Kamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Aşırı düşük açıklamasında “minimum maliyetle hizmetin sağlanacağı” gibi muğlak ve varsayıma dayalı ifadeler kullanılabilir mi?

Kararın Özü

Yapılan inceleme sonucunda, ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklamaları kapsamında teminat mektubuna ait komisyon gideri dışında hangi bileşen için ne kadarlık maliyet öngörüldüğünün belirtilmediği, “minimum maliyetle hizmetin sağlanacağı” gibi muğlak ve varsayıma dayalı ifadelerin kullanıldığı, ayrıca en az 25 adet tahsilat noktasında hizmet verilmesi maliyetine ilişkin olarak hâlihazırda bayilik ağının mevcut olduğu ve ilave bir gider oluşmayacağı şeklindeki açıklamanın kabul edilebilir olmadığı, zira isteklilerin tekliflerini hazırlarken sözleşmenin uygulanması aşamasında ihale konusu hizmetin ifasına özgü şekilde ortaya çıkacak maliyetleri dikkate almalarının gerektiği, kaldı ki idarece açıklama yapılması istenen bileşenlerin tamamı için geçerli olmak üzere, bu maliyetlere ilişkin tevsik edici herhangi bir belgenin de sunulmamış olduğu anlaşılmış olup, Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun olmayan söz konusu açıklamaların reddedilerek isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği neticesine varılmıştır.

***KARAR***
Toplantı No: 2015/013
Gündem No: 40
Karar Tarihi: 18.02.2015
Karar No: 2015/UH.I-583
Şikayetçi: 
F…matik Ödeme Kuruluşu A.Ş.

İhaleyi Yapan Daire: 

Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş.

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

19.01.2015 / 3908

Başvuruya Konu İhale: 

2014/162644 İhale Kayıt Numaralı “”Elektrik Tüketimi İle İlgili Fatura Tahsilatı Hizmet Alımı İşi”” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 
TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN

Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

BAŞVURU SAHİBİ:

F…matik Ödeme Kuruluşu A.Ş.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş.,

Seyitgazi Mah. Nuhnaci Yazgan Cad. No:32 38030 Melikgazi/KAYSERİ

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2014/162644İhale Kayıt Numaralı “Elektrik Tüketimi ile İlgili Fatura Tahsilatı Hizmet Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş. tarafından 09.12.2014 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “Elektrik Tüketimi ile İlgili Fatura Tahsilatı Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak F…matik Ödeme Kuruluşu A.Ş.nin 05.01.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.01.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 19.01.2015 tarih ve 3908 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.01.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2015/234 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında banka teminat mektubu açısından yıllık 6.000,00 TL maliyet öngörüldüğü, ihalede 18 aylık teminat mektubu istendiğinden söz konusu maliyetin 9.000,00 TL olması gerektiği,

             İhale konusu işin sevk ve idaresi için Kayseri ilinde bir koordinatör çalıştırılmasının gerektiği, söz konusu personelin istekli açısından yaklaşık 34.248,72 TL’lik maliyete sebep olacağı ancak isteklinin bu maliyeti teklifine dâhil etmediği ve idarenin de istekliden bu konuda açıklama istemediği,

             Teknik Şartname’nin 4.2’nci maddesinde düzenlenen 25 adet (en az) tahsilat noktası ve işleticinin maliyetlerine ilişkin olarak idarece açıklama istenmediği ve istekli tarafından herhangi bir açıklama yapılmadığı, söz konusu maliyetin tahsilat noktalarının kurulması ile değil işletilmesi ile ilgili olduğu, hizmet kapsamında bir işleticiye aylık ortalama 1.667 adet fatura tahsil işlemi düşeceği ve bu maliyetin yıllık yaklaşık 42.352,80 TL’ye tekabül edeceği, idarenin bir önceki fatura tahsilatı ihalesine konu hizmetin de başvuruya konu ihalenin üzerinde bırakıldığı istekli tarafından ifa edildiği ve abonelerden ücret alınmadan yapılması gereken işlemlerin ücret talep edilerek yapıldığı ve bu konuda birçok abone şikayetinin bulunduğu,

             Her türlü ulaşım, sigorta, vergi, resim vb. giderler ile işleticilerin sigorta ve kırtasiye/makbuz giderlerine yönelik olarak açıklama istenmesinin ve bu giderlerin açıklama kapsamında dikkate alınmasının gerektiği, söz konusu maliyetlerin hâlihazırda öngörülmüş giderler olmadığı ve hizmetin yürütülmesi sırasında istekli ve işleticiler açısından yeni bir gider kalemi olarak ortaya çıkacağı, ayrıca damga vergisi maliyetinin 4.740,00 TL, kırtasiye/makbuz maliyeti ve sigorta maliyetinin ise yaklaşık 4.000,00’er TL olarak hesaplanmasının gerektiği,

             İşleticilerin yeniden çalışma izni ve ruhsatı almaları maliyeti ile havale/EFT masraflarının dikkate alınmadığı ve bu kalemlere ilişkin açıklama istenmediği, 25 bayinin ruhsat maliyetinin yaklaşık 5.125,00 TL olduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli, Aktifbank iştiraki olmasından dolayı havale/EFT masrafı ödemese dahi işleticilerin istekliye yapacakları ödemelerde söz konusu maliyetlerin ortaya çıkacağı ve bu tutarın da yıllık yaklaşık 13.200,00 TL olacağı,

             Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri gereğince hizmet kapsamında istekli tarafından iç kontrol ve risk yönetimi sisteminin kurulmasının gerektiği ancak idarece bu hususa ilişkin açıklama istenmediği, söz konusu maliyetin yaklaşık 8.978,16 TL’ye tekabül ettiği, ayrıca anılan maliyetin ihale konusu işle ilgili değil işletme faaliyetinin tamamıyla ilgili bir maliyet olduğu gerekçesiyle iddialarının reddedilmesinde isabet bulunmadığı, yine aynı Yönetmelik gereğince isteklinin işleticilerin hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumlu olduğu ve bu giderlerin nasıl karşılanacağının açıklanması gerektiği,

             Yukarıda sayılan maliyetlerin toplamının 125.644,28 TL olduğu ve isteklinin 90.000,00 TL’lik teklif fiyatıyla ihale konusu işin yerine getirilmesinin mümkün olmadığı,

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümlerine, ticari unvanı ve faaliyet konusu da dâhil olmak üzere uygun olmadığı ve uyum süreci için son tarih olan 27.06.2015 tarihine kadar uyumlu hale gelmesinin çok zor olduğu, idarenin bu durumu da dikkate almasının gerektiği, aksi halde istekli ile imzalanan sözleşmenin 5 ay sonra feshedilmesinin gerekeceği, bu nedenle idare tarafından 1 yıl süreli hizmet alımı yerine 27.06.2015 tarihine kadar sürecek bir ihaleye çıkılmasının kamu yararı açısından daha uygun olacağı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

             79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

            …

            79.2.2.2. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

             79.2.2.3.  Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

             79.2.2.4. Ticaret Borsası Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.

             79.2.2.5. Toptancı Hal Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.

             79.2.2.6. Özel veya Münhasır Hak Sahibi Kuruluşların Uyguladığı Fiyatlar: İlgili mevzuatı uyarınca, belirli mal veya hizmetlerin kamuya sunulması konusunda lehine sınırlama bulunan kuruluşların tedarikçisi oldukları mallar veya sunucusu oldukları hizmetler için uyguladıkları fiyatlar ile açıklama yapılabilir.

             79.2.2.7. İsteklinin Kendi Ürettiği, Aldığı veya Sattığı Mallara İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ait fiyatların kullanılması durumunda, istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre aşırı düşük teklif açıklamasına konu mal için düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) ile açıklama yapılabilir.

            …

            79.2.2.8. İsteklinin Ortağı Olduğu Tüzel Kişiye Ait İşletmeden Mal Çekmesiyle Oluşan Emsal Bedel: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesi veya satın alması durumunda söz konusu malın emsal bedeli ile değerlenmesi gereklidir. Emsal bedelinin tespitinde 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri esas alınır. Bu durumda, Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan emsal bedeli gösteren ve istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından hazırlanarak imzalanan ve kaşelenen beyanın verilmesi yeterlidir. Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

            …

            79.3.2. 79.2.2’nci maddede yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir…” açıklamaları yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuatlar gereğince yapılacak her türlü ulaşım, sigorta, vergi resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.

             25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

             25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

             25.3.1. a- En az 25 adet tahsilat noktasında hizmet verecek olup bu noktalara ait tüm giderler,

             b- Tahsilat noktaları iş günlerinde 08:00-17:00 saatlerinde açık bulunduracak, bunun dışındaki günler ve saatlerde Tahsilat noktalarının açık olması Yüklenicinin yetkisindedir.

             c- Teknik Şartnamenin 4.3 ve 4.4 maddesinde belirtilen görselleri Yüklenici sağlayacaktır.

             d- Belediyelerin veya diğer kamu kurumlarının zorunlu tuttuğu her türlü belge, çalışma izinleri ve ruhsatı Yüklenicinin sorumluluğundadır.

             e- Tahsilat noktalarının İdarenin yazılımı ile entegre bir şekilde çalışması Yüklenicinin sorumluluğundadır.

             f- Tahsilat noktalarında yapılan tahsilatın güvenliğinin sağlanması Yüklenicinin sorumluluğundadır.

             h- Yapılan tahsilatların idarenin hesabına aktarılırken yapılan havale veya EFT masrafları Yükleniciye aittir…”düzenlemesine,

Anılan Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı 48’inci maddesinde “48.1. a- Yüklenici, Fatura Tahsilatlarını ön ödemeli (250.000.-TL den az olmamak kaydı ile) olarak İdare’nin belirleyeceği Banka Hesabı’na yatıracağı tutar kadar tahsilat yapabilme yetkisine sahip olacaktır.

             b- Yüklenici İdareye yapacağı tahsilatlara ve diğer yükümlülüklerine ilişkin 500.000.-TL (beşyüzbin)’lik süresi iş bitiminden en az 6 ay sonrasına kesin teminat verecektir.

             c- 6493 sayılı “Ödeme Ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında” ki Kanunun 14. maddesinin fıkrasının a, c ve ç bentlerine ilişkin belgeler tekliflerle birlikte sunulacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, idarece ihale üzerinde bırakılan istekliye gönderilen 11.12.2014 tarihli yazı ile “a) Gerekli yazılım ve donanımın sağlanması, yazılımın idarenin teknik altyapısı ile entegrasyonu,

             b) Yüklenicinin idarenin hesaplarına gönderdiği ödemelerden kaynaklanacak havale, EFT ve benzeri masrafları,

             c) Yüklenicinin idareye 500.000,00 TL’lik teminat masrafları,

             d) En az 25 adet tahsilat noktasında hizmet verilmesi” maliyetleri dikkate alınarak aşırı düşük teklif açıklaması sunulmasının istendiği ve istekli tarafından sunulan 15.12.2014 tarihli aşırı düşük teklif açıklama yazısında “…11/12/2014 tarihinde tarafımıza göndermiş olduğunuz ‘Aşırı düşük teklif sorgulaması’ konulu yazınıza istinaden, teknik şartnamede belirtilen hususların nasıl karşılanacağına ilişkin açıklamalarımıza aşağıda yer verilmiştir.

              a- İhale konusu iş için, şirketimizin bir önceki ihale sonrasında sayın Kurumunuz fatura tahsilatlarına aracılık ettiği için, sistemsel entegrasyona gerek kalmadan tahsilatlara aracılık etmeye devam edecektir. Bir başka deyişle, bu hizmetler için ekstra bir gider oluşmayacaktır.

             b- Şirketimizin, Aktif Yatırım Bankası A.Ş.nin bir iştiraki olması nedeniyle idare hesaplarına gönderilecek ödemelerden kaynaklanacak havale, EFT ve benzeri masraflar olmayacak / minimum düzeyde olacaktır.

             c- Yüklenici olarak idareye verilen 500.000.-TL (beşyüzbin) tutarlı teminat mektubu için yıllık 6.000.-TL (altıbin) komisyon yükümlülüğü doğacaktır. Konu teminat mektubu Aktif Yatırım Bankası A.Ş.den temin edileceği için ilave bir gider kalemi bulunmamaktadır.

             d- Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş.nin hizmet verdiği bölgede hali hazırda Şirketimizin bir bayilik ağının mevcut olduğu dikkate alındığında, sahada tahsilat için ilave bir yatırımın yapılmayacak olması, bayilerin yine mevcutta su, doğal gaz, telekomünikasyon, internet gibi tahsilatlar için abonelere hizmet veriyor olması, ayrıca yine bayilerin Kayseri Şehir İçi Ulaşım Kart dolumu yapıyor olması nedenleriyle minimum maliyetle bu hizmet sağlanabilecektir. 15 Aralık tarihi itibarıyla Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş. bölgesinde Şirketimizin, tahsilat hizmeti veren 191 bayii bulunmaktadır. Bayilerin halihazırda, tahsilat için gerekli cihaz ve donanımları hazır olduğu için ilave bir gider oluşmayacak, ihalenin kesinleşmesi akabinde söz konusu 191 noktada değerli Kurumunuzun tahsilatlarına başlanabilecektir…” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

Yapılan inceleme sonucunda, ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklamaları kapsamında teminat mektubuna ait komisyon gideri dışında hangi bileşen için ne kadarlık maliyet öngörüldüğünün belirtilmediği, “minimum maliyetle hizmetin sağlanacağı” gibi muğlak ve varsayıma dayalı ifadelerin kullanıldığı, ayrıca en az 25 adet tahsilat noktasında hizmet verilmesi maliyetine ilişkin olarak hâlihazırda bayilik ağının mevcut olduğu ve ilave bir gider oluşmayacağı şeklindeki açıklamanın kabul edilebilir olmadığı, zira isteklilerin tekliflerini hazırlarken sözleşmenin uygulanması aşamasında ihale konusu hizmetin ifasına özgü şekilde ortaya çıkacak maliyetleri dikkate almalarının gerektiği, kaldı ki idarece açıklama yapılması istenen bileşenlerin tamamı için geçerli olmak üzere, bu maliyetlere ilişkin tevsik edici herhangi bir belgenin de sunulmamış olduğu anlaşılmış olup, Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun olmayan söz konusu açıklamaların reddedilerek isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği neticesine varılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Teknik Şartname’nin “Genel koşullar” başlıklı 3’üncü maddesinde “…3.6 Yüklenicinin 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkındaki Kanunun 14. maddesinde belirtilen ödeme kuruluşu şartlarını haiz olması zorunlu olmakla birlikte, yüklenicinin gerekli belgelendirmeleri zamanında yapmamasından kaynaklanan ve idarenin bağlı bulunduğu mevzuat gereği idareye yöneltilebilecek her türlü cezalar yükleniciye rücu edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Yapılan inceleme neticesinde, söz konusu düzenlemenin sözleşmenin imzalanmasından sonraki aşamaya ilişkin olduğu ve ihalenin sonuçlandırılmasın ardından yüklenici sıfatını kazanacak olan isteklinin haiz olması gereken şartları düzenlediği, bu yönüyle tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında anılan düzenleme kapsamında yapılacak bir incelemenin bulunmadığı ve bu hususa yönelik inceleme ve denetlemenin sözleşmenin uygulanması aşamasında idare tarafından yerine getirileceği anlaşılmaktadır.

Ayrıca, 6493 sayılı Kanun’un “Ödeme kuruluşu” başlıklı 14’üncü maddesinde bu Kanun kapsamında ödeme hizmetleri alanında faaliyette bulunmak isteyen ödeme kuruluşlarının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan izin almak kaydıyla faaliyette bulunabilecekleri,

Aynı Kanun’un “Geçiş hükümleri” başlıklı maddesinde ise Kanun’un yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödeme hizmetleri sunmakta olup Kanun kapsamında ihdas edilen ödeme kuruluşu kategorisine dâhil edilebilecek olan kuruluşların, Kanun kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca çıkarılacak ilgili yönetmeliklerin yayımı tarihinden başlayarak bir yıl içinde Kuruma başvurarak gerekli izinleri almak zorunda oldukları hüküm altına alınmış olup, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 27.06.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede, ödeme kuruluşlarının 6493 sayılı Kanun’a uyumlu hale gelebilmeleri için 27.06.2015 tarihine kadar sürelerinin bulunduğu ve bu tarihten önce, ödeme kuruluşları tarafından Kanun hükümlerine uyumun sağlanıp sağlanamadığı yönünde bir inceleme ve değerlendirme yapılmasına olanak bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

Öte yandan, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinde “(1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

            a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

            …

            c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler,

            Hakkında başvuruda bulunabilir.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

            (2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde ise “(1) Süreler;

            a) İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini,

            b) Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın satın alındığı tarihi, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanının teslim alındığı tarihi, zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi,

            …

            İzleyen günden itibaren başlar.” hükmü yer almaktadır.

Başvuru sahibinin 28.11.2014 tarihinde ihale dokümanını satın aldığı ve ihale konusu işin süresinin 365 gün olduğuna yönelik düzenlemenin ihale dokümanında yer aldığı dikkate alındığında, söz konusu düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı iddialarını içeren şikâyet başvurusunun ihale dokümanının satın alındığı tarihi takip eden on gün içerisinde idareye yapılmasının gerektiği, ancak başvuru sahibi tarafından 05.01.2015 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, kaldı ki ihale dokümanına yönelik şikâyetlerin en geç ihale tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabileceği, ayrıca başvuru sahibinin 09.12.2014 tarihinde yapılan ihaleye teklif vererek istekli sıfatını kazandığı ve ihaleye teklif verdikten sonra ihale dokümanına yönelik başvuruda bulunma ehliyetini kaybettiği anlaşılmıştır. Bu çerçevede, idare tarafından 1 yıl süreli hizmet alımı yerine 27.06.2015 tarihine kadar sürecek bir ihaleye çıkılmasının kamu yararı açısından daha uygun olacağı yönündeki iddiaya ilişkin başvurunun, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince ehliyet ve süre yönünden reddedilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin ikinci iddiasına yönelik başvurunun reddedilmesi gerektiği neticesine ulaşılmıştır.

 Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, E…ost Elekt. Perakende Oto. Satış Tic. A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.