Muhasebat Kontrolörü Nedir? Nasıl Muhasebat Kontrolörü Olunur?

Memur-7

Muhasebat Kontrolörü Nedir? Nasıl Muhasebat Kontrolörü Olunur?

Muhasebat Kontrolörlüğü mesleği bir mali tefiş-denetim elemanlığı mesleğidir.

Muhasebat Kontrolörleri, Maliye Bakanlığı adına; Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimlerinde mali konularla ilgili teftiş, denetim ve soruşturma yaptıkları gibi, diğer bakanlık ve kamu kurumlarında muhasebe denetimi ile mali mevzuat içerisinde yer alan ihale, harcırah, ve sair harcama mevzuatıyla ilgili teftiş ve denetim görevlerini yürütmektedirler……..

Muhasebat Kontrolörleri; mali alanda ve kamu muhasebesi alanında, teftiş, denetim, soruştuma ve disiplin soruşturması yapmaya yetkili olan tek birimdir….

Muhasebat Kontrolörlüğü aynı zamanda, mali alanda ve yönetim kademelerinde kamu sektörüne üst düzey bürokrat yetiştiren bir eğitim kurumu görevini de üstlenmişlerdir….

Devletin üst kademelerinde onlarca Muhasebat Kontrolörü, ülkemizi daha ileri noktalara taşımak için görev ve sorumluluk almışlardır ve bu görevleri başarıyla gerçekleştirmektedirler…..

Muhasebat Kontrolörlerinin ifa ettiği görevler; taşrada Muhasebe Denetmenleri tarafından yerine getirilmektedir.

Muhasebe Denetmenleri de taşrada üst düzey bir performans sergileyerek, mali alanda yapmış oldukları teftiş ve denetim faaliyetleri ile, mali yönetim, teftiş ve denetim konularında farkındalık yaratmayı başarmış teftiş elemanlarıdır…..

659 sayılı KHK ile Muhasebat Kontrolörlüğü ünvanı, Maliye Uzmanlığı olarak değiştirilmiş olmakla beraber,

Maliye Bakanlığı nezdinde yapılan çalışmalarla, teftiş ve denetimle yetkili olan Maliye Uzmanlarının (Muhasebat Kontrolörlerinin) Maliye Bakanlığında Maliye Müfettiş olarak atanması yönünde çalışmalar hızlı bir şekilde yürütülmektedir.

Bu bağlamda, mevcut düzenlemeler kapsamında, Denetimle Yetkili Maliye Uzmanı (Muhasebat Kontrolörü) olmak için aranan şartlar aşağıda gösterilmiştir.

Maliye Uzman Yardımcılığına Giriş

Maliye Uzman Yardımcılığına giriş

MADDE 4 (1) Maliye Uzmanlığı mesleğine, giriş sınavıyla Maliye Uzman Yardımcısı olarak girilir.

Giriş sınavı başvuru şartları

MADDE 5 (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerde son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki şartlar aranır:

 1. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşı
 2. b) Bakanlığın kadro ve ihtiyaç durumuna göre;

1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren mimarlık, mühendislik, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri ile iletişim fakültelerinin Bakanlıkça belirlenen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından,

mezun olmak.

 1. c) KPSS’den, Bakanlıkça belirlenen puan türlerine göre yeterli puanı almış

ç) Sınavın yapılacağı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olmak.

Giriş sınavının duyurulması

MADDE 6 (1) Giriş sınavı, şekli Bakanlıkça belirlenen formata uygun olarak e-Devlet portalı ve Bakanlık internet sayfasında, ayrıca Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ve sınav tarihinden en az otuz gün önce en az bir defa ilan edilmek suretiyle duyurulur.

(2) Sınav duyurusunda; giriş sınavına başvuru şartları, son başvuru tarihi ve yeri, atama yapılacak kadro sayısı, sınav konuları, sınav tarihi ve yeri, KPSS puan türleri ve geçerlilik yılı ile taban puanı ve sınava çağrılabilecek aday sayısına yer verilir. Atama yapılacak kadro sayısı öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenebilir.

Giriş sınavı

MADDE 7 (1) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.

(2) Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmaz.

(3) Sınavın sekretarya işlemleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Giriş sınavına başvuru

MADDE 8 (1) Giriş sınavına başvuru, Bakanlık internet sayfasında yayımlanacak sınav başvuru formuyla elektronik ortamda yapılır. Başvuruyu elektronik ortamda yapanların, formun imzalı bir örneğini Genel Müdürlüğe veya en geç sınav saatinden önce sınav salon yetkilisine teslim etmesi zorunludur. Formu süresi içerisinde elektronik ortam dışında doldurmak suretiyle getirenlerin veya gönderenlerin başvuruları kabul edilir. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.

(2) Diploma veya mezuniyet belgesi ya da denklik belgesi asıllarının sözlü sınav öncesinde Genel Müdürlüğe ibrazı zorunlu olup, bir örneği onaylanarak alınır ve aslı ilgiliye iade edilir.

Giriş sınavına çağrı

MADDE 9 (1) Genel Müdürlük, sınav başvurularını aranılan şartlar açısından inceleyerek, giriş sınavına katılabilecek adaylara ilişkin listeyi KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle düzenler. Sınav ilanında belirtilen atama yapılacak kadroların 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri için ayrı ayrı belirlenmesi durumunda, öğrenim durumları dikkate alınarak iki ayrı liste düzenlenir. Atama yapılacak kadro sayısının öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda listeler buna göre düzenlenir.

(2) Giriş sınavının; yazılı bölümüne çağrılacak aday sayısı, ilan edilen atama yapılacak kadro sayısının yirmi katını, sözlü bölümüne çağrılacak aday sayısı ise ilan edilen atama yapılacak kadro sayısının dört katını geçemez. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sınav ilanında belirtilen atama yapılacak kadroların 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri için ya da öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda giriş sınavına çağrılacak aday sayısı da ayrı ayrı hesaplanır.

(3) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, e-Devlet portalı ve Bakanlık internet sayfasında sınavdan en az on gün önce ilan edilir.

Giriş sınavı komisyonu

MADDE 10 (1) Giriş sınavı komisyonu; Genel Müdürlükçe alınacak Bakanlık Makamı onayı ile, bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, en az Başkan Yardımcısı veya Genel Müdür Yardımcısı düzeyinde bulunanlar arasından seçilecek başkan dahil en az beş asil ve üç yedek üyeden oluşur.

(2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen öğrenim mezunları için oluşturulan sınav komisyonunda üniversite öğretim üyeleri ve/veya Bakanlık veya diğer kamu idarelerinden konusunda uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Giriş sınavı komisyonu başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamaz.

Giriş sınavı komisyonunun görevleri

MADDE 11 (1) Giriş sınavı komisyonu; yazılı sınav sorularının hazırlanması ve cevapların değerlendirilmesi, sözlü sınavın yapılması, sonuçların ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevlidir.

(2) Giriş sınavı komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Alınan kararlar kesindir. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.

Yazılı sınavı konuları

MADDE 12 (1) Yazılı sınav, aşağıdaki konular arasından yapılır.

 1. a) İktisat Grubu;

1) Mikro ve makro iktisat,

2) İktisat politikası,

3) İşletme iktisadı,

4) Uluslararası iktisat.

 1. b) Maliye Grubu;

1) Maliye teorisi,

2) Kamu harcamaları ve bütçe,

3) Kamu gelirleri ve Türk vergi sistemi,

4) Maliye politikası.

 1. c) Hukuk Grubu;

1) Anayasa hukuku,

2) Medeni hukuk (Başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku),

3) İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı,

4) Borçlar hukuku (Genel hükümler),

5) Ticaret hukuku (Başlangıç-ticari işletme-ticaret şirketleri-kıymetli evrak),

6) Ceza hukuku (Genel hükümler).

ç) Muhasebe Grubu;

1) Genel muhasebe,

2) Şirketler muhasebesi.

(2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen öğrenim mezunları için sınav konuları, Bakanlıkça belirlenen bölümlerin müfredatı ile birinci fıkrada belirlenen sınav konuları dikkate alınarak oluşturulur.

(3) Giriş sınavında iktisadi, mali ve hukuki konuların tartışılmasına, değerlendirilmesine, yorumlanmasına ve çözüm önerileri getirilmesine yönelik sorulara da yer verilebilir.

(4) Sınav duyurusunda yer verilmesi kaydıyla, birinci fıkrada belirtilen konularda değişiklik yapılabilir.

(5) Atama yapılacak kadro sayısının öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda, adayların hangi sınav konularından sorumlu olacağı sınav duyurusunda belirtilir.

(6) Yazılı sınavda soruların konu grupları bakımından hangi ağırlıkta değerlendirmeye esas tutulacağına sınav duyurusunda yer verilir.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi

MADDE 13 (1) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. En yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak tutanağa bağlanır ve komisyon üyelerince imzalanır.

(2) Yazılı sınavı başarmış sayılmak için her konu grubundan en az elli puan alınması ve bunların ortalamasının en az yetmiş puan olması şarttır.

Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 14 (1) Yazılı sınav sonuçları, Bakanlık internet sayfasında yayımlanmak suretiyle duyurulur. Ayrıca, yazılı sınavda başarılı olanlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin yazı, sınav tarihinden yirmi gün önce gönderilir ve Bakanlık internet sayfasında duyurulur.

Yazılı sınav sonuçlarına itiraz ve sözlü sınava çağırma

MADDE 15 (1) Yazılı sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Bakanlıkta olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz bu sürenin bitiminden itibaren, sınav komisyonu tarafından en geç on gün içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilir.

(2) Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyuruda belirtilen sayıda aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

Sözlü sınav ve değerlendirilmesi

MADDE 16 (1) Sözlü sınavda adaylar;

 1. a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 2. b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 3. c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

 1. d) Genel yetenek ve genel kültürü,
 2. e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

(2) Adaylar, komisyon üyeleri tarafından, birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar bir tutanağa ayrı ayrı geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

(3) Sözlü sınavı başarmış sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az yetmiş olması zorunludur.

Sınav sonuçları ve duyurulması

MADDE 17 (1) Giriş sınavını başarmış sayılmak için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az yetmiş puan alınması zorunludur. Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalaması başarı sırasını oluşturur.

(2) Sınav komisyonu, adayları en yüksek puandan başlamak üzere başarı sırasına göre sıralayarak, ilan edilen kadro sayısı kadar adayı asil, bu sayının en fazla yarısı kadar adayı da yedek olarak belirler ve ilan eder. Puanların aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı ve giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

(3) Sınav sonuçları, Genel Müdürlükçe Bakanlık internet sayfasında duyurulur. Ayrıca, başarılı olan adaylara yazılı olarak bildirilir ve atamaya esas belgeleri teslim etmeleri istenir.

(4) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 18 (1) Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Maliye Uzman Yardımcılığına atama

MADDE 19 (1) Sınav sonucunda, ilan edilen atama yapılacak kadro sayısı kadar adayın ataması yapılır.

(2) Sınavda başarılı olanlardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir.

(3) Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmaz.

(4) Atamaları yapılanlardan kendilerine bildirilen süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.

(5) Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkrada sayılanlar ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerine, mesleki temel eğitimin başlamasından önce olmak kaydıyla başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılır.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 20 (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Genel Müdürlükçe saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Maliye Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Yetiştirilmedeki amaç

MADDE 21 (1) Yetiştirilmedeki amaç;

 1. a) Meslekle ilgili teoriye, mevzuata ve uygulamaya ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesini,
 2. b) Teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma teknikleri, yazışma ve rapor yazma konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılmasını,
 3. c) Analitik düşünme, bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının edinilmesini,

ç) Ekip çalışması ve iletişim becerilerinin geliştirilmesini,

 1. d) Temsil ve ifade kabiliyetinin arttırılmasını,
 2. e) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesini,
 3. f) Bilgisayar uygulamalarının öğrenilmesini,

sağlamaktır.

Maliye Uzman Yardımcılığı süresi ve yetiştirilme

MADDE 22 (1) Maliye Uzman Yardımcılığı dönemi en az üç yıldır.

(2) Yetiştirilme döneminde Maliye Uzman Yardımcıları;

 1. a) Mesleğe girmelerini müteakip MAYEM tarafından düzenlenen mesleki temel eğitime tabi tutulur.
 2. b) Mesleki temel eğitimin tamamlanmasından sonra birimlerde gö
 3. c) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen öğrenim mezunu olanlar, görevlendirildikleri birimdeki bir yıllık çalışmalarını müteakip MAYEM tarafından düzenlenecek iki ay süreli teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma mevzuatına ilişkin eğitime tabi tutulur.

ç) Teze yönelik çalışmaları yürütür.

 1. d) Mesleğe girdiği tarihi izleyen ikinci yılın Mayıs-Eylül aylarında en az iki ay süreyle taşra teşkilatında staj ve teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işleriyle ilgili olarak gö

(3) Maliye Uzman Yardımcılarının yetiştirilme dönemine ilişkin ikinci fıkrada belirtilen hususlardaki koordinasyon Genel Müdürlükçe yerine getirilir.

Mesleki temel eğitim

MADDE 23 (1) Maliye Uzman Yardımcıları, en az dört ay süreyle MAYEM tarafından düzenlenen mesleki temel eğitime tabi tutulur.

(2) Mesleki temel eğitim, konusunda uzman Bakanlık personeli ile gerektiğinde üniversite öğretim üyeleri ve diğer kamu idarelerinden temin edilecek eğiticiler vasıtasıyla yürütülür.

(3) Mesleki temel eğitim konuları ile teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma eğitimi, sınavlar ve buna ilişkin diğer hususlar MAYEM tarafından hazırlanıp Bakanlık Makamı onayı ile yürürlüğe girecek yönerge ile belirlenir.

Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesi

MADDE 24 (1) Maliye Uzman Yardımcıları, MAYEM tarafından düzenlenen yabancı dil kurslarından yararlandırılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzmanlık Tezi

Uzmanlık tezi ve tez danışmanı

MADDE 25 (1) Maliye Uzman Yardımcılarına; görevli oldukları birimce oniki aylık fiili hizmet süresini takip eden otuz günlük süre içinde tez konusu verilir.

(2) Tez, tez danışmanının rehberliğinde bilimsel esaslara uygun olarak hazırlanır. Tez danışmanı, konusunda uzman kişiler veya üniversite öğretim üyeleri arasından belirlenir.

(3) Tezin, Maliye Uzman Yardımcısının görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.

(4) Tez konusunun ve tez danışmanının belirlenmesi, tez danışmanının görev ve sorumluluğu, tezin hazırlanması, sunumu ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe hazırlanıp Bakanlık Makamı onayı ile yürürlüğe girecek yönerge ile düzenlenir.

Tez jürisi ve tezin değerlendirilmesi

MADDE 26 (1) Tez jürisi; Bakanlık Makamı onayı ile, birim amirinin başkanlığında en az Daire Başkanı düzeyinde, başkan dahil en az üç asil iki yedek üyeden oluşturulur. Üniversite öğretim üyeleri arasından jüriye üye alınabilir.

(2) Uzmanlık tezi, en geç yirmialtı aylık fiili hizmet süresi sonunda tez jürisine verilir. Tez jürisi iki ay içerisinde 25 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen yönergedeki usul ve esaslara uygunluğu açısından tezi değerlendirerek Maliye Uzman Yardımcısını tez savunmasına çağırır.

(3) Tez savunması sonucunda, jüri üyelerince her adaya ayrı ayrı not verilir. Bu notların ortalaması tez notunu oluşturur ve durum bir tutanakla tespit edilir. Tezin başarılı kabul edilmesi için tez notunun en az yetmiş puan olması zorunludur.

(4) Tezin süresi içerisinde verilmemesi veya başarısız kabul edilmesi halinde, tezde tespit edilen eksiklikler gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak bildirilir ve Maliye Uzman Yardımcılarına tezini vermesi veya düzeltmesi için üç ay ilave süre verilir. Bu süre içerisinde teslim edilen tez, jüri üyeleri tarafından bir aylık süre içerisinde değerlendirilir. İlave süre sonunda tezlerini vermeyenler ile ikinci defa verdikleri tezleri başarısız olarak değerlendirilen Maliye Uzman Yardımcıları yeterlik sınavına alınmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yeterlik Sınavı ve Atama

Yeterlik sınavına girebilme şartları

MADDE 27 (1) Maliye Uzman Yardımcıları;

 1. a) Fiili hizmet süresinin en az üç yıl olması,
 2. b) Tezlerinin başarılı kabul edilmesi,

şartıyla, yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

(2) Yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde geçerli mazeretine istinaden sınava giremeyenler, mazeretlerinin sona ermesini müteakip bir yıl içerisinde Genel Müdürlükçe belirlenecek bir tarihte sınava alınır.

Yeterlik sınavı, konuları ve duyurusu

MADDE 28 (1) Yeterlik sınavı;

 1. a) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen öğrenim mezunları için,

1) Kamu mali yönetimi ve kamu harcamaları,

2) Kamu gelirleri,

3) Kamu malları yönetimi,

4) Mali suçlarla mücadele,

5) Kamu personeli,

6) Kamu hukuku ve özel hukuk,

7) Teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma,

konuları arasından yazılı ve sözlü olarak,

 1. b) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen öğrenim mezunları için, görev alanına giren konularda yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü olarak,

yapılır.

(2) Sınavda Bakanlığın görev alanına ilişkin konuların tartışılmasına, değerlendirilmesine, yorumlanmasına ve çözüm önerileri getirilmesine yönelik sorulara da yer verilebilir.

(3) Yazılı ve sözlü olarak yapılan sınavlarda her ikisinden ayrı ayrı en az yetmiş puan, sadece sözlü olarak yapılan sınavda yine en az yetmiş puan alan adaylar yeterlik sınavını başarmış sayılır. Yazılı ve sözlü birlikte yapılan sınavlarda bu iki sınavın ortalama puanı veya sadece sözlü yapılan sınavda sözlü puanı yeterlik sınavı başarı sırasını oluşturur.

(4) Sınavın yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde, yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmaz.

Yeterlik sınavı komisyonu

MADDE 29 (1) Yeterlik sınavı komisyonu; Genel Müdürlükçe alınacak Bakanlık Makamı onayı ile, bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, en az Başkan Yardımcısı veya Genel Müdür Yardımcısı düzeyinde bulunanlar arasından seçilecek başkan dahil yedi asil ve üç yedek üyeden oluşturulur.

(2) Yeterlik sınavı komisyonu başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamaz.

Komisyonun görevleri

MADDE 30 (1) Yeterlik sınavı komisyonu; yazılı sınav sorularının hazırlanması ve cevapların değerlendirilmesi, sözlü sınavın yapılması, sonuçların ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütmesiyle görevlidir.

(2) Yeterlik sınavı komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Alınan kararlar kesindir. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.

Ek sınav hakkı

MADDE 31 (1) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, yeterlik sınavından itibaren bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

Maliye Uzmanlığına atama

MADDE 32 (1) Yeterlik sınavında başarılı olanların Maliye Uzmanı kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır.

Maliye Uzmanlığı kıdemi

MADDE 33 (1) Maliye Uzmanlığına aynı tarihte atananların kıdemi, tez notu ile yeterlik sınavı başarı notu ortalamasına göre belirlenir. Puanların aynı olması halinde yeterlik sınavı başarı notu yüksek olana öncelik tanınır.

2 thoughts on “Muhasebat Kontrolörü Nedir? Nasıl Muhasebat Kontrolörü Olunur?

 • 28 Temmuz 2021 tarihinde, saat 23:49
  Permalink

  Maliye Bakanlığının en eski merkezi denetim mesleklerinden biri olan Muhasebat Kontrolörlerinin yetkileri aynı tutulup Maliye Uzmanı şeklinde yaptıkları işi hiçbir şekilde karşılamayan bir unvana geçirilmeleri, bu mesleğe mensup olan ve birçok sınavdan başarı kazanarak kontrolör olmuş olan insanlara, kamu yönetimi tarihimizde benzerine ender rastlanan bir haksızlık olmuştur.

  Yanıtla
  • 9 Ekim 2021 tarihinde, saat 10:13
   Permalink

   Maliye Bakanlığı eski ve sağlam bir kurum kültürüne sahip bir kurumdur…Yapılan hata düzeltildi….İlginize teşekkürler…..

   Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.