Devlet Personel BaşkanlığıYök Mevzuat

Üniversitede görevli öğretmenlere ek ders ücreti ödenemeyeceği

Öğretim elemanı-2

Üniversitede görevli öğretmenlere ek ders ücreti ödenemeyeceği

Kategori Ek Ders
Kanun / Madde(ler) 657 / 102, 103, 89, 176
Tarih 26/04/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 91. sayfa
Özet Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görev yapan memurlara, 657 sayılı Kanunun 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca yaz tatili ve dinlenme tatillerinde izin verilmesi, mezkur Kanunun ek 32 nci maddesi gereğince fiilen öğretmenlik yapmaları kaydıyla öğretim yılına hazırlık ödeneği verilmesi gerektiği düşünülmekte olup; söz konusu Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca ek ders ücretinin ödenmesinin ise üniversitede görev yapan öğretmenlerin ek ders ücretlerine ilişkin herhangi bir Bakanlar Kurulu Kararının bulunmaması sebebiyle mümkün bulunmadığı hk.

Öğretmen kadrosunda görev yapan Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenlerinin, Milli Eğitim Bakanlığında görevli öğretmenlerin sahip oldukları ek ders ücreti, sömestr ve yaz tatili izni ile eğitim-öğretim hazırlık ödeneğinden yararlanıp yararlanamayacakları hususunda görüş talep eden ilgi yazı ve eki incelenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 nci maddesinde; “Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.” ve 103 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında; “Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.” denilmek yer verilmek suretiyle; çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlarına bakılmaksızın öğretmen kadrosunda görev yapan tüm memurların yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılacakları, ancak bunlara ayrıca yıllık izin verilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

657 sayılı Kanunun Ek 32 nci maddesinde; “Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici,eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir.
Bu ödenek damga vergisi hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulmaz.” hükmüne yer verilmek suretiyle, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olan ve fiilen öğretmenlik yapan tüm memurlara, çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlarına bakılmaksızın öğretim yılına hazırlık ödeneği verileceği belirtilmiştir.

Mezkur Kanunun “Ders görevi” başlıklı 89 uncu maddesinde; “Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir.
Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile tespit olunur.” ve 176 ıncı maddesinde; “Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00’den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.
Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere % 25 fazlasıyla ödenir?” denilmek suretiyle okul, kurs veya yaygın eğitim kurumlarında ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunamaması halinde öğretmenlere ek ders görevi verilebileceği belirtilmiş; ek ders görevi kapsamında ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlarda düzenleme yapma hususunda Bakanlar Kurulu yetkili kılınmış, ancak üniversitelerde görev yapan öğretmenlerin aylık karşılığı okutacakları dersler ile ek ders ücreti karşılığında okutacakları dersler hususunda düzenleme yapan herhangi bir Bakanlar Kurulu Kararı bulunmadığından, bu öğretmenlere branşlarıyla ilgili okutacakları dersler karşılığında ek ders ücreti verilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görev yapan memurlara, 657 sayılı Kanunun 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca yaz tatili ve dinlenme tatillerinde izin verilmesi, mezkur Kanunun ek 32 nci maddesi gereğince fiilen öğretmenlik yapmaları kaydıyla öğretim yılına hazırlık ödeneği verilmesi gerektiği düşünülmekte olup; söz konusu Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca ek ders ücretinin ödenmesinin ise üniversitede görev yapan öğretmenlerin ek ders ücretlerine ilişkin herhangi bir Bakanlar Kurulu Kararının bulunmaması sebebiyle mümkün bulunmadığı mütalaa edilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.