Finans GündemGÜNCEL HABERLERİşçiKARİYERÖne Çıkan Haberler

696 sayılı KHK İle Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişleri Yapılan İşçiler Hakkında T.C. Sağlık Bakanlığı Uygulaması

696 sayılı KHK İle Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişleri Yapılan İşçiler Hakkında T.C. Sağlık Bakanlığı Uygulaması

696 sayılı KHK İle Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişleri Yapılan İşçiler

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 88642023

Konu : 696 sayılı KHK İle Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişleri Yapılan İşçiler Hakkında

DAĞITIM YERLERİNE

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddesi kapsamında Bakanlığımız sürekli işçi kadrolarına geçişleri yapılan işçilerin Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve en son sona erecek olan toplu iş sözleşmesi 31.10.2020 tarihi itibariyle sonlanmıştır.

Diğer taraftan, Bakanlığımızın üyesi bulunduğu Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Bakanlığımız işyerlerinde görevli işçiler için işletme toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (Öz-Sağlık İş) arasında yapılan görüşmeler neticesinde, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarında 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uyarınca istihdam edilen işçilere ilişkin 01.01.2019 -31.12.2020 yürürlük süreli İşletme Toplu İş Sözleşmesi 10.08.2020 tarihinde imzalanmıştır.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun “Sendika üyeliği ve üyeliğin kazanılması” başlıklı 17 nci maddesinin beşinci fıkrasında, “Sendikaya üyelik, Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine e-Devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunda bulunulması ve sendika tüzüğünde belirlenen yetkili organın kabulü ile e-Devlet kapısı üzerinden kazanılır…” hükmüne, “Üyelik aidatı” başlıklı 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında, “Üyelik ve dayanışma aidatları, yetkili işçi sendikasının işverene yazılı başvurusu üzerine, işçinin ücretinden kesilmek suretiyle ilgili sendikaya ödenir. ”

hükmüne ve “Toplu iş sözleşmesinden yararlanma” başlıklı 39 uncu maddesinde, “Toplu iş sözleşmesinden taraf işçi sendikasının üyeleri yararlanır. Toplu iş sözleşmesinden, sözleşmenin imzalanması tarihinde taraf sendikaya üye olanlar yürürlük tarihinden, imza tarihinden sonra üye olanlar ise üyeliklerinin taraf işçi sendikasınca işverene bildirildiği tarihten itibaren yararlanır… Dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanma, talep tarihinden geçerlidir. İmza tarihinden önceki talepler imza tarihi itibarıyla hüküm doğurur.” hükümlerine yer verilmiştir.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa dayanılarak hazırlanan ve 09.07.2013 tarihli ve 28702 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi İle Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında, “Üyelik, yetkili organın e-Devlet kapısı üzerinden otuz gün içerisinde başvuruyu kabulü ile kazanılır. Üyeliğin başlangıç tarihi, yetkili organ tarafından üyelik başvurusunun e-Devlet kapısı üzerinden kabul edildiği tarihtir…” hükümlerine yer verilmiştir.

Ayrıca, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddesi kapsamında Bakanlığımız sürekli işçi kadrolarına geçişleri yapılan işçilere uygulanan Yüksek Hakem Kurulunca karara bağlanan Toplu İş Sözleşmesi hükümleri 31.10.2020 tarihinde sona ermesiyle birlikte söz konusu işçilerin, Bakanlığımızın taraf olduğu ve Bakanlığımızca uygulanmakta olan 01.01.2019 – 31.12.2020 yürürlük süreli İşletme Toplu İş Sözleşmesinden yararlanıp yararlanamayacağı hususuna ilişkin olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan 23.10.2020 tarihli ve E. 2418040 sayılı görüş yazısında, “…6356 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası “bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de asıl işin girdiği işkolundan sayılır” hükmüne amir olup Bakanlığımızca ilan edilen toplu iş sözleşmesi hükümlerinin yürürlük süresinin 31/10/2020 tarihinde sona ermesiyle birlikte, 6356 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine uygun şekilde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen sürekli işçi statüsündeki işçilerin, yetkili sendikaya üye olarak veya dayanışma aidatı ödeyerek anılan toplu iş sözleşmesinden yararlanabilecekleri değerlendirilmektedir.” şeklinde mütalaa edilmiştir.

Bu çerçevede; Genel Müdürlüğümüz emrinde, Müdürlüğünüz emrinde ve Müdürlüğünüze bağlı tüm sağlık tesislerinde 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddesi kapsamında sürekli işçi kadrolarına geçişleri yapılan ve halen görev yapan işçilerin 01.01.2019 – 31.12.2020 yürürlük süreli İşletme Toplu İş Sözleşmesinden yararlanma işlemleri aşağıda belirtilen hususlara göre yürütülecektir.

1. Yararlanma hükümlerinin uygulanmasına ilişkin olarak;

a) 01.11.2020 tarihinden önce yetkili işçi sendikasına üye olanlara, İşletme Toplu İş Sözleşmesinde yer alan haklara ilişkin hükümlerin 01.11.2020 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanması,

b) 01.11.2020 tarihi ve sonrasında yetkili işçi sendikasına üye olanlara, İşletme Toplu İş Sözleşmesinde yer alan haklara ilişkin hükümlerin üyeliklerinin yetkili işçi sendikasınca işverene bildirildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere uygulanmaya başlanması,

c) Yetkili işçi sendikasına dayanışma aidatı ödeyerek İşletme Toplu İş Sözleşmesinden yararlanmak amacıyla 01.11.2020 tarihinde ve öncesinde dilekçe veren işçilere, İşletme Toplu İş Sözleşmesinde yer alan haklara ilişkin hükümlerin 01.11.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanması,

d) 01.11.2020 tarihinden sonra İşletme Toplu İş Sözleşmesinden dayanışma aidatı ödemek suretiyle yararlanmak isteyen işçiler için, dilekçelerine göre işlem yapılması, İşletme Toplu İş Sözleşmesinde yer alan haklara ilişkin hükümlerin dilekçe/talep tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanmaya başlanması,

2. Üyelik aidatı veya dayanışma aidatı ödemek suretiyle İşletme Toplu İş Sözleşmesinden yararlanacakların ücretlerine ilişkin olarak;

a) 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddesi kapsamında sürekli işçi kadrolarına geçişleri yapılan ve halen görev yapan işçilerin 31.10.2020 tarihi itibariyle almakta oldukları günlük brüt çıplak ücretlerine (yevmiyelerine) herhangi bir ücret zammı uygulanmaması,

b) 31.10.2020 tarihi itibariyle almakta oldukları günlük brüt çıplak ücretleri (yevmiyeleri) üzerinden ücretlerinin hesaplanmasına devam edilmesi,

c) İşletme Toplu İş Sözleşmesi kapsamında öngörülen ücret ve ücret zammı hariç diğer hakların, işçinin üyelik tarihi/dayanışma aidatı ile yararlanma talep tarihine bağlı olarak moc.eyilamola

ödenmesi,

d) Yetkili işçi sendikasına üye olmayanlar ile yetkili işçi sendikasına dayanışma aidatı ödemek suretiyle işletme toplu iş sözleşmesinden yararlanmak istemeyenlere, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan 375 Sayılı KHK’nın Geçici 23. Maddesi Uyarınca İdarelerce Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ücret İle Diğer Mali ve Sosyal Haklarının Belirlenmesinde Esas Alınacak Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinin uygulanmaya devam edilmesi (01.01.2019 – 31.12.2020 yürürlük süreli İşletme Toplu İş Sözleşmesi haklarından hiçbir şekilde faydalandırılmamaları),

3. Yetkili işçi sendikasına üyelik aidatlarının kesilmesine yönelik olarak;

a) 01.11.2020 tarihinden önce yetkili işçi sendikasına üye olanlar için 01.11.2020 tarihinden itibaren sendika üyelik aidatlarının, İşletme Toplu İş Sözleşmesinin “Sendikal Aidatlar ” başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca yetkili işçi sendikasının ekli yazısında belirtilen hesabına

yatırılması ve yetkili işçi sendikasına ilgili madde kapsamında listelerin gönderilmesi,

b) 01.11.2020 tarihinden sonra yetkili işçi sendikasına üye olanlar için sendika üyelik tarihinden itibaren sendika üyelik aidatlarının, İşletme Toplu İş Sözleşmesinin “Sendikal Aidatlar” başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca yetkili işçi sendikasının ekli yazısında belirtilen hesabına yatırılması ve yetkili işçi sendikasına ilgili madde kapsamında listelerin gönderilmesi,

c) Yetkili işçi sendikasına dayanışma aidatı ödeyerek İşletme Toplu İş Sözleşmesinden yararlanmak amacıyla 01.11.2020 tarihinde ve öncesinde dilekçe veren işçilerin 01.11.2020 tarihinden itibaren dayanışma aidatlarının, İşletme Toplu İş Sözleşmesinin “Sendikal Aidatlar” başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca yetkili işçi sendikasının ekli yazısında belirtilen hesabına yatırılması ve yetkili işçi sendikasına ilgili madde kapsamında listelerin gönderilmesi,

d) 01.11.2020 tarihinden sonra İşletme Toplu İş Sözleşmesinden dayanışma aidatı ödemek suretiyle yararlanmak isteyen işçiler için, İşletme Toplu İş Sözleşmesinin “Sendikal Aidatlar” başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca dayanışma aidatlarının, dilekçe/talep tarihi itibariyle yetkili işçi sendikasının ekli yazısında belirtilen hesabına yatırılması ve yetkili işçi sendikasına ilgili madde kapsamında listelerin gönderilmesi,

e) Yetkili işçi sendikasına üye olan işçiler için yetkili işçi sendikasının, sendika üyelik aidatının ödenmesi hakkında 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 18 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü kapsamında Genel Müdürlüğümüze, Müdürlüğünüze veya sağlık tesisine doğrudan müracaat etmesi durumunda, işçilerin üyelik kabul tarihlerinin kontrol edilerek İşletme Toplu İş Sözleşmesinin “Sendikal Aidatlar” başlıklı 13 üncü maddesi hükümlerinin uygulanması,

f) Yetkili işçi sendikasına üyelik tarihinin kontrolünde, yukarıda anılan mevzuat kapsamında işçinin üyelik talebinin e-Devlet kapısı üzerinden yetkili işçi sendikası tarafından kabul edildiği tarihin esas alınması,

4. İlgili mevzuat gereği Sosyal Güvenlik Kurumuna gerekli bildirimlerin yapılması,

5. Yazımızda belirtilen açıklamaların Müdürlüğünüze bağlı tüm sağlık tesislerine bildirilmesi,

hususlarında;

Bilgilerinizi ve yukarıda belirtilen hizmetleri yürütmekle görevli personele tebliği ile gereğini önemle arz ve rica ederim.

Mehmet İSLAMOĞLU

Bakan a.

Genel Müdür

Ek:

1- AÇSHB Görüş Yazısı Örneği (2 Sayfa)

2- Yetkili İşyeri Sendikası Öz-Sağlık İş Sendikasının Yazısı (1 Sayfa)

Dağıtım

Gereği: Bilgi:

81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü) Strateji Geliştirme Başkanlığına

YHGM Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına

PDF Dosyası İçin Tıklayınız

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.