Devlet MemuruKARİYER

Vekalet Edilecek Görevler Nelerdir?

VEKALET EDİLECEK GÖREV

Hangi görevlere vekalet edileceğini belirlemeden önce istihdam şekillerine bakmak gerekir. İstihdam şekilleri DMK’nın 4 üncü maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür.

 a)Memur:

Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır.

Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.

  1. b) Sözleşmeli personel:

Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, kurumun teklifi üzerine Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Bakanlar Kurulunca geçici olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.

  1. c) Geçici personel:

Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve bu belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.

  1. d) İşçiler:

(a), (b) ve (c) fıkralarında belirtilenler dışında kalan kişilerdir. Bunlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.

DMK’nın vekaletle ilgili 86, 174 ve 175 inci maddeleri ile bu maddelerle ilgili diğer maddelerin hiçbirinde sözleşmeli personel, geçici personel veya işçi tanımına giren kamu personeline vekalet edilmesi durumuna hiç değinilmemiştir. O halde vekalet edilecek görevin mutlaka bir memuriyet görevi olacağı söylenebilir.

“657 sayılı Devlet Memurları Kanununun vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartlarını düzenleyen 86 ncı maddesinde, memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedeniyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabileceği ve belirtilen haller dışında, boş kadrolara ait görevlerin lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürüleceği hükme bağlanmıştır. Bu hükümden de anlaşılacağı üzere belirtilen sebeplerden dolayı geçici olarak hizmeti yürütülmeyen bir kadronun olması gerekmekte olup, 657 sayılı Kanunda ayrıca “görevlendirme” şeklinde bir düzenleme de bulunmamaktadır.

Bu itibarla, Genel Müdürlüğünüzde görev yapan memur kadrolarındaki personelin, kadro ile ilişkisi bulunmayan sözleşmeli personel pozisyonlarına vekalet etmesinin mümkün olmadığı mütalaa edilmektedir.”[1]

 

“657 sayılı Devlet Memurları Kanununun vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartlarını düzenleyen 86 ncı maddesinde, memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedeniyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabileceği hükme bağlanmıştır. Bu hükme göre, bir göreve kurum içinden veya diğer kurumlardan vekaleten atama yapılabilmesi için ilgililerin o göreve asaleten atanabilmek için gerekli şartları taşımaları gerekmektedir.

Anayasanın 128 inci maddesinin birinci fıkrasında, Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin memurlar ve diğer kamu görevlilileri eliyle görüleceği hükme bağlanmıştır. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde ise sözleşmeli personel, teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare esasları dışında yürüttükleri hizmetlerinde sözleşme ile çalıştırılan personel olarak tanımlanmıştır.

Bu itibarla, kamu iktisadi teşebbüslerinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendine göre çalışmakta olan sözleşmeli personelin, kamu kurum ve kuruluşlarındaki memur kadrolarında vekaleten görevlendirilmesinin mümkün olmadığı mütalaa edilmektedir.[2]

[1] T.C. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı, Koordinasyon Dairesi, Mütalaalar Bülteni 11, Mart 1996, s.42

[2] T.C. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı, Koordinasyon Dairesi, Mütalaalar Bülteni 10, Temmuz 1995, s.55

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.