KAMU İHALE MEVZUATI

Anahtar Teslim Götürü İşlerde Projede ve Mahal Listeside Yer Alan İşler İçin Ayrıca Ödeme Yapılır mı?

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

Karar Konusu :Görüş İstemi

Karar No        : 2012/13

Karar Tarihi  : 29/02/2012

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

I – GİRİŞ

……..  …….  Üniversitesi  Rektörlüğü  Yapı  İşleri  ve  Teknik  Daire  Başkanlığı tarafından ihale edilerek anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “…….. ……. Üniversitesi Lojmanlarının İnşaatı” yapım işi ile ilgili olarak görüş istemidir.

II – KONU

İdaresinin,             11/01/2012 tarihli ve …………………….09-98 sayılı yazısında özetle; 4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine göre ihale edilerek 29/11/2011 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “……. ……. Üniversitesi Lojmanlarının İnşaatı” yapım işinin yürütülmesi sırasında, pencerelerin iç ve dış denizliklerinin sözleşme bedeline dahil olup olmadığı konusunda yüklenici ile aralarında anlaşmazlık oluştuğu belirtilerek, konuya ilişkin görüşümüzün bildirilmesi talep edilmektedir.

III – İNCELEME

Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca incelenmiştir.

Yüklenicinin görüş ve talebi;

Projede ve mahal listesinde iç ve dış denizlik yapılması imalatının sadece balkon parapetlerinde gösterildiği, diğer mahallerdeki bu imalatların iş artışı kapsamında kendilerine ödenmesi gerektiği,

İdarenin görüş ve değerlendirmesi;

CD içerisinde mimari uygulama projeleri plan, kesit ve görünüşleri ile mahal listesi,
pursantaj tablosu ve yaklaşık maliyet hesaplarında iç ve dış denizlik yapımına ait hususlara
yer verilmediği, ancak doğrama sistem kesitlerinde yer verildiği, bu nedenle sözkonusu
imalatlara ilave bir bedelin ödenip ödenmeyeceği hususunda tereddütlerinin olduğu,

Belirtilmektedir.

İhaleye esas olduğu ifade edilen ve idaresi yazısı ekinde gönderilen CD içerisinde yer alan uygulama projeleri incelendiğinde;

06 – MD- cephe sistem kesitleri, 09 – MD – doğrama sistem kesitleri, 11 – MD –
nokta detay projeleri plan ve kesitlerinde iç ve dış denizlik ifadelerine imalat poz numarası ile birlikte anlaşılır şekilde yer verildiği,

Mahal listesinde ise, pencerelerde iç ve dış denizlik imalatlarının yer almadığı, Görülmektedir.

Bilindiği üzere, İşe ait sözleşmenin “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde;

“6.1 Bu sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen … toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

6.2 Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, … yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.”  hükmü,

Yer almaktadır.

Bu sözleşme hükmünden anlaşılacağı üzere bahis konusu işte yüklenicinin teklifini ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak verdiği ve işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen toplam bedel üzerinden sözleşme akdedilmiştir.

Bu itibarla, bir iş kaleminin ihaleye esas uygulama projesinde veya mahal listesinde yer alması halinde, bu iş kalemine ait imalatın sözleşme bedeli kapsamında yapılmasının ön görüldüğünün kabulü gerekmektedir.

Diğer taraftan, yaklaşık maliyete ait hesap cetveli ve eklerinin ihale dokümanı ve
sözleşme eki olmayıp ihale öncesi idaresi tarafından hazırlanan ve gizliliği olan belgeler
olduğu, bu belgelerden yüklenicinin bilgi sahibi olmasının hukuken mümkün olmadığı,
dolayısıyla  yaklaşık  maliyete  ait  hesap  cetvelinin  sözleşmenin  uygulanması  sırasında
yapılacak işler bakımından sözleşme ve ekleri gibi yükleniciyi bağlayıcı bir yönünün de
bulunmadığının yanısıra, buradan hareketle yüklenicinin bir hakkının doğmayacağı,

Hususlarının idaresince de bilindiği değerlendirilmektedir.

IV – KARAR

Konu, ön bölümde belirtildiği üzere detaylı olarak incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, buna göre;

İç ve dış denizlik yapılması iş kalemlerinin ihaleye esas uygulama projeleri plan ve kesitlerinde  yer  aldığının  idaresince  de  tespit  edilmesi  halinde,  bu  iş  kalemlerine  ait imalatların sözleşme bedeli dahilinde yapılmasının kabulünün gerektiği, dolayısıyla da bu iş kalemlerine  dayalı  olarak  yükleniciye  sözleşme  bedeli  dışında  ayrıca  ilave  bir  bedel ödenemeyeceğinin değerlendirildiğine,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendine istinaden 29/02/2012 tarihinde yapılan toplantıda, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir

Başkan V.

Fuat ARABACI
İnş.Müh.

(imza)

Üye V.                                        Üye V.                                       Üye V.

Mithat EMRE                            Hüseyin İSLAM                        Osman KAYUM

Mak.Müh.                                    İnş.Müh.                                   Mak.Müh.

(imza)                                         (imza)                                        (imza)

Üye V.                                        Üye V.                                       Üye V.

M.Akif SAPMAZ                 M.Feridun DUYGULUER                    Ali AYRAK

İnş.Müh.                                  Şehir Plancısı                                İnş.Müh.

(imza)                                         (imza)                                        (imza)

Üye V.                                        Üye V.                                       Üye V.

Fehmi İMAMOĞLU                          Atilla ÜNAL                           Hidayet UYSAL

İnş.Müh.                                     İnş.Müh.                    Şehir Plan.-Kamu Yönt.Uzm.

(imza)                                         (imza)                                        (imza)

Üye V.                                        Üye V.                                       Üye V.

Seyfettin AYÇİÇEK                Mustafa Tahsin BADEM                  Hüseyin ÇELİK

Jeoloji Müh.                                 İnş.Y.Müh.                                  İnş.Müh.

(imza)                                         (imza)                                        (imza)

Üye V.                                        Üye V.

Hayrettin YILMAZ                    Ali Rıza KORKMAZ

İnş.Müh.                                     İnş.Müh.

(imza)                                         (imza)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.