GÜNCEL HABERLERKamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

B1 Grubundaki İşlerin Nasıl Tespit Edileceğine İlişkin KİK Kararı

B1 Grubundaki İşlerin Nasıl Tespit Edileceğine İlişkin KİK Kararı aşağıda gösterilmiştir…….

Toplantı No        : 2016/013

Gündem No      : 48

Karar Tarihi         : 24.02.2016

Karar No              : 2016/UY.III-630

Şikayetçi:

Olgun Gür (07.01.2016 tarih ve 2016 M.K-1 sayılı Kurul Kararı)

İhaleyi Yapan Daire:

Artvin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Başvuru Tarih ve Sayısı:

24.03.2015 / 27382

Başvuruya Konu İhale:

2015/12033 İhale Kayıt Numaralı “Artvin Khb Saymanlık Binası Restorasyon Uygulama İşi” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

BAŞVURU SAHİBİ:

Olgun GÜR,

Lalapaşa Mah. Yukarı Mumcu Cad. Akçay Apt. Kat : 2/7 Yakutiye/ERZURUM

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Artvin İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği,

Çarşı Mah. Hastane Cad. No: 1 08000 ARTVİN

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/12033 İhale Kayıt Numaralı “Artvin KHB Saymanlık Binası Restorasyon Uygulama İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Artvin İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 25.02.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Artvin Khb Saymanlık Binası Restorasyon Uygulama İşi” ihalesine ilişkin olarak Olgun Gür’ün  11.03.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin  13.03.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.03.2015 tarih ve 27382 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.03.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. 07.01.2016 tarihli ve 2016 M.K-1 sayılı Kurul kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2015/794-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale kapsamında sundukları iş deneyim belgesinin B1 grubu işleri kapsamadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu iş deneyim belgesini düzenleyen kurumun 1. Grup tescilli eser olarak belirlenmiş olan Pirali Baba Türbesini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (i) bendi  dışında ihaleye çıktığı, bu nedenle işin adı kısmında restorasyon kelimesinin geçmediği, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun Pirali Baba Türbesi’nin 1.grup  yapı kapsamında olduğunu ihaleyi yapan idareye bildirdiği, ihaleye konu işin eski ve tescilli bir eser olmasına rağmen 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edildiği halbuki 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (i) bendi kapsamında ihale edilmesi gerektiği, aynı mantıkla yaklaşıldığında şikayete konu ihale kapsamında düzenlenecek iş bitirme belgesinin de B1 grubu sayılmayacağı, iş deneyim belgesinin ihalenin şekline göre değil yapılan işe göre değerlendirilmesi gerektiği, bu doğrultuda tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru üzerine 17.04.2015 tarihli ve 2015/UY.III-1141 sayılı Kurul kararı ile “…Kamu İhale Kurumu’nun görevleri 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanun kapsamında bulunan ihalelere ilişkin itirazen şikâyet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi de bulunmaktadır. İncelemeye konu ihalenin anılan Kanun kapsamında olmadığı anlaşıldığından ve kapsamda yer almayan bu ihalede idarenin kararına karşı yetkili idare mahkemesine başvurulması gerektiğinden 4734 sayılı Kanuna tâbi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumu’nun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır…” gerekçesiyle

“4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi…” kararı verildiği,

Anılan Kurul kararının iptali istemiyle,  Olgun Gür tarafından açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 21.12.2015 tarihli ve E:2015/1391, K: 2015/1398 sayılı kararı ile “… Bu durumda; dava konusu Artvin Kamu Hastaneleri Birliği Saymanlık Binası Restorasyon Uygulama İşi ihalesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. Maddesi uyarınca açık ihale usulü ile yapıldığı, ihaleyi yapan idarece söz konusu ihale istisna kapsamında değerlendirilmeden ihale edildiği 4734 sayılı Kanun’a göre yapılacak ihalelerle ilgili olarak, ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerin 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığını inceleyerek sonuçlandırmak Kamu İhale Kurumu’nun görev ve yetkileri arasında sayıldığı anlaşıldığından, dava konusu ihaleye ilişkin olarak yapılan itirazen şikayet başvurusunun Kamu İhale Kurulu tarafından incelenmesi gerekirken başvurunun kurumun görev alanında olmadığı gerekçesiyle reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline…” karar verildiği,

Söz konusu kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerektiğinden, 07.01.2016 tarihli ve 2016/MK-1 sayılı Kurul kararı ile ,

“1) Kamu İhale Kurulu’nun 17.04.2015 tarihli ve 2015/UY.III-1141 sayılı kararının iptaline,

2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, işin esasın incelenmesine geçilmesine”karar verilmiştir.

Artvin KHB Saymanlık Binası Restorasyon Uygulama İşi’nin 25.02.2015 tarihinde açık ihale usulü ile ihaleye çıkıldığı, 20.05.2015 tarihinde yüklenici firma ile sözleşme imzalandığı ve yüklenici firmanın restorasyon işine başladığı ancak yapım işi devam etmekte iken projede yer almayan hususlara rastlanılmasından ötürü 07.07.2015 tarihinde işin durdurulduğu ve 16.11.2015 tarihinde tasfiye edildiği, idare tarafından Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilen 24.12.2015 tarih ve 9742 sayılı yazı ile “…saymanlık binası durum raporunda belirtilen hususlardan hareketle mevcut binamızda meydana gelen çatlakların, zeminin stabilitesinin bozulması, ayrışması ve mukavemetini kaybetmesi sonucu oluştuğu, yüklenici firma tarafından hazırlatılan güçlendirme projesinin zeminsel açıdan değerlendirilmeden hazırlandığı, projede zeminin rijit kabul edildiği ancak zeminin rijit olmadığının tespit edilmiş olması vb. hususlardan güçlendirme projesinin uygulanamayacağı kanaati oluşmuştur. Ayrıca binamız çevresinde mevcut olan fiziki engeller ve uygulanacak yöntemler için teknik şartların yetersiz olması sebebiyle zemin iyileştirme yöntemleri ile zemin sağlamlaştırma imkanının bulunmadığı değerlendirilmiştir.

…mevcut binamızın idari hizmetlerin yürütülmesi açısından bina olarak kullanıma imkan vermediği, yapının mevcudiyetini sağlamaya yönelik çözüm önerilerinin uygulanabilirliğinin olmadığı, binanın göçme tehlikesi ile karşı karşıya kalabileceği ve zeminin iyileştirme imkanının bulunmadığı, güçlendirme projesinin uygulanması durumunda risklerin oluşabileceği değerlendirildiğinden..” ifadelerine yer verilerek binanın tescilinin kaldırılması talebinde bulunulduğu anlaşılmıştır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 3’üncü maddesinin (b) bendinde “Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri ifade eder” hükmü,

Anılan Yönetmeliğin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

(4) Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlerin belirlendiği tebliğde belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği idarece tespit edilir ve ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilanda veya davet mektubunda belirtilir.”  hükmü,

Aynı Yönetmeliğin “iş deneyim belgelerinin değerlendirilmesi” başlıklı 48’inci maddesinde

“(1) Aday ve isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde; tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi toplanarak değerlendirilemez.

(2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.” hükmü,

Yapım İşlerinde Benzer İş Gruplar Tebliği’nde, Ek-1: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde;

“I. GRUP: BİNA İŞLERİ

1.         Taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon işleri

2.         Taşınmaz kültür varlıklarının rekonstrüksiyon işleri

3.         Taşınmaz kültür varlıklarının fonksiyon değiştirme işleri

II. GRUP: BİNA İŞLERİ

1.         Askeri tesis ve binalar (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

2.         Hastaneler (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

3.         Havaalanı terminal binaları (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

4.         İbadethaneler (5.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

5.         İdari binalar (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

6.         Kapalı spor salonları (5.000 ve üstü seyirci kapasiteli)

7.         Kültür ve kongre merkezleri (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

8.         Müze ve konser salonları (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

9.         Stadyum, hipodrom ve veledromlar (en az 20.000’i kapalı olmak üzere toplam 25.000 ve üstü seyirci kapasiteli)

10.       Ticaret ve alışveriş merkez ve kompleksleri (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

11.       Toplu konut işleri (sosyal donatısı ile birlikte 50.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

12.       Tren gar ve istasyonları ile liman binaları (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

13.       Uluslararası fuar merkez ve kompleksleri (en az 20.000 m2 si kapalı sergileme alanı olmak üzere toplam yapı inşaat alanı 25.000 m2 ve üstü)

14.       Üniversite ve eğitim binaları (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

15.       Yüksek yapılar (30 kat üzeri ve 25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

16.       (5) ve üzeri yıldızlı oteller ve 1. sınıf tatil köyleri (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

III. GRUP: BİNA İŞLERİ

1.BII. Grup işler

2.BI. ve BII. Grubu işlerin dışındaki bina işleri” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin  “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde ihale konusu işin adı: “Artvin Khb Saymanlık Binası Restorasyon Uygulama İşi”, miktarı ve türü: “1 Adet Bina Restorasyon İnşaatı Yapım İşi” olarak tanımlanmıştır.

Anılan Şartnamenin 7.6’ncı maddesinde “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: (B) ÜST YAPI (BİNA) İŞLERİ , 1. GRUP BİNA İŞLERİ..” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuru sahibi istekli tarafından Erzurum Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca 13.02.2015 tarihinde Olgun Gür adına düzenlenen iş bitirme belgesinin sunulduğu, söz konusu belgede işin adının “Pirali Baba Türbesi, Çevre ve Peyzaj Düzenleme”, uygulanan yapı tekniğinin, “96m2 betonarme bay-bayan ve engelli tuvaleti 1 adet, 79m2 betonarme mescit 1 adet, 4 m2 ölçülerinde 8 akarlı fiskiye sistemli andezit taş işlemeli şadırvan ve çeşme yapımı, 9 adet ahşap kameriye yapımı, ocaktan çaplanmış moloz taşı ile kargir inşaat yapılması, doğal küçük parke taşı ile kaplama yapılması, ağaç, ağaççık ve çalı dikimi yapılması işi”, belge tutarının “565.209,94 TRY”   olduğu anlaşılmıştır.

Anılan iş deneyim belgesine konu işe ait idari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde “Yapım işlerinde İş deneyiminde değerlendirilecek Benzer işlere Dair Tebliğde yer alan (B/III) Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhaleyi yapan idare tarafından Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilen 27.02.2015 tarihli ve 1248 sayılı yazı ile ekinde başvuru sahibi istekliye ait iş bitirme belgesi de sunularak belgenin Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde belirtilen B1 grubu işeri kapsayıp kapsamadığının yazılı olarak bildirilmesinin talep edildiği, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından gönderilen 02.03.2015 tarih ve 432 sayılı cevabi yazıda “…Erzurum ili, Palandöken ilçesi, Tepeköy ve Tuzcu mahalleleri sınırları içerisinde bulunan Pirali Baba Kalesi Kurulumuzun 28.02.2012 gün ve 407 sayılı kararı ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmiş olup, yine Kurulumuzun 30.01.2015 gün ve 1519 sayılı kararı ile Koruma Grubu I. Grup yapı olarak belirlenmiştir…” ifadelerine  yer verildiği görülmüştür.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına gönderilen 02.02.2016 tarih ve 2368 sayılı yazı ile taraflarınca düzenlenen şikayete konu iş deneyim belgesinin ne kadarlık kısmının Pirali Baba Türbesi yapımına ne kadarlık kısmının çevre düzenleme ve peyzaj işine ait olduğu, söz konusu iş kapsamında düzenlenen hak edişlerin tamamı, ve Pirali Baba Türbesi ile ilgili yapım işlerinin yeniden yapma (rekonstrüksiyon) olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda gerekli bilgi ve belgeler talep edilmiştir.

İdarece gönderilen 15.02.2016 tarihli ve 114 sayılı cevabi yazıda “Pirali baba türbe tepesinde yapılması planlanarak ihaleye çıkılan proje Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulu tarafından sahanın arkeolojik sit alanı olduğu gerekçesi ile kabul edilmemiştir. Bunun üzerine Pirali baba türbesinin güneyinde bulunan bir araziye proje tadilatı yapılarak 2 adet tek katlı bina yapılmıştır. Binalardan biri 79 m2 lik mescid diğeri de 96 m2 olan çay ocağı – erkek ve bayan tuvaletlerinin bulunduğu binadır. Arazide peyzaj düzenlemesi yapılmış, saha içine bir adet şadırvan ve bir adet çeşme yaptırılmıştır. Peyzaj alanı içinde çocuk oyun grubu bulunmaktadır. İşin tamamı yeni inşaat vasfındadır.

İhalesi yapılan işin vasfında ilk projede de herhangi bir Rölöve-Restorasyon-Restütüsyon  işi öngörülmemiş ve tasarlanmamıştır. Yapılan proje tadilatı Pirali baba tepesi ve etekleri için  tasarlanan imalatların yeni seçilen araziye uydurulması yeni bir vaziyet planına göre tasarlanarak yapılmasından ibarettir. İhale öncesi izin alınmadığı için Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulu kararı üzerine iş iptal edilmemiş yeri değiştirilmiştir. Buna ek olarak yazının 3. Maddesinde yer alan Pirali baba türbesi ile ilgili yapım işlerinin, yeniden yapma (rekonstrüksiyon) olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorulmuştur. Bahse konu alanda Rölöve-Restorasyon-Restütüsyon-Rekonstrüksiyon gibi işlerin hiçbiri yapılmamıştır. Yapılmadığı için 3. Maddede yer alan konu değerlendirme dışıdır.” ifadelerine yer verilip ekinde iş deneyim belgesine konu işe ait hakedişler gönderilmiştir.

İdarece gönderilen 15.02.2016 tarihli ve 114 sayılı cevabi yazıdan iş bitirme belgesine konu işin Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde B1 grubu işler içerisinde yer alan taşınmaz kültür varlıklarının restorasyonu, rekonstrüksiyonu ve fonksiyon değiştirme işine ait olmadığı, söz konusu iş kapsamında Pirali baba türbesi güneyinde arkeolojik sit alanı olmayan bir araziye 79 m2 lik mescid ve 96 m2 çay ocağı – erkek ve bayan tuvaletlerinin bulunduğu bir  binanın yapıldığı, ayrıca arazide peyzaj düzenlemesi de  yapılarak saha içine bir adet şadırvan ile bir adet çeşme yapıldığı ve işin tamamının yeni inşaat kapsamında olduğu, herhangi bir taşınmaz kültür varlığı ile ilişkili olmadığı anlaşılmış olup şikayete konu ihalede B1 grubu işlerin  benzer iş olarak belirlendiği dikkate alındığında,  idarece başvuru sahibin teklifi kapsamında sunmuş olduğu iş bitirme belgesinin ihale konusu işe veya idarece belirlenen  benzer iş tanımına uygun olmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata herhangi bir aykırılık görülmemiştir.

Başvuru sahibinin ihaleye konu işin eski ve tescilli bir eser olmasına rağmen 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edildiği halbuki 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (i) bendi kapsamında ihale edilmesi gerektiği yönündeki iddiasına ilişkin olarak;

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliği’nin “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

(2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir…” hükmü,

Aynı Yönetmeliğin “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde “(1) Süreler; a) İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini,

b) Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın satın alındığı tarihi, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanının teslim alındığı tarihi, zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi,

izleyen günden itibaren başlar.” hükmü yer almaktadır.

06.02.2015 tarihinde yayımlanan Artvin KHB Saymanlık Binası Restorasyon Uygulama İşine ait ilanda işin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’ uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edileceği belirtilmiş olup başvuru sahibinin bu tarihte söz konusu işin kanun kapsamında ihale edileceğinden haberdar olduğu veya olması gerektiği, başvuru sahibi tarafından bu tarihten itibaren 10 gün içerisinde bu konuya ilişkin herhangi bir şikayet başvurusu bulunulmadığından bu iddiasının süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna  ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.