Gelir/Kurumlar Vergisi

2010 Takvim Yılı İlk Üç Döneminde Tahakkuk Edip Ödenmeyen Geçici Verginin Yapılandırılarak Gelir veya Kurumlar Vergisinin Taksitli Hale Getirilmesi Mümkün Değildir

Maliye Bakanlığı-2

Ankara; 30/03/2011

Sirküler: 2011/2
2010 Takvim Yılı İlk Üç Döneminde Tahakkuk Edip Ödenmeyen Geçici Verginin

Yapılandırılarak Gelir veya Kurumlar Vergisinin Taksitli Hale Getirilmesi Mümkün Değildir

1) Giriş

Bilindiği üzere, 6111 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, vergilendirme döneminin bitim tarihi ve beyanname verme süresinin son günü Aralık/2010 ayı ve öncesine rastlayan dönemler Kanun  kapsamına girmekte, Aralık/2010 ayından sonraya rastlayanlar ise kapsama girmemektedir.

Örneğin; 2010 takvim yılına ilişkin gelir ve kurumlar vergisine mahsuben ödenmesi gereken geçici vergilerin 1, 2 ve 3 üncü dönemleri kapsama girmekte, 4 üncü dönemi ise kapsama girmemektedir (6111 sayılı Kanun 1 Seri No.lu GT I/A-1 (a)-(2)).

Bu düzenlemeden hareketle, sürekli olarak, tarafımıza şu soru tevdi edilmektedir. Bu hükümden yararlanarak, 2010 takvim yılının ilk üç geçici vergi döneminde kesinleşen, ancak ödenmeyen geçici verginin, yasa hükümlerinden yararlanılark taksitlendirilmesi ve sonrasında gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde bu şekilde yeniden yapılandırılan geçici verginin mahsup edilmesi mümkün müdür? Bir başka ifadeyle, 2010 hesap dönemi için tahakkuk edecek gelir veya kurumlar vergisini dolaylı şekilde taksitli hale getirmenin yasal imkânı var mıdır?

2) 2010 takvim yılı ilk üç geçici vergilendirme döneminde tahakkuk edip ödenmeyen geçici verginin yapılandırılarak Gelir veya Kurumlar vergisinin taksitli hale getirilmesi mümkün değildir

6111 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmüne göre; “Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak 2010 yılında tahakkuk eden ve bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan geçici vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zamları yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ödenmek suretiyle bu madde hükmünden yararlanılır. Bu takdirde, 2010 yılına ilişkin yıllık gelir/kurumlar vergisinin tahakkukunu müteakip ödenecek taksitlerde, vergi aslının ödenmesi şartı aranmaz.” 6111 sayılı Kanuna ilişkin yayımlanan 1 Seri No.lu Genel Tebliği’nin “2010 Yılına İlişkin Olarak Tahakkuk Eden Geçici Vergilere İlişkin Gecikme Zammı Alacakları” başlıklı II/B-8 bölümde bu özetle;

  • 2010 yılına ilişkin yıllık gelir/kurumlar vergisinin tahakkukunu müteakip ödenecek taksitlerde, vergi aslının ödenmesine ilişkin şart aranılmayacağı,
  • 6111 sayılı Kanun yayımlandığı 25/2/2011 tarihi itibariyle 2010 yılına ilişkin geçici verginin mahsup dönemi henüz gelmediği,
  • Geçici vergi mahsup döneminden önce Kanun hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükelleflerin bu borçlarının yapılandırılmasında geçici vergi tutarları ödenecek taksitler içerisinde yer alacağı,
  • Ancak, mahsup dönemi geçtikten ve/veya yıllık gelir/kurumlar vergisi tahakkuk ettikten sonra, ödenecek taksitler içerisinde yer alan geçici vergi asıllarının terkin edileceği,

açıklanmıştır.

Diğer taraftan, mahsup dönemi geçtikten ve/veya yıllık gelir/kurumlar vergisi tahakkuk ettikten sonra başvuran mükelleflerin geçici vergiden kaynaklı borçlarının yapılandırılmasında geçici vergi aslına ödenecek taksit tutarlarında yer verilmeyecektir.

Bir başka anlatımla, bu kapsamdaki geçici vergilerin yıllık gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilebilmesi için mahsup tarihi itibarıyla ödenmiş olması gerekmekte, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesinden sonra ise ödenmemiş geçici vergiler terkin edileceğinden, bu vergilerin 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre taksitlendirilerek ödenmesi mümkün değildir.