İhale Yargı KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Belirli Yüzdelerle İskonto Yapılacağını Taahhüt Eden Belgelerin İhale Sonucuna Etkisi (KİK)

oplantı No: 2017/010
Gündem No: 56
Karar Tarihi: 22.02.2017
Karar No: 2017/UH.II-638
Şikayetçi:
Doğukan Turizm Taş. Teks. Rek. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.

İhaleyi Yapan Daire:

Cezaevi Müdürlüğü- T Tipi Kapalı Ve Açık Adalet Bakanlığı Müsteşarlık

Başvuru Tarih ve Sayısı:

20.01.2017 / 4175

Başvuruya Konu İhale:

2016/506065 İhale Kayıt Numaralı “2017 Yılı Seydikemer-Eşen T Tipi Kapalı Ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Personel Servis Taşıma” İhalesi

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan  YILDIZ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Doğukan Turizm Taş. Teks. Rek. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.,

Manavkuyu Mah. Yüzbaşı İbrahim Hakkı Cad. No: 193/E Bayraklı/İZMİR

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

T.C. Adalet Bakanlığı Seydikemer-Eşen T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü,

Eşen Mahallesi Adalet Caddesi No: 48850 Seydikemer/MUĞLA

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/506065 İhale Kayıt Numaralı “2017 Yılı Seydikemer-Eşen T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Personel Servis Taşıma” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

T.C. Adalet Bakanlığı Seydikemer-Eşen T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından 23.12.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2017 Yılı Seydikemer-Eşen T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Personel Servis Taşıma” ihalesine ilişkin olarak Doğukan Turizm Taş. Teks. Rek. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.nin 06.01.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.01.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.01.2017 tarih ve 4175 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.01.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2017/247 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin;

 

– Çalışacak araçlar için marka ve modeline göre periyodik bakım giderini kanıtlayıcı proforma fatura sunmadığı, bunun yerine genel olarak araç bakımları için belirli bir yüzde oranına indirim uygulandığını gösterir belgeler sunduğu, bu belgede meslek mensubunun kaşe ve imzasının olmasına rağmen meslek mensubunca hazırlanacak tutanağın türüne göre yazılması gereken ibarenin olmadığı,

 

– Akaryakıt giderini ilişkin olarak çalıştırılacak araçların marka ve modeline göre kilometrede tükettiği akaryakıt miktarını gösterir herhangi bir tevsik edici belge sunulmadığı, bununla birlikte bir akaryakıt istasyonundan belirli bir yüzde oranında indirim uygulanacağına ilişkin taahhütname sunulduğu ve bu taahhütnamede meslek mensubunun kaşe ve imzasının olmasına rağmen meslek mensubunca hazırlanacak tutanağın türüne göre yazılması gereken ibarenin olmadığı,

 

– Zorunlu trafik ve kasko sigortası giderlerine ilişkin olarak, sigorta şirketinden araçların marka ve modeline göre teklif alınarak idareye sunması ve sunulacak teklifte bölge müdürlüğü onayı olması gerekirken, belirli bir yüzdelik oranda indirimli poliçe yapıldığına dair belge sunulduğu ve sunulan belgede meslek mensubunun kaşe ve imzası olmasına rağmen meslek mensubunca hazırlanacak tutanağın türüne göre yazılması gereken ibarenin olmadığı,

 

– Firma ve şoförlerin aynı ikamette olduğundan dolayı ekstra gider olmayacağına ilişkin belge sunulduğu, personel servisi yapılacak güzergahların hepsi aynı yerden başlamadığı için bu belgenin hangi ekstra giderlerin oluşmasını engelleyeceğinin anlaşılmadığı,

 

– Verdikleri teklifin, gider kalemlerinde artış olması yada yeni oluşacak gider kalemleri için çıkacak farkı kapsadığı ve bu fark için herhangi bir hak talebinde bulunmayacaklarını taahhüt etmelerinin hiçbir gider kalemi için kanıtlayıcı bir belge niteliği taşımadığı,

 

– Servis aracı uygunluk belgesi, personel gideri ve güzergah izin belgesi giderleri için herhangi bir belge sunulmadığı, sözleşeme damga vergisi, karar pulu bedeli ve KİK payı giderine yer verilmediği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir.

 

79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.  

 

79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

 

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

 

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

 

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

 

79.2.2.2. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

 

79.2.2.3.  Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

 

79.2.2.4.  Ticaret Borsası Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.

 

79.2.2.5.  Toptancı Hal Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.

 

79.2.2.6.  Özel veya Münhasır Hak Sahibi Kuruluşların Uyguladığı Fiyatlar: İlgili mevzuatı uyarınca, belirli mal veya hizmetlerin kamuya sunulması konusunda lehine sınırlama bulunan kuruluşların tedarikçisi oldukları mallar veya sunucusu oldukları hizmetler için uyguladıkları fiyatlar ile açıklama yapılabilir.

 

79.2.2.7.  İsteklinin Kendi Ürettiği, Aldığı veya Sattığı Mallara İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ait fiyatların kullanılması durumunda, istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre aşırı düşük teklif açıklamasına konu mal için düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) ile açıklama yapılabilir.

 

Maliyetler dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması ve isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapmış olması gerekir.

 

Satışlar dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması ve malın ticaretinin isteklinin faaliyet alanında olması gerekir.  

 

İsteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) sunulmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, SM, YMM, SMMM ya da vergi dairesince onaylı suretleri ile de belgelendirme yapılabilir.

 

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

 

79.2.2.8.İsteklinin Ortağı Olduğu Tüzel Kişiye Ait İşletmeden Mal Çekmesiyle Oluşan Emsal Bedel: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesi veya satın alması durumunda söz konusu malın emsal bedeli ile değerlenmesi gereklidir. Emsal bedelinin tespitinde 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri esas alınır. Bu durumda, Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan emsal bedeli gösteren ve istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından hazırlanarak imzalanan ve kaşelenen beyanın verilmesi yeterlidir. Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

 

79.2.3. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır”

 

79.2.4. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

 

Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.

 

79.3. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.

 

79.3.1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.  

 

79.3.2. 79.2.2 nci maddede yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir.

 

79.3.4. Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir. Sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir.  

 

79.3.5. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır.”

açıklamaları,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 2017 yılı Seydikemer-Eşen T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Personel Servis Taşıma

b) Miktarı ve türü:

5.260 sefer ( 1 sefer aracın bir gidiş ve gelişini ifade eder) Personel servis taşıma işi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Seydikemer-Eşen T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İhale Toplantı odası

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Şikayete konu ihalenin Seydikemer-Eşen T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Personel Servis Taşıma işi ihalesi olduğu, Teknik Şartname düzenlemelerinden ihale konusu iş kapsamında gündüz personeli için 5 adet 27 kişilik midibüs ile vardiya personeli için 2 adet 27 kişilik midibüsün çalıştırılacağı anlaşılmaktadır.

 

İhale dosyasının incelenmesi neticesinde Eşen Seyahat Taş. İnş. Emlak Gıda Canlı Hayvan Orman Ürünleri Ltd. Şti.nin teklifinin sınır değerin altında kalması neticesinde, anılan istekliden teklifini oluşturan önemli bileşenlere yönelik açıklama istenildiği, idarece söz konusu aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısına bakıldığında önemli teklif bileşenleri olarak; yakıt, personel, muayene ve sigorta, tamir ve bakım onarım giderleri ile ihale dokümanında belirtilen diğer giderlerin belirlendiği, isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının da idarece uygun bulunarak 26.12.2016 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Eşen Seyahat Taş. İnş. Emlak Gıda Canlı Hayvan Orman Ürünleri Ltd. Şti.nin üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunmuş olduğu belgelere bakıldığında;

 

Yakıt giderine ilişkin üzerinde “işletmemiz Meva Petrolcülük Ltd. Şti. Eşen Seyahat Ltd. Şti.ne %8 (yüzde sekiz) ıskonto ile akaryakıt vermeyi taahhüt eder.” yazılı ve ilgili firmanın kaşesinin yer aldığı belge ile EPDK’nın 21.12.2016 ve 22.12.2016 tarihli günlük bülteninin sunulduğu,

 

Tamir ve bakım onarım giderlerine ilişkin üzerinde “Eşen Seyahat Ltd. Şti.nin araçlarının %15 indirimli bakımları yapılmaktadır.” yazılı ve ilgili firmanın kaşesinin yer aldığı belge ile üzerinde “Eşen Seyahat Limited Şirketinin bütün araçlarının yağ değişim ve bakımlarında %20 indirim uygulanmaktadır.” yazılı ve ilgili firmanın kaşesinin yer aldığı belgenin sunulduğu,

 

Sigorta giderine ilişkin üzerinde “işletmemiz Şunka Sigorta ve Aracılık Hizmetleri tarafından Eşen Seyahat Ltd. Şti.ye yüzde %5 indirimli poliçe kesilmektedir.” yazılı ve ilgili firmanın kaşesinin yer aldığı belgenin sunulduğu,

 

Lastik giderine ilişkin üzerinde “…Eşen Seyahat Ltd. Şti. lastik alımlarında operasyonel fiyatları üzerinden %20 indirim yapılmaktadır.” yazılı ve ilgili firmanın kaşesinin yer aldığı belgenin sunulduğu,

 

Üzerinde “Eşen Seyahat İnş. Gıda Hay. Ltd. Şti. araçlarına %15 indirim yapılmaktadır.” yazılı ve ilgili firmanın kaşesinin yer aldığı belgenin sunulduğu tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesi uyarıca isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarını üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyatlar, kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilen fiyatlar, ticaret borsası fiyatları, toptancı hal fiyatları, özel veya münhasır hak sahibi kuruluşların uyguladığı fiyatlar, isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin fiyatlar, isteklinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesiyle oluşan emsal bedel yöntemlerinden herhangi biri ile açıklama yapabilecekleri, söz konusu yöntemler ile açıklama yapılmasının mümkün olmadığı durumlar için ise istekliler tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabileceği anlaşılmaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin açıklamalarına bakıldığında herhangi bir fiyat içermeyen ve sadece belirli yüzdelerle ıskonto yapılacağını taahhüt eden belgelerin sunulduğu, ihalede teklif etmiş olduğu fiyata ilişkin herhangi bir maliyet hesabının yapılmadığı ve Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun tevsik edici belgelerin yer almadığı görüldüğünden, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Eşen Seyahat Taş. İnş. Emlak Gıda Canlı Hayvan Orman Ürünleri Ltd. Şti.nin teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.