2019 Yılı Parasal Sınırlar (2019 Bütçe Kanunu i Cetveli)

2019 Yılı Parasal Sınırlar Bütçe Kanunu İ Cetveli

2019 Yılı 2019 Yılı Parasal Sınırlar Bütçe Kanunu İ Cetvelinde yer alan parasal sınırlar aşağıda gösterilmiştir.

2019 yılında bütçe kanununda gösterilmesi gereken parasal sınırlar 2019 bütçesinin İ Cetvelinde gösterilmiştir.

Not: Bütçe Kanunun i cetvelinde yer alan parasal sınırlar ile Muhasebet Genel Müdürlüğünce yayınlanan parasal limitler birbirine karıştırılmaması gerekiyor….

Bütçe Kanunu i cetvelinde yer alan parasal sınırlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, Kamulaştırma Kanunu ve 5018 sayılı Kanunda yer alan atıflar çerçevesinde Bütçe Kanunu ile belirlenmesi gereken parasal sınırlar yer almaktadır….

2) 2018 Yılı Parasal Sınırlar Bütçe Kanunu İ Cetveli

İ – CETVELİ
ÇEŞİTLİ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE GÖRE BÜTÇE KANUNUNDA GÖSTERİLMESİ GEREKEN PARASAL VE DİĞER SINIRLARA AİT CETVEL
I.PARASAL SINIRLAR
Kanun No: Kanunun Adı Madde Fıkra Parasal Sınır
a) 2886 Devlet İhale Kanunu 17 2 682,400
3 2,047,200
45 2,047,200
Bu madde ile ilgili parasal sınır, Hazineye ait taşınmazların satışında 10.000.000 TL olup, bu tutarı yirmi katına kadar artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
51 a) İllerde, kuruluş merkezlerinde, askeri kurum kuruluş ve birliklerde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde 74,550
b) Diğer ilçelerde 37,150
76 a) Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde 450,300
b) Diğer büyükşehir belediyesi olan illerde 225,300
c) Diğer illerde ve nüfusu 50 bini  geçen ilçelerde 163,300
ç) Diğer ilçelerde 122,000
Bu madde ile ilgili parasal sınırları, herbiri için ayrı ayrı veya birlikte dört katına kadar artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
b) 2942 Kamulaştırma Kanunu 3 2 249,400
c) 3082 Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan Özel Teşebbüslerin Devletleştirilebilmesi Usul ve Esasları Hakkında Kanun 4 1 124,000
ç) 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 35 1 a) Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için;
1 – İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde 1,350
 2 – Diğer ilçelerde 700
b) Erbaş ve erlerden terhis, terhis mahiyetinde izin ve muayeneye sevk edilenler ile asker sevk ve celp dönemlerinde asker sevki ile ilgili olarak askerlik şubesi ve eğitim merkez k.lığı, askeri daire, Jandarma ve Sahil Güvenlik mutemetlerine 104,000
c) Şehit cenazelerinin nakli, firari askerler,şüpheli, tutuklu veya
hükümlü askerlerin sevkinde kullanılmak üzere
15,500
ç) Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilen mihmandarlara 9,000
d) Bakanların katılacağı yurt dışı seyahatlerde kullanılmak üzere 26,000
e) Mahkeme harç ve giderleri için 34,400
(Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezleri için) 94,700
f) Doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için kullanılmak üzere 71,000
g) İl dışına yapılacak seyahatlerde  akaryakıt giderleri için kullanılmak üzere 7,000
ğ) Yakalanan yasa dışı göçmenler ile sınırdışı edilecek şahıslar için kullanılmak üzere 28,500
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 35 1 h) Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü 515,000
ı) Askeri daire, Jandarma ve Sahil Güvenlik mutemetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı daire mutemetlerine ve dış temsilcilikler emrine verilecek avans tutarları, ilgili idarelerin görüşleri alınmak suretiyle askeri birlik, daire ve dış temsilcilikler itibarıyla Maliye Bakanlığınca ayrıca belirlenmek üzere;
1- Askeri daire, Jandarma ve Sahil Güvenlik mutemetlerine 104,000
2- Milli İstihbarat Teşkilatı mutemetlerine 52,000
3- Dış Temsilciliklere 390,000
i) 5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin;
– Kuruluş merkezlerindeki mutemetlerine 970,000
– Merkez dışındaki birim mutemetlerine 390,000
j) Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı mutemetlerine 970,000
k) Yükseköğretim Kurumları Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlıklarının harcamaları için kullanılmak üzere 7,000
l) Yargılama Giderleri 14,650
m) Posta ve Telgraf Giderleri (Yüksek Mahkemeler için) 3,250
n) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ait kadın konukevleri ve bağlı birimlerinden hizmet alan kadınların harçlıkları için
1  – Büyükşehir belediye sınırları içinde 6,200
 2 – Diğer il ve ilçelerde 3,650
40 4 30,400
46 2 364,118,400
79 (a) bendi için 17,200
(b) bendi için 17
d) 5502 Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 7 1 Kurumun hak ve alacaklarınının terkini 473
II. KAMU GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN TOPLAM ATAMA SAYISI SINIRLARI
K.H.K No: Kanun Hükmünde Kararnamenin Adı Madde Fıkra Kamu Görevlilerine İlişkin Toplam Atama Sayısı Sınırı
78

190

Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
5

Ek 7

1

1

Açıktan veya nakil suretiyle; 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında öğretim üyeleri hariç olmak üzere boş öğretim elemanı kadrolarına 4.000, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında serbest memur kadrolarına 5.000 olmak üzere, yapılabilecek toplam atama sayısı sınırı 9.000 adettir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının avukat, psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı, mimar ve mühendis unvanlı kadroları ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne ait serbest memur kadrolarına merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının taşra teşkilatı öğretmen kadrolarına ise Milli Eğitim Bakanlığının örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler arasından nakil suretiyle yapılacak atamalar bu sayı sınırlarına tabi tutulmaz. Ayrıca yükseköğretim kurumlarının boş öğretim elemanı kadrolarına 2017 yılında emeklilik, ölüm, istifa, nakil, eğitimin tamamlanması veya başarısızlık sonucu kurumlarından ayrılan araştırma görevlisi sayısı kadar daha açıktan veya nakil suretiyle atama yapılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.