Kamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Tam Zamanlı Olmayan ve Haftalık Çalışma Saatlerinin Tamamının İdarede Kullanılacağı Kesin Olarak Belirli Olmayan İhalede Fiyat Farkı Verilmesini Gerektirecek Düzenleme Yapılmaması

İşçi

Özet:Tam Zamanlı Olmayan ve Haftalık Çalışma Saatlerinin Tamamının İdarede Kullanılacağı Tam Olarak Belirli Olmayan İhalede Fiyat Farkı Verilmesini Öngörecek Düzenleme Yapılmamasının Mevzuata Aykırı Olmadığı

KAMU İHALE KURUL KARARI
Toplantı No: 2015/071
Gündem No: 67
Karar Tarihi: 09.12.2015
Karar No: 2015/UH.II-3336
Şikayetçi:
Emay Temizlik İnşaat Tekstil Spor Hizmetleri Yemek Yapımı Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

İhaleyi Yapan Daire:

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

16.11.2015 / 89782

Başvuruya Konu İhale:

2015/132630 İhale Kayıt Numaralı “Dicle Üniversitesi Personel Ve Öğrencilerin 2016-2018 ( 3 Yıllık ) Yılları Yemek Hizmet Alımı” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Emay Temizlik İnş. Tekstil Spor Hizm. Yemek Yapımı San.  ve Tic.  Ltd.  Şti.,

Yenimahalle Cengiz Topel Cad. No: 140/4 SİİRT

 

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü,

Dicle Üniversitesi Yerleşkesi Genel Sekreterlik Satınalma Müdürlüğü 21280 Sur/DİYARBAKIR

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/132630İhale Kayıt Numaralı “Dicle Üniversitesi Personel Ve Öğrencilerin 2016-2018 ( 3 Yıllık )  Yılları Yemek Hizmet Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Dicle Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 05.11.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Dicle Üniversitesi Personel ve Öğrencilerin 2016-2018 ( 3 Yıllık )  Yılları Yemek Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Emay Temizlik İnş. Tekstil Spor Hizm. Yemek Yapımı San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 27.10.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 16.11.2015 tarih ve 89782 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.11.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2015/2969 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale konusu işin 3 yıllık yemek hizmet alımı olduğu, İdari Şartname’de fiyat farkı verilmeyeceği şeklindeki düzenlemenin yer aldığı, ancak ihalenin 3 yıllık olduğu hususu dikkate alındığında yüklenici tarafından çalıştırılacak personelin asgari işçilik maliyetinin tam olarak hesaplanmasının mümkün olmadığı, kamu ihale mevzuatında yer alan fiyat farkına yönelik hüküm gereğince ihale dokümanında fiyat farkı verilmesi gerektiğine ilişkin olarak düzenleme yapılması gerektiği, bu itibarla başvuruya konu ihalede fiyat farkı verilmesine yönelik düzenleme olmamasının tekliflerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesini engelleyeceği ve sözleşmenin yürütümü aşamasında sorun oluşturacağı, bu sebeple ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

 

2) Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78’inci maddesi uyarınca ihale konusu işin her ne kadar yemek hizmet alımı olsa da ihale dokümanında personel çalıştırılması zorunluluğu olduğundan birim fiyat teklif cetvelinde söz konusu personel giderleri için ayrı satır açılması gerektiği,

 

3) İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde iş ve işyerlerinin korunmasına ilişkin olarak sorumluluğun yükleniciye ait olduğu ve sigorta giderlerinin teklif fiyata dahil olduğu şeklinde düzenlemenin yer aldığı, ancak söz konusu sigorta giderlerine ve yüklenicinin sorumluluğuna yönelik olarak anılan Şartname’de belirlenen tutarların yüksek olduğu, söz konusu tutarların yıllık sözleşme bedelini aştığı, bu itibarla anılan düzenlemenin mevzuata aykırılık teşkil ettiği,

 

4) Teknik Şartname’de taşımalı yemek dağıtımında araçların kat edeceği yolun 28.275 km olarak belirlendiği, ancak fazla yol katedilmesi durumuna yönelik fiyat farkı ödeneceği ya da buna benzer bir düzenlemenin ihale dokümanında yer almadığı,

 

5) İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde yeterlik kriteri kapsamında 1400 kişilik kapasite raporunun ihaleye katılacak istekliler tarafından sunulması gerektiği yönünde düzenlemenin yer aldığı, ihale konusu işin idarenin yemekhanesinde yürütüleceği, firmanın yemek üretim tesislerinde yapılacak bir faaliyetin olmadığı, isteklilerin yapacağı işin kapasitesinin ve büyüklüğünün ancak idarenin yemekhanesi ile sınırlı olduğu, bu nedenle günlük kapasite raporunun anılan ihalede üretim kapasitesini belirleyici olamayacağı, ayrıca idare tarafından istenilen öğün miktarı ve işin yapılacağı yerin üniversite mutfağı olduğu dikkate alındığında 1400 kişilik kapasite raporunun yeterlik kriteri olarak isteklilerin  teklifleri  kapsamında sunulması yönündeki düzenlemenin mevzuat hükümlerine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adının “

Dicle Üniversitesi Personel ve Öğrencilerin 2016-2018 ( 3 Yıllık ) yılları Yemek Hizmet Alımı olarak belirtildiği, yapılacağı yerinDicle Üniversitesi Memur ve Öğrenci Yemekhaneleri” şeklinde belirlendiği,    miktarı ve türüne ise Şartname ekinde,

 

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

ÖĞRENCİ YEMEĞİ(4 ÇEŞİT)

adet

1.325.100

2

PERSONEL YEMEĞİ(4 ÇEŞİT)

adet

573.450

 

şeklinde yer verildiği, anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgi mevzuat gereğince ödenecek vergi (KDV hariç), resim , harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dahildir.

25.2.

25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

a) Yemek yapımında kullanılacak her türlü malzeme ,Ulaşım ve hizmetin yerine getirilebilmesi için çalıştırılacak her türlü işçilerin iş kanununa göre ödenecek tüm hak ve alacaklar, çalışan işçilerin belirlenen sürelerde resmi olarak periyodik sağlık kontrolü , hizmetin yürütülmesinde işçinin kıyafet gideri ,yol gideri makine ekipman amortismanı ile malzeme giderleri teklif fiyata dahil ve yüklenici firmaya aittir.

b) Temizlik sarf giderleri ve işin yapılması ile ilgili her türlü malzeme giderleri teklif fiyata dahil ve yüklenici firmaya aittir.

c) Yemekhanelerde kullanılacak doğalgaz ,elektirik,su ve ısınma giderleri ile abonelik giderleri teklif fiyata dahil ve yüklenici firmaya aittir.

d) İş ve işyerlerinin korunmasına ilişkin sorumluluk Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19  uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir.ayrıca iş ve iş yerlerinin sigortalanması da yükleniciye aittir. Yüklenici,mutfaklarda meydana gelebilecek yangına karşı beher mutfak için 1.000.000,00 TL , yemekhanelerde meydana gelebilecek yangına karşı,Merkez yemekhaleler için 250.000,00TL ve diğer her bir yemekhaneler için 150.000,00 TL ,besin zehirlenmelerine karşı toplam 3.000.000,00 TL ,ölüm halinde kişi başına 150.000,00 TL hastanede yatarak geçirilen her gün için kişiye ödenecek 300,00 TL ve tedavi masraflarının tamamının karşılanması için belirli miktarlar üzerinden yapılacak sigorta giderleri teklif fiyata dahil ve yüklenici firmaya aittir.

e)Yemek dağıtım için kullanılacak aracın yakıt ve tüm giderleri teklif fiyata dahil ve yüklenici firmaya aittir.

f) Memur ve öğrencilerin yemekhanelerinden alınan numuneler için analiz ücreti teklif fiyata dahil ve yüklenici firmaya aittir.
 

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir. …düzenlemesinin yer aldığı, söz konusu Şartname’nin 46’ncı maddesinde mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halleri hariç ihale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacağının belirtildiği tespit edilmiştir.

 

Sözleşme Tasarısı’nın 9’uncu maddesinde, işin başlama tarihinin 02.01.2016, işin bitiş tarihinin ise 31.12.2018 olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Öğrencilere ait (2016-2017-2018 yıllarına ait) 1.325.100 adet / öğün (4 çeşit) Öğlen Yemeği Alımı Teknik Şartnamesi’nin “Personelle İlgili Hükümler” başlıklı 13’üncü maddesinde1- 01.01.2016/01.01.2017/01.01.2018-30.06.2016/30.06.2017/30.06.2018 tarihleri arası ile 01.09.2016/01.09.2017/01.09.2018-31.12.2016/31.12.2017/31.12.2018 tarihleri arasında yüklenicinin öğrenci yemekhanelerinde bulundurulması zorunlu personel sayısı toplam 50 kişidir. Not: Kurumumuzca yeni yemekhane açılması durumunda mevcut personellerden görevlendirme yapılabilecektir.

       

Öğrenci yemekhaneleri                         :  Genel Toplam 50 Kişi

Merkezi Öğrenci Yemekhanesi

 

Diyatisyen veya Gıda Mühendisi                   1

Aşçı     (1 Adet Aşçı Başı Olacak)                  5

Aşçı Yardımcısı                                               5

Bulaşıkçı                                                         2

Temizlikçi                                                      5

Garson                                                            4

Servis Elemanı                                              5

Şoför                                                              1

TOPLAM                                                        28 KİŞİ

Mimarlık Fakültesi Öğrenci Yemekhanesi

 

Bulaşıkçı                                                         1

Temizlikçi                                                      1

Servis Elemanı                                              2

TOPLAM                                                        4 KİŞİ

 

İlahiyat Fakültesi Öğrenci Yemekhanesi

 

Bulaşıkçı                                                         1

Temizlikçi                                                      1

Servis Elemanı                                              2

TOPLAM                                                        4 KİŞİ

 

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Öğrenci Yemekhanesi

 

Bulaşıkçı                                                         2

Temizlikçi                                                      2

Servis Elemanı                                              4

TOPLAM                                                        8 KİŞİ

 

Ziraat Fakültesi Öğrenci Yemekhanesi

 

Bulaşıkçı                                                         1

Servis Elemanı                                              1

TOPLAM                                                        2 KİŞİ

 

Veterinerlik Fakültesi Öğrenci Yemekhanesi

 

Bulaşıkçı                                                         1

Servis Elemanı                                              1

TOPLAM                                                        2 KİŞİ

 

Devlet Konservatuvarı Öğrenci Yemekhanesi

 

Bulaşıkçı                                                         1

Servis Elemanı                                              1

TOPLAM                                                        2 KİŞİ

 

1)Çalışacak personel sayısı Şubat, Haziran, Eylül aylarında (Merkezi Öğrenci Yemekhanesi 17 kişi , Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi 4 kişi  olmak üzere ) 25 kişiye düşürülecektir. …” düzenlemesi,

 

              İdari ve Akademik Personelin 2016-2017-2018 Yılları Malzemeli 573.450 Adet/Öğün Öğle Yemeği Hazırlanması ve Servisi Hizmet Alımı İhalesi Teknik Şartnamesi’nin “Personelle İlgili Hükümler” başlıklı 13’üncü maddesinde a)İsteklinin ihale konusu, işi yerine getirebilmek için çalıştıracağı personel sayısı toplam 40 kişidir.

 

Memur Yemekhaneleri

 

Diyetisyen, Gıda Mühendisi veya Diyet uzmanı-     1

Aşçı                                                                            3 En az 3 yıl deneyimli

Aşçı Yardımcısı                                                          6 

Bulaşıkçı                                                                    4

Temizlikçi                                                       3

Garson                                                         20

TOPLAM                                                        37 KİŞİ

Not: Yemekhanelerde çalışan personelin izin talebi izne ayrılmadan evvel idareye bildirecektir.

               b) Yemekhanelerin her bölümünde, hizmete göre firmaya ait personel azami özeni gösterecektir. Dağıtım yerlerinde hizmetin aksamaması için yeterli eleman bulunduracaktır. Yemekhanede görev yapacak personel, her gün tıraş olacak, saçlar ve tırnaklar kesilecek, yemekhane işçileri yemek hazırlığında gıda maddeleri tüzüğüne uygun hareket edeceklerdir.

                c) Firma yapacağı hizmetle ilgili olarak çalıştıracağı personel hakkında mevcut yasa, yönetmelik, tüzük, hükümleri, diğer mesleki vecibeler ile bu tarihten sonra çıkacak olan yeni mevzuata da uygun olarak işçi sağlığı, iş güvenliği ve sosyal güvenlik önlemlerinin alınmasında tek başına sorumlu olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Öğrencilere ait Teknik Şartname’nin “işin konusu” başlıklı 1’inci maddesinde “Dicle Üniversitesi Rektörlüğü öğrencilerine verilecek olan 1.325.100 adet / öğün (4 çeşit) öğlen yemeğinin pişirilmesi, servisi ve servis sonrası hizmetleri kapsamaktadır. …” düzenlemesi,

 

İdari ve Akademik Personele ait Teknik Şartname’nin “işin konusu” başlıklı 1’inci maddesinde “Dicle Üniversitesi Rektörlüğü personeline verilecek olan   ( 4 çeşit ) öğlen/Akşam yemeğinin pişirilmesi, servisi ve servis sonrası hizmetleri kapsamaktadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “… 78.3. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirtilmesi halinde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir. …

78.5.1. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasında “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında, ihale konusu işin niteliği dikkate alınarak işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemleri bulunması halinde, bu kalemlerin kapsamındaki işler dahil, ihale konusu işin yerine getirilmesi için çalıştırılacak asgari personel sayısının ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, işçi sayısı yerine, yaptırılacak işi oluşturan iş kalemi veya kalemleri üzerinden teklif alınabilir.” hükmüne yer verilmiştir. Bu çerçevede, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında, idarece birim fiyat teklif cetveli hazırlanırken işçi sayısı üzerinden teklif alınması uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri bulunup bulunmadığı belirlenecektir. Buna göre, işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kaleminin/kalemlerinin bulunması halinde, idare bu iş kalemi/kalemleri için teklife esas alınacak birimi, “işçi sayısı” yerine, o iş kalemini/kalemlerini oluşturan unsurları dikkate almak suretiyle kendisi belirleyerek birim fiyat teklif cetvelinde ait olduğu iş kaleminin/kalemlerinin “birim” sütununa yazacaktır.

78.21. Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek, teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.

78.22. Brüt asgari ücret veya üzerinde ücret ödenmesi öngörülen personelin varsa nakdi yol ve yemek bedeli dahil aylık (78.12 nci maddeye göre gün üzerinden teklif alınan hallerde günlük) ücreti, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) yapılacak çalışmalara ilişkin ücretler ile engelli işçi ücreti gibi ayrı ayrı hesaplanması gereken her bir işçilik maliyeti için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması, malzeme giderlerinin de ayrı iş kalemleri şeklinde düzenlenmesi zorunludur. Ayrıca, ayni teklif verileceği belirtilen yemek ve yol giderlerinin de ayrı iş kalemleri şeklinde düzenlenmesi esastır. Ancak, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kaleminin/kalemlerinin bulunduğu personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinin birim fiyat teklif cetvelinde, bu iş kalemi/kalemleri kapsamındaki işlerde çalıştırılmak üzere ihale dokümanında asgari sayısı belirtilen personele ilişkin maliyetlere işçilik kaleminde değil, ait olduğu iş kalemi içerisinde yer verilecek ve istekliler de tekliflerini buna göre sunacaklardır.

Bununla birlikte, söz konusu personelin fazla çalışma yapması ve/veya ulusal bayram ve/veya genel tatil günlerinde çalıştırılması öngörülüyor ise, 78.8. maddesine göre çalışılacak gün ve personel sayısı ile toplam fazla çalışma saati belirlenirken, bu personel de dikkate alınmak suretiyle maliyet hesaplaması yapılarak ulusal bayram ve genel tatil günleri iş kalemi ile fazla çalışma iş kalemine dahil edilecektir.

Teklif fiyatına dahil edilmesi öngörülen malzemelerin tamamı tek bir iş kalemi olarak kabul edilmek suretiyle birim fiyat teklif cetvelinde malzeme için tek bir satır açılması halinde “birim” sütununda “ay” veya “gün” ibaresine yer verilecek, her bir malzeme için ayrı satır açılması halinde ise “birim” sütununa malzemenin türüne göre adet, kg, lt, m, kutu, paket vb. yazılacak ve “miktar” sütununda işin toplam süresi boyunca kullanılması öngörülen malzeme miktarı (toplam adet, kg, lt, m, kutu, paket vb.) belirtilerek teklif alınacaktır. …” açıklamaları bulunmaktadır.

             

            İhalede 14 adet doküman satın alındığı, 6 isteklinin teklif verdiği, geçerli teklif sayısının 4 olduğu, M.A.K Gıda İnş. Tem. Teks. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.- Yayet Gıda Tem. Nak. Yem. Ürt. Hiz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin teklif zarfında yer alan geçici teminat mektubundaki tarihin ihale dokümanında belirtilen tarihe uygun olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Seçsan Yemek Hizm. Otomasyon İlet. Otom. Gıda Hay. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif zarfında oda sicil kayıt sureti, işletme kayıt belgesi, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, iş bitirme belgesi, vekaletname ve kapasite raporunun fotokopi olduğu gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Baytekin İnş. Tem. Gıda Yemek Üretim Nak. Güv.  ve Bilgi. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Zeynel Yemek Orman. Tarım Pet. Plastik San. Tic. Ltd. Şti, Sözer Taah. Nak.  Müh. İnş. Pet. Tur. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin Rota Yemekçilik Tic. A.Ş. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak ise Elazığ Aşsan Yemek Fab. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin belirlendiği tespit edilmiştir.

 

Yukarıda aktarılan ihale dokümanı düzenlemelerinden, normal koşullarda sözleşmenin uygulanması aşamasında fiyat farkı verilmeyeceği belirtilen 3 yıl süreli ihale konusu hizmet işi kapsamında çalıştırılacak personele ilişkin giderlerin teklif fiyata dahil olduğunun belirlendiği, ihale dokümanı düzenlemelerinde ihale konusu işte çalıştırılacak personelin tam zamanlı çalıştırılacağına yönelik bir düzenlemenin olmadığı, söz konusu ihalede yüklenicinin ihale konusu işin yapılması esnasında bulundurulması zorunlu personelin belirlendiği, bu doğrultuda  hizmet işi kapsamında idarede çalıştırılacak personelin öğrenci yemekhanelerinde 1 adet diyetisyen ve gıda mühendisi, 5 adet aşçı, 5 adet aşçı yardımcısı, 9 adet  bulaşıkçı, 9 adet  temizlikçi, 4 adet  garson, 16 adet  servis elemanı, 1 adet şoför olmak üzere toplam 50 kişiden oluştuğu ve öğrenci yemekhanelerinde çalıştırılacak söz konusu personelin şubat, haziran ve eylül aylarında 25 kişiye düşürüleceği, ayrıca idari ve akademik personelin yemekhanesinde 1 adet  diyetisyen, gıda mühendisi veya diyet uzmanı, 3 adet aşçı, 6 adet aşçı yardımcısı, 4 adet bulaşıkçı, 3 adet temizlikçi, 20 adet garson olmak üzere toplam 37 kişiden oluştuğu, tüm yemekhanelerde çalıştırılacak personel sayısının toplam 87 kişi olduğu, ayrıca söz konusu personel giderlerine yönelik İdari Şartname’de  “…Ulaşım ve hizmetin yerine getirilebilmesi için çalıştırılacak her türlü işçilerin iş kanununa göre ödenecek tüm hak ve alacaklar, çalışan işçilerin belirlenen sürelerde resmi olarak peryodik sağlık kontrolü , hizmetin yürütülmesinde işçinin kıyafet gideri ,yol gideri makine ekipman amortismanı ile malzeme giderleri teklif fiyata dahil ve yüklenici firmaya aittir.” şeklindeki düzenlemenin dışında anılan Şartname’de bahse konu personel giderlerine ilişkin ayrıntılı bir düzenlemenin yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri, ihale dokümanı düzenlemeleri ve yapılan açıklamalar birlikte dikkate alındığında, ihale konusu malzeme dahil yemek pişirilmesi, servisi ve servis sonrası hizmetleri işinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet işi olmadığı anlaşılmıştır.

 

Netice itibariyle, Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet Alımlarında Fiyat Farkı” başlıklı 81’inci maddesinde “81.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarında işçilik maliyetlerine ilişkin fiyat farkı hesaplanacağının ihale dokümanında belirtilmesi gerekmektedir.” açıklaması bulunmaktadır. Anılan Tebliğ maddesinde ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarında işçilik maliyetlerine ilişkin fiyat farkı hesaplanacağının ihale dokümanında belirtilmesi gerektiği yönünde açıklama yapılmıştır. Söz konusu açıklamalar uyarınca, ihale dokümanı düzenlemelerinde ihale konusu işte çalıştırılacak personelin tam zamanlı çalıştırılacağına yönelik bir düzenlemenin olmadığı ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idarede kullanılacağı tam olarak belirli olmayan incelemeye konu ihalede, ihale dokümanında personele fiyat farkı verilmesini öngörecek şekilde düzenleme yapılmaması hususunun mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

           

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuru sahibinin personelin işçilik giderlerine yönelik birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması gerektiğine dair iddiasına ilişkin olarak yapılan değerlendirmede, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.22’nci maddesi gereğince personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında, ayrı ayrı hesaplanması gereken her bir işçilik maliyeti için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması gerekmekte, bununla birlikte Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kaleminin/kalemlerinin bulunduğu personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinin birim fiyat teklif cetvelinde personele ilişkin maliyetlere işçilik kaleminde değil, ait olduğu iş kalemi içerisinde yer verileceği anlaşılmaktadır. Öte yandan, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet işlerinde işçilik giderleri için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması gerektiğine dair ihale mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bununla birlikte, işçilik giderlerinin hizmet işinin büyük kısmını (asgari %70’ini) oluşturduğu personel çalıştırılmasına dayalı hizmet işlerinde dahi mevzuatın idarelere işçi sayısı üzerinden teklif alınması, dolayısıyla işçilik giderleri için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması zorunluluğu getirmediği, bu konuda takdir yetkisi verdiği dikkate alındığında, işçilik giderinin nispeten düşük olduğu personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet işlerinde idarelerin bahse konu takdir yetkisine sahip olduğu değerlendirilmektedir. Netice itibariyle, ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet işi olmadığı dikkate alındığında, ihale konusu hizmet işinde işçilik giderleri için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmasına gerek bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19’uncu maddesinde “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” hükmü,

     

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 76’ncı maddesinde76.1. Hizmet alımı ihalelerinde iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin düzenleme Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi ile tip idari şartnamelerin “teklif fiyata dahil olan giderler” maddesi ve tip sözleşmenin 21 inci maddesinde yer almaktadır.

76.1.1 Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinde İşyerinde, işin başlamasından kabul belgesinin verilmesine kadar her türlü araç, malzeme, ihzarat, makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasından yüklenicinin sorumlu olduğu, hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitlerinin günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtileceği hükme bağlanmıştır.

76.1.2 Tip idari şartnamelerin “Teklif fiyata dahil olan giderler” maddesinin konuyla ilgili dipnotunda “idarelerin, ihale edilecek hizmetin özelliğine göre sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak … , sigorta, …giderlerinden hangilerinin, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil olması gerektiğini bu maddede belirtecekleri” ifade edilmiştir. Bu nedenle, idarece sözleşme taslağının 21 inci maddesinde yükleniciden sigorta yaptırması istenmekte ise idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” maddesinde sigorta giderinin de teklif fiyata dahil olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Ancak, idarece sözleşme taslağının 21 inci maddesinde yükleniciden sigorta yaptırmasının istenmediği durumlarda ise ilgili mevzuatı gereğince yapılması gereken başka sigorta giderlerinin de bulunabileceği göz önüne alınarak idari şartnamede, sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuatı gereğince yapılacak sigorta giderinin teklif fiyata dahil olduğuna ilişkin düzenleme yapılması mümkün bulunmaktadır.

76.2. İdareler, idari şartnamede teklif fiyata dahil olan giderler arasında sigorta giderine yer vermek kaydıyla sözleşme taslağının 21 inci maddesinde sigortaya ilişkin düzenleme yapabileceklerdir. Bu çerçevede, idarece yüklenici tarafından iş ve/veya işyerinin sigortalattırılması isteniyorsa sözleşme taslağının 21.1. maddesinde iş ve işyerlerinin sigortalanmasına ilişkin yükümlülüğün yükleniciye ait olduğu mutlaka belirtilecektir.

76.3. Sözleşme taslağının (21.1.) maddesinde iş ve/veya işyerlerinin sigortalanmasına ilişkin yükümlülüğün yükleniciye ait olduğunun belirtilmesi halinde sigorta türü veya türleri ile sigorta teminatının kapsam ve limitini belirleyen düzenlemenin sözleşme taslağının (21.2.) maddesinde yapılması gerekmektedir. Ancak, (21.1.) maddesinde sigortaya ilişkin bir düzenleme yapılmamış ise (21.2.) maddesine “Bu madde boş bırakılmıştır.” cümlesi yazılacaktır.

76.4. Sözleşme taslağının (21.1.) maddesinde iş ve/veya işyerlerinin sigortalanmasına ilişkin yükümlülüğün yükleniciye ait olduğu belirtilmesine rağmen, idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” maddesinde sigorta giderine yer verilmediği ve/veya sözleşme taslağının (21.2.) maddesinde sigorta türü veya türleri ile sigorta teminatının kapsam ve limitinin belirlenmediği hallerde, iş ve/işyerlerinin sigortalanmasının istenmediği ve sigorta giderinin de teklif fiyata dahil giderler arasında yer almadığı kabul edilmek suretiyle teklifler değerlendirilecektir.

76.5. İdari şartnamede teklif fiyata dahil olan giderler arasında sigorta giderine yer verilen ve sözleşme taslağının (21.1.) maddesinde iş ve/veya işyerlerinin sigortalanmasına ilişkin yükümlülüğün yükleniciye ait olduğu belirtilerek (21.2.) maddesinde sigorta türü veya türleri ile sigorta teminatının kapsam ve limitinin belirlendiği ihalelerde, isteklilerden ihale aşamasında sigortaya ilişkin herhangi bir belge (taahhütname, sigorta poliçesi vb.) sunmaları istenmeyecektir. Bu durumda, sözleşmenin yürütülmesi aşamasında yüklenici tarafından sigorta poliçesi sunulacağına ilişkin düzenleme teknik şartnamede yapılacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin 25.3.1’inci maddesinde “ …İş ve işyerlerinin korunmasına ilişkin sorumluluk Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19  uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir.ayrıca iş ve iş yerlerinin sigortalanması da yükleniciye aittir. Yüklenici,mutfaklarda meydana gelebilecek yangına karşı beher mutfak için 1.000.000,00 TL , yemekhanelerde meydana gelebilecek yangına karşı,Merkez yemekhaleler için 250.000,00TL ve diğer her bir yemekhaneler için 150.000,00 TL ,besin zehirlenmelerine karşı toplam 3.000.000,00 TL ,ölüm halinde kişi başına 150.000,00 TL hastanede yatarak geçirilen her gün için kişiye ödenecek 300,00 TL ve tedavi masraflarının tamamının karşılanması için belirli miktarlar üzerinden yapılacak sigorta giderleri teklif fiyata dahil ve yüklenici firmaya aittir. …” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Sözleşme Tasarısının “İş ve işyerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 21’inci maddesinde “21.1. İş ve işyerlerinin korunması ile işin ve/veya işyerlerinin sigortalattırılmasına ilişkin sorumluluk Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir.

21.2. Sigorta türleri ile teminat kapsamı ve limitleri:

21.2.1. İş ve işyerlerinin korunmasına ilişkin sorumluluk Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dâhilinde yükleniciye aittir. Ayrıca, iş ve iş yerlerinin sigortalanması da yükleniciye aittir. Yüklenici, mutfaklarda meydana gelebilecek yangına karşı beher mutfak için 1.000.000 TL.-, yemekhanelerde meydana gelebilecek yangına karşı, Merkez Yemekhane için 250.000 TL ve diğer her bir yemekhaneler için 150.000 TL.-, besin zehirlenmelerine karşı toplam 3.000.000 TL.-, ölüm halinde kişi başına 150.000 TL.-, hastanede yatarak geçirilen her gün için kişiye ödenecek 300 TL.- ve tedavi masraflarının tamamının karşılanması için belirli miktarlar üzerinden sigorta yaptırmak ve sigorta poliçesini, sözleşme tarihinden itibaren 5 gün içerisinde İdareye ibraz etmek,” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuruya konu ihaleye ait ihale dokümanı düzenlemeleri bir arada değerlendirildiğinde, İdari Şartname’de ve Sözleşme Tasarısı’nda iş ve işyerlerinin sigortalattırılmasına ilişkin sorumluluğun yükleniciye ait olduğunun belirtildiği, anılan Tasarı’nın sigorta türleri ile teminat kapsamı ve türleri başlığı altında mutfaklarda meydana gelebilecek yangına karşı sigorta yaptırılmasında esas alınacak tutarın belirlendiği, ayrıca besin zehirlenmeleri, bununla birlikte ortaya çıkacak ölüm ya da tedavi masraflarının tamamına ilişkin olarak yine sigorta yaptırılmasında esas alınması gereken tutarların belirlendiği, ihaleye katılacak isteklilerin söz konusu tutarlar üzerinden sigorta yaptırması ve sigorta poliçelerinin sözleşme tarihinden itibaren 5 gün içinde idareye ibraz edileceğinin  düzenlendiği, sigorta kapsamında belirlenen tutarların İdari Şartname’de de yer aldığı  tespit edilmiştir.

 

Bu bağlamda, ihale dokümanında ihale konusu işin yürütümü esnasında   meydana gelebilecek yangın, besin zehirlenmesine bağlı ölüm ya da tedavi masraflarına  ilişkin olarak yaptırılması istenilen sigortanın kapsam ve limitlerine idarece  yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri çerçevesinde yer verildiği, idarenin anılan limitleri belirlerken sigorta kapsamında yer verdiği kısımların niteliğini dikkate alarak takdir hakkını kullanmak suretiyle belirleme yaptığı, ihaleye katılacak isteklilerin tekliflerini oluştururken idarenin sigorta kapsamında belirlediği limitleri dikkate alarak hazırlamaları gerektiği, bahse konu hususun tekliflerin eşit bir şekilde verilmesine engel olmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

İhale dokümanı bir bütün olarak değerlendirildiğinde; İdari Şartname’de yemek dağıtımında kullanılacak aracın yakıt ve tüm giderlerinin teklif fiyata dahil olduğu ve yüklenici tarafından karşılanacağının açıkça belirlendiği, taşımalı yemek dağıtımında 3 yıl süresince aracın katedeceği yolun 28.275 km olacağının Öğrencilere ait  Teknik Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 18’inci maddesinde belirtildiği anlaşılmıştır.

 

Netice itibariyle, ihale dokümanında yemek taşıma işinin yapılacağı yerlerin belli olduğu hususu dikkate alındığında ihale konusu işte taşımalı yemek dağıtımında kullanılacak araçların ne kadar yol katedeceğinin kesin ve net bir değer belirlenmek suretiyle idare tarafından düzenlendiği, ihaleye teklif verecek isteklilerin söz konusu katedilecek mesafeden sorumlu oldukları, daha fazla yol katedilmesi durumunda herhangi bir sorumluluklarının olmadığı, bu itibarla ihaleye katılacak isteklilerin tekliflerini net olan durumu dikkate alarak hazırlamaları gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. 

 

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında “İdareye şikâyet süresi; ihale sürecindeki şikâyete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.” hükmü, 

 

 “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde “(1) Süreler;

a) İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini,

b) Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın satın alındığı tarihi, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanının teslim alındığı tarihi, zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi,

c) İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi,

ç) Şikayet üzerine idare tarafından verilen kararın bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi, on gün içerisinde karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini,

d) İhalenin iptali kararına karşı yapılan itirazen şikayet başvurularında ise iptal kararının bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi,

izleyen günden itibaren başlar.” hükmü yer almaktadır.

08.10.2015 tarihinde Ekap üzerinden yayımlanan İhale İlanının “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu” başlıklı 4.3.2.’inci maddesinde “ihaleye katılacak isteklilerin adlarına kayıtlı yemek üretim tesisine ait ilgili kuruluşlardan alınan 1400 gün/kişilik kapasite raporu verilecektir.düzenlemesi yer almaktadır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in yukarıda yer verilen hükümleri uyarınca, şikâyet süresinin, ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın satın alındığı tarihten itibaren başlayacağı, ancak ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri bakımından sürenin ihale ilanının yayımlandığı tarihten itibaren başlayacağı anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede, başvuru sahibinin 5’inci iddiasının 08.10.2015 tarihinde Ekap üzerinden yayımlanan İhale İlanı’na yansıması nedeniyle, bu iddiaya yönelik şikâyet başvurusunun en geç ihale ilanının yayımlandığı tarihi izleyen 10 gün içinde yapılması gerekirken söz konusu süre geçtikten sonra 27.10.2015 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşıldığından, söz konusu iddianın süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.