GÜNCEL HABERLERKamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Part Time Çalışacak İşçinin Birim Maliyetinin Hesaplanması…Kik Kararı

muhasebe-9

Toplantı No: 2016/054
Gündem No: 19
Karar Tarihi: 05.10.2016
Karar No: 2016/UH.I-2437
Şikayetçi:
Harlas İnşaat Tem. Güv. Gıda Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti. – Şarki İnşaat Tem. Gıda Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi

İhaleyi Yapan Daire:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı – Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

09.09.2016 / 52094

Başvuruya Konu İhale:

2016/210982 İhale Kayıt Numaralı “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek Ve Sanat Eğitimi Kursları” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol  ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Mehmet  ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Harlas İnşaat Tem. Güv. Gıda Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti. – Şarki İnşaat Tem. Gıda Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi,

Büyükesat Mahallesi Koza Sokak No: 58/12 Çankaya/ANKARA

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü,

Karabaş Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi No: 80 41040 İzmit/KOCAELİ

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/210982 İhale Kayıt Numaralı “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından 15.07.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları” ihalesine ilişkin olarak Harlas İnşaat Tem. Güv. Gıda Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti. – Şarki İnşaat Tem. Gıda Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin 25.08.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 02.09.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 09.09.2016 tarih ve 52094 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.09.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2016/2130 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idarece part-time çalışma birim maliyeti yanlış hesaplanmak suretiyle asgari işçilik maliyetinin olması gerektiğinden daha düşük belirlendiği, esasen ekonomik açıdan en avantajlı ilk iki teklif sahibinin teklif fiyatlarının teklif edilmesi gereken asgari tutarın altında olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.1’inci maddesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu hizmetler şeklinde tanımlanmış, devamında ise “

78.29. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır.

78.30. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedelleri varsa yüklenici karı ile aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

a) Asgari İşçilik Maliyeti: İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil), nakdi yemek ve yol bedeli gibi prime esas kazancın hesabında esas alınan işçiliğe bağlı diğer ödemeler ve işveren sigorta primlerinin toplam tutarı asgari işçilik maliyetini oluşturur.

b) İşçilikle Bağlantılı Ayni Giderler: İdari şartnamede işçi sayısıyla bağlantı olarak teklife dahil edilmesi öngörülen ayni giderler teklif bileşeni kabul edilir.

c) Hizmetin Yürütülmesine Yardımcı Unsurlar: İhale konusu hizmet işinin yürütülmesinde yardımcı nitelikte olan ve idari şartnamede belirtilen unsurlar teklif bileşeni kabul edilir.

ç) Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler: İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek eğitim gideri, silahlı atış eğitim gideri, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri, yaka kartı, önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen ilaçlama gideri, toplu ulaşım kartı bedeli ve bu nitelikteki genel giderleri karşılamak üzere, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik birim fiyatı üzerinden; işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri için ise çalıştırılacak her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden, % 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler teklif bileşeni olarak kabul edilir.

….” açıklamalarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalenin konusu olan işin; 12 ay süreli, toplam 628 kişi ile gerçekleştirilecek personel çalıştırılmasına dayalı meslek ve sanat eğitimi kursları hizmeti olduğu, ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler uyarınca; ihale konusu işte 17 farklı personel grubunun çalıştırılacağı, bunlar arasında tam zamanlı çalıştırılmayacak olan “Usta Öğretici” niteliğinde personelin de bulunduğu, bu çerçevede 55 Usta Öğreticinin toplamda 47.520 saat çalıştırılacağı anlaşılmaktadır.

 

Teknik Şartname’nin part-time çalışmaları konu eden 15’inci maddesinde “Taahhüt konusu işin bünyesinde Ücretli Usta öğretici statüsünde çalışacak öğreticiler, İş Kanununa göre çalışması gereken aylık süre kadar çalıştırılacaklardır. Ancak ihtiyaç bulunan bölümler/dallar için çalışan Ücretli Usta Öğretici İş Kanununda belirtilen süreden daha az, haftada 5 (beş) günden az en fazla 24 (yirmi dört) saat, çalışacak kişileri ifade eder.

15.1) İdarenin onayı ile şartnamenin Part-Time Usta Öğretici tanımında tanımlanan şartlara göre çalışabilecek ve ödemeleri çalıştığı saat üzerinden yapılacaktır. Brüt asgari ücretin % 102 fazlasının, İş Kanununa göre aylık çalışma süresinin 225 saate bölümü sonucunda elde edilecek ücret, brüt ders saat ücreti olarak kabul edilecektir. (Part-Time Usta Öğretici birim saat fiyatı x çalışma saati)” düzenlemelerine yer verildiği görülmüştür.

 

İşçilik maliyetlerinin tespit edilebilmesi için gerçekleştirilen hesaplama silsilesi içinde, bir kuruşun altındaki değerlere ilişkin yuvarlama işleminin yapıldığı aşamaya bağlı olarak ortaya çıkan sonucun farklılaşması mümkün olup personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde bahse konu farklılığın giderilerek yeknesaklığın sağlanması ve tekliflerin bu çerçevede aynı koşullarda değerlendirilebilmesini teminen, bahsi geçen Tebliğ’in 79.3.3’üncü maddesinde yer verilen düzenlemeyle, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü”nün kullanılması zorunlu kılınmıştır.

 

Bu çerçevede, başvuruya konu ihalede uyuşmazlık yaşanmasına neden olan tam zamanlı çalıştırılmayacak “Usta Öğretici” niteliğinde personele ilişkin işçilik maliyeti hesabının da söz konusu modül marifetiyle yapılması gerekmektedir.

 

Anılan modül üzerinden yapılan hesaplamada; part-time çalıştırılacak usta öğreticiye ilişkin sözleşme giderleri ve genel giderler dahil aylık birim işçilik fiyatının 4.238,52 TL olduğu, bunun da iş mevzuatı ve ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler uyarınca saatlik karşılığının 18,84 TL (4.238,52/30/7,5) olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla, diğer personel giderlerinin de dahil edilmesiyle, sözleşme giderleri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin idarece doğru olarak hesaplandığı ve ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin teklif ettiği tutarın bahse konu sözleşme giderleri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetine eşit olduğu anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Hamdi GÜLEÇ

Başkan

 

Şinasi CANDAN

II. Başkan

Osman DURU

Kurul Üyesi

Erol  ÖZ

Kurul Üyesi

 

Köksal SARINCA

Kurul Üyesi

Dr. Ahmet İhsan ŞATIR

Kurul Üyesi

Mehmet  ATASEVER

Kurul Üyesi

 

Oğuzhan YILDIZ

Kurul Üyesi

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.