Kamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Özel Sektörün İş Deneyim Belgesi Düzenleme Yetkisi Var mı?

bayan-37

Bu doğrultuda iş deneyim belgesini düzenleyen Kayseri Şeker Fab. A.Ş.nin hukuki statüsü incelendiğinde:

 

– Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.nin iştiraki olarak 06.11.1955 tarihinde Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. kurulmuştur.

 

– Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.nin Özelleştirme Yüksek Kurulunun 08.10.2007 tarihli ve 2007/57 sayılı kararı çerçevesinde özelleştirme programına alınması dolayısıyla Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20.12.2000 tarih ve 2000/92 sayılı kararı ile Türkşekerin bağlı ortaklık ve iştiraklerindeki hisselerin özelleştirme programına alınmasına karar verilmiştir.

 

– Kayseri Şeker Fab. A.Ş.deki kamu hissesi 27.06.2003 tarihli ve 2003/40 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme programına alınmıştır.

 

– Kayseri Şeker Fab. A.Ş.nin 30.04.2015 tarihi itibariyle 300 Milyon TL sermaye yapısı aşağıda belirtilmiştir.

 

Özelleştirme İdaresi Bşk. % 11,07, Kayseri Pancar Ekicileri İstihsal Koop. % 55,96, Alpullu Pancar Ekicileri İstihsal Koop. % 6,43, Pankobirlik % 4,46, Balıkesir-Bursa Pancar Ekicileri İstihsal Koop. % 3,61, Kastamonu Pancar Ekicileri İstihsal Koop. % 3,33, Eskişehir Pancar Ekicileri İstihsal Koop. % 3,12, Diğer % 12,02.

 

Aktarılan hukuki durum karşısında; Kayseri Şeker Fab. A.Ş.nin 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunmadığı, ayrıca sermayesinin % 50’sinden fazlasının da Hazineye ait olmadığı dikkate alındığında kamu kurumu niteliği taşımadığı tespit edilmiştir.

 

Bu çerçevede Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.nin özel hukuk tüzel kişisi olduğu, dolayısıyla iş deneyim belgesi düzenleme ve onaylama yetki ve hakkına sahip olmadığı, bu durumda başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesinin geçerli olmadığı ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Karaın ayrıntısı….

Toplantı No: 2016/054
Gündem No: 22
Karar Tarihi: 05.10.2016
Karar No: 2016/UY.I-2440
Şikayetçi:
Artaş Endüstriyel Tesisler Taahhüt Ve Ticaret Anonim Şirketi

İhaleyi Yapan Daire:

Samsun Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

06.09.2016 / 50968

Başvuruya Konu İhale:

2016/246777 İhale Kayıt Numaralı “Batı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İşi” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Artaş Endüstriyel Tesisler Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi,

Cihannuma Mahallesi Bostancıbaşı Sokak No: 8A Beşiktaş/İSTANBUL

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü,

Denizevleri Mah. Atatürk Blv. 228. Sok. No: 8 55200 Atakum/SAMSUN

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/246777 İhale Kayıt Numaralı “Batı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 04.08.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Batı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İşi” ihalesine ilişkin olarak Artaş Endüstriyel Tesisler Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketinin 26.08.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 06.09.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 06.09.2016 tarih ve 50968 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.09.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2016/2064 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İdareye 26.08.2016 tarihinde yaptıkları şikâyet başvurusu üzerine, idarece süresi içerisinde cevap verilmediği,

 

2) Kendilerine 18.08.2016 tarihinde tebliğ edilen “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptali” başlıklı yazının içeriğinin KİK019.3/Y no’lu standart forma uygun olmadığı,

 

           3) İş deneyimini tevsik amacıyla sundukları iş bitirme belgesinin, kamu kurumu tarafından hazırlanmadığı gerekçesiyle uygun bulunmadığı, oysaki söz konusu belgenin Valiliğe bağlı İl Çevre Müdürlüğü tarafından onaylanmış geçerli bir belge olduğu,

 

4) İdarece başvuru konusu ihale ile aynı işe ilişkin olarak 31.08.2016 tarihinde 2016/339165 İKN ile tekrar ihaleye çıkıldığının görüldüğü, yasal itiraz süreleri beklenilmeden aynı işle ilgili tekrar ihaleye çıkılmasının hukuka aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinde, idareye şikâyet süresinin ihale süreci içerisinde şikâyete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren anılan Kanun’un 21’inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen on gün içinde gerekçeli bir karar alması ve alınan kararı, şikâyetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirmesi gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

04.08.2016 tarihinde yapılan ihalede, başvuru sahibi istekli tarafından 26.08.2016 tarihinde idareye sunulan dilekçe ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemine karşı şikâyet başvurusunda bulunulduğu, anılan şikâyet başvurusunun idarenin kayıtlarına aynı tarihte alındığı ve idarece yapılan inceleme sonucunda şikâyetin verilmesini izleyen on gün içerisinde 05.09.2016 tarihinde gerekçeli bir karar alarak başvurunun reddedildiği, alınan kararın 06.09.2016 tarihinde EKAP üzerinden şikâyetçi ile diğer isteklilere bildirdiği anlaşılmıştır.

 

İdarece şikâyet başvurusunun mevzuatta öngörülen süre içerisinde sonuçlandırdığı ve bildirildiği, bu nedenle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen inceleme konusu ihalenin adının “Batı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İşi” olduğu,

 

Başvuru konusu ihaleye 4 isteklinin teklif verdiği, 10.08.2016 tarihli ihale komisyonu kararında, Mehmet Çakıroğlu – Hızır İnş. A.Ş. İş Ortaklığının özel ortağı Hızır İnş. A.Ş.nin sunduğu iş deneyim belgesine konu işin benzer iş tanımına uygun olmadığı, Betaş Beton ve Prefabrike Yapı Eleman San. Tic. A.Ş.nin sunduğu birim fiyat teklif cetvelinin genel toplamında aritmetik hata bulunduğu, Ak Girişim Müt. Müş. ve Çevre Tek. San. ve Tic. A.Ş.nin sunduğu birim fiyat teklif cetvelinin 108 nolu kaleminde aritmetik hata yapıldığı ve başvuru sahibi Artaş Endüstriyel Tesisler Taah. ve Tic. A.Ş.nin sunduğu iş deneyim belgesinin kamu kurumu tarafından düzenlenmediği gerekçesiyle söz konusu tekliflerin değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalede geçerli teklif kalmadığının belirtildiği, ihale komisyonu kararı üzerine SASKİ Yönetim Kurulunca 15.08.2016 tarihinde ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

İptal kararı başvuru sahibi istekli dâhil tüm isteklilere 18.08.2016 tarihinde EKAP üzerinden “Bütün Başvuruların veya Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptal Kararının Bildirilmesi Formu” başlıklı KİK019.3/Y standart form gönderilmek suretiyle bildirildiği, yazı üzerinde “Bu mektubun EKAP üzerinden bildirilmesi halinde bildirim tarihi kararın tarafınıza tebliğ edildiği tarih sayılacaktır. Bu kararın bildirimden itibaren Samsun İdare Mahkemelerinde dava açılabilir.” ibaresinin yer aldığı görülmüştür.

 

İdare tarafından ihalenin geçerli teklif kalmaması nedeniyle iptal edildiği dikkate alınarak anılan yazının içeriğinde, “Bu mektubun EKAP üzerinden bildirilmesi halinde bildirim tarihi kararın tarafınıza tebliğ edildiği tarih sayılacaktır. Bu kararın bildiriminden itibaren 10 gün içinde idaremize şikayet başvurusunda bulunulabilir.” ibaresine ya da iptal işleminden önce herhangi bir şikayet başvurusunun olması halinde “Bu mektubun EKAP üzerinden bildirilmesi halinde bildirim tarihi kararın tarafınıza tebliğ edildiği tarih sayılacaktır. Bu kararın bildiriminden itibaren 5 gün içinde Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.” ibaresine yer verilmesi gerekmektedir.

 

Bu çerçevede, her ne kadar idarece ihaleye katılan tüm isteklilere gönderilen “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptali” başlıklı yazıda isteklilerin iptal işlemine karşı yapacakları başvuru yolu yanlış yazılmış olsa da, başvuru sahibi tarafından idareye ve Kuruma süresi içerisinde başvuruda bulunduğu, dolayısıyla idarece yapılan hata nedeniyle herhangi bir hak kaybına veya zarara uğramadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar” başlıklı 43’üncü maddesinde “(1) İş deneyim belgeleri; yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak, Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) gerçekleştirilen işler için, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

(2) Gerçek kişilere veya yukarıda belirtilenler dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işler için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ilgili bayındırlık ve iskan il müdürlüğü tarafından, ilgili mevzuatı uyarınca yapı denetimi veya kabulü bunların dışındaki kuruluşlar tarafından yapılan işlerde ise bu mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş kurumlar tarafından düzenlenir. Belediyenin ilgili birimi tarafından düzenlenen iş deneyim belgeleri belediye başkanı veya yetkili birim amiri tarafından, bayındırlık ve iskan il müdürlüğünce düzenlenenler ise, valilik tarafından onaylanır.” hükmü yer almaktadır.

 

İnceleme konusu ihalede 10.08.2016 tarihli ihale komisyonu kararı ile başvuru sahibi Artaş Endüstriyel Tesisler Taah. ve Tic. A.Ş.nin teklifi kapsamında sunduğu iş bitirme belgesinin kamu kurumu tarafından düzenlenmediği tespit edilerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 70’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde” yer alan  A/XI grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi Artaş Endüstriyel Tesisler Taah. ve Tic. A.Ş. tarafından İdari Şartname’nin yukarıda aktarılan düzenlemesi kapsamında iş deneyimini tevsik etmek üzere; Kayseri Şeker Fab. A.Ş. tarafından düzenlenmiş 12.04.2016 tarihli iş bitirme belgesinin sunulduğu, “9.000 m3/gün kapasitedeki evsel ve endüstriyel atıksuyun azot ve fosfor giderimli, anaerobik, aerobik, fiziksel ve biyolojik arıtma ünitelerinden geçirilerek komple anahtar teslimi arıtılması” işine ilişkin olarak düzenlenen belgede, sözleşme tarihinin 26.06.2006, belge tutarının 3.200.000 Euro olduğu,

 

Anılan belgenin, belgenin düzenlendiği tarih itibariyle Kayseri Şeker Fab. A.Ş. yetkilileri olan Üretim Müd. Ali Yetkin ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özoğul tarafından kaşelenip imzalandığı, ayrıca belge üzerinde 29.06.2016 tarihli İl Müdür Yardımcısı Mehmet Çeran kaşe ve imzalı “Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.’nin Evsel Ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesislerinin proje onayları Bakanlığımız 2005/5 sayılı genelgesi doğrultusunda onaylanarak çevre izni verilmiştir.” ifadeli şerhin yer aldığı görülmüştür.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden, iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar ile onay makamlarının Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına gerçekleştirilen işler ile gerçek kişilere veya tüzel kişilere (anılan Yönetmelik’in 43’üncü maddesinin birinci fıkrası dışındaki) gerçekleştirilen işler için değiştiği anlaşılmıştır.

 

Bu doğrultuda iş deneyim belgesini düzenleyen Kayseri Şeker Fab. A.Ş.nin hukuki statüsü incelendiğinde:

 

– Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.nin iştiraki olarak 06.11.1955 tarihinde Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. kurulmuştur.

 

– Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.nin Özelleştirme Yüksek Kurulunun 08.10.2007 tarihli ve 2007/57 sayılı kararı çerçevesinde özelleştirme programına alınması dolayısıyla Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20.12.2000 tarih ve 2000/92 sayılı kararı ile Türkşekerin bağlı ortaklık ve iştiraklerindeki hisselerin özelleştirme programına alınmasına karar verilmiştir.

 

– Kayseri Şeker Fab. A.Ş.deki kamu hissesi 27.06.2003 tarihli ve 2003/40 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme programına alınmıştır.

 

– Kayseri Şeker Fab. A.Ş.nin 30.04.2015 tarihi itibariyle 300 Milyon TL sermaye yapısı aşağıda belirtilmiştir.

 

Özelleştirme İdaresi Bşk. % 11,07, Kayseri Pancar Ekicileri İstihsal Koop. % 55,96, Alpullu Pancar Ekicileri İstihsal Koop. % 6,43, Pankobirlik % 4,46, Balıkesir-Bursa Pancar Ekicileri İstihsal Koop. % 3,61, Kastamonu Pancar Ekicileri İstihsal Koop. % 3,33, Eskişehir Pancar Ekicileri İstihsal Koop. % 3,12, Diğer % 12,02.

 

Aktarılan hukuki durum karşısında; Kayseri Şeker Fab. A.Ş.nin 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunmadığı, ayrıca sermayesinin % 50’sinden fazlasının da Hazineye ait olmadığı dikkate alındığında kamu kurumu niteliği taşımadığı tespit edilmiştir.

 

Bu çerçevede Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.nin özel hukuk tüzel kişisi olduğu, dolayısıyla iş deneyim belgesi düzenleme ve onaylama yetki ve hakkına sahip olmadığı, bu durumda başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesinin geçerli olmadığı ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Öte yandan anılan Yönetmelik’in 43’üncü maddesinin ikinci fıkrasına uygun düzenlenmeyen iş bitirme belgesinin üzerinde İl Müdür Yardımcısı Mehmet Çeran kaşe ve imzasının bulunmasının, belgenin geçersiz olduğu durumunu değiştirmeyeceği, kaldı ki anılan kişinin kaşe ve imzasının belgenin düzenlenmesine ilişkin olmadığı “Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.’nin Evsel Ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesislerinin proje onayları Bakanlığımız 2005/5 sayılı genelgesi doğrultusunda onaylanarak çevre izni verilmiştir.” ifadeli şerhe ilişkin olduğu, bu itibarla başvuru sahibinin söz konusu belgenin Valiliğe bağlı İl Çevre Müdürlüğü tarafından onaylanmış geçerli bir belge olduğu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin sekizinci fıkrasında; “Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından ise aynı ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamaz.” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinde “(9) Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu iddianın başka bir ihaleye (2016/339165 İKN) ilişkin olduğu anlaşılmış olup başvurunun reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.