzuatta tanımlanmamış bir ifadeden isteklilerin sorumlu tutulamayacağı, idarenin niyetinin istekliler tarafından okunmasının beklenemeyeceği,

İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinde “İstekli tarafından teklif edilen bedelin %30’undan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulmasının” istenildiği, firmalarınca söz konusu iş deneyim belgesi tutarını sağladıkları, ancak İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde de anılan maddeden farklı bir iş deneyim belgesinin tanımlandığı, mevzuata aykırı bu duruma rağmen söz konusu iş deneyim belgesini de sundukları,

Açıklanan nedenlerle sundukları iş deneyim belgesinin İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesini ve 7.1.h.c maddelerini karşıladığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Bahse konu ihale 11 ay süreyle Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tesisler Daire Başkanlığına bağlı 25 adet atıksu arıtma tesisleri ile ilgili çevre danışmanlık hizmeti alımıdır. 11.01.2016 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihaleye 3 istekli tarafından teklif verilmiş olup 20.01.2016 tarihli ihale komisyonu kararı ile başvuru sahibi dahil 2 isteklinin teklifi sunulan iş deneyim belgesinin İdari Şartname’nin “benzer iş” başlıklı 7.6’ncı maddesinde  belirtilen şartlara uygun olmadığı gerekçesiyle  değerlendirme dışı bırakılmış, ihale aynı tarihli komisyon kararı ile 3R Doğaya Dönüş Danışmanlık Geri Kazanım Geri Dönüşüm İth. İhr. San. ve A.Ş. üzerinde bırakılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

c) Yapımla ilgili hizmet işleri dahil hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilecek danışmanlık hizmetlerinde, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde düzenlenen iş deneyimini gösteren belgelerin,

istenilmesi zorunludur.

(3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla;

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 25’i ile % 50’si aralığında idarece belirlenecek bir orandan az olmamak üzere,

ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler ile teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması istenir.” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “İş Deneyimini Gösteren Belgelerin Değerlendirilmesi” başlıklı bölümün “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “(1) İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirmeye alınır. Birden çok iş deneyimini gösteren belge hiçbir şekilde toplanamaz.

(2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz….” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinin (a) bendinde “Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri,” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü uyarınca ihalede yeterlik kriteri olarak iş deneyim belgesinin istenildiği ihalelerde;  istekliler tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş deneyim belgesinin sunulması gerekmektedir.

 

Bununla birlikte, anılan Yönetmelik hükmü uyarınca açık ihale usulüyle yapılan ihalelerde, teklif edilen bedelin %25’i ile %50’si aralığında idarece belirlenecek bir orandan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler ile teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekmektedir.

 

Ayrıca, iş deneyim belgesinin değerlendirilmesinde ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirmeye alınacak olup  birden çok iş deneyimini gösteren belgeler hiçbir şekilde toplanmayacak ve toplanarak değerlendirmeye alınmayacaktır. Bununla birlikte iş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Bahse konu ihale Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tesisler Daire Başkanlığına bağlı 25 adet atıksu arıtma tesislerinde çevre danışmanlık hizmeti alımı olup İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7.1’inci maddesinde  “…

7.1.h Yüklenici firma aşağıda belirtilen özelliklere haiz olmalı ve ihale dosyasında aşağıdaki özelliklere haiz olduğunu belgelemelidir. Aksi halde ihale teklifi geçersiz sayılacaktır.

….

c- Yüklenici firma 21.11.2013 tarih ve 28828 sayılı R.G.’de yayınlanan Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkındaki Yönetmeliğine göre Kamu Kurumlarına ait en az 5 (beş) adet Kentsel Atıksu Arıtma Tesisinin en az 6 (altı) ay boyunca danışmanlığını yaptığına dair iş deneyim belgesini sunacaktır.….” düzenlemesi,

 

Yine İdari Şartname’nin 7.5. “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinde “7.5.1 İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

…kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur.İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.…” düzenlemesi, 

 

Anılan İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:            

Yüklenici firma 21/11/2013 tarih ve 28828 sayılı R.G.’de yayınlanan Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları hakkındaki Yönetmeliğine göre Kamu Kurumlarına ait en az 5 (beş) adet Kentsel Atıksu Arıtma Tesisinin en az 6 (altı) ay boyunca danışmanlığını yaptığına dair İş Deneyim Belgesi sunacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin yukarıda belirtilen maddelerinin bir arada değerlendirilmesi sonucunda bahse konu ihalede iş deneyim belgesinin yeterlik kriteri olarak istenildiği ancak İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinde yapılan düzenleme ile istekli tarafından teklif edilen bedelin %30’undan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunulması istenilmiş iken aynı zamanda Şartname’nin 7.1.h.c maddesinde yapılan düzenleme ile iş deneyiminin tevsiki için ikinci bir yeterlik kriterine yer verilerek kamu kurumlarına ait en az 5 (beş) adet Kentsel Atıksu Arıtma Tesisinin en az 6 (altı) ay boyunca danışmanlığının yapıldığına dair iş deneyim belgesinin yeterlik kriteri olarak belirlendiği, 7.1.h.c maddesinde yapılan düzenlemenin aynısının benzer iş olarak Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde belirtildiği görülmüştür.

 

Yukarıda belirtilen Yönetmelik’in 39’uncu maddesi uyarınca iş deneyim belgelerinin tutarı idarece İdari Şartname’de belirtilen oranda isteklinin teklif bedeli üzerinden alınması gerekmekte olup bahse konu ihalede İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinde anılan Yönetmelik uyarınca iş deneyim belgesinin sunulması istenilmişken aynı Şartname’nin 7.1.h.c maddesinde iş deneyimine ilişkin ikinci bir yeterlik kriteri getirilerek kamu kurumlarına ait en az 5 adet Kentsel Atıksu Arıtma Tesisinin en az 6 (altı) ay boyunca danışmanlığı yaptığına dair iş deneyim belgesinin sunulması istenilmektedir. İdari Şartname’nin 7.1.h.c maddesinde yer alan düzenleme Yönetmelik’in 39’uncu maddesine aykırıdır. Aynı zamanda isteklilerin İdari Şartname’nin 7.5.1 ve 7.1.h.c maddesinde öngörülen kriterin ikisini birlikte sağlaması gerekmekte olup bu kriterlerden birinin sağlanamaması isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması sonucunun doğmasına neden olacaktır.

 

Söz konusu durum İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde yapılan benzer iş tanımına ilişkin düzenlemede aynı sonucu doğuracak olup isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin teklif bedelinin %30’unu sağlayan iş deneyim belgesi sunmasına rağmen aynı iş deneyim belgesinin İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde belirtilen kriterleri karşılamaması halinde isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması sonucunu doğuracaktır. Bu çerçevede İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde yapılan benzer iş tanımı Yönetmelik’in 39’uncu maddesine aykırıdır.

 

Ayrıca, Uygulama Yönetmeliği’nin 39’uncu maddesinin birinci fıkrasında yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak sunulması öngörülmüş iken İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde yapılan düzenleme ile sadece kamuya yapılan işlere ilişkin iş deneyim belgesinin sunulması istenilmiştir. Dolayısıyla Anılan Yönetmelik hükmü uyarınca İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde yer alan benzer iş tanımının katılımı daraltıcı şekilde özel sektöre yapılan ihale konusu iş veya benzer işi kapsamayacak ve dar bir şekilde anılan Yönetmelik hükmüne aykırı olarak düzenlendiği görülmüştür.

 

Diğer taraftan, incelemeye konu ihalede İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde ve 7.1.h.c maddesinde yapılan düzenleme ile en az 5 adet Kentsel Atıksu Arıtma Tesisinin en az 6 (altı) ay boyunca danışmanlığının yapıldığına dair iş deneyim belgesinin sunulması istenildiği görülmekle birlikte söz konusu kriterlerin bir iş deneyim belgesinde mi yoksa birden fazla iş deneyim belgesinde mi sağlanacağı hususunda açıklık bulunmamaktadır.

 

Sonuç olarak, ihale dokümanında  yer alan çelişkili ve mevzuata aykırı düzenlemeler nedeniyle tekliflerin değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu, tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 


Oybirliği ile karar verildi.