Finans GündemGÜNCEL HABERLERKamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Önceki Yılın Birim Fiyatlarının Kullanılması..Fiyat Analizi…Rayiç Fiyatlar

ilan veya davet tarihinde cari yıl birim fiyatlarının yayımlanmamış olması durumunda, istekli tarafından önceki yılın yayımlanmış birim fiyatlarının kullanılabileceğine ilişkin kamu ihale kurulunu kararı aşağıda gösterilmiştir…..

Toplantı No: 2018/039
Gündem No: 41
Karar Tarihi: 11.07.2018
Karar No: 2018/UY.I-1321

BAŞVURU SAHİBİ:

Sed-Yol İnş. Nak. Mad.  Turz. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/94202 İhale Kayıt Numaralı “Çanakkale-Bandırma Devlet Yolu Bandırma Girişi Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları Yapımı İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından 10.04.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Çanakkale-Bandırma Devlet Yolu Bandırma Girişi Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları Yapımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Sed-Yol İnş. Nak. Mad.  Turz. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.nin 08.06.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.06.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 22.06.2018 tarih ve 34478 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.06.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1030 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

İdareye sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli bulunmayarak tekliflerinin reddedildiği, buna gerekçe olarak ise açıklaması istenilen analiz girdilerinden 03.068/1, 03.030 ve 03.072/5 numaralı girdilerin tevsiki için Karayolları Genel Müdürlüğü 2017 yılı rayiçlerinin güncellenmeden kullanılmış olmasının gösterildiği, söz konusu hususun mevzuata aykırı olduğu, zira bahse konu ihalenin ilan tarihinde anılan girdiler için 2018 yılı birim fiyatlarının yayımlanmamış olduğu, kaldı ki idarenin de yaklaşık maliyeti hazırlarken 2017 yılı birim fiyatlarını kullandığı

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,         

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,           

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü, gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Sınır Değer Tespiti ve Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde “45.1.5. İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için 45.1.13 maddesinde belirtilen belgeleri sunmalarına da gerek bulunmamaktadır.

İş kalemleri/grupları için, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar esas alınarak teklif sunulmuş olmakla birlikte; yukarıda belirtildiği şekliyle liste halinde belirtilmemesi durumunda, söz konusu iş kalemleri/grupları için analiz sunulması zorunludur.

İlan veya davet tarihinde cari yıl birim fiyatın yayımlanmamış olması durumunda, istekli tarafından önceki yılın yayımlanmış birim fiyatları kullanılabilir.” açıklaması bulunmaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 27’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı:Çanakkale-Bandırma Devlet Yolu Bandırma Girişi Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları Yapımı İşi

b) Yatırım proje no’su/kodu:1986E040380 ? 2006E040690 ? 2018E040280

c) Miktarı (fiziki) ve türü:

2 Adet 395 m uzunluğunda Viyadük + 2 Adet 35 m. uzunluğunda Köprü + 2 Adet 30 m. uzunluğunda Altgeçit ile toplam 2,7 Km. yol yapımı işi.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer:Çanakkale-Bandırma Devlet Yolu Bandırma Girişi Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.2 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Buna göre yapılan inceleme neticesinde;

 

           İhale komisyonunca sınır değerin 61.560.312,44 TL olarak hesaplandığı ve gönderilen 19.04.2018 tarihli yazı ile teklifleri aşırı düşük teklif olarak belirlenen isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması yapılmasının talep edildiği, daha sonra idarece bazı analizlerde değişikliklere gidilme gereği hasıl olduğu için 04.05.2018 tarihinde ve sonrasında nihai olarak 22.05.2018 tarihinde aşırı düşük teklif açıklama talebinin yenilendiği ve idarece nihai değerlendirmenin bu tarihten sonra sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları üzerinden yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Bu kapsamda idare tarafından, başvuru sahibi isteklinin  teklifinin sunmuş olduğu aşırı düşük açıklamasında  03.068/1, 03.030 ve 03.072/5 numaralı analiz girdilerinin tevsiki için Karayolları 2017 yılı birim fiyatlarının güncellenmeden kullanılması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması hususu incelendiğinde ise;

 

Bahse konu isteklinin söz konusu analiz girdilerinin tevsiki için Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2017 yılı birim fiyatlarını kullandığı ve bu hususu sunmuş olduğu listede belirttiği ayrıca ilan tarihinin 09.03.2018 olduğu, Karayolları Genel Müdürlüğü 2018 yılı birim fiyatlarının yayımlanma tarihinin ise 19.03.2018 olduğu tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.5’inci maddesi uyarınca yapım işi ihalelerinde aşırı düşük teklif sahibi istekliler tarafından yapılacak aşırı düşük teklif açıklamalarında isteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda söz konusu iş kalemleri/grupları için analiz düzenlemelerinin zorunlu olmadığı, ayrıca ilan veya davet tarihinde cari yıl birim fiyatlarının yayımlanmamış olması durumunda, istekli tarafından önceki yılın yayımlanmış birim fiyatlarının kullanılabileceği anlaşılmaktadır.

 

Bu çerçevede Kamu İhale Genel Tebliği’nin bahsi geçen açıklaması uyarınca, şikayete konu ihalenin ilan tarihi itibarı ile Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılı birim fiyatları yayımlanmadığından 2017 yılı birim fiyatlarının güncellenmeden kullanılması mümkün olup, idarece, başvuru sahibi istekli tarafından söz konusu girdilere ilişkin yapılan açıklamaların istekli tarafından Karayolları Genel Müdürlüğü 2017 yılı rayiçlerinin güncellenmeden kullanıldığı gerekçesi ile uygun bulunmamasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Sed-Yol İnş. Nak. Mad.  Turz. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan teklifin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.