AdliyeKARİYER

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ DANIŞMA KURULLARI VE KOMİSYONLARININ KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

mevzuat-6

26 Şubat 2016 CUMAResmî GazeteSayı : 29636
YÖNETMELİK
Türkiye Adalet Akademisinden:

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ DANIŞMA KURULLARI VE

KOMİSYONLARININ KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisinin; eğitim, danışma, yardım, inceleme, araştırma ve yayın ile dokümantasyona ilişkin görevlerini, bilimsel yaklaşımla yerine getirebilmesi amacıyla oluşturulacak danışma kurulları ve komisyonlarının, kuruluş, toplantı, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Adalet Akademisinin görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli olan bilimsel ve teknik çalışmaları yapmak üzere oluşturulacak danışma kurulları ve komisyonların oluşumunu, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 5 inci ve 6 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

b) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,

c) Başkanlık: Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığını,

ç) Kurul: Bu Yönetmelik hükümlerine göre kurulacak daimi veya geçici statüdeki danışma kurullarını,

d) Komisyon: Bu Yönetmelik hükümlerine göre kurulacak daimi veya geçici statüdeki komisyonları,

e) Yönetim Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurul ve Komisyonların Oluşumu ile Çalışma Usul ve Esasları

Kurul ve komisyonların oluşumu

MADDE 5 – (1) Akademinin, eğitim, danışma, yardım, inceleme, araştırma, yayın ve dokümantasyon ile diğer görevlerine ilişkin çalışmalar yapmak üzere, Başkanlığın teklifi üzerine, Yönetim Kurulunun kararıyla, hizmet süresi ve çalışma alanları belirlenmek suretiyle, konunun niteliğine göre daimi veya geçici statüde danışma kurulları ya da komisyonlar kurulabilir.

(2) Kurul ve komisyonlar, Başkanlığa bağlı olarak görev yaparlar ve sekretarya hizmetleri, Başkan tarafından belirlenen daire başkanlığınca yürütülür.

Kurul ve komisyonların üyelerinin belirlenmesi

MADDE 6 – (1) 5 inci maddeye göre oluşturulan danışma kurul veya komisyonlara; bakanlıklar, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Noterler Birliği ve üniversiteler ile gerektiğinde diğer kamu kurum, kuruluş veya kurullarının temsilcileri ve uzmanlar üye olarak belirlenebilir.

Toplantı ve çalışma usul ve esasları

MADDE 7 – (1) Kurul ve komisyonlar, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanarak, katılanların salt çoğunluğuyla karar alır.

(2) Oylarda eşitlik olması halinde kurul veya komisyon başkanının bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

(3) Kurul veya komisyon toplantılarında çekimser oy kullanılamaz.

(4) Toplantıda çoğunluk sağlanamazsa bir sonraki toplantı, kurul veya komisyon başkanının belirleyeceği yer ve zamanda yapılır.

(5) Kurul veya komisyonlar gerektiğinde alt kurul veya komisyonlara ayrılmak suretiyle çalışmalarını sürdürebilir. Alt kurul ve komisyonlar kararlarını salt çoğunlukla alır.

(6) Kurul veya komisyonlar, görüş ve önerilerini alt komisyonların aldığı kararlarla bağlı olmadan belirler.

(7) Başkan, kurul ve komisyonların gündemini belirleyebilir ve toplantılara başkanlık edebilir.

(8) Kurul ve komisyonlar, çalışmalarıyla ilgili olarak hazırlayacakları görüş, öneri veya taslak metinlerini, varsa karşı görüş ve önerilerini de belirtmek suretiyle elektronik ortamda ve yazılı olarak Başkanlığa teslim eder.

Kurul ve komisyon başkanı

MADDE 8 – (1) Kurul ve komisyonlar, kendi üyeleri arasından bir başkan ve başkan vekili seçer.

(2) Kurul ve komisyon başkanları, etkin ve verimli çalışmayı sağlamak ve temsil görevini yerine getirmekle yükümlüdür.

Üyeliğin düşmesi ve sona ermesi

MADDE 9 – (1) İzinsiz veya özürsüz olarak üst üste iki veya bir yıl içinde toplam dört defa kurul ve komisyon toplantılarına katılmayanların üyeliği kendiliğinden düşer.

(2) Kurul ve komisyon çalışmalarına etkin ve verimli katılmayan veya verilen yükümlülükleri yerine getirmeyen üyelerin, üyeliğinin sona erdirilmesine, Başkanın teklifi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre üyeliğin sona erme durumları, ilgililerin bağlı olduğu kurum ve kuruluşlar ile kendilerine bildirilir.

(4) Görev yaptığı kurum, kuruluş ve kurullarındaki görevleri sona eren üyelerin, kurul veya komisyon üyeliği sona erer.

(5) Boşalan üyelikler, gerektiğinde 6 ncı maddedeki usule göre doldurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yolluk ve yevmiye

MADDE 10 – (1) Kurul ve komisyonlara toplantı yeri dışındaki bir mahalden katılan üyelere, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre, yol masrafı ve yevmiye ödemesi yapılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 11 – (1) 23/8/2005 tarihli ve 25915 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulları ve Komisyonlarının Kuruluş, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.