Finans GündemGelir/Kurumlar VergisiÖzelgeVERGİ MEVZUATI

Yatırım teşvik belgesine istinaden faydalanılan desteğin makine alımında kullanılması halinde indirimli kurumlar vergisine konu edilip edilemeyeceği hk.

Şirket-5

Yatırım teşvik belgesine istinaden faydalanılan desteğin makine alımında kullanılması halinde indirimli kurumlar vergisine konu edilip edilemeyeceği hk.

Sayı:

B.07.1.GİB.4.25.15.01-2011-KVK-7215-2-10

Tarih:

02/11/2011

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ERZURUM VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı :

B.07.1.GİB.4.25.15.01-2011-KVK-7215-2-10

02/11/2011

Konu :

Yatırım teşvik belgesine istinaden faydalanılan desteğin makine alımında kullanılması halinde indirimli kurumlar vergisine konu edilip edilemeyeceği hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Hazine Müsteşarlığından almış olduğunuz yatırım teşvik belgesine istinaden indirimli orana tabi kurumlar vergisi teşvikinden faydalandığınız belirtilerek Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansından sağlanan 262.548,00 TL tutarındaki desteğin, söz konusu yatırım teşvik belgesi kapsamında makine alımında kullanılması halinde indirimli kurumlar vergisine konu edilip edilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa 5838 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle  eklenen “İndirimli kurumlar vergisi” başlıklı 32/A maddesinde;

“(1) Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 16.7.1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8.6.1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve Hazine Müsteşarlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.

(2) Bu maddenin uygulamasında yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade eder. Bakanlar Kurulu;

a) İstatistikî bölge birimleri sınıflandırması ile kişi başına düşen milli gelir ve sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerini dikkate almak suretiyle illeri gruplandırmaya ve gruplar itibarıyla teşvik edilecek sektörleri ve bunlara ilişkin yatırım ve istihdam büyüklüklerini belirlemeye,

b) Her bir il grubu için yatırıma katkı oranını (5904 sayılı Kanunun Geçici 2 inci maddesine göre 31.12.2010 tarihine kadar başlayan yatırımlar için %60. Yürürlük;03.07.2009) % 25’i, yatırım tutarı 50 milyon Türk Lirasını aşan büyük ölçekli yatırımlarda ise (5904 sayılı Kanunun Geçici 2 inci maddesine göre 31.12.2010 tarihine kadar başlayan yatırımlar için %70. Yürürlük;03.07.2009) % 45’i geçmemek üzere belirlemeye, kurumlar vergisi oranını % 90’a kadar indirimli uygulatmaya,

c) Yatırım harcamaları içindeki arsa, bina, kullanılmış makine, yedek parça, yazılım, patent, lisans ve know-how bedeli gibi harcamaların oranlarını ayrı ayrı veya topluca sınırlandırmaya,

yetkilidir….”

hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, 16.07.2009 tarih ve 227290 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” başlıklı 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında indirimli kurumlar vergisi uygulanacak iller (bölgeler halinde) ve bölgesel teşviklerden yararlanacak olan sektörler listeler halinde sayılmış olup “Vergi İndirimi” başlıklı 10 uncu maddesinde de, bölgeler itibariyle uygulanacak olan yatırıma katkı ve indirimli kurumlar vergisi oranları belirlenmiş ve yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli vergi uygulamasına devam edileceği açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre; söz konusu teşvik belgesi kapsamında yapmakta olduğunuz yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar bu yatırımdan elde edilen kazançlara  indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkün bulunmakta olup Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansından sağlanan 262.548,00 TL  tutarındaki desteğin indirimli kurumlar vergisinin konu edilemeyeceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.